Tải bản đầy đủ

Cẩm nang hướng dẫn cách làm một số dạng bài tập tiếng Anh

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TIẾNG ANH
A. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
I. Dạng bài tìm một từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
Các bước:
- Đọc lướt qua bài khoá 1 lượt (đọc các câu đầu của các đoạn văn) để nắm được đại ý của bài.
- Sau đó đọc kỹ các câu có từ cần điền để hiểu được ngữ cảnh của câu.
- Xác định từ loại của từ cần điền vào chỗ trống.
- Bước tiếp theo là lựa chọn các từ dựa trên vốn kiến thức từ vựng của mình để điền vào chỗ trống. Sao
cho từ điền vào không những phù hợp về mặt ngữ nghĩa mà còn phù hợp với ngữ cảnh của câu văn và
đoạn văn.
- Sau khi đã điền hết các từ nên kiểm tra lại 1 lượt để đảm bảo các từ điền vào là hoàn toàn phù hợp.
II. Tìm lỗi sai và sửa lại.
Các bước:
Trước tiên hãy đọc qua một lượt các câu trong bài để nắm được nội dung.
- Kiểm tra chủ ngữ và động từ có phù hợp với nhau về cách thức không?
- Hành động mà động từ diễn tả có phù hợp với thời gian trong câu không? (kiểm tra thì.)
- Các đại từ được sử dụng có đúng không?
- Giới từ đi theo động từ có đúng với ngữ cảnh và nghĩa của câu không?
III. Dạng bài tìm một từ mà phần in nghiêng, gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại.

Để làm được dạng bài tập này h.s phải học cách phát âm chuẩn xác từ, ngoài ra h.s cần có một kiến thức
sơ đẳng về hệ thống âm vị trong Tiếng Anh.
Các bước:
- Trước tiên cần đọc to các từ cần phân biệt.
- Tự lắng nghe các âm đó và phân biệt sự khác nhau giữa các âm đó.
- Chọn ra từ có âm khác với các từ còn lại.
IV. Dạng bài điền 1 từ phù hợp có cùng gốc với từ đã cho trong ngoặc.
- Đối với dạng bài này ta nên dựa vào ngữ cảnh của câu và từ cho trước trong ngoặc khi làm bài. Để có
hiệu quả ta phải xác định được từ loại của từ cần điền dựa trên các từ đã cho.
V. Dạng đọc hiểu (trả lời hoặc chọn T/F.)
Vì thời gian có hạn nên khi làm bài dạng này học sinh cần phải biết tiết kiệm thời gian bằng cách:
- Trước tiên hãy đọc các câu hỏi hoặc các câu yêu cầu xác định đúng (T) sai (F). Điều quan trọng là phải
đọc để nắm được ý của các câu đó một cách rõ ràng.
- Tiếp theo là đọc bài khoá 1 lượt để nắm được đại ý của bài.
- Sau khi đã làm tốt các bước trên ta có thể xác định được câu trả lời, tuy nhiên nếu chưa rõ ta cần làm
các câu mà ta đã hiểu rõ trước sau đó mới quay lại câu khó. Trong trường hợp câu đó quá khó ta nên bỏ
và dành thời gian làm các phần tiếp theo thì vẫn có thể giúp ta ghi được điểm tốt.
VI. Dạng bài chọn một đáp án đúng trong số các đáp án cho sẵn để điền.
- Để làm tốt bài thi này ta cần học thuộc các cấu trúc kết hợp từ vựng, thì, đặc biệt là cụm động từ trong
Tiếng Anh.
VII. Dạng bài viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.
Với loại bài này ta phải làm tốt các bước sau:
- Đọc kỹ câu cho sẵn để hiểu được ý nghĩa của câu.
- Xem cấu trúc gợi ý của và tìm ra cấu trúc phù hợp về ngữ nghĩa với câu cho sẵn.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

VIII. Sử dụng những từ, cụm từ cho sẵn để hoàn thành các câu.
Mục đích của bài này yêu cầu ta phải tạo ra một câu có nghiã dưạ vào các phần cho trước . Do đó để
làm tốt bài cần:
- Đọc kỹ các thành phần cho sẵn để xác định ý nghĩa của câu văn.

- Xác định chủ đề dựa trên các thành phần cho sẵn .
- Xây dựng câu dựa trên cấu trúc S + V + O.
- Lưu ý tới thể loại của câu ( tức là phải xem xét câu đó là câu khẳng định, phủ định hay nghi vấn.)
IX. Dạng bài chọn một từ thích hợp đã cho sẵn để điền vào chỗ trống.
Loại bài này dễ hơn loại b.tập ta phải tự tìm từ để điền vào chỗ trống (loại I)
Các bước:
- Nắm được chủ đề của từng đoạn văn.
- Phân các từ cho sẵn thành từng loại rõ ràng (V, Adj, N, Adv…). Việc này rất cần thiết
- Xác định từ loại cần điền vào chỗ trống sau khi đã phân loại các ta ở trên.
- Điền từ vào chỗ trống sao cho phù hợp với chủ đề đoạn văn, câu văn.
- Nếu câu nào nghi ngờ làm các câu tiếp để loại trừ (dùng biện pháp loại trừ.)
X. Dạng chia động từ.
Phải đọc câu,đoạn để xác định được thì của động từ cần điền. Chú ý dựa vào các mốc thời gian,
ngữ cảnh, đặc biệt là các trạng từ chỉ thời gian để giúp ta tìm ra thì (thời gian của hành động,sự việc)
một cách chính xác.
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1. a. firm

b. term

c. purpose

d. familiar

2. a. tongue

b. young

c. monkey

d. tone

Choose the word which is stressed differently from the rest.
3. a. justify

b. enquiry

c. argument

d. medicine

4. a. particular

b. distinction

c. material

d. specialize

5. a. innocent

b. criminal

c. reaction

d. specialist

Choose the best answer.
6. __, which had been brought to Europe from China in the 15th century, helped seamen to navigate.
a. The compass

b. It is the compass

c. With the compass d. That the compass

7. I __ my best suit ;everyone else was very casually dressed.
a. needn’t wear

b. needn’t have worn c. mustn’t wear

d. mustn’t have worn

8. Everyone thought he was asleep, but when they looked closely at him, he was __
a. widely awake

b. wide-awake

c. wide open

d. full awake

9. Fossil fuels like coal, oil and gas produce carbon dioxide when __.
a. are burned
W: www.hoc247.net

b. they burned

c. burned

F: www.facebook.com/hoc247.net

d. are they burned
T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

10. Dinosaurs are thought to __ millions of years ago.
a. die out

b. have died out

c. having died out

d. dying out

11. It costs about sixty dollars to have a tooth __.
a. filling

b. to fill

c. filled

d. fill

12. The report would have been accepted __ in checking its accuracy.
a. if more care

b. more care had been taken c. had more care been taken d. had taken more care

13. How do you speak the fraction 2/5?
a. two-five

b. two-fifths

c. second-fifths

d. two-fifth

14. Experiments __ represent a giant step into the medicine of the future.
a. using gene therapy b. they use

c. use gene therapy

d. gene therapy uses

15. I met __ at Julia’s birthday party.
a. some of Joe’s friend
friends

b. some of Joe friends

c. some friends of Joe

d. some of Joe’s

16. __ we drove the horses into the stable.
a. Aware that a tornado was brewing

b. Because a tornado brewing

c. Although a tornado was brewing

d. A tornado was brewing

17. __ single person can be said to have invented the automobile.
a. There was not a

b. Nor a

c. Not one of

d. No

c. should have been

d. had been

18. Tom had a lucky escape. He __ killed.
a. could have been

b. must have been

19. It was __ he had gone to bed that he remembered he had some homework to do.
a. not until

b. only before

c. until

d. not after

20. I’d rather you __ too much time surfing the Internet.
a. not spend

b. not to spend

c. didn’t spend

d. don’t spend

21. Marie Curie was the first woman __ two Nobel prizes.
a. who awarded

b. to be awarded

c. awarding

d. that was awarding

22. The house was __ badly damaged in the fire to be repaired.
a. very

W: www.hoc247.net

b. extremely

c. so

F: www.facebook.com/hoc247.net

d. too

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

23. Tony pretended __ me when I waved to him.
a. not seeing

b. not to see

c. not see

d. to not see

24. __ advised on what and how to prepare for the interview, he might have got the job.
a. If he had

b. Had he been

c. Were he to be

d. Unless he had been

25. By the time Sam got home from school, his brother __ all the cake.
a. had eaten

b. has been eating

c. was eating

d. have eaten

26. I’ve got an idea! I __ that tree trunk to make logs for the fire.
a. am going to use

b. am using

c. will use

d. am used to

27. The manager asked his secretary to put all the contracts in different folders and order all the bills __ date.
a. to

b. up

c. by

d. in

28. The boundary between Canada and the United States has been unfortified for over one hundred years.
a. border

b. bride

29. “Is it very hot in summer here?” a. Yes, we have high rainfall.

c. diplomatic relation d. water
“______”
b. Well, it’s too late for the weather forecast.

c. I’m sorry. I missed the weather forecast. d. Well, it depends on rainfall.
30. __ we’ve been having.
a. What a dreadful weather b. What dreadful weather c. How dreadful is the weather
the weather

d. How dreadful

31. “Do you like rock music?” - “______”
a. Not quite so

b. It’s not quite well c. That’s understandable

d. I am not interested in them

32. __ water in this glass is not good.
a. An

b. A

c. __

d. The

33. It is imperative that they arrive on time for the lecture.
a. necessary

b. suggested

c. hoped

d. intended

34. Don’t make up your mind at once; __ it over with your lawyer first.
a. discuss

b. debate

c. argue

d. talk

35. I don’t like the look of the men __ around outside my gate.
a. going

W: www.hoc247.net

b. hanging

c. wandering

F: www.facebook.com/hoc247.net

d. running

T: 098 1821 807

Trang | 4


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Choose the underlined word or phrase that needs correcting.
36. Among the world’s 44 richest countries, there has been not war since 1945.
a

b

c

d

37. All data in computer are changed into electronic pulses by an input unit.
a

b

c

d

38. Despite of the pills which are available, many people still have trouble sleeping.
a

b

c

d

39. The more I got to know Tom, the fewer I liked him.
a

b

c

d

40. I was sad when I sold my car. I have been running it for a very long time.
a

b

c

d

Choose the most suitable option to complete the passage.
Meeting old school friends again can be a strange experience. Some have changed so much that you can
hardly recognize them; they speak with a different (41) __, are interested in different things, and all you
can do is to make (42)__ talk and hope they’ll go soon. Others, though you might have been out of (43)__
with them for years, are just the same as they always were – it’s (44) __ if you last saw them yesterday.
Before you know it, you’re exchanging (45) __ about your families and friends, and setting out the
(46)__ for another game of chess. A few change for the better. There’s one person that I get (47)__ with
very well now, though we weren’t on speaking (48)__ for out last two years at school. One day, we met
at a party and made it (49) __ and (50) __ engaged the same evening.
41. a. language

b. accent

c. way

d. tongue

42. a. small

b. little

c. silly

d. gossip

43. a. sight

b. touch

c. sound

d. feel

44. a. just

b. like

c. so

d. as

45. a. words

b. speech

c. talk

d. gossip

46. a. counters

b. draughts

c. squares

d. pieces

47. a. on

b. off

c. up

d. down

48. a. relations

b. terms

c. situation

d. condition

49. a. on

b. off

c. up

d. down

50. a. came

b. went

c. got

d. made

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 5


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Choose the item among A, B, C or D that best answers the question about the passage.
Lake Baikal, the world’s largest lake, is located in southern Siberia, in Russia. It measures 395 miles of
coastline. The lake’s rocky basin consists of three depressions, which hold a total volume of 14,656 cubic
miles of water, 20 percent of the freshwater in the world. The lake is also very deep, with its deepest
point at over 1 mile and an average depth of 2,066 feet. Furthermore, scientists have determined that
Lake Baikal is the oldest lake in the world. From sediment obtained by drilling deep down below the
lake, researchers estimate it to be at least 25 million years old.
To scientists, Lake Baikal is of particular interest because of its unique and isolated ecosystem. More
than 1,000 species of plants and animals found at Lake Baikal exist nowhere else on earth and some can
be dated to prehistoric times. Among its unique fauna is the Baikal freshwater seal. This creature, which
local people call nerpa, is the only mammal which inhabits the lake. Researchers speculate that these
seals, which have been breeding at Lake Baikal for 22 million years, are the descendents of oceandwelling seals which migrated inland in search of food, when the lake was still connected to the sea.
Another creature that is unique to this Siberian Lake is the omu, a fish, which is caught by local
fisherman and is considered a great delicacy.
For centuries, the water in Lake Baikal was so clear that it was possible to see down to depths of 40 to
60 feet. First, the lake contained certain small zooplankton and small crustaceans that consumed
waterweeds, bacteria, and other material that would otherwise cloud the water. Furthermore, the water in
the lake consisted of rainwater and melted snow that flowed down from a mountain range in about 300
streams and through uninhabited forest. Finally, most of the watershed has a rocky surface, so the water
flowing into the lake did not accumulate mud or organic matter and had little mineral or chemical
content.
51. The word “which” in line 2 of the first paragraph refers to __.
a. three depressions

b. the lake

c. the rocky basin

d. the total water volume

52. All of the following is mentioned EXCEPT that __
a. Lake Baikal is the oldest lake in the world

b. Lake Baikal is the deepest lake in the world

c. Lake Baikal is the world’s largest lake

d. Lake Baikal is located in Russia

53. All of the following are true about Lake Baikal EXCEPT that __
a. it is near the sea
world

b. it has the biggest amount of freshwater in the

c. it is about 25 million years old

d. it has a great variety of fish

54. Scientists are particularly interested in Lake Baikal because __
a. its ecosystem is special

b. it has more species of plants than anywhere else

c. it is isolated

d. the animals there are similar to elsewhere

55. Baikal fresh seal is __

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 6


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

a. has been breeding at the lake for 32 million years b. a species of plant
c. the only habitants of the lake Baikal

d. only found in the lake Baikal

56. Omu is mentioned in the passage as __.
a. descendents of ocean-dwelling seals

b. an animal unique to the lake

c. an animal migrating inland from the sea

d. a local fisherman

57. The water of the lake Baikal is __
a. transparent

b. made of crystal

c. toxic

d. used to make crystal

58. According to the passage, there are __ factors contributing to the clarity of the water in Lake Baikal.
a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

59. The word cloud in the final paragraph can be best replaced by __
a. cold

b. muddy

c. clean

d. dirty

60. The water in the lake is from all of the following EXCEPT __
a. rainwater

b. snow

c. streams

d. forests

Choose from A, B, C or D which shows the best way of building the sentence from the words or phrases
given.
61. I / regret / inform / you / your application / be / refused.
a. I regret to inform you that your application has been refused.
b. I regret informing you that your application has been refused.
c. I regret to inform you that your application had been refused.
d. I regret to inform you that your application was refused.
62. He / wondered / teaching methods / vary / considerably / not.
a. He wondered teaching methods vary considerably or not.
b. He wondered whether teaching methods varies considerably or not.
c. He wondered whether teaching methods vary considerably not.
d. He wondered whether teaching methods vary considerably or not.
63. I / advised / him / ask / bus conductor / tell / him / where / get off.
a. I advise him to ask a bus conductor to tell him where he gets off.
b. I advised him to ask bus conductor to tell him where he gets off.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 7


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

c. I advised him to ask the bus conductor to tell him where to get off.
d. I advised him to ask the bus conductor to tell about him where to get off.
64. He / help / his friend / get / good marks / telling him / more careful.
a. He helps his friend to get good marks telling him more careful.
b. He helps his friend getting good marks telling him more careful.
c. He helps his friend get good marks by telling him more careful.
d. He helps his friend get good marks by telling him to be more careful.
65. Constant worries / his secret / be / reveal / take / heavy / toll / his health.
a. Constant worries about his secret being revealed have taken a heavy toll on his health.
b. Constant worries by his secret is revealed to taken a heavy toll on his health.
c. Constant worries about his secret to revealed to taken a heavy toll on his health.
d. Constant worries about his secret being revealed has taken a heavy toll on his health.
Choose the sentence that has the same meaning with the given one.
66. It was such a big meal that we couldn’t finish it.
a. The meal was too very big for us to finish.

bThe meal was too big for us to finish it.

c. The meal was too big for us to finish.

d. The meal was such big that we couldn’t finish it.

67. Keeping calm is the secret of passing your driving test.
a. Only by keeping calm you can pass your driving test.
b. As long as you don’t get nervous, you won’t fail your driving test.
c. What you simply needn’t do to pass your driving test is to keep calm.
d. Just remain nervous, or you’ll pass your driving test.
68. They needn’t have got up so early.
a. They did not have to get up early so they did not. b. They needed to get up very early.
c. They got up early because they had to.

d. They didn’t have to get up early but they did.

69. Nothing has ever embarrassed me this much.
a. I’ve never been embarrassed before.

b. I’ve never been so embarrassed before.

c. Many things have embarrassed me this much.

d. I have felt embarrassed this much many times.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 8


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

70. I’m sure it wasn’t Mr Pike you saw because he is in London.
a. It couldn’t be Mr Pike you saw because he is in London.
b. It can’t have been Mr Pike you saw because he is in London.
c. It mustn’t have been Mr Pike you saw because he is in London.
d. It mightn’t be Mr Pike you saw because he is in London.
Choose the item among A, B, C or D that best answers the question about the passage.
Although noise, commonly defined as unwanted sound, is a widely recognized form of pollution, it is
very difficult to measure because the discomfort experienced by different individuals is highly subjective
and, therefore, variable. Exposure to lower levels of noise may be slightly irritating, whereas exposure to
higher levels may actually cause hearing loss. Particularly in congested urban areas, the noise produced
as a by-product of our advancing technology causes physical and psychological harm, and detracts from
the quality of life for those who are exposed to it.
Unlike the eyes, which can be covered by the eyelids against strong light, the ear has no lid, and is,
therefore, always open and vulnerable; noise penetrates without protection. Noise causes effects that the
hearer cannot control and to which the body never becomes accustomed. Loud noises instinctively signal
danger to any organism with a hearing mechanism, including human beings. In response, heartbeat and
respiration accelerate, blood vessels constrict, the skin pales, and muscles tense. In fact, there is a general
increase in functioning brought about by the flow of adrenaline released in response to fear, and some of
these responses persist even longer than the noise, occasionally as long as thirty minutes after the sound
has ceased.
Because noise is unavoidable in a complex, industrial society, we are constantly responding in the same
way that we would respond to danger. Recently, researchers have concluded that noise and our response
may be more than an annoyance. It may be a serious threat to physical and psychological health and wellbeing, causing damage not only to the ear and brain but also to the heart and stomach. We have long
known that hearing loss is America’s number one nonfatal health problem, but now we are learning that
some of us with heart disease and ulcers may be victims of noise as well. Fetuses exposed to noise tend to
be overactive, they cry easily, and they are more sensitive to gastrointestinal problems after birth. In
addition, the psychic effect of noise is very important. Nervousness, irritability, tension, and anxiety
increase, affecting the quality of rest during sleep, and the efficiency of activities during waking hours, as
well as the way that we interact with each other.
71. Which of the following is the author’s main point?
a. Noise may pose a serious threat to our physical and psychological health.
b. Loud noises signal danger.
c. Hearing loss is America’s number one nonfatal health problem.
d. The ear is not like the eye.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 9


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

72. According to the passage, what is noise?
a. Unwanted sound

b. A by-product of technology

c. Physical and psychological harm

d. Congestion

73. Why is noise difficult to measure?
a. It causes hearing loss

b. All people do not respond to it in the same way

c. It is unwanted

d. People become accustomed to it

74. The word congested in paragraph 1 could best be replaced by
a. hazardous

b. crowded

c. rushed

d. polluted

75. It can be inferred from the passage that the eye
a. responds to fear

b. enjoys greater protection than the ear

c. increases functions

d. is damaged by noise

76. According to the passage, people respond to loud noise in the same way that they respond to
a. annoyance

b. disease

c. danger

d. damage

77. The word accelerate in paragraph 2 is closest in meaning to
a. decrease

b. increase

c. alter

d. release

78. The word it in the first paragraph refers to
a. the noise

b. the quality of life

c. advancing technology

d. a by-product

79. With which of the following statements would the author most probably agree?
a. Noise is not a serious problem today
b. Noise is America’s number one problem
c. Noise is an unavoidable problem in an industrial society
d. Noise is a complex problem
80. The phrase as well in paragraph 4 is closest in meaning to
a. after all

b. also

c. instead

d. regardless

The end.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 10


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

ĐÁP ÁN
QUESTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANSWER
D
D
B
D
C
A
B
B
C
B
C
C
B
A
D
A
D
A
A
C

W: www.hoc247.net

QUESTION
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANSWER
B
D
B
B
A
C
C
A
D
B
A
D
A
D
B
D
A
A
C
B

QUESTION
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

F: www.facebook.com/hoc247.net

ANSWER
B
A
B
D
A
D
A
B
C
C
A
B
D
A
D
B
A
C
D
D

T: 098 1821 807

QUESTION
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ANSWER
A
D
C
D
A
C
B
D
B
B
A
A
B
B
B
C
B
A
C
B

Trang | 11


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài
giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức
chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.
I.

Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
-

Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.

-

H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

-

H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

II.

Lớp Học Ảo VCLASS

Học Online như Học ở lớp Offline
-

Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con.

-

Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.

-

Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.

-

Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.

Các chương trình VCLASS:
-

Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt
thành tích cao HSG Quốc Gia.

-

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác
cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

-

Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán
Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.

III.

Uber Toán Học

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
-

Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH.
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…

-

Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.

-

Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc
lập.

-

Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×