Tải bản đầy đủ

Mệnh đề chỉ mục đích trong tiếng Anh

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2017
PHRASE AND CLAUSE OF PURPOSE (MỆNH ĐỀ CHỈ MỤC ĐÍCH)
I/ Clause of Purpose: Mệnh đề chỉ mục đích - So That/In Order That

để mà

Form :
S + V1/s/es + O

So That In

S + can/will + V0 + O

S + V2/ed + O

Order That

S + could/would + V0 + O


Lưu ý: Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won't / wouldn't, trừ
những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can't/couldn't.
ex1:

I study hard so that I can pass the exam.

ex2:

I study hard so that I won't fail the exam.

ex3:

I hide the toy so that my mother can't see it. (tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó ->

ngăn không cho thấy )
II/ Phrase of Purpose: cụm từ chỉ mục đích - In Order To/So As To/To

để mà

Form : + + Inf.
In Order To
S+V+ O

So As To

+ V0

To
Lưu ý: Nếu có NOT thì để NOT trước TO, tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.
ex1: I study hard. I want to pass the exam.
-> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.
ex2: I study hard. I don't want to fail the exam.
-> I study hard in order not to pass the exam.

đúng

-> I study hard so as not to /to pass the exam.

đúng


-> I study hard not to pass the exam.

sai

III/ Cách nối câu:
1) Dùng SO THAT/IN ORDER THAT:
Ex 1: I’m studying hard. I want to keep pace with my classmates.
 I’m studying hard so that I can keep pace with my classmates.
S1 + V + O. S2 + want/like/hope + to + V0 + O.
 S1 + V + O so that S2 + can/could/will/would + V0 + O.
sau want/ like/ hope là to thì ta bỏ chúng thay bằng can/could/will/would
Ex 2: Alice prepares her lessons carefully. She wants to get high marks in class.
 ………………………………………………………………………………………………
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

-Nếu sau các chữ want, like, hope…có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.
Ex 3: I give you the book .I want you to read it.
 I give you the book so that you can read it.
S1 + V + O. S2 + want/like/hope +O + to + V0 + O.
 S1 + V + O so that O->S2 + can/could/will/would + V0 + O.
sau want/ like/ hope là O rồi mới đến to thì ta bỏ chúng thay bằng can/could/will/would,
sau đó đem O lên thay cho S2
Ex 4: Please shut the door. I don’t want the dog to go out of the house.
 ………………………………………………………………………………………………
2) Dùng IN ORDER TO/SO AS TO/TO:
S1 + V + O. S2 + want/like/hope + to + V0 + O.
 S1 + V + O In Order To/So As To/To trước V0 + O.
(S1 = S2 . Bỏ S2 , bỏ luôn want/like/hope + to thêm In Order To/So As To/To trước V0 + O.)
I study hard .I want to pass the exam.
-> I study hard in order to pass the exam.
S1 + V + O. S2 + want/like/hope +O + to + V0 + O.
 S1 + V + O In Order for O To/So As for O To + V0 + O.
(S1 = S2 . Bỏ S2 , bỏ luôn want/like/hope + to thêm In Order for O To/So As for O To V0 + O.)
IV.Các dạng bài tập:
1.Dạng bài tập 1: sau want không có tân ngữ
Nối 2 câu có cùng chủ ngữ thành 1 câu có cụm từ chỉ mục đích hoặc mệnh đề chỉ mục đích.
Ex: *Duy gets up early every morning. He wants to learn his lessons.
-->Duy gets up early every morning so as to learn his lessons. (câu này đổi dưới dạng Phrases of
purpose).
--> Duy gets up early every morning so that he can learn his lessons. (đổi dưới dạng Clauses of
purpose).
* We learn English. We want to have better communication with other people.
--> We learn English in order to have better communication with other people.
--> We learn English so that we will have better communication with other people.
* He was in a hurry. He wanted to catch the bus.
--> He was in a hurry to catch the bus.
--> He was in a hurry in order that he would catch the bus.
2.Dạng bài tập 2: Nối 2 câu có cùng chủ ngữ nhưng sau “want” có tân ngữ hoặc túc từ.
Ex: * He gave me his address. He wanted me to visit him. (want + túc từ).
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

--> He gave me his address so that I would visit him. (Clauses of purpose).
*They whispered. They didn’t want anyone to hear their conversation. (“want” + tân ngữ).
--> They whispered in order that no one could hear conversation.
*2 câu trên nếu muốn use phrase of purpose, ta phải theo công thức sau:
in order for + O (túc từ) + to-inf
Ex: * He gave me his address in order for me to visit him.
--> They whispered in order for no one to hear their conversation.
3.Dạng bài tập 3: Đổi một câu từ “phrase of purpose” sang “clauses of purpose” hoặc ngược lại.
Ex: * We hurried to school so as not to be late.
--> We hurried to school so that she wouldn’t be late.
* Thao locked the door so that she wouldn’t be disturbed
--> Thao locked the door so as not to be disturbed.
* He studied hard in order to pass his exam.
--> He studied hard so that he can pass his exam.
3.Dạng bài tâp 4: Hoàn tất câu với “phrase of purpose” hoặc “clause of purpose”.
Ex: * I studied English so that …..
--> They went to Ha Noi to……
(tự hoàn thành câu tuỳ ý thích của các bạn).
* Lưu ý: + Hoàn tất câu trong mệnh đề chính ở thì hiện tại (present) thì ta dùng “will/ can” ở mệnh đề chỉ
mục đích.
Ex: She needs a job so that she will support her old parents. (cô ấy cần 1 công việc để nuôi bố mẹ cô ta).
(Ở câu trên, ở mệnh đề chính “ She needs a job” là thì hiện tại đơn “present simple” nên ở mệnh đề chỉ
mục đích chúng ta phải dùng will “she will support her old parents”).
+ Khi động từ trong mệnh đề chính ở thì “past” thì ta dùng “would/ could” ở mệnh đề “would/ could” ở
mệnh đề chỉ mục đích.
Ex: He hurried to the station so that he wouldn’t miss the train.
Exercise : Rewrite the following sentences using infinitive phrase / clause:
1) People use money so that they can buy things they need. (in order to)
 ________________________________________________________________________
2) Banks are developed so that they can keep people’s money safe. (in order to)
 ________________________________________________________________________
3) Mr. Brown is going to the bank to borrow some money. (so that )
 ________________________________________________________________________
4) Alice borrowed an eraser to erase a mistake in his composition. (so that )
 ________________________________________________________________________
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

5) I need to buy some laundry detergent so that I will wash my clothes. (in order to)
 ________________________________________________________________________
6) I moved to the front of the room so as to see better. (so that )
 ________________________________________________________________________
7) I came to this school so that I could learn English. (in order to)
 ________________________________________________________________________
8) He gave her the key for her to open the door. (so that )
 ________________________________________________________________________
9) Mary took her brother to school for him to learn English. (so that )
 ________________________________________________________________________
10) Please arrive early for us to start the meeting on time. (so that )
 ________________________________________________________________________
11) He wrote to David of his interest in science to ask for work. (so that )
 ________________________________________________________________________
12) Kathy built a high wall round her garden for the fruits not to be stolen. (so that )
 ________________________________________________________________________
13) Tom was playing very softly so that he wouldn’t disturb anyone. (in order not to)
 ________________________________________________________________________
14) They rushed into the burning house so that they could save the child. (in order to)
 ________________________________________________________________________
15) Lan often attends English Speaking Club to practice speaking English. (so that )
 ________________________________________________________________________
16) He stood on the chair to see better. (in order to)
 ________________________________________________________________________
17) Please shut the gate for the cows not to get out of the cowshed. (so that )
 ________________________________________________________________________
18) The boy tiptoed into the room not to wake every body up. (so that )
 ________________________________________________________________________
BÀI TẬP 1 : Hãy nối những câu sau đây dùng : SO THAT/IN ORDER THAT
1) The boys stood on the desks. They wanted to get a better view.
………………………………………………………………………………………………
2) We learn English. We want to have better communication with other people.
………………………………………………………………………………………………
3) We lower the volume. We don't want to bother our neighbours.
………………………………………………………………………………………………
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 4


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

4) I will write to you. I want you to know my decision soon.
………………………………………………………………………………………………
5) These girls were talking whispers. They didn't want anyone to hear their conversation.
………………………………………………………………………………………………
6) The little girl feigned to be sick. She hoped we didn't make her work.
………………………………………………………………………………………………
7) I spoke loudly. I wanted everybody could hear me clearly.
………………………………………………………………………………………………
8) Mary often goes home as soon as the class is over. She doesn't want her mother to wait for her.
………………………………………………………………………………………………
9) Tom gets up early. He doesn't want to be late for school.
………………………………………………………………………………………………
10) Wellfrog hid the sweets under his pillow .He didn't want his mother to see them.
………………………………………………………………………………………………
BÀI TẬP 2: Đổi những câu sau đây sang mệnh đề, dùng SO THAT/IN ORDER THAT
1) We hurried to school so as not to be late.
………………………………………………………………………………………………
2) He climbed the tree in order to get a better view.
………………………………………………………………………………………………
3) Some young people like to earn their own living in order to be independent of their parents.
………………………………………………………………………………………………
4) We should do morning exercises so as to improve our health.
………………………………………………………………………………………………
5) We should take advantage of the scientific achievements of the world so as to develop our national
economy.
………………………………………………………………………………………………
6) Every people in the world must unite their efforts to maintain and protect peace.
………………………………………………………………………………………………
7) She put on warm clothes so as not to catch cold.
………………………………………………………………………………………………
8) He hurried to the station so as not to miss the train.
………………………………………………………………………………………………
9) She locked the door in order not to be disturbed.
………………………………………………………………………………………………
10) I tried to be on time so as not to make our teacher sad.
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 5


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

………………………………………………………………………………………………
BÀI TẬP 3 :USE A CLAUSE OR PHRASE OF PURPOSE TO COMBINE EACH PAIR OF
SENTENCES BELOW.
1/ I’m studying hard. I want to keep pace with my classmates.
………………………………………………………………………………………………
2/ Alice prepares her lessons carefully. She wants to get high marks in class.
………………………………………………………………………………………………
3/ Please shut the door. I don’t want the dog to go out of the house.
………………………………………………………………………………………………
4/ I wish to have enough money. I want to buy a new house.
…………………………………………………………………………………………………
5/ You should walk slowly . Your sister can follow you.
………………………………………………………………………………………………
6/ They did their job well. They hoped the boss would increase their salary.
………………………………………………………………………………………………
7/ We turned on the lights. We didn’t want to waste electricity
……………………………………………………………………………………………
8/ We lower the volume of the radio. We don’t want to bother our neighbours.
………………………………………………………………………………………………
9/ The robber changed his address all the time. He didn’t want the police to find him.
………………………………………………………………………………………………
10/ The man spoke loudly. He wanted every body to hear him clearly.
……………………………………………………………………………………………
BÀI TẬP 4:
Choose the correct alternative.
1. The school boys are in a hurry not to/ in order not miss their school bus.
2. They were talking in whispers so that/ so as nobody could hear them.
3. My mother needs a tin opener to open/ for opening the bottles.
4. Advice is given in order that/ in order to students can choose the best course.
5. You may put your money in a small coin bank so that/ in order to keep it safe.
6. We wrote Katie’s name on the calendar so as not to/ so that not forget her birthday.
7. She stayed at work late in order to/ so that she could complete the report.
8. I need some new clothes. I haven’t got anything nice to wear/ in order to wear.
9. They new paint is excellent to cover/ for covering walls with cracks in.
10. Trees are being planted by the roadside so as to reduce/ in order that reducing tracffic noise.
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 6


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài
giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức
chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.
I.

Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
-

Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.

-

H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

-

H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

II.

Lớp Học Ảo VCLASS

Học Online như Học ở lớp Offline
-

Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con.

-

Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.

-

Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.

-

Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.

Các chương trình VCLASS:
-

Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt
thành tích cao HSG Quốc Gia.

-

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác
cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

-

Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán
Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.

III.

Uber Toán Học

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
-

Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH.
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…

-

Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.

-

Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc
lập.

-

Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×