Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT VIẾT CUỐI năm THEO TT 22

Trường Tiểu học Vạn Thọ 2
Lớp: 3…
Họ và tên:………………………...

ĐIỂM:

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ II
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Tiếng Việt (viết) - lớp 3
Ngày kiểm tra: 16/5/2017
Thời gian làm bài: 50 phút
(60 phút đối với học sinh tiếp thu chậm)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

I/

Phần chính tả:

Viết chính tả (nghe - viết) bài: “Con cò”, đoạn “Một con trắng ... đi trên doi
đất” (Sách Tiếng Việt 3, tập 2, trang 111).

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………
II/ Phần tập làm văn:
Em hãy viết một đoạn văn từ 5 trở lên kể về một người lao động trí óc mà
em biết, dựa vào các câu hỏi gợi ý sau :
a) Người đó là ai, bao nhiêu tuổi ?
b) Người đó làm nghề gì, ở đâu ?
c) Người đó hằng ngày làm những công việc gì ?
d) Người đó làm việc như thế nào ?
e) Thái độ, tình cảm của em đối với người đó như thế nào ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


TRƯỜNG TH VẠN THỌ 2 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ II
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Tiếng Việt (viết) - lớp 3
Ngày kiểm tra: 16/5/2017
Thời gian làm bài: 50 phút
(60 phút đối với học sinh tiếp thu chậm)


I/ Phần chính tả:
Viết chính tả (nghe - viết) bài: “Con cò”, đoạn “Một con trắng ... đi trên doi
đất” (Sách Tiếng Việt 3, tập 2, trang 111).

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………
II/ Phần tập làm văn:
Em hãy viết một đoạn văn từ 5 trở lên kể về một người lao động trí óc mà
em biết, dựa vào các câu hỏi gợi ý sau :
a) Người đó là ai, bao nhiêu tuổi ?
b) Người đó làm nghề gì, ở đâu ?
c) Người đó hằng ngày làm những công việc gì ?
d) Người đó làm việc như thế nào ?
e) Thái độ, tình cảm của em đối với người đó như thế nào ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TRƯỜNG TH VẠN THỌ 2


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016 – 2017 – MÔN: TIẾNG VIỆT 3 (Phần viết)
I/ Chính tả: 4 điểm.
- Tốc độ viết đạt yêu cầu: 1 điểm.
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm.
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) 1 điểm.
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.
II/ Phần tập làm văn: 6 điểm
- Viết được đoạn văn theo yêu cầu và các gợi ý của đề bài: 3 điểm.
- Viết đúng chính tả, chữ viết đẹp, rõ ràng: 1 điểm.
- Dùng từ hợp lý; đặt câu đúng, rõ nghĩa: 1 điểm.
- Sáng tạo: 1 điểm.
* Lưu ý :
- Điểm toàn bài: Thang điểm 10.
- Những bài có chữ viết không rõ ràng, trình bày không đẹp, tẩy xóa nhiều: trừ 0,5
điểm.
- Điểm toàn bài được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1, ví dụ: Điểm toàn bài là
7,5 thì làm tròn là 8,0.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×