Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC BỐ TRÍ SẮP XẾP NHÂN LỰC TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN SA PA

MỤC LỤC

MỤC LỤC............................................................................................1
2. Mục tiêu:..........................................................................................2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài............................................................2
4. Phạm vi nghiên cứu.........................................................................2
5. Phương pháp nghiên cứu................................................................2
6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài..........................................................3
7. Kết cấu đề tài...................................................................................3
Chương 3. Một số giải pháp và khuyến nghị nâng cao hiệu quả
công tác bố trí, sắp xếp nhân lực của phòng nội vụ huyện Sa Pa.. .3
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN SAPA
VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC BỐ TRÍ, SẮP XẾP NHÂN
LỰC......................................................................................................4
1.1.1.Vị trí và cơ cấu tổ chức.......................................................................................................................4
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nội vụ huyện Sa Pa...............................................5
1.1.3. Quá trình hình thành, phát triển của phòng Nội vụ huyện Sa Pa....................................................9
1.1.4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 của Phòng Nội vụ huyện Sa Pa.........................10
a. Tổ chức bộ máy – biên chế....................................................................................................................10
b. Công tác công chức, viên chức.............................................................................................................11
c. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:................................................................................................................11

f. Công tác quản lý địa giới hành chính.....................................................................................................12
g. Công tác Cải cách hành chính................................................................................................................13
h. Công tác Văn thư – Lưu trữ...................................................................................................................14
i. Công tác tôn giáo....................................................................................................................................15
k. Công tác Thi đua – Khen thưởng..........................................................................................................15
1.1.5. Phương hướng hoạt động và kế hoạch công tác của Phòng Nội vụ huyện Sa Pa năm 2015 đến
năm 2020...................................................................................................................................................16

1.2. Thực trạng đội ngũ nhân lực của phòng Nội vụ huyện Sa Pa18
1.2.1. Vị trí chức danh, số lượng và cơ cấu nhân lực...............................................................................18
1.2.2. Chất lượng đội ngũ nhân lực..........................................................................................................19


Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC BỐ TRÍ SẮP XẾP
NHÂN LỰC TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN SA PA.....................27
2.1.1. Quan điểm và định hướng của Đảng ủy huyện Sa Pa....................................................................27
2.2.2. Thực tiễn bố trí, sắp xếp nhân lực..................................................................................................31
2.3.3. Nguyên nhân...................................................................................................................................35
3.1.1. Mục tiêu..........................................................................................................................................36
3.1.2. Phương hướng hoàn thiện.............................................................................................................37

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bố trí, sắp xếp
nhân lực của Phòng Nội vụ huyện Sa Pa.........................................38
3.3.1. Đối với Phòng Nội vụ huyện Sa Pa..................................................................................................43

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô chú, anh chị trong
Phòng Nội vụ huyện Sa Pa đã đồng ý tiếp nhận em cũng như tạo mọi điều kiện
tốt nhất cho em để hoàn thành tốt quá trình thực tập của mình.
Trong quá trình thực tập tại Phòng Nội vụ huyện Sa Pa, em đã học hỏi được
rất nhiều kiến thức về công tác bố trí, sắp xếp nhân lực tại cơ quan, giúp em có
thể củng cố, bổ sung những kiến thức đã thiếu hụt và học được những kiến thức
quan trọng về chuyên nghành. Đồng thời em cũng nhận thức rõ được vai trò và
tầm quan trọng của công tác quản trị nhân lực trong một cơ quan, tổ chức, công
ty, doanh nghiệp. Em xin cảm ơn các cô, chú, anh, chị trong cơ quan đã tận tình
giúp đỡ và chỉ bảo em trong suốt thời gian tìm hiểu về công tác bố trí sắp xếp
nhân lực tại cơ quan cũng như thực hiện quá trình thực tập của mình. Em cũng
xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo đã hướng dẫn em có thể hoàn thành tốt bài báo
cáo thực tập tốt nghiệp này. Do kiến thức của em còn nhiều hạn hẹp nên bài viếtcủa em không tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót. Em kính mong nhận được
sự giúp đỡ của thầy cô giáo để bài báo cáo của em được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, nguồn nhân lực nước ta đang phải đối mặt với một số thách thức
đáng lo ngại.Nguồn nhân lực giá rẻ không còn là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối vì
chúng ta gặp phải sự cạnh tranh về nhân lực giá rẻ của nhiều quốc gia khác trên
khu vực và trên thế giới. Hơn nữa, chất lượng nguồn lao động thấp, chủ yếu là
nguồn lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Hiện nay, tỉ lệ cơ cấu đào tạo của
nước ta bất hợp lí, rơi vào tình trạng thừa thầy thiếu thợ, thừa về số lượng nhưng
thiếu và yếu về chất lượng. Từ những thách thức kể trên, ta có thể thấy rằng
công tác bố trí sắp xếp nhân lực có vai trò hết sức quan trọng, có bố trí sắp xếp
đúng người đúng việc thì công việc mới đạt hiệu quả cao, phát huy hết khả năng
của nguồn nhân lực sẵn có trong tổ chức
Huyện Sa Pa là một thị trấn vùng cao thuộc tỉnh Lào Cai, nguồn CBCC của
huyện chủ yếu là con em trong huyện. Trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác
của 1 bộ phận CBCC còn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, gặp nhiều khó
khăn trong công tác. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bố trí sắp xếp
nhân lực,công tác này được coi là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ riêng một tổ
chức nào mà công tác này chính là một trong những mục tiêu của cải cách hành
chính, là một khâu trọng yếu của công tác tổ chức nhân sự hành chính nhằm sắp
xếp được người có đủ phẩm chất và năng lực thực hiện công vụ. Để quá trình
làm việc của cơ quan thực sự đạt hiệu quả cao nhất thì việc bố trí sắp xếp nhân
lực trong cơ quan cần được chú trọng. Trong những năm qua, công tácbố trí sắp
xếp nhân lực của huyện Sa Pa được thực hiện theo Luật cán bộ công chức năm
2010 và các văn bản của Chính phủ đã đạt được những thành quả đáng kể, song
vẫn còn nhiều bất cập, chất lượng của đội ngũ nhân lực vẫn chưa đáp ứng nhu
cầu thực sự của nền hành chính hiện nay.
Sau quá trình thực tập tại Phòng Nội vụ huyện Sa Pa, được tìm hiểu về đặc
điểm, nhiệm vụ, đặc điểm lao động, cơ cấu tổ chức của đơn vị, em thêm nhận rõ
vai trò của việc bố trí, sắp xếp nhân lực hợp lý. Vì vậy, em đã chọn đề tài “Công

1


tác bố trí sắp xếp nhân lực tại Phòng Nội vụ huyện Sa Pa” làm đề tài báo cáo
tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực.
2. Mục tiêu:
Một là, làm rõ cơ sở lý luận về bố trí, sắp xếp nhân lực: đưa ra hệ thống khái
niệm, xác định vị trí, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bố trí, sắp
xếp nhân lực và sự cần thiết nâng cao hiệu quả của công tác này.
Hai là, Phân tích, đánh giá được thực trạng công tác bố trí, sắp xếp nhân lực của
phòng Nội vụ huyện Sa Pa, đánh giá được ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân.
Ba là, Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, nghiên cứu đề ra mục tiêu, đề xuất giải
pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác bố trí, sắp xếp nhân
lực , góp phần đảm chất lượng đội ngũ nhân lực tại phòng Nội vụ huyện Sa Pa.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác bố trí sắp xếp nhân lựccủa Phòng Nội
vụ huyện Sa Pa từ năm 2013 đến nay, những thành tựu đã đạt được và những bất
cập làm hạn chế công tác bố trí sắp xếp nhân lực tại Phòng Nội vụ huyện Sa Pa.
- Đưa ra các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao công tác tham mưu bố trí
sắp xếp nhân lực tại Phòng Nội vụ huyện Sa Pa.
4. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu công tác bố trí sắp xếp nhân lực của phòng Nội
vụ huyện Sa Pa từ năm 2015 đến nay và phương hướng trong các năm tới.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở thế giới quan khoa học và phương pháp luận duy vật Mác-xít,
báo cáo sử dụng một số phương pháp sau:
- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: tác giả thu thập, phân tích, tổng hợp
các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đặc biệt là các báo cáo của cơ
quan hữu quan và công trình nghiên cứu khoa học có liên quan. Trong nghiên
cứu có sử dụng số liệu thứ cấp từ một số công trình nghiên cứu, số liệu thống kê

2


của Phòng Thống kê, Phòng Nội vụ huyện Sa Pa để phân tích, đánh giá tình hình
chung về địa bàn và đối tượng nghiên cứu.
- Phương pháp phỏng vấn: phỏng vấn các cán bộ chuyên viên phụ trách chuyên
môn về bố trí sắp xếp nhân lực.
Bên cạnh đó, trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn sử dụng phương pháp quan
sát, thống kê và so sánh.
6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài
- Về mặt lí luận: góp phần làm sáng tỏ khái niệm, vai trò, các hình thức bố trí
sắp xếp nhân lực, từ đó hoàn thiện lý thuyết về bố trí sắp xếp nhân lực.
- Về mặt thực tiễn: qua quá trình khảo sát, nghiên cứu tại Phòng Nội vụ huyện
Sa Pa, đề tài này đã phân tích, đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được và
những hạn chế còn tồn tại trong công tác bố trí nhân lực. Qua đó, nghiên cứu
còn đề xuất các giải pháp với phòng Nội vụ huyện Sa Pa để nâng cao công tác
bố trí sắp xếp nhân lực.
7. Kết cấu đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung báo thực tập tốt nghiệp được kết cấu
theo 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về phòng Nội vụ huyện Sa Pa và cơ sở lý luận về công
tác bố trí, sắp xếp nhân lực.
Chương 2: Thực trạng công tác bố trí, sắp xếp nhân lực của phòng Nội vụ
huyện Sa Pa
Chương 3. Một số giải pháp và khuyến nghị nâng cao hiệu quả công tác bố trí,
sắp xếp nhân lực của phòng nội vụ huyện Sa Pa.

3


Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN SAPA VÀ CƠ SỞ
LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC BỐ TRÍ, SẮP XẾP NHÂN LỰC

1.1. Tổng quan về phòng Nội vụ huyện Sa Pa
-Tên đơn vị: Phòng Nội vụ huyện Sa Pa
-Địa chỉ: 093- Phố Xuân Viên, Huyện Sa Pa, Lào Cai
-Điện thoại: 0203872928
fax: 0203871092
1.1.1.Vị trí và cơ cấu tổ chức
- Căn cứ vào Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về
việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Phòng Nội vụ chịu
sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo,
hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai. Phòng Nội vụ
huyện Sa Pa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
- Phòng Nội vụ huyện Sa Pa gồm có 08 cán bộ, chuyên viên và được phân bổ
theo sơ đồ sau:
TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG
PHÒNG

Chuyên viên
phụ trách
công tác tôn
giáo; thanh
niên; hội đặc
thù

Chuyên viên
phụ tráchvăn
thư lưu trữ,
cải cách
hành chính

Cán bộ phụ
trách công
tác tổng hợp,
báo cáo,
thống kê

4

Cán bộ phụ
trách về
công tác
VTLT

Chuyên viện
phụ trách thi
đua, khen
thưởng


1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nội vụ huyện Sa Pa
a. Chức năng:
- Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sa Pa, có chức năng
tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ,
gồm: tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành
chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên
chức nhà nước; cán bộ, công chức xã phường; tổ chức hội, tổ chức phi chính
phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; quy chế dân
chủ.
- Phòng Nội vụ làm việc theo mô hình “một cửa, một dấu”, được Chủ tịch
UBND huyện Sa Pa ủy quyền giải quyết một số công tác thuộc lĩnh vực tổ chức
Nhà nước địa phương.
b. Nhiệm vụ:
- Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng về công tác nội vụ trên địa và
tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế
hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau
khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
- Về tổ chức, bộ máy:
 Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo quy định
của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ;
 Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định hoặc tham mưu giúp Ủy ban
nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập,
giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

5


 Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình
cấp có thẩm quyền quyết định;
 Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập,
giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy
định của pháp luật.
- Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:
 Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân bổ chỉ tiêu biên
chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;
 Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng
biên chế hành chính, sự nghiệp;
 Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp việc thực hiện các quy định về chế
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức
sự nghiệp của huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
- Về công tác xây dựng chính quyền:
 Giúp Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực
hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn theo quy định của
pháp luật;
 Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn các
chức danh bầu cử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;
 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dụng đề án thành lập mới,
nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để trình cấp có
thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc,
chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;
 Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp
nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân
dân, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho
-

Trưởng, Phó ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố.
Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc
thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp, xã, thị trấn.
6


-

Về cán bộ, công chức, viên chức:
 Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng,
điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;
thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và
kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;
 Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện
chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị

-

trấn theo phân cấp.
Về cải cách hành chính:
 Giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ
quan chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện
công tác cải cách hành chính ở địa phương;
 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện về chủ trương, biện pháp đẩy
mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện;
 Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Ủy ban

-

nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân Thành phố.
Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt
động của hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn.
Về công tác văn thư, lưu trữ:
 Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành
chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;
 Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo
quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên

-

địa bàn huyện và lưu trữ huyện.
Về công tác tôn giáo:
 Giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;
 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện
nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy

-

ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.
Về công tác thi đua, khen thưởng:
 Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi
đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà

7


nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua –
Khen thưởng huyện;
 Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua,
khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ Thi
đua – Khen thưởng theo quy định của pháp luật;
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về
các công tác nội vụ theo thẩm quyền.
- Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ
trên địa bàn.
- Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống
thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về công tác nội vụ trên địa
bàn.
- Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen
thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ,
công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng Nội vụ theo quy định
của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.
- Quản lý tài chính, tài sản của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và
theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác
khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội
vụ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
c. Quyền hạn:
Trưởng phòng Nội vụ có các quyền hạn như sau:

8


- Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn báo cáo, cung cấp số liệu
có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Nội
vụ;
- Được mời các ngành, đơn vị, xã, thị trấn để hướng dẫn về chuyên môn nghiệp
vụ; phổ biến các quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác do
Phòng phụ trách;
- Được kiểm tra hoặc tổ chức phối hợp kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị, xã, thị
trấn về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Nội vụ.
- Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện một
số công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện (bằng các quyết
định cụ thể);
- Được tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện nhận xét, đánh giá, đề bạt,
khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định. Giúp Ủy ban nhân dân
huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý cán bộ của huyện.
1.1.3. Quá trình hình thành, phát triển của phòng Nội vụ huyện Sa Pa
Ngày 25/3/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quyết định thành lập Phòng
Nội vụ huyện Sa Pa trên cơ sở tách từ Phòng Nội vụ - Lao động thương binh và
xã hội theo quyết định số 643/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai về việc sắp xếp tổ chức
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố theo Nghị định
14/2008/NĐ-CP của Chính phủ với 08 cán bộ công chức. Ngay sau khi thành
lập, Phòng Nội vụ đã khẩn trương ổn định tổ chức, phân công thực hiện chức
năng nhiệm vụ là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện.
Từ ngày thành lập đến nay, các CBCC Phòng Nội vụ đã không ngừng
trưởng thành và phát triển cả về quy mô và chất lượng đội ngũ. Đội ngũ CBCC
của Phòng Nội vụ đã luôn tự đào tạo, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng
với yêu cầu công việc được giao qua mỗi năm công tác; luôn giữ vững lòng kiên
trung, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, chí công vô tư,
tận tụy với công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

9


1.1.4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 của Phòng Nội vụ
huyện Sa Pa
a. Tổ chức bộ máy – biên chế
• Tổ chức bộ máy:
Tham mưu cho UBND huyện thực hiện quản lý bộ máy và biên chế của 13
phòng chuyên môn, 11 đơn vị sự nghiệp, 62 đơn vị sự nghiệp giáo dục và 18
Trạm y tế xã. Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị
xây dựng đề án Vị trí việc làm. Tham mưu cho UBND huyện thành lập và kiện
toàn các Ban chỉ đạo (toàn Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công
chức và ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo), thành lập Ban tiếp công
dân, kiện toàn Bộ phận một của cấp huyện. Xây dựng Đề án sát nhập Trung tâm
dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên thành Trung tâm dạy nghề và
giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND huyện để trình UBND tỉnh xem xét
quyết định.
Thành lập tổ công tác và báo cáo đánh giá hoạt động của Ban quản lý rừng
phòng hộ huyện từ năm 2012 đến năm 2015 báo cáo UBND tỉnh. Hướng dẫn
các cơ quan, đơn vị đánh giá phân xếp loại cơ quan, đơn vị năm 2015 theo
hướng dẫn của Sở Nội vụ.


Công tác quản lý hội:
Thực hiện tốt công tác quản lý các Hội trên địa bàn theo quy định. Hướng

dẫn UBND thị trấn các quy trình thành lập Hiệp hội xe mô tô chở khách thị trấn
Sa Pa. Thẩm định và tham mưu cho UBND huyện ký Quy chế phối hợp với các
tổ chức hội: Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc, Hội nông
dân. Báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội năm 2015.


Công tác thanh niên:
Ban hành chương trình, kế hoạch và triển khai hướng dẫn thực hiện kế hoạch

thực hiện chương trình phát triển Thanh niên. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn
rà soát việc giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong theo QĐ số

10


40/2011/QĐ-TTg. Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh giải quyết chế độ thanh
niên xung phong cho 01 trường hợp.
b. Công tác công chức, viên chức.
Báo cáo kết quả đánh giá phân xếp loại CBCC năm 2015 phục vụ công tác
giám sát HĐND tỉnh về tổ chức, bộ máy sử dụng CCVC. Báo cáo thực chính
sách tiền lương đối với CBCCVC.
Trình chuyển từ viên chức sang công chức 01 trường hợp, từ doanh nghiệp
sang viên chức 01 trường hợp. Trình UBND tỉnh nâng lương thường xuyên cho
01 CB diện tỉnh quản. Nâng lương thường xuyên cho 640 CBCCVC, nâng
lương trước thời hạn năm 2015 cho 91 CBCCVC. Bổ sung thâm niên năm 2014
cho 625 giáo viên và năm 2015 cho 77 giáo viên. Phân công hướng dẫn tập sự
đối với 03 công chức mới tuyển dụng.
Điều động và chuyển vùng trong huyện và ngoài huyện: 38 CBCCVC; Công
nhận hết thời gian tập sự cho 67 CCVC; Hợp đồng 120 CCVC; Bổ nhiệm 26
CBCCVC; Miễn nhiệm 06 CBCCVC; Tuyển dụng 06 công chức và 48 viên
chức; Chấm dứt hợp đồng 23 viên chức sự nghiệp giáo dục. Quyết định thôi việc
09 viên chức.
Đăng ký thi chuyển ngạch cho 10 CBCC (03 cán sự lên chuyên viên và 07
chuyên viên lên chuyên viên chính). Công nhận hết thời gian tập sự cho 05 công
chức, 62 viên chức.
c. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015.
Thẩm định và tham mưu cho UBND huyện ra quyết định cử 741 lượt CBCCVC
tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; 186 CBCCVC đi đào tạo
về chuyên môn và lý luận chính trị. Báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng năm
2015 và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2016.
d. Công tác Xây dựng Chính quyền:

11


Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ công chức xã, thị trấn theo
yêu cầu. Tổng hợp thống kê số liệu thôn bản, tổ dân phố. Báo cáo tình hình tăng
giảm CBCC xã và trình độ chuyên môn trưởng các đoàn thể các xã, thị trấn. Báo
cáo thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện.
Tham mưu xây dựng báo cáo và cùng TT UBND huyện làm việc với Đoàn
giám sát Ban dân tộc, HĐND tỉnh Lào Cai về công tác đào tạo bồi dưỡng, tuyển
dụng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số.
Kiểm tra 18/18 xã, thị trấn về công tác công tác xây dựng chính quyền cơ sở
tại các xã, thị trấn. Giao chỉ tiêu biên chế theo chức danh CBCC các xã, thị trấn
huyện Sa Pa năm 2014. Tham gia kỳ họp bất thường HĐND các xã và phê duyệt
kết quả bầu cử bổ sung chức danh PCT HĐND xã Tả Giàng Phìn, Suối Thầu,
Thị trấn, CT HĐND xã Bản Hồ.
Tham mưu ra Quyết định trưng tập có thời hạn đới với 02 CC xã; Miễn
nhiệm 05 CBCC xã; Bổ nhiệm 08 CBCC xã; Chuyển xếp lương cho 03 CBCC
xã; Hợp đồng 07 CBCC xã; Chấm dứt hợp đồng 03 CBCC xã; Thôi việc: 03
CBCC xã; Biệt phái 01 CC; Điều động 10 CBCC xã. Công nhận hết thời gian
tập sự cho 17 CBCC xã; Quyết định nghỉ hưu cho 02 CB xã; Họp hội đồng kỷ
luật 01 công chức xã. Nâng lương thường xuyên cho 100 CBCC cấp xã. Nâng
lương bổ sung năm 2015 cho 01 trường hợp. Cử 249 lượt CBCC cấp xã tham
gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Cử 96 CBCC cấp xã đi đào
tạo về chuyên môn, và lý luận chính trị.
f. Công tác quản lý địa giới hành chính
Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Phương án điều chỉnh địa giới hành
chính huyện Sa Pa để thành lập thị xã Sa Pa và huyện mới Thanh Phú để trình
UBND tỉnh và Bộ Nội vụ. Đồng thời phối hợp với các xã rà soát các điểm tranh
chấp địa giới, các mốc giới tại các xã để làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng
hiện đại hóa bản đồ địa hành chính.
Kiện toàn tổ công tác và phối hợp với các ban ngành liên quan, cấp ủy chính
quyền 2 xã Bản Khoang và Tả Phìn đi thực địa kiểm tra và giải quyết tranh châp
12


đất đai theo địa giới hành chính giữa 2 xã. Phối hợp với Phòng TN&MT thống
kê báo cáo tình hình nhà đất liên quan đến tôn giáo.
g. Công tác Cải cách hành chính
• Cải cách thể chế: Phối hợp với các ngành tham mưu và thẩm định trình UBND
huyện ban hành 04 văn bản QPPL theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng. Tiến
hành rà soát 154 văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành và 333
VPQPPL do HĐND&UBND cấp xã ban hành từ ngày 01/10/1991 đến hết ngày
30/6/2015.
• Cải cách thủ tục hành chính: Xây dựng kế hoạch và kiểm tra thường xuyên
việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền của các phòng, ban
chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Các đơn vị có TTHC đã công khai, niêm
yết bộ TTHC tại trụ sở làm việc (11/13 phòng ban chuyên môn và 18/18 xã, thị
trấn).
Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Bộ phận một cửa và triển khai dự án
“Một cửa liên thông cấp huyện” và đưa vào hoạt động từ tháng 11/2015. Hỗ trợ
kính phí để xây dựng và đầu tư thang thiết bị và thực hiện thí điểm mô hình một
cửa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Tả Phìn.
Tổng hợp danh sách CBCC thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện và cấp xã. Tiến hành kiểm tra công tác
Cải cách hành chính năm 2015 và xây dựng kế hoạch công tác CCHC năm
2016; tham gia tập huấn công tác CCHC năm 2015 tại tỉnh. Tổng hợp báo cáo tự
đánh giá các chỉ số CCHC năm 2015. Báo cáo công tác CCHC và kết quả thực
hiện cơ chế một theo yêu cầu.
• Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tham mưu thành lập Ban
tiếp công dân, kiện toàn Bộ phận một cửa cấp huyện; quyết định phân hạng
trường,… xây dựng Đề án sát nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm giáo dục
thường xuyên thành Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên trực thuộc
UBND huyện để trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

13


Tham mưu UBND huyện ra quyết định giao biên chế cho các cơ quan, đơn
vị, các xã, thị trấn; quản lý, rà soát và điều chỉnh, bổ sung biên chế kịp thời cho
các đơn vị. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đánh giá phân xếp loại cơ quan đơn
vị và đánh giá CBCCVC năm 2015 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
• Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
Sắp xếp và tuyển dụng CBCCVC theo đúng vị trí làm việc được phê duyệt; thực
hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho 927 lượt CBCCVC (Bồi dưỡng chuyên
môn 741 lượt CBCCVC; đào tạo chuyên môn và LLCT 186). Xây dựng và tham
mưu cho UBND huyện ban hành Chỉ thị 05 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương
hành chính và trách nhiệm công vụ của CBCCVC.
• Cải cách tài chính công: Hiện nay có 13/13 phòng ban chuyên môn thực hiện
Nghị định 130/2005/NĐ-CP và 25/91 đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ về tài
chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP.
• Hiện đại hóa hành chính: Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các
phòng, ban và UBND các xã, thị trấn đảm bảo thường xuyên, liên tục: 100% các
phòng ban sử dụng mạng LAN, WIFI, ADSL, 18/18 xã thị trấn sử dụng Internet
trong công việc; trên 90% CBCC sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.
Đến nay có 18/18 trụ sở UBND các xã, thị trấn được xây mới; 100% các
phòng ban, các xã thị trấn sử dụng máy vi tính trong công việc. Cổng thông tin
điện tử huyện Sa Pa hoạt động ổn định. Triển khai thực hiện việc áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan
hành chính.
h. Công tác Văn thư – Lưu trữ
Báo cáo công tác VTLT năm 2015; Báo cáo tình hình quản lý tài liệu lưu trữ
tại UBND huyện Sa Pa; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Luật Lưu trữ và 01
năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh Lào Cai.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra và kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn
đọng năm 2015, đến nay đã thực hiện xong 36 cơ quan đơn vị và các xã (16 xã

14


và 18 cơ quan) theo kế hoạch năm 2015; hết năm 2015 phòng Nội vụ đã tham
mưu cho UBND huyện chỉ đạo và thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng của 42 cơ
quan đơn vị (13 phòng chuyên môn, 11 đơn vị sự nghiệp và 18 xã, thị trấn). Làm
việc với đoàn kiểm tra công tác văn thư lưu trữ của Cục văn thư lưu trữ Nhà
Nước. Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2015 và
hướng dẫn các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tăng cường công tác PCCC và
PCLB bảo vệ an toàn hồ sơ tài liệu.
i. Công tác tôn giáo
Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về
tôn giáo trên địa bàn, năm 2015 đăng ký sinh hoạt mới cho 10 điểm nhóm đạo
tin lành, nâng số điểm nhóm đạo tin lành đã đăng ký điểm nhóm là 29/35 điểm,
tại 14 xã (có báo cáo riêng về công tác tôn giáo).
k. Công tác Thi đua – Khen thưởng.
Kiện toàn HĐTĐ khen thưởng huyện; Ban hành quy định về phong trào thi
đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH
trên địa bàn huyện Sa Pa năm 2015. Hướng dẫn hoạt động khối thi đua và
thường trực các phong trào thi đua 2015. Xây dựng và ban hành kế hoạch công
tác TĐKT huyện Sa Pa năm 2015. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khen thưởng
thành tích giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, 2015-2020.
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua công tác khen
thưởng năm 2014 phương hướng năm 2015. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội
nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2014. Hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2015
và phát động thi đua các đợt các phong trào năm 2015.
Khen thưởng trong các phong trào cho: 142 tập thể LĐTT, 453 Chiến sỹ
TĐCCS, 1900 Lao động tiên tiến, 367 Giấy khen tập thể, 1827 Giấy khen cá
nhân. Trình khen cao trong các phong trào cho: 03 tập thể và 50 cá nhân và
thông báo kết quả khen cao trong phong trào thi đua toàn diện năm 2014.

15


Đôn đốc thực hiện chỉ tiêu thi đua gắn với chỉ tiêu phát triển KTXH năm
2015. Hướng dẫn hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
huyện. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện
công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện năm 2015; Kế hoạch công tác hội đồng TĐKT huyện Sa Pa năm
2015. Kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp huyện.
Làm việc với đoàn Kiểm tra của Hội đồng TĐKT tỉnh năm 2015 tại xã Nậm
Cang và UBND huyện. Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch hoạt động, bảng
chấm điểm thi đua của khối thi đua các huyện thành phố năm 2015, tham dự Hội
nghị sơ kết 6 tháng Khối thi đua các huyện, thành phố. Thực hiện kế hoạch kiểm
tra chéo đối với công tác TĐKT huyện Bảo Thắng.
1.1.5. Phương hướng hoạt động và kế hoạch công tác của Phòng Nội vụ
huyện Sa Pa năm 2015 đến năm 2020.
- Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn và
tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và nhiệm vụ được giao năm 2015.
Tham mưu rà soát và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị
thực hiện Nghị định 37/2014/CP của Chính phủ. Thực hiện các quy trình tiếp
theo để Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện hoạt động có hiệu
quả sau tỉnh có Quyết định thành lập và hướng dẫn của các ngành.
- Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch năm
2015 và giai đoạn 2015 – 2020. Xây dựng Chương trình công tác năm 2015 của
đơn vị để tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau
khi được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao năm 2015.
- Báo cáo đánh giá, phân xếp loại cơ quan đơn vị, chính quyền cơ sở và đề nghị
TĐKT năm trước.

16


- Kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác Nội
vụ theo thẩm quyền.
- Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND huyện và
Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn
huyện tháng quý, năm 2015.
- Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và
theo phân cấp của tỉnh.
- Giúp UBND huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
UBND xã, thị trấn về công tác Nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao
trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ năm 2015.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của UBND huyện.
- Tổ chức tốt việc thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ xã, huyện theo
quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên;
- Củng cố, nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức xã, huyện và đặc biệt đối với
đội ngũ cán bộ, công chức phường, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% có trình độ chuyên
môn đạt chuẩn, phù hợp chức danh theo quy định.
- Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức theo quy định của Luật
Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn liên quan khi có
hiệu lực từ năm 2010.
- Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc UBND xã, huyện thực hiện tốt
công tác cải cách hành chính tập trung vào nội dung cải cách thủ tục hành chính
tại xã, huyện; xây dựng, áp dụng và cải tiến các quy trình quản lý theo Hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước, đem lại sự thuận tiện, giảm thiểu phiền hà cho người dân. Từ nay
đến 2010, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% số xã trên địa bàn huyện xây dựng và áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
- Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc UBND xã, huyện thực hiện tốt
công tác thi đua- khen thưởng trên địa bàn huyện nhằm khuyến khích, động viên
17


kịp thời tổ chức, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu
nước theo định kỳ, đột xuất trong thời gian tới.
- Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà
nước đối với công tác tôn giáo, đảm bảo các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trên
địa bàn huyện đúng quy định của pháp luật.
1.2. Thực trạng đội ngũ nhân lực của phòng Nội vụ huyện Sa Pa
1.2.1. Vị trí chức danh, số lượng và cơ cấu nhân lực
Hiện tại, phòng Nội vụ huyện Sa Pa có 08 cán bộ, chuyên viên không ngừng
nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được các yêu cầu công việc được
giao. Các cán bộ, chuyên viên của Phòng là đội ngũ nòng cốt thực hiện đúng
chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hoàn thành chức năng quản lý
nhà nước trong các lĩnh vực được giao.
- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Thường trực huyện
Ủy, HĐND, UBND huyện, nghành cấp trên và pháp luật về toàn bộ công việc
được giao, trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức, Biên chế các cơ quan hành
chính, sự nghiệp nhà nước, Thi đua - Khen thưởng và làm chủ tài khoản.
- Phó trưởng phòng: Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và pháp luật về toàn
bộ công việc được giao, trực tiếp phụ trách công tác: Cải cách hành chính, Văn
thư - Lưu trữ, Tôn giáo và trực tiếp theo dõi công tác sự nghiệp giáo dục và đào
tạo.
- Phó trưởng phòng: Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và pháp luật về toàn
bộ công việc được giao, trực tiếp phụ trách công tác: Xây dựng chính quyền,
CBCC cấp xã, Thanh niên.
- Chuyên viên: chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về toàn bộ công việc
được giao. Trực tiếp giúp cán bộ phòng theo dõi công tác Xây dựng chính quyền
cơ sở; Quản lí, giải quyết các chế độ chính sách cán bộ công chức, cán bộ
chuyên trách, cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn bản; công tác
địa giới hành chính, Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

18


- Chuyên viên: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về toàn bộ công việc
được giao. Trực tiếp giúp lãnh đạo phòng theo dõi công tác: Tổ chức; biên chế
cán bộ, công chức, chế độ chính sách, Đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công
chức cơ quan hành chính nhà nước, viên chức sự nghiệp khác và phân công làm
thủ quỹ cơ quan.
- Chuyên viên: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về toàn bộ công việc
được giao. Trực tiếp giúp cán bộ phòng theo dõi công tác Tôn giáo, chính sách
tinh giản biên chế 132; công tác cải cách thủ tục hành chính.
- Chuyên viên: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về toàn bộ công việc
được giao, phân công theo dõi công tác kế toán - tài chính.
- Chuyên viên: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về toàn bộ công việc
được giao; Phân công theo dõi công tác Văn thư - lưu trữ nhà nước; quản lý và
lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức; giao làm công tác văn thư.
Ngoài công việc được giao trên, các công tác đột xuất khác sẽ do Trưởng
phòng quyết định và giao cụ thể cho từng cán bộ thực hiện.
Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn được giao cán bộ, công
chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm để lãnh
đạo phòng phê duyệt trước khi thực hiện.
Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có sự thay đổi, Trưởng phòng sẽ
bổ sung hoặc sửa đổi bản phân công nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế
của đơn vị.
1.2.2. Chất lượng đội ngũ nhân lực
Hiện nay đội ngũ cán bộ phòng Nội vụ huyện có 08 người. Với số lượng
công chức, viên chức làm công tác Nội vụ như trên, cơ bản đã đáp ứng được yêu
cầu, nhiệm vụ của ngành Nội vụ huyện nói riêng và công tác quản lý cán bộ,
công chức, viên chức của huyện nói chung; tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới tiến đến xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất
lượng cao, dự báo nguồn nhân lực Phòng Nội vụ huyện đến năm 2020 còn thiếu

19


cả về số lượng và chất lượng, cụ thể:
- Lĩnh vực tổ chức nhà nước: 03 người
- Lĩnh vực Tôn giáo: 03 người
- Lĩnh vực Thi đua khen thưởng: 02 người
- Lĩnh vực Văn thư lưu trữ: 01 người
Về chất lượng, nhìn chung đội ngũ công chức, viên chức Phòng Nội vụ của
huyện có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với công việc đang đảm nhiệm,
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có phẩm chất đạo
đức tốt, kỹ năng làm việc lưu loát, có tính sáng tạo và học hỏi trong công việc,
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do chức năng, nhiệm vụ của ngành
Nội vụ đa dạng, đa lĩnh vực và có những vấn đề nhạy cảm và phức tạp nhất là
trong lĩnh vực tôn giáo, việc phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
còn gặp nhiều khó khăn ...; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức
còn một số hạn chế nhất định về kỹ năng hành chính, kỹ năng giao tiếp công vụ
dẫn đến xử lý công việc chưa được chủ động và hiệu quả.
Nguyên nhân: Phần lớn số công chức, viên chức ở Phòng Nội vụ huyện
chưa được đào tạo, bồi dưỡng qua các chương trình quản lý nhà nước, kỹ năng
hành chính trong các lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ, nhất là lĩnh vực tôn giáo. Đội
ngũ công chức, viên chức làm công tác Nội vụ tuy đông về số lượng, có đủ điều
kiện để nắm bắt công việc nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và khả
năng dự báo xử lý các vấn đề nảy sinh có tính chất phức tạp.
1.3. Cơ sở lý luận về công tác bố trí, sắp xếp nhân lực
1.3.1. Khái niệm và vai trò của bố trí, sắp xếp nhân lực
• Khái niệm bố trí, sắp xếp nhân lực:
Bố trí, sắp xếp nhân lực là một nội dung quan trọng của nhà quản trị nhân
sự. Nó xác định đặc điểm của người tham gia lao động và việc thực hiện công
việc của người thực hiện lao động. Xuất phát từ yêu cầu đúng người đúng việc,
người lao động được bố trí làm việc đúng với sở trường, kỹ năng, trình độ nghề
nghiệp thì mỗi người sẽ làm tốt nhất công việc của họ để lao động không bị lãng
phí. Công tác bố trí, sắp xếp nhân lực liên quan đến cả đội ngũ nhân sự mới
20


được tuyển dụng và đội ngũ nhân sự đang đảm nhận công việc.
- Bố trì và sử dụng nhân lực là quá trình sắp đặt nhân sự vào các vị trí, khai thác
phát huy tối đa năng lực làm việc của nhân viên nhằm đạt hiệu quả cao trong
công việc.
- Bố trí sắp xếp nhân lực bao gồm các hoạt động định hướng cho người lao động
mới và quá trình biên chế nội bộ tổ chức với các hoạt động như đề bạt, thuyên
chuyển và xuống chức. Các hoạt động này cần được thực hiện một cách có kế
hoạch dựa trên các chính sách và thủ tục được thiết kế hợp lý để đáp ứng nhu
cầu phát triển của cá nhân người lao động.
* Ở một góc độ khác: bố trí, sắp xếp nhân lực là sự sắp xếp, bố trí và phân công
lao động, quản trị lao động nhằm giải quyết 3 mối quan hệ cơ bản sau:
- Người lao động và đối tượng lao động.
- Người lao động và máy móc thiết bị.
- Người lao động với người lao động trong quá trình lao động
* Với một khía cạnh khác thì:
- Phân công (Bố trí) lao động là sự phân công thành những phần việc khác nhau
theo số lượng và tỷ lệ nhất định phù hợp với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của
doanh nghiệp. Trên cơ sở đó bố trí công nhân cho từng công việc phù hợp với
khả năng và sở trường của họ.
- Phân công (Bố trí) lao động chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố: Cơ cấu sản
xuất, loại hình sản xuất, trình độ tổ chức quản lý, trình độ kỹ thuật... Do đó, khi
phân công lao động phải chú ý các nhân tố trên để phân công lao động hợp lý.
• Mục tiêu của bố trí, sắp xếp nhân lực
Bố trí, sắp xếp nhân lực hợp là là việc bố trí người lao động phù hợp với sở
trường của mỗi người, từ đó thúc đẩy nâng cao hiệu xuất làm việc và qua đó,
hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Để hoàn thành mục tiêu này cần đảm bảo ba mục tiêu sau:

21


- Bố trí, sắp xếp nhân lực đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nhân sự, đáp ứng yêu
cầu của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù lao động của nước ta
nhiều nhưng lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp không phải là
nhiều. Mặt khác sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thu hút nhân sự ngày
càng tăng, bài toán đảm bảo đủ số lượng, chất lượng trở thành cơ bản nhất và
khó khăn nhất đòi hỏi các doanh nghiệp phải làm tốt công tác hoạch định, bố trí
sử dụng nhân sự.
- Bố trí, sắp xếp nhân lực đảm bảo đúng người đúng việc: Mục tiêu cần đạt được
là đảm bảo sử dụng nhân lực đúng với năng lực, sở trường và nguyện vọng của
mỗi cá nhân nhằm làm gia tăng năng suất lao động và tạo động lực của nhân
viên khi làm việc. Hơn nữa, trong xã hội hiện đại, nguyện vọng của người lao
động cũng cần được chú ý nhằm tạo động lực cho họ trong quá trình lao động.
Người lao động khi được sắp xếp vào vị trí đúng chuyên môn, sở trường của họ
thì sẽ phát huy được hết khả năng, sự nhiệt tình và hăng say trong công
việc, hơn nữa đúng người, đúng việc đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của
doanh nghiệp.
- Bố trí, sắp xếp nhân lực đảm bảo đúng thời hạn, đảm bảo tính mềm dẻo và linh
hoạt trong sử dụng lao động. Việc sử dụng lao động phải đảm bảo các đột biến
về nhân sự trong quá trình kinh doanh do tác động đến từ hưu trí, bỏ việc,
thuyên chuyển công tỏc… Hoặc trong nhiều trường hợp cần đa dạng hoá các
loại hình lao động nhằm tiột kiệm chi phí nhân công mà hoạt động sản xuất kinh
doanh mang tính thời vụ.
• Vai trò của bố trí, sắp xếp nhân lực
Trong nền kinh tế chuyển đổi, khi công việc ngày càng đa dạng, phức tạp và
yêu cầu công việc ngày càng tăng, thì hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối đầu
với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, phải tìm hướng giải quyết
trước các cuộc suy thoái kinh tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân
viên. Khi đó bố trí, sắp xếp nhân lực đóng vai trò là một trong những điểm mấu
chốt của công tác quản trị nguồn nhân lực, vai trò này được thể hiện như sau:

22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×