Tải bản đầy đủ

Đột phá bằng casio fx570VN plus môn toán thái duy thuận

Thai Duy Thu�n

Chuyen gla luyen thi toan bang Casio

bing..l!ifffl.il•mffl
.,

MONTOAN

DE GIAI NHANH VA CHINH XAC CAC BAI TOAN TRAC NGHIEM


DANH CHO HQC SINH ON TID THPT NAM 2017
1'

'

CHIA KHDA GIOP B�N EQT PHA TRONG KY THI THPT

V


,c.
"'9

HUONG DAN SU D�NG CASIO FX57D VN PLUS GIAI cAc BAI
TOAN THEO TONG CHUYEN EE

.,>

..

.i

S' .,"u

i

J :,

11111111

<:P

,,...

...9

6'
..:i>

+


<"

�o
r:a.�..,-Q............-:.::

1
....

HAM so

?

?

'

BAI 1: SO' DUNG CASIO GIAI BAI TOAN flON flll;;U
I'

-

I. Bai toan t6ng quat
Cho ham sfi y;:; j(x) Xac djnh khoang D6ng bien - Nghjch bi�n cua ham s6
( 1. Cho ham s6 b�c 3, b�c 4: y;:; f(x) )
V 6i d�ng toan v8 tinb don di�u ta c6 3 ca.ch d� sfr d1,mg may tinh.
Cach 1: Ta dung phuong phap tim gia lTi cua m(jt dai bi€n s6 r6i xet tinh
tang giam. NSu gia tri tang len la d6ng bi�n, gia tri giam di la nghich bi8n. C\l thS
ta each b§m may tinh cac b�n lam theo htr6ng d§.n sau.
Bu&c I: Cac b�n biim !MODE)
Bu(rc 2:

An phim s6

m luc nay man'hinh xuiit hi�n f(.x:.) =

Bu&c 3: N11�p bi€u thuc f(x) vao may tfnh

Bu6·c 4: An phim E) luc nay man hlnh xuiit hi�n g(x) ti�p tl,lC iin E) luc
nay man hinh xuiit hi�n
+) Start? nh�p diSm bit diu cua khoang x d� bai cho sau d6 iin E) man
hinh xuiit hi�n
+) End? nh�p diSm k�t thuc rbi fin E) man hinh xuiit hi�n
+) Step? nh�p khoang chia nh6 dai bi�n s6 thong thuO'Ilg chung ta liiy
End-Start

(may Fx 570 Vn Plus thl khoang Step c6 th€ chia 16n nhiit la
18
18 khoang) nhtrng nen liiy gia tri d�p nhu· 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 1; 2 ... ti�p
t\lC fin 8 va OQ'i k€t qua

'

Bu6·c 5: Luc nay man hinh cho ta bang k€t qua nhtr sau (s6 li�u minh l1Qa)
Iii

f (,C)
'I
i!:I
11'1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×