Tải bản đầy đủ

Tổng ôn tập kiến thức SGK lớp 12 môn tiếng anh (cực ngắn gọn và đầy đủ)

Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
ÔN TẬP KIẾN THỨC SGK 12:
PHẦN 1: PHÁT ÂM
Cách phát âm đuôi “s” và “es”
Khi Danh từ/ động từ tận cùng là âm
/s/ (là 1 âm vô thanh):

vô thanh

/z/ (là 1 âm hữu thanh):

Khi Danh từ/ động từ tận cùng bằng

/θ/, /k/, /p/, /k/, /t/
/b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/

các phụ âm hữu thanh và các nguyên
âm
Khi Danh từ/ động từ khi từ tận cùng

/ɪz/:


/s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/

bằng các phụ âm gió
Lưu ý:

-

HOUSE /haʊs/

Khi sang số nhiều ta phát âm là / /haʊziz/

-

BATH /bɑːθ/

Khi sang số nhiều ta phát âm là //bɑːðz/

Cách phát âm đuôi “ed”
/ɪd/:

khi động từ tận cùng bằng hai phụ âm

/t/, /d/

/d/ (là 1 âm hữu thanh):

khi động từ tận cùng bằng các phụ âm

/b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/,

hữu thanh và các nguyên âm

/n/, /ŋ, /l/, /r/

khi động từ tận cùng bằng các phụ âm vô

/p/, k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

/t/ (là 1 âm vô thanh):


thanh
Lưu ý:

Với các tính từ có đuôi “ed”

ta phát âm đuôi “ed” đó là /ɪd/

Các tình từ tận cùng là đuôi “ed”
Naked

adj

/ ˈneɪkɪd/

Khỏa thân

Learned

adj

/ˈlɜːrnɪd/

Học thức cao

Beloved

adj

/bɪˈlʌvɪd/

Yêu thương

Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 1

They found him half naked and bleeding to
death
Mr.John is a learned professor at my
university
I have read the novel "Beloved Oxford" so
many times

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7


Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
Aged

adj

/ˈeɪdʒɪd/

Rất già

My grandmother is aged

Blessed

adj

/ˈblesɪd/

May mắn

He is really a blessed man

Dogged

adj

/ ˈdɔːɡɪd/

kiên trì, bền bỉ

It's dogged that does it

Crooked

adj

/ˈkrʊkɪd/

Ragged

adj

/ˈræɡɪd/

xơ xác, tả tơi

Rugged

adj

/ˈrʌɡɪd/

xù xì, gồ ghề

Cursed

adj

/ˈkɜːrsɪd/

tức giận, khó chịu

Sacred

adj

/ˈseɪkrɪd/

Wicked

adj

/ˈwɪkɪd/

Wretched

adj

/ˈretʃɪd/

One/two/fourlegged

quanh co, khúc
khuỷu

thiên liêng, trân
trọng

This road is very crooked
There is a man sitting over there in a ragged
jacket
The countryside around here is very rugged
She seemed to be cursed because of waiting
for me too long
Human life must always be sacred

xấu xa, độc ác

That was very wicked of you

khốn khổ, bất

She doesn't want to lead a wretched

hạnh

existence in the slums

…….1/2/4 chân

Cats are four-legged animals

/...adj

ˈleɡɪd/

Quty tắc nhấn trọng âm:
QUY TẮC 1: Động từ có 2 âm tiết  trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Ex: be'gin, be'come
Ngoại lệ: 'answer, 'enter, 'happen, 'offer, 'open…
QUY TẮC 2: Danh từ/ tính từ có 2 âm tiết  trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'children, 'lucky…
Ngoại lệ: ba’lloon, ad'vice, ca’noe, mis'take, a'lone…
QUY TẮC 3: Danh từ/ tính từ ghép  trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'birthday, 'airport, 'waterproof, 'carsick
Ngoại lệ: duty-'free, snow-'white …
Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 2

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7


Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
QUY TẮC 4: Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai tận
cùng là –ed  trọng âm chính rơi vào thành phần thứ 2.
Ex: short-'sighted, bad-’tempered, well-'done
QUY TẮC 5: Hầu như các tiền tố không nhận trọng âm.
Ex: im’possible, re’write, re'move,…
Ngoại lệ: 'underpass, 'underlay…
QUY TẮC 6: Khi thêm các hậu tố: -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less 
trọng âm chính của từ không thay đổi
Ex: ag'ree – ag'reement
'happy – 'happiness
'meaning – 'meaningless
QUY TẮC 7: Các từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous,
-acy, -ian, -ity trọng âm rơi vào âm tiết liền trước.
Ex: eco'nomic, 'foolish, e'normous …
QUY TẮC 8: Khi thêm những hậu tố -ee, - eer, -ese, -ique, -esque, -ain  trọng âm rơi vào chính âm tiết
chứa nó
Ex: ag'ree, volun'teer, Vietna'mese, re'tain, …
Ngoại lệ: com'mittee, 'coffee, em'ployee…
QUY TẮC 9: Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó: -ee, - eer, -

ese, -ique, -esque, -ain.
Ex: ag'ree, volun'teer, Vietna'mese, re'tain, …
Ngoại lệ: com'mittee, 'coffee, em'ployee…
QUY TẮC 10: Những từ có tận cùng là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al -> trọng âm rơi vào âm tiết
thứ 3 từ dưới lên.
Ex: eco'nomical, de'moracy, tech'nology, ge'ography, pho'tography, in'vestigate, im'mediate,…
QUY TẮC 11: Trọng âm rơi vào chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.
Ex: e'vent, sub'tract, pro'test, in'sist, main'tain, my'self …
PHẦN 2: NGỮ PHÁP
2.1. Các thì của động từ:
2.2.

Câu trực tiếp – gián tiếp

2.3.

Câu bị động

Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 3

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7


Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
2.4.

Câu điều kiện

2.5.

Mệnh đề quan hệ

2.6.

Giới từ

2.7.

Mạo từ

2.8.

Liên từ: so, but, however, therefore

2.9.

Động từ khuyết thiếu/ tình thái

2.10. Động từ tình thái bị động
2.11. So sánh kép, so sánh lặp lại
2.12. Cụm động từ
2.13. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (mục đích, nguyên nhân, kết quả)
Các kiến thức khác có thể có trong bài thi:
-

Trật tự tính từ

-

Gerunds and to infinitives

-

Câu hỏi đuôi

-

Tính từ đuôi ing/ ed

-

Tính từ đi với giới từ

-

Câu giả định

PHẦN 3: ĐỌC
3.1. Chủ đề bài Đọc:
-

Gia đình: các loại hình gia đình

-

Đa dạng về văn hoá:
o Quan điểm về việc kết hôn
o các văn hoá giao tiếp, ứng xử, chào hỏi, ăn uống ở các nền văn hoá khác nhau

-

Các cách giao tiếp:
o Các cách thức giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói hoặc phi ngôn ngữ

-

Hệ thống giáo dục:
o Hệ thống giáo dục ở Việt Nam và ở Anh/ Mỹ
o Giáo dục Đại học:

-Quá trình đăng ký dự thi vào các trường ĐH ở Việt NamNhững thay đổi trong thi cử ở VNTrải nghiệm về cuộc sống sinh viên ĐH

Công việc trong tương lai:
o các quan điểm về nghề nghiệp: có thể là việc chọn trường, dự đoán nghề trong tương lai

Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 4

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7


Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
o Lời khuyên khi đi xin việc
-

Cải cách kinh tế:
o Những thay đổi mà cải cách kinh tế mang lại

-

Cuộc sống trong tương lai:
o Dự đoán về cuộc sống trong tương lai: Những mặt tích cực và Tiêu cực

-

Sa mạc:
o Cuộc sống ở 1 số sa mạc trên thế giới

-

Các động vật đang bị đe doạ/ gặp nguy hiểm:
o Nguyên nhân, hậu quả và giải pháp

-

Sách:
o Lợi ích của việc đọc sách
o Việc đọc sách ở giới trẻ ngày nay

-

Thể thao:
o Thể thao dưới nước: Cách thức chơi môn thể thao dướ nước
o SEAGAMES
o Lợi ích của thể thao

-

Các tổ chức Quốc tế:
o Mô tả về sự thành lập và cách thức hoạt động của 1 tổ chức Quốc tê: UN. UNICEF, WHO, WFF
(

-

Phụ nữ trong xã hội
o Vai trò của Phụ nữ trong trong quá khứ và ở thế giới hiện đại
o Bình đẳng cho nữ giới

-

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
o Sự thành lập và cách thức hoạt động

3.2. Đọc điền từ: Cần có kiến thức về


Dạng thức của từSự kết hợp từTừ vựngCác cấu trúc ngữ phápThành ngữ

3.3. Đọc hiểu:
Các dạng câu hỏi
1. Định nghĩa hay xác định ý nghĩa của từ/cụm từ nêu ra trong bài đọc.
Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 5

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7


Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
2. Suy luận từ thông tin được đề cập trong bài/đoạn văn
3. Xác định sự ám chỉ của từ/đại từ
4. Chi tiết
5. Xác định thông tin không được đề cập/thông tin không chính xác của bài/đoạn văn.
6. Xác định ý chính của bài văn
3.3.1. Định nghĩa hay xác định ý nghĩa của từ/cụm từ nêu ra trong bài đọc.
 The word(s)/phrasein passage/paragraph….mostly/most probably means…
 The word(s))/phrase in passage/paragraph….is closest/similar in meaning to…
 The word(s))/phrase in passage/paragraph…. could best be replaced by
Bước 1: Xác định vị trí của từ/cụm từ được hỏi (tô đậm)
Bước 2: Đọc kỹ câu chứa từ hay cụm từ đó và một hoặc hai câu xung quanh từ hay cụm từ
Bước 3: Dựa vào ngữ cảnh của đoạn văn, lần lượt thay thế các đáp án vào từ/cụm từ được cho để xem chúng có
thay đổi nghĩa của câu không.
(2 ĐA sai, 1 ĐA gần đúng và 1 ĐA đúng)
3.3.2. Suy luận từ thông tin được đề cập trong bài/đoạn văn.
 According to the passage, ……are/is…..
 With the phrase…., the author implies that…
 It can be inferred from the passage that…….
Bước 1: Xác định cụm từ chính của câu hỏi,
Bước 2: Tìm và đọc kỹ đoạn văn có chứa cụm từ chính đó hay các ý liên quan đến chúng trong bài.
Đọc thật kỹ câu có chứa các từ hỏi đó để hiểu rõ ý của tác giả.
Bước 3: Gạch chân các từ khóa có chứa thông tin để trả lời câu hỏi
Bước 4: Suy luận dựa trên các thông tin đã có, lựa chọn đáp án
Cẩn thận với những đáp án có thông tin được đề cập trong bài nhưng không liên quan đến câu hỏi.
3.3.3. Xác định sự ám chỉ của các từ/đại từ
 The word “they/that/which/he/she/it/one/some…” in the passage/in the paragraph 1, 2,3… refers
to….
Bước 1: Xác định từ được hỏi (tô đậm)
Bước 2: Tìm kiếm các danh từ đứng trước từ được hỏi
(đôi khi phải xem cả các danh từ sau nó).
Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 6

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7


Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
Bước 3: Thử lắp các danh từ đó thay cho từ được hỏi, tìm ra các danh từ phù hợp với nghĩa, ngữ pháp (số ít, số
nhiều), văn cảnh.
Bước 4: Lựa chọn đáp án
Loại bỏ những đáp án hoàn toàn sai
Lựa chọn đáp án phù hợp nhất với ngữ pháp, cấu trúc, văn cảnh trong số đáp án còn lại.
3.3.4. Câu hỏi chi tiết
 Wh-questions
 Open-ended statements
Bước 1: Xác định key word ý chính của câu hỏi (gạch chân)
Bước 2: Đọc lướt qua bài đọc và tìm từ khóa. Đọc kỹ các câu văn chứa từ khóa/ý chính đó, tìm ra chi tiết trả
lời.
Bước 3: Loại trừ ngay những đáp án sai. Lựa chọn câu trả lời phù hợp về ý nghĩa, đúng ngữ pháp, đúng cấu
trúc.
3.3.5. Xác định thông tin không được đề cập/thông tin không chính xác của bài/đoạn văn.
 According to the passage, which of the following statements is NOT TRUE?
 According to the 1st, 2nd, 3rd … paragraph, which of the following statements is NOT TRUE?
 Which of the following is NOT true about…..?
 All of the followings are…..EXCEPT….
Bước 1: Xác định key word trong câu hỏi
Bước 2: Đọc lướt các đáp án của câu hỏi  những thông tin nào cần lưu ý khi đọc bài.
Bước 3: Đi tìm key word trong bài đọc. Đọc kỹ câu văn chứa key word và các thông tin có trong các đáp án
đưa ra của câu hỏi.
Bước 4: Loại bỏ các đáp án đúng đối với đoạn văn (paraphrasing). Lựa chọn câu trả lời là đáp án sai hoặc
không được đề cập trong đoạn văn.
3.3.6. Xác định ý chính của bài văn
 What is the main idea/topic of the passage?
 The passage mainly discusses….
 Which of the following could best serve as the title/would be the best title of the passage?
- Dạng câu hỏi tổng quát này luôn luôn làm sau cùng
Bước 1: Đọc kỹ các câu chủ điểm (thường nằm ở đầu hoặc cuối đoạn văn), đặc biệt là câu chủ điểm của 2 đoạn
văn đầu và cuối
Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 7

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7


Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
Bước 2: Nối những thông tin chính của các câu chủ điểm
Bước 3: Đọc lướt lại bài đọc (nếu cần, và nếu còn thời gian)
Bước 4: Lựa chọn đáp án
Loại bỏ các loại đáp án:
Thông tin sai.
Thông tin quá rộng
Có chứa một vài chi tiết của chủ đề nhưng chưa đủ.
PHẦN 4: VIẾT (học lại bài giảng của cô Nguyễn Việt Hà – CPKT 2017)
4.1: Các cách biến đổi câu hoặc nối câu hay hỏi:
- Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp: Chú ý các câu hỏi hình thức là nghi vấn hoặc trần thuật nhưng
mang các ý nghĩa riêng như: Khuyên, gợi ý, xin lỗi, cảnh báo, mời mọc, etc.
- Chuyển từ câu chủ động sang câu bị động
- Câu điều kiện
- Câu Wish
- Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nguyên nhân, kết quả, mục đích
- Mệnh đề quan hệ
- Câu so sánh kép
- Câu đảo ngữ (nâng cao): các từ mang nghĩa phủ định, câu điều kiện loại 3 đảo had, had it not been for
- Các liên từ nối hai câu đơn
- Các cặp câu nối song song: not only…but also, neither…nor, either…or, both…and
- Các cấu trúc tương đồng khác
2.14. Các cấu trúc tương đồng:
1. If it had not been for +(tính từ sở hữu) Danh từ,

S + would have done sth: Nếu không phải vì/ Nếu
không nhờ có…, thì…

Without + (tính từ sở hữu) + Danh từ
Had it not been for (tính từ sở hữu) + Danh từ

2. It’s the first time sbd has done sth:

Đó là lần đầu tiên ai đó làm gì

Sbd has never done sth before:

Ai đó trước đây chưa từng làm gì

3. Sbd did sth + khoảng thời gian ở Quá khứ + ago:

Ai đó làm gì bao lâu trước

Sbd has not done sth for + khoảng thời gian

Ai đó đã không làm gì được bao lâu rồi

Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 8

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7


Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
Sbd has not done sth since + mốc thời gian ở Quá khứ/ mệnh đề chia ở thì Quá khứ đơn: Ai đó đã không làm gì
kể từ...

4. It’s difficult for sbd to do sth:

Làm việc gì đó đối với ai thì khó khăn

Sbd has difficulty (in) doing sth

Ai đó gặp khó khăn khi làm gì

5. S + be + too + adj+ (for someonn e) + to do something: Quá để ai làm gì
S + be + not + adj + enough + to do something:

Không đủ để ai làm gì

S + doesn’t/ don’t have + enough + N + to do sth:

Không có đủ cái gì để làm gì

6. S + be + so + adj
action V + so + adv +

Quá …đến nỗi…

that + S + V:

S + be + such + (a/an) + adj + N(s) + that + S + V

7. It + takes + someone + amount of time + to do sth:

Ai đó mất bao lâu để làm gì

Something takes (someone) + amount of time:

Làm việc chiếm bao nhiêu thời gian

Someone spends + amount of time + doing sth/ on sth:

Ai đó dành bao nhiêu thời gian làm việc gì

8. It + cost + someone + amount of money + to do sth:

cái gì ngốn bao nhiêu tiền của ai.

Something cost (someone) + amount of money
Somebody spends + amount of money + doing something/ on something: Ai đó chi bao nhiêu tiền làm việc gì

9. S + find+ it + Adj to do something:

thấy làm việc gì như thế nào.

It + be (not) + Adj + (for someone) to do something

làm việc gì đối với ai thì như thế nào.

Doing sth + be (not) + Adj.

10. Sbd + prefer + sth/ doing sth + to + sth/ doing sth.:

thích làm gì hơn làm gì

Sbd + would prefer + to do sth + rather than + sth
Sbd + would rather + sth/ do sth + than + sth/do sth
Sbd + would rather + do sth + rather than + sth
Sbd + like sth/ doing sth + more/better than + sth/doing sth

Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 9

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7


Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
Giỏi/ kém làm gì

11. Sbd + be + good at/ bad at + sth/ doing sth:
Sbd + be + a good/ bad + N.
Sbd + does sth well/ badly.

Thích làm gì

12. Sbd like/enjoy sth/ doing sth. :
Sbd + be + keen on/ fond of / interested in + sth/ doing sth
Sth/ doing sth + be + someone’s favorite (+N)
Someone fails to do something:

thất bại làm việc gì

Someone does not succeed in doing something:

Không thành công làm việc gì

Someone cannot manage to do sth:

Không xoay sở làm việc gì được

13. Someone is capable of doing something:

Có khả năng làm việc gì

Someone is able to do something
Someone can do something

14. Although/ Though/ Even though + clause 1, clause 2:

Mặc dù …, nhưng…

Despite/ In spite of + Noun/ N.P/ V_ing, clause
Despite the fact that + clause 1, clause 2
Much as/though + clause 1, clause 2

15. It’s not worth doing sth:

Không đáng làm việc gì

There is no point in doing sth:

Vô ích làm việc gì

It’s no use/no good doing sth:

Vô ích khi làm gì

It is useless to do sth:

16. Sbd had better do sth:

Tốt hơn ai đó nên làm gì

Sbd should do sth:

Ai đó nên làm gì

It’s time/high time/ about time sbd did sth:

Đã đến lúc ai làm gì

It’s time for sbd to do sth:

Đã đến lúc ai đó phải làm gì

17. Someone can’t do something because of something/ because + clause: Ai đó không thể làm gì bởi vì…
Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 10

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7


Tổng ôn tập Kiến thức SGK lớp 12 – Môn Tiếng Anh
Something stop/prevent someone from doing something:

Điều gì đó cản trở ai làm việc gì

PHẦN 5: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP
-

Cách chào hỏi khi gặp nhau – ra về - tạm biệt

-

Cách cảm ơn – xin lỗi

-

Lời mời – đề nghị giúp đỡ ai – gợi ý

-

Lời yêu cầu – Xin phép

-

Cách đồng tình/ Không đồng tình với ý kiến của ai đó

-

Cách khen ai đó

-

Cách chúc mừng ai về điều gì

Biên tập bởi cô Tạ Thanh Hiền

Page 11

Cố vấn môn Tiếng Anh CPKT VTV7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×