Tải bản đầy đủ

Nghị luận xã hội bàn về mục đích của việc học

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

VĂN MẪU LỚP 12
ĐỀ BÀI: HÃY PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA MÌNH VỀ MỤC ĐÍCH HỌC TẬP DO UNESCO ĐỀ
XƯỚNG: “HỌC ĐỂ BIẾT, HỌC ĐỂ LÀM, HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG, HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH
MÌNH”.

A. SƠ ĐỒ TÓM TẮT GỢI Ý

B. DÀN Ý CHI TIẾT
a. Mở bài
-

Học tập là nhiệm vụ suốt đời của con người “người không học như ngọc không mài”.
Đúng vậy nếu không học tập con người sẽ không có tri thức, không tiếp thu, theo kịp
được những tiến bộ của thế giới.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net


T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

-

Tuy nhiên để học tập một cách khoa học và hiệu quả cần phải xác định được mục đích
đúng đắn của việc học. Hiểu được điều đó UNESCO đã từng đề xướng : “Học để biết,
học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.

b. Thân bài
-

Giải thích và làm rõ từng nội dung trong đề xướng của UNESCO:
+ Học là gì:
 Học là quá trình tiếp thu tri thức từ sách vở, trường học, từ thực tế cuộc sống
“trường đời”.
+ Học để biết:
 “Học để biết” là mục đích đầu tiên của việc học. “Biết” là tiếp thu, mở mang, có
thêm kiến thức về đời sống, tự nhiên, xã hội và con người. Con người từ chỗ chưa
biết đến biết, biết ít đến biết nhiều, biết sơ sài đến biết sâu sắc, biết một lĩnh vực
đến hiểu biết về nhiều lĩnh vực đời sống…
 Nhờ học, con người có những hiểu biết phong phú, tự làm giàu kho tri thức khoa
học của mình, tạo được vốn sống sâu sắc…
 Quan trọng hơn, qua những tri thức đó, con người có khả năng hiểu biết về bản
chất con người và tự nhận thức bản thân, “biết người”, “biết mình”, biết giao tiếp,
ứng xử với nhau sao cho “Đắc nhân tâm”…
+ Học để làm:
 “Học để làm” là mục đích tiếp theo của việc học. “Làm” là vận dụng kiến thức có
được vào thực tế cuộc sống. Đây là mục đích thiết thực nhất của việc học – “Học đi
đôi với hành”.
 Làm để tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần phục vụ nhu cầu cuộc sống của bản
thân và góp phần tạo nên của cải cho xã hội.
 Ví dụ: Người nông dân, kĩ sư, bác sĩ… đều mang kiến thức đã học được áp dụng
vào thực tế, để tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội.
 Học mà không làm thì kiến thức có được không có ích, không bền vững, không
được sàng lọc.

+ Học để chung sống:
 Một trong những mục đích quan trọng nhất của việc học. “Chung sống” là khả

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

năng hòa nhập xã hội, kĩ năng giao tiếp, ứng xử… để tự thích nghi với mọi môi
trường sống, các quan hệ phức tạp của con người trong quá trình sống để không
bị tụt hậu, lạc lõng. Đây là hệ quả tất yếu của việc “biết”, “làm”.
 Bởi lẽ, “con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội”. Bản chất, giá trị, nhân
cách của con người được hình thành, nuôi dưỡng, khẳng định, thử thách trong các
mối quan hệ đó.
+ Học để tự khẳng định mình:
 Là mục đích sau cùng của việc học. “Tự khẳng định mình” là tạo được vị trí, chỗ
đứng vững vàng trong xã hội, thể hiện sự tồn tại có ý nghĩa của cá nhân mình
trong cuộc đời. Mỗi con người chỉ có thể khẳng định mình khi có hiểu biết, có năng
lực hành động, có khả năng chung sống.
 Từ việc học, mỗi người có cơ hội khẳng định tri thức mình tích lũy được; khẳng
định khả năng lao động, sáng tạo; khẳng định nhân cách, phẩm chất…
-

Bàn bạc, mở rộng vấn đề:
+ Nội dung đề xướng về mục đích học tập của UNESCO thật sự đúng đắn, đầy đủ, toàn

diện.
+ Mục đích học tập này thực sự đáp ứng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu giáo dục, đào
tạo con người trong thời đại ngày nay. Mục đích này không chỉ dành riêng cho học sinh, sinh
viên mà còn dành cho tất cả những ai là người học. Vì thế, có thể coi đây là mục đích học tập
chung, có tính chất toàn cầu.
+ Từ mục đích học tập đúng đắn này, mỗi người học thấy rõ những sai lầm nhận thức
về việc học: học không có mục đích; coi việc học là thực hiện nghĩa vụ với người khác; học vì
bằng cấp; học vì thành tích; học mà không có khả năng làm, không biết chung sống, không
thể khẳng định mình. Ví dụ: Học sinh không biết viết đơn xin nghỉ học đúng quy cách; kĩ sư
giỏi, được đào tạo bài bản mà không chế tạo được những công cụ trong sản xuất nông
nghiệp; có học vị, bằng cấp nhưng cách ứng xử thì vụng về, lối sống lại thiếu văn hóa…
-

Bài học về nhận thức và hành động của bản thân:
+ Mục đích học tập giúp con người, xã hội điều chỉnh được nhận thức về thời gian

học: không chỉ học ở một giai đoạn mà phải học suốt đời; không chỉ học trong nhà trường
mà cần phải học ngoài xã hội; người dạy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy “làm
người”…
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

+ Mục đích học tập này giúp người học:
 Xác định rõ mục đích, động cơ và thái độ học tập.
 Ra sức học tập và rèn luyện, trang bị kiến thức về mọi mặt để có trình độ chuyên
môn vững vàng, có khả năng hội nhập quốc tế.
 Học phải đi đôi với hành để khẳng định mình. Sống có ích cho cuộc đời và cho gia
đình, xã hội.
c. Kết bài
-

Khẳng định vai trò của học tập: học để không bị ngu dốt, nghèo nàn và lạc hậu. Học để
khẳng định sự thành đạt của cá nhân và sự tiến bộ của nhân loại.

-

Liên hệ bản thân: Đã xác định được mục đích đúng đắn cho việc học của mình chưa?
Cần phải làm gì để đạt được mục tiêu ấy?

C. BÀI VĂN MẪU
Đề bài: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: “Học để
biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.
Gợi ý làm bài:
Cuộc sống ngày càng phát triển không ngừng và chóng mặt, con người cũng không
ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức của mình để hòa nhập và không bị lạc hậu. Một trong
những điều làm nên thành công và là tiền đề vững chắc để ta vươn lên đạt được những mục
tiêu đề ra đó chính là con đường học tập. Đối với cuộc đời mỗi người học tập là một trong
những điều quan trọng nhất. Đã có biết bao câu hay ý đẹp nói về việc học tập. Trong đó, mục
đích học tập mà UNESCO đề xướng: “ Học để tự khẳng định mình” để lại ấn tượng nhiều
nhất với tuổi trẻ ngày nay. Vậy thế hệ thanh niên chúng ta có ý nghĩ gì về quan niệm trên.
Học tập là con đường muôn đời, không bao giờ ngừng phát triển. Trước hết ta cần tìm
hiểu cho thấu đáo “học” là gì và có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong cuộc sống? Học là
quá trình học hỏi, tiếp nhận kiến thức, kĩ năng để phát triển tâm hồn, trí tuệ và nhân cách. Ở
bất cứ nơi đâu ta cũng có thể học hỏi, học ở trường lớp, thầy cô, bạn bè, từ những thế hệ
trước và cả ở ngoài đời sống xã hội. Học tập còn là sự tích lũy, nâng cao và tìm tòi thêm
nhiều tri thức xung quanh ta. Đó là sự tự nguyện xuất phát từ chính bản thân ta làm cho việc
học trở nên nhẹ nhàng, đem lại nhiều thú vị và ý nghĩa cho cuộc sống. Học để tự khẳng định
mình là học để nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực trong đởi sống xã hội. Từ đó rèn luyện cho
mình bản lĩnh trong mọi tình huống, có phương pháp giải quyết mọi việc một cách phù hợp,
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 4


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

khoa học nhất. Sự khẳng định mình chính là khẳng định “ cái tôi” của mỗi người có cá tính
riêng, bản lĩnh riêng, tài năng riêng, không ai giống mình và mình không giống ai. Đó còn là
học để biết đúng, biết sai, thế nào là tốt và xấu để ta từng bước hoàn thiện nhân cách bản
thân mình.
Qua việc tìm hiểu trên ta thấy mục đích học tập mà UNESCO đề ra thật đúng đắn và
toàn diện. Học để khẳng định mình là một tư tưởng tốt đẹp, giúp cho chúng ta biết cố gắng,
tìm tòi và tiếp thu nhiều hơn. Các bạn trẻ ngày này dường như thích mình nổi bật hơn, tỏa
sáng hơn, muốn được khẳng định cái tôi bãn lĩnh trước cuộc sống nhiều hơn. Và có lẽ từ đó
mà con người có ý chí hơn, ôm ấp những ước mơ hoài bão, những mục tiêu cho đời mình
nhiều hơn, biết chủ động trong cuộc sống nhiều hơn và đạt đươc những thành công nhất
định. Quan niệm trên có ảnh hưởng quan trọng trong ý nghĩ của mỗi người. Nó giúp ta gạt
bỏ những lười biếng, những suy nghĩ tiêu cực về việc học mà có ý chí học hỏi, tìm hiểu, mở
rộng tâm hồn, hiểu biết và vốn tri thức vô tận trên thế giới. Gần đây, Ngô Bảo Châu- một nhà
toán học- giáo sư-tiến sĩ của Việt Nam đã giành giải Nobel về việc nghiên cứu học thuyết
Toán học. Đó là minh chứng cho quá trình học tập nghiêm túc và niềm say mê của anh qua
đó anh tự khẳng định mình cho thế giới biết quá trình nghiên cứu của anh.
Muốn tự khằng định ta phải trải qua một quá trình dài đầy chông gai và khó khăn.
Học để biết, đế thu thập thông tin, sau đó phải thực hành, vận dụng vào đời sống, thực tiễn
và từng bước phát triển bản thân để khẳng định mình. Một người có suy nghĩ tốt đẹp và có ý
chí cầu tiến trong học tập, cố gắng học hỏi không ngừng sẽ mau đi đến thành công. Nhưng ta
phải làm và nỗ lực bằng chính bản thân mình, không vì mục tiêu muốn cho mọi người biết
khả năng của mình mà chà đạp hay hãm hại người khác. Đã có biết bao người đã khẳng định
được cái tôi của mình, được nhiều người biết đến và đem lại niềm tự hào, hạnh phúc cho
bản thân, gia đinh và xã hội. Nhờ những nỗ lực, đóng góp của họ mà xã hội này, thế giới này
toàn diện và tốt đẹp hơn. Những người ấy sẽ được mọi người yêu quý, tin tưởng và lấy đó
làm gương. Thế nhưng bên cạnh đó còn có những người chưa xác định cho mình mục đích
học tập rõ ràng. Họ không biết nhiều kiến thức, không có khả năng vận dụng vao cuộc sống,
khó chung sống với mọi người và khó thành công. Hơn nữa, còn có nhiều người quan niệm
rằng học để kiếm điểm, để lấy bằng mà không cần nắm kiến thức. Những “tiến sĩ giấy” ấy sẽ
bị mọi người khinh rẻ, xem thường và phê phán. Họ cần xem xét lại động cơ học tập của
mình và học hành nghiêm túc hơn nữa.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 5


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Để thực hiện mục đích học tập trên chúng ta cần có những mục tiêu như thế nào?
Trước hết, ta cần phải xác định mục đích, xây dựng lí tưởng một cách đúng đắn, cao đẹp vì
có lí tưởng cao đẹp và những kiến thức mình biết ta mới có thể đặt chân lên con đường
mang tên thành công. Nếu mục đích không đúng đắn sẽ dẫn đến nhưng hậu quả khôn lường
và hủy diệt cả nhân loại. Xã hội ngày càng vươn lên và vươn cao, càng có nhiều cơ hội và
điều kiện để mỗi người có thể tự khẳng định chính mình. Vậy tại sao chúng ta không tận
dụng cơ hội ngàn vàng ấy để khẳng định cái tôi cá nhân của chính chúng ta. Riêng em, em sẽ
học hành thật tốt, rèn luyện nhân cách, đạo đức và xác định mục tiêu đúng đắn cho bản thân
để từ đó tự khẳng định bản thân mình.
Một nhà văn nào đó đã viết: “Lí tưởng là ngọn đèn soi sáng”, việc xác định mục đích
học tập của mỗi người cũng quan trọng như việc xác định lí tưởng sống. Phương châm: “
Học để tự khẳng định mình” của UNESCO đề xướng thật sự là kim chỉ nam, là con đường để
dẫn dắt tôi, bạn và chúng ta đi tới thành công.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 6


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông
minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm
kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và
các trường chuyên danh tiếng.

I.

Luyện Thi Online
Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
-

Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.

-

H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

-

H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

II.

Lớp Học Ảo VCLASS
Học Online như Học ở lớp Offline
-

Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con.

-

Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.

-

Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.

-

Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.

Các chương trình VCLASS:
-

Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt
thành tích cao HSG Quốc Gia.

-

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

-

Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao,
Toán Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.

III.

Uber Toán Học
Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
-

Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH.
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…

-

Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.

-

Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra
độc lập.

-

Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×