Tải bản đầy đủ

80 cấu trúc cơ bản thông dụng trong Tiếng Anh

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai

CẤU TRÚC CƠ BẢN THƢỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH
1. S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st: (không) đủ cái gì để (cho ai) làm gì.
E.g: He doesn’t have enough qualification to work here.
2. S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st: cái gì đó (không) đủ để (cho ai) làm gì.
E.g: He doesn’t study hard enough to pass the exam.
3. S + V + too + adj/adv + (for sb) to do st: cái gì quá đến nổi làm sao để cho ai đấy làm gì.
E.g: He ran too fast for me to catch up with.
4. Clause + so that + clause: để mà…
E.g: He studied very hard so that he could pass the test.
5. S + V + so + adj/adv + that S + V: cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà …
E.g: The film was so boring that he fell asleep in the middle of it.
6. It + V + such + a/an/the + adj noun + that S + V: cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà...
E.g: It was such a borring film that he fell asleep in the middle of it.
7. Unless + positive = If … not: trừ phi, nếu không
E.g: You will be late unless you start at one.
8. S + used to + do: chỉ thói quen, hành động trong quá khứ
E.g: He used to smoke, but he gave up five months ago.
9. S + be + used/accustomed to + doing: quen với việc …
E.g: I am used to eating at 7:00 PM.

10. S + get + used to + doing: trở nên quen với việc …
E.g: We got used to American food.
11. Would rather do … than…: thích cái gì (làm gì) hơn cái gì (làm gì)
E.g: We would rather die in freedom than lie in slavery.
12. Prefer doing/ noun … to…: thích cái gì (làm gì) hơn cái gì (làm gì)
E.g: I prefer drinking Coca to drinking Pepsi.
13. Would you + like (care/hate/prefer) + to do: tạo lời mời hoặc ý muốn gì…
E.g: Would you like to dance with me.
13.1 like + V – ing : diễn đạt sở thích
E.g: He like reading novel.
13.2 like + to do : diễn đạt thói quen, sự lựa chọn, hoặc với nghĩa cho là đúng.
E.g: When making tea, he usually likes to put sugar and a slice of lemon in fisrt.
14. S + should/had better/ought to/be supposed to + do: ai đó nên làm gì…
E.g: He should supposed to study tonight.
15. Could, may, might + have + PP: có lẽ đã…
E.g: It may have rained last night, but I’m not sure.
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai

16. Should + have + PP: lẽ ra phải, lẽ ra nên…
E.g: Tom should have gone to office this morning.
17. …because + S + V or … because of/ due to + noun: vì, bởi vì…
E.g: Tai was worried because of the rain.
18. Although/ Even though/ though + clause: mặc dù
E.g: Jane will be admitted to the university although her has bad grades.
19. to be made of = consist of: được làm bằng – đề cập đến chất liệu làm vật…
E.g: This table is made of wood.
20. to be made from: được làm từ – đề cập đến vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu.
E.g: Paper is made from wood.
21. to be made out of: được làm bằng – đề cập đến quá trình làm ra vật .
E.g: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.
22. to have sb do sth = to get sb to do sth: sai, bảo ai làm gì…

E.g: I’ll have/ get Vinh to fix my car.
23. to have/ to get sth done: làm gì bằng cách thuê người khác
E.g: I have my car washed.
24. to make sb do sth = to force sb to do sth: bắt buộc ai làm gì…
E.g: The bank robbers make the maneger give them all the money.
25. to make sb PP: làm cho ai bị làm sao
E.g: Working all night on Friday made me tired on Saturday.
26. to let sb do sth = to permit/allow sb to do sth: để cho ai , cho phép ai làm gì
27. to cause sth P2 : làm cho cái gì bị làm sao…
E.g: The big thunder storm caused waterfront houses damaged.
28. S + V + as + (adj/adv) + as + (noun/pronoun): so sánh ngang bằng
E.g: My book is as interesting as your.
29. S + short (adj/ adv) – er + than + (noun/pronoun): so sánh hơn
E.g: My grades are higher than Vinh’s.
30. S + more + long (adj/ adv) + than + (noun/pronoun): so sánh hơn
E.g: He speaks English more fluently than I.
31. S + less + (adj/ adv) + than + (noun/pronoun): so sánh kém
E.g: He visits his family less frequently than she does.
32. S + V + the + short (adj/ adv) – est + (in + singular count noun/ of + plural count noun): so sánh bậc
nhất.
E.g: Tom is the tallest in the family.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai

33. S + V + the + most + long (adj/ adv) + (in + singular count noun/ of + plural count noun): so sánh bậc
nhất.
E.g: This shoes is the most expensive of all.
34. S + V + the + least + long (adj/ adv) + (in + singular count noun/ of + plural count noun): so sánh bậc
nhất 3
E.g: This shoes is the least expensive of all.
35. S + V + number multiple + as + (much/many) + (noun) + as + (noun/ pronoun): so sánh bội số “gấp
2, gấp 3...”
E.g: This pen costs twice as much as the other one.
36. The + comparative + S + V + the + comparative + S + V: so sánh kép
E.g: The more you study, the smatter you will become.
37. No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V: vừa mới ….thì đã…
E.g: No sooner had we started out for Obama than it started to rain.
38. …V1 + to + V2: trong đó V1 là agree, expect, hope, learn, refuse, want, demand, forget, attempt,
offer, seem, fail, desire, plan, prepare.
39. …V1 + V2 _ing…: trong đó V1 là admit, avoid, delay, deny, resist, postpone, miss, finish, enjoy,
suggest, mind, recall, risk, resume, quit, consider.
40. S + wish + (that) + S + (could V/ would V/ were V_ing) + …: ước ở tương lai…
E.g: We wish that you could come to the party to night.
41. S + wish + (that) + S + (past perfect/could have PP) …. : ước ở quá khứ
E.g: I wish that I had washed the clothes yesterday.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài
giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức
chuyên môn lẫn kỹ năng sƣ phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.
I.

Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
-

Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.

-

H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

-

H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

II.

Lớp Học Ảo VCLASS

Học Online như Học ở lớp Offline
-

Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đƣa đón con và có thể học cùng con.

-

Lớp học qua mạng, tƣơng tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.

-

Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.

-

Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.

Các chƣơng trình VCLASS:
-

Bồi dƣỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt
thành tích cao HSG Quốc Gia.

-

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác
cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

-

Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán
Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.

III.

Uber Toán Học

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
-

Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH.
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…

-

Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.

-

Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc
lập.

-

Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 4x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×