Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit đặng việt đông

Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

** ĐT: 0978064165

Trang 1


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

LŨY THỪA
Câu 1: Cho x, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai ?
m

C.  x n   x nm


n

B.  xy   x n .y n

A. x m .x n  x m  n

D. x m .y n   xy 

mn

m

Câu 2: Nếu m là số nguyên dương, biểu thức nào theo sau đây không bằng với  24  ?
B. 2m.  23m 

A. 42m

Câu 3: Giá trị của biểu thức A  92 3 3 : 27 2
A. 9
B. 34 5 3
Câu 4: Giá trị của biểu thức A 
A. 9

10 3 :102   0,1

0

2 3

1
1
2

 19.  3

3




 1 2 3  22
24 3  2

3

3

2

Câu 7: Tính: 0, 001   2  .64 2  81

 1 3  1
Câu 8: Tính: 810,75  
  
 125 
 32 
80
79
A. 
B. 
27
27
Câu 9: Trục căn thức ở mẫu biểu thức
25  3 10  3 4
3

3

A.

Câu 10: Rút gọn :4

a 3 .b 2

3

12a .b

2

3

B.

2
3

 là:

32

3
5

3

D. 1

  90  kết quả là:
C.

113
16

D.

111
16

C.

80
27

D.

79
27

kết quả là:

1
ta được:
53 2

53 2

C.

3

75  3 15  3 4

D.

3

53 4

4

ta được :

6

B. ab2

A. a b

 23

3

109
16

B.

D. 10

D. 13

C. 2 3  1
1
1
3

3

kết quả là:
C. 12

B. 2 3  1

115
16

D. 34 12

C. 10

2
Câu 6: Giá trị của biểu thức A 
1

3

C. 81
là:

B. 9

A. 1

D. 24m

là:

23.21  53.54

4
 1
Câu 5: Tính:  0, 5  6250,25   2 
 4
A. 10
B. 11

A.

3

C. 4m.  2 m 

4
9

C. a2 b2
2
9

D. Ab

2
9





Câu 11: Rút gọn :  a  1 a  a  1 a  1 ta được :




1

A. a 3  1

4

B. a 3  1

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

4

1

C. a 3  1

D. a 3  1

** ĐT: 0978064165

Trang 2


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
Câu 12: Rút gọn : a
A. a3

2 2

 1 
.   2 1 
a

B. a2

2 1

ta được :

Câu 13: Với giá trị thực nào của a thì
A. a  0

21
C. a  23

a3b?
D. a  3

2

C. 3

D. 1

 a  0  là biểu thức rút gọn của phép tính nào sau đây ?
3

a. 5 a

A.

1

a. 3 a. 4 a  24 25 .

 ab

3
Câu 14: Rút gọn biểu thức T   3

ab
:
 a3b

A. 2
B. 1
Câu 15: Kết quả a

D. a4

C. a

B. a  1

5
2

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

B.
4

a7 . a
3
a

4

C. a 5 . a

1

D.

a5
a

1

2

b
3
3
Câu 16: Rút gọn A  2
được kết quả:
.
1

2

a

2 

a
3

a 3  2 ab  4b 3 
A. 1
B. a + b
C. 0

a 3  8a 3 b

D. 2a – b

3
 32
a  b2
ab
Câu 17: Giả sử với biểu thức A có nghĩa, giá trị của biểu thức A  
 1
1
 a b

2
a  b2

A. 1
B. 1
C. 2
D. 3
1

Câu 18: Giả sử với biểu thức B có nghĩa, Rút gọn biểu thức B 

1
4

a a

B. a  b

A. 2

9

a4  a4
5
4C. a  b

Câu 19: Cho hai số thực a  0, b  0, a  1, b  1 , Rút gọn biểu thức B 
B. a  b

A. 2

C. a  b

b1
2


 . a  b là:

ab3

 b2

1
21
2

ta được:

b b
D. a 2  b 2
7
3

1
3

4
3

1
3

a a5
31
3

2
31
3

b b

a a
b b
2
D. a  b 2

ta được:

1
1

 1
a2  2
a 2  2  a 2 1

Câu 20: Rút gọn biểu thức M 

. 1 (với điều kiện M có nghĩa) ta được:
1


 a  2a 2  1 a  1  a 2


a 1
2
A. 3 a
B.
C.
D. 3( a  1)
2
a 1

Câu 21: Cho biểu thức T =
A.

9 7
2

Câu 22: Nếu
A. 3

1

 3. 5
5 x 1
5 7
B.
2

2x

 25

x 1
2

1 
a  a    1 thì giá trị của  là:

2
B. 2

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

. Khi 2x  7 thì giá trị của biểu thức T là:
C.

9
2

C. 1

D. 3 7

D. 0

** ĐT: 0978064165

Trang 3


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
Câu 23: Rút gọn biểu thức K =
2



x  4 x 1x  4 x  1 x  x  1 ta được:

2

A. x + 1

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

2

B. x + x + 1

D. x2 – 1

C. x - x + 1

Câu 24: Rút gọn biểu thức x  4 x 2 : x 4 (x > 0), ta được:
A.

4

B.

x

Câu 25: Biểu thức
A. x

3

C.

x

x x x x x

31
32

B. x

 x  0

D. x

x


2

được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

15
8

C. x

7
8

D. x

15
16

11
16

Câu 26: Rút gọn biểu thức: A  x x x x : x ,  x  0  ta được:
A.

8

B.

x

6

C.

x

x 3 x2
 13 
. Khi đó f   bằng:
6
x
 10 
11
A. 1
B.
10
Câu 28: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

4

D.

x

x

Câu 27: Cho f(x) =4

13
10

D. 4
6

 3  2   3  2
C.  2  2    2  2 

 11  2    11  2 
D.  4  2    4  2 

A.

3

C.B.

4

3

4

Câu 29: Các kết luận sau, kết luận nào sai
3

2

1
1
I. 17  28 II.      III. 4 5  4 7 IV. 4 13  5 23
3
 2
A. II và III
B. III
C. I
Câu 30: Cho a  1 . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
3

A. a 

31

1
a

B. a 3  a

5

1

1

C.
2

1
a 2016D. II và IV
1

a 2017

2 3

  a  1

3 2

a2
1
a

3

Câu 31: Cho a, b > 0 thỏa mãn: a 2  a 3 , b 3  b 4 Khi đó:
A. a  1, b  1
B. a > 1, 0 < b < 1
C. 0  a  1, b  1
Câu 32: Biết  a  1

3

D.

D. 0  a  1, 0  b  1

. Khi đó ta có thể kết luận về a là:

A. a  2
B. a  1
C. 1  a  2
D. 0  a  1
Câu 33: Cho 2 số thực a, b thỏa mãn a  0, a  1, b  0, b  1 . Chọn đáp án đúng.
a  b
a  b
A. a m  a n  m  n
B. a m  a n  m  n
C. 
D. 
 a n  bn
 a n  bn
n  0
n  0
Câu 34: Biết 2 x  2 x  m với m  2 . Tính giá trị của M  4x  4 x :
A. M  m  2
B. M  m  2
C. M  m2  2

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

D. M  m2  2

** ĐT: 0978064165

Trang 4


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

HÀM SỐ LŨY THỪA
Câu 1: Hàm số nào sau đây có tập xác định là R ?
A. y   x 2  4 

0,1

 x2
C. y  

 x 

1/2

B. y   x  4 

Câu 2: Hàm số y = 3 1  x 2 có tập xác định là:
A. [-1; 1]
B. (-; -1]  [1; +)
Câu 3: Hàm số y =  4x 2  1
A. R

4

3

D. y   x 2  2x  3

C. R\{-1; 1}

D. R

 1 1
C. R\   ; 
 2 2

 1 1
D.   ; 
 2 2

C. (-1; 1)

D. R\{-1; 1}

2

có tập xác định là:

B. (0; +)
e

Câu 4: Hàm số y = x    x 2  1 có tập xác định là:
A. R

B. (1; +)

Câu 5: Tập xác định D của hàm số y   x 2  3x  4 

3

A. D  R \ 1, 4

B. D   ; 1   4;  

C. D   1; 4

D. D   1; 4 


Câu 6: Tập xác định D của hàm số y   3x  5  3 là tập:
A.  2; 

5

B.  ;  
3


5

C.  ;  
3


5
D. R \  
3

1

Câu 7: Tập xác định D của hàm số y   x 3  3x 2  2x  4
A.  0;1   2;  

B. R \ 0,1, 2

C.  ;0   1; 2 


D.  ;0    2;  

1

Câu 8: Gọi D là tập xác định của hàm số y   6  x  x 2  3 . Chọn đáp án đúng:
A. 3  D

B. 3  D

Câu 9: Tập xác định D của hàm số y   2x  3
A.  3; 

C.  3;2   D


3
4

D. D   2;3

 9  x2

3
B.  3;3 \  
2Câu 10: Tập xác định của hàm số y  2x  x  3

3 
C.  ;3
2 3 
D.  ;3
2 

2016

là:

A. D   3;  

B. D   3;  

 3
C. D  R \ 1;  
 4

3

D. D   ;    1;  
4


Câu 11: Tập xác định của hàm số y   2x 2  x  6 
A. D  R
 3 
C. D    ; 2 
 2 

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

5

là:
3

B. D  R \  2;  
2

3

D. D   ;     2;  
2


** ĐT: 0978064165

Trang 5


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

2

Câu 12: Cho hàm số y   3x 2  2  , tập xác định của hàm số là

2  2

A. D   ;     ;  
3  3
B. D   ; 


D. D  R \  


 2 2
C. D    ;

 3 3

Câu 13: Tập xác định của hàm số y   2  x 
A. D  R \ 2

3


2  2
   ;  
3  3

2 

3 

là:

B. D   2;  

C. D   ; 2 

D. D   ; 2

C.  0;   \ 1

D. R

x

Câu 14: Hàm số y   x 2  1 xác định trên:
B.  0;  

A.  0;  

3

Câu 15: Tập xác định của hàm số y   x  3 2  4 5  x là:
A. D   3;   \ 5

B. D   3;  Câu 16: Tập xác định của hàm số y  5x  3x  6
A.  2; 

B.  2; 

C. D   3;5 D. D   3;5

2017

là:
C. R

D. R \ 2Câu 17: Cho hàm số y  x 4 , các kết luận sau, kết luận nào sai:
A. Tập xác định D   0;  
B. Hàm số luôn luôn đồng biến với mọi x thuộc tập xác định
C. Hàm số luôn đi qua điểm M 1;1
D. Hàm số không có tiệm cận


3
4

Câu 18: Cho hàm số y  x . Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Là hàm số nghịch biến trên  0;  
B. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm tiệm cận đứng.
D. Đồ thị hàm số luôn đi qua gốc tọa độ O  0;0  .
3

Câu 19: Cho hàm số y   x 2  3x  4 . Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Hàm số xác định trên tập D   ;0    3;  
B. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
3  2x  3
C. Hàm số có đạo hàm là: y '  .
4 4 x 2  3x
D. Hàm số đồng biến trên khoảng  3;  và nghịch biến trên khoảng  ;0  .
Câu 20: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định ?
A. y = x-4

B. y = x3
4

C. y = x4

D. y =

3

x

5

Câu 21: Cho hàm số y  3  x  1 , tập xác định của hàm số là
A. D  R

B. D   ;1

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

C. D  1;  

D. D  R \ 1

** ĐT: 0978064165

Trang 6


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

3

Câu 22: Hàm số y =  4  x 2  5 có tập xác định là:
B. (-: 2]  [2; +)

A. [-2; 2]

C. R

D. R\{-1; 1}

e

Câu 23: Hàm số y = x    x 2  1 có tập xác định là:
A. R

B. (1; +)

C. (-1; 1)

D. R\{-1; 1}

Câu 24: Hàm số y = 3 a  bx 3 có đạo hàm là:
bx 2
bx
A. y’ =
B. y’ =
2
3 a  bx 3
3 3 a  bx 3C. y’ = 3bx

Câu 25: Đạo hàm của hàm số y  7 cos x là:
 sin x
sin x
A.
B.
7
8
7
7 sin x
7 sin 6 x
Câu 26: Hàm số nào dưới đây là hàm số lũy thừa:

C.

23

a  bx

3

1
7

6

3bx 2

D. y’ =

D.

7 sin x

2 3 a  bx 3

 sin x
7 7 sin 6 x

1

A. y  x 3 (x  0)

B. y  x 3

C. y  x 1 (x  0)

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Câu 27: Hàm số y =

3

x

2

4x

A. y’ =

2

 1 có đạo hàm là:

4x

B. y’ =

33 x2 1

3 3  x 2  1
3

Câu 28: Hàm số y =
1
A. 
3

2

C. y’ = 2x 3 x 2  1

2x 2  x  1 có đạo hàm f’(0) là:
1
B.
C. 2
3

Câu 29: Cho hàm số y =
A. R

4

Câu 31: Cho f(x) = x 2 3 x 2 . Đạo hàm f’(1) bằng:
3
8
A.
B.
8
3

2

D. 4

2x  x 2 . Đạo hàm f’(x) có tập xác định là:
B. (0; 2)
C. (-;0)  (2; +)

Câu 30: Hàm số y = 3 a  bx 3 có đạo hàm là:
bx 2
bx
A. y’ =
B. y’ =
2
3 a  bx 3
3 3 a  bx 3D. y’ = 4x 3  x 2  1

D. R\{0; 2}

C. y’ = 3bx 2 3 a  bx 3

D. y’ =

C. 2

D. 4

3bx 2
2 3 a  bx 3

x2
. Đạo hàm f’(0) bằng:
x 1
1
A. 1
B. 3
C. 3 2
D. 4
4
Câu 33: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định ?
Câu 32: Cho f(x) =

-4

A. y = x

3

B. y = x3
4

C. y = x4

D. y =

3

x

2

Câu 34: Cho hàm số y =  x  2  . Hệ thức giữa y và y” không phụ thuộc vào x là:
A. y” + 2y = 0
B. y” - 6y2 = 0
C. 2y” - 3y = 0
D. (y”)2 - 4y = 0

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

** ĐT: 0978064165

Trang 7


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

1

Câu 35: Cho hàm số y  x 3 , Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai
A. Hàm số đồng biến trên tập xác định
B. Hàm số nhận O  0;0  làm tâm đối xứng
C. Hàm số lõm  ;0  và lồi  0;  
D. Hàm số có đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng
Câu 36: Cho hàm số y = x-4. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Đồ thị hàm số có một trục đối xứng.
B. Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 1)
C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận
D. Đồ thị hàm số có một tâm đối xứng
1

Câu 37: Cho hàm số y  x 3 , Các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai
1

A. lim f  x  3  
x 

B. Hàm số có đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng
C. Hàm số không có đạo hàm tại x  0
D. Hàm số đồng biến trên  ;0  và nghịch biến  0;  
Câu 38: Cho các hàm số lũy thừa y  x  , y  x  , y  x  có
đồ thị như hình vẽ. Chọn đáp án đúng:

y

6

A.     

y=xβ

y=xα

B.     
4

C.     

D.     
2

-2

y=xγ

-1 O

1

2

x

-1

1
là:
x .4 x
1
B. y '  2 4
x . x

Câu 39: Đạo hàm của hàm số y 
A. y '  

5
4

4 x

9

Câu 40: Đạo hàm của hàm số y  3 x 2 . x 3 là:
7
A. y '  9 x
B. y '  6 x
6

C. y ' 

54
x
4

D. y '  

C. y ' 

43
x
3

D. y ' 

1
4

4 x5

6
7

7 x

Câu 41: Đạo hàm của hàm số y  5 x 3  8 là:
A. y ' 

3x 2
5 5  x 3  8

6

B. y ' 

3x 3
2 5 x3  8

C. y ' 

3x 2
5 5 x3  8

D. y ' 

3x 2
5 5  x 3  8

4

Câu 42: Đạo hàm của hàm số y  5 2x 3  5x  2 là:
A. y ' 

6x 2  5
5 5 (2x 3  5x  2)4

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

B. y ' 

6x 2
5 5 2x 3  5x  2

** ĐT: 0978064165

Trang 8


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
C. y ' 

6x 2  5

D. y ' 

5 5 2x 3  5x  2

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12
6x 2  5

2 5 2x 3  5x  2

x2
. Đạo hàm f’(0) bằng:
x 1
1
A. 1
B. 3
C. 3 2
4
1
Câu 44: Đạo hàm của hàm số y 
tại điểm x  1 là:
5
3 1 x  x2


Câu 43: Cho f(x) =

A. y ' 1  

3

5
3

B. y ' 1 

1
5

C. y ' 1  1

D. y ' 1  1

x 1
. Kết quả f '  0  là:
x 1
1
2
B. f '  0   
C. f '  0  
5
5

Câu 45: Cho hàm số f  x  
A. f '  0  

5
3

D. 4

5

D. f '  0   

2
5

Câu 46: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng  0;   ?
1

A. y  x 4

B. y  x 2

C. y 


x 6
x

D. y  x 6
2

1

Câu 47: Trên đồ thị của hàm số y = x 2 lấy điểm M0 có hoành độ x0 = 2  . Tiếp tuyến của (C) tại điểm
M0 có hệ số góc bằng:
A.  + 2
B. 2
C. 2 - 1
D. 3


Câu 48: Trên đồ thị (C) của hàm số y = x 2 lấy điểm M0 có hoành độ x0 = 1. Tiếp tuyến của (C) tại điểm
M0 có phương trình là:

A. y = x  1
B. y = x   1
C. y = x    1
D. y =  x   1
2
2
2
2
2
Câu 49: Trên đồ thị của hàm số y = x
M0 có hệ số góc bằng:
A.  + 2
B. 2


1
2

2


lấy điểm M0 có hoành độ x0 = 2 . Tiếp tuyến của (C) tại điểm
C. 2 - 1

D. 3

-----------------------------------------------

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

** ĐT: 0978064165

Trang 9


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

LÔGARIT
25log5 6  49log7 8  3
Câu 1: Giá trị của P  1log9 4
là:
3
 42log2 3  5log125 27
A. 8
B. 9
C. 10

D. 12

Câu 2: 10 2  2 lg 7 bằng:
A. 4900
Câu 3: 4
A. 25

1
log 2 3 3log8 5
2

B. 4200

C. 4000

D. 3800

B. 45

C. 50

D. 75

bằng:

Câu 4: log 4 4 8 bằng:
1
3
A.
B.
2
8
Câu 5: 3log 2  log 4 16   log 1 2 bằng:

C.

5
4

D. 2

2

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 6: Cho a > 0 và a  1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. log a x có nghĩa với x
B. loga1 = a và logaa = 0
D. log a x n  n log a x (x > 0,n  0)

C. logaxy = logax. logay

Câu 7: Cho a > 0 và a  1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
x log a x
1
1
A. log a 
B. log a 
y log a y
x log a x
C. log a  x  y   log a x  log a y

D. log b x  log b a.log a x

Câu 8: Khẳng định nào đúng:
A. log 32 a 2  2log 23 a
B. log32 a 2  4log 23 a

C. log 32 a 2  4log 23 a

D. log32 a 2  2log 23 a

Câu 9: Giá trị của log a 3 a với  a  0, a  1 là:
A.

3
2

B. 6

Câu 10: Giá trị của a
A. 16

log

a

1
Câu 11: Giá trị của  
a
2
A.
3

4

log

C.

với  a  0, a  1 là:
B. 8
a

2  log

a2

B. 

1
6

C. 4

D.

2
3

D. 2

9

với  a  0, a  1 là:
4
3

C.

4
3

D.

3
4

C.

5
3

D. 4

Câu 12: log 1 3 a 7 (a > 0, a  1) bằng:
a

7
A. 3

Câu 13: Giá trị của a
A. 7 2

B.
8log

a2

7

2
3

với  a  0, a  1 là:
B. 7 4

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

C. 78

D. 716

** ĐT: 0978064165

Trang 10


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
 a2 3 a2 5 a4
Câu 14: log a 
 15 a 7

A. 3


 bằng:


12
B.
5

Câu 15: Giá trị của log a a 5 a 3 a a là:
3
A.
B. 4
10

C.

9
5

D. 2

C.

1
2

D.

Câu 16: Cho số thực a  0, a  1 . Giá trị của biểu thức A  log a
A.

193
60

B.

Câu 17: Giá trị của

 a

73
60

loga 4  log

a3

8

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

C.

1
4

a 2 . a. 3 a 2 . 5 a 4
4

103
60

a3

D.

43
60

với  a  0, a  1 là:

A. 3
B. 2 2
C. 2
D. 8
Câu 18: Cho các số thực dương a, b và a  1 . Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
1 1
A. log a a 2 b  4 log a b
B. log a a 2 b   log a b
4 2
1 1
C. log a a 2 b  4  2log a b
D. log a a 2 b   log a b
4 4
Câu 19: Cho ba số thực dượng a, b, c khác 1 thỏa log a b  log c b  log a 2016.log c b . Khẳng định nào sau
đây là đúng ?
A. ab  2016
B. bc  2016
C. abc  2016
D. ac  2016


Câu 20: a 3 2 log a b (a > 0, a  1, b > 0) bằng:
A. a 3 b 2
B. a 3 b
C. a 2 b 3

Câu 21: Nếu log x 243  5 thì x bằng:
A. 2
B. 3
C. 4
1
Câu 22: Nếu log a x  log a 9  log a 5  log a 2 (a > 0, a  1) thì x bằng:
2
2
3
6
A.
B.
C.
5
5
5
1
Câu 23: Nếu log a x  (log a 9  3log a 4) (a > 0, a  1) thì x bằng:
2
A. 2 2
B. 2
C. 8
Câu 24: Nếu log 2 x  5log 2 a  4 log 2 b (a, b > 0) thì x bằng:
A. a 5 b 4

B. a 4 b 5

C. 5a + 4b

D. ab 2
D. 5

D. 3

D. 16
D. 4a + 5b

Câu 25: Nếu log 7 x  8 log 7 ab 2  2 log 7 a 3 b (a, b > 0) thì x bằng:
A. a 4 b 6
B. a 2 b14
Câu 26: Cho lg2 = a . Tính lg25 theo a?
A. 2 + a
B. 2(2 + 3a)
1
Câu 27: Cho lg5 = a . Tính lg
theo a?
64
A. 2 + 5a
B. 1 - 6a
Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

C. a 6 b12

D. a 8 b14

C. 2(1 - a)

D. 3(5 - 2a)

C. 4 - 3a

D. 6(a - 1)

** ĐT: 0978064165

Trang 11


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
125
theo a?
4
B. 2(a + 5)

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

Câu 28: Cho lg2 = a . Tính lg

A. 3 - 5a
C. 4(1 + a)
Câu 29: Nếu log12 6  a;log12 7  b thì log 3 7  ?
3a  1
3a  1
3ab  b
A.
B.
C.
ab  1
ab  b
a 1
Câu 30: Cho log 2 5  a . Khi đó log 4 500 tính theo a là:
1
A. 3a + 2
B.  3a  2 
C. 2(5a + 4)
2
Câu 31: Cho log 2 6  a . Khi đó log318 tính theo a là:
2a  1
1
A.
B.
C. 2a + 3
a 1
a b
Câu 32: Nếu log 3  a thì log 9000 bằng:
A. a 2  3
B. 2a  3
C. 2a 3
49
Câu 33: Cho log 7 25 =  và log 2 5 =  . Tính log 3 5
theo  và 
8
12b  9a
12b  9a
A.
B.
C. 12b  9a  ab
ab
ab
Câu 34: Cho log 2 5  a, log 3 5  b . Khi đó log 6 5 tính theo a và b là:
1
ab
A.
B.
C. a + b
a b
a b
Câu 35: Cho a  log 3 15, b  log 3 10 vậy log 3 50  ?
A. 3  a  b  1

B. 4  a  b  1

C. a  b  1

D. 6 + 7a

D.

3ab  b
a 1

D. 6a – 2

D. 2 - 3a

D. a 3

D.

4b  3a
3ab

D. a 2  b 2

D. 2  a  b  1

Câu 36: Cho log 27 5  a, log 8 7  b, lo g 2 3  c .Tính log12 35 bằng:
3b  3ac
3b  2ac
3b  2ac
3b  3ac
A.
B.
C.
D.
c2
c2
c3
c 1
Câu 37: Cho log a x  2, log b x  3, log c x  4 . Tính giá trị của biểu thức: log a 2b c x
6
24
1
B.
C.
13
35
9
2
2
Câu 38: Cho x + 4y = 12xy x > 0, y > 0. Khẳng định đúng là:

A.

A. log x  log y  log12
C. log x 2  log y 2  log 12xy 

D.

12
13

1
 log x  log y 
2
D. 2 log x  2 log y  log12  log xy

B. log  x  2y   2 log 2 

Câu 39: Cho a  0; b  0 và a 2  b 2  7ab . Đẳng thức nào sau đây là đúng?
ab 1
ab 1
A. log 7
  log 7 a  log 7 b 
B. log 3
  log 3 a  log3 b 
3
2
2
7
ab 1
ab 1
C. log 3
  log 3 a  log3 b 
D. log 7
  log 7 a  log 7 b 
7
2
2
3
Câu 40: Cho x 2  9y 2  10xy, x  0, y  0 . Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
 x  3y  1
A. log  x  3y   log x  log y
B. log 
   log x  log y 
 4  2
Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

** ĐT: 0978064165

Trang 12


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
C. 2log  x  3y   1  log x  log y

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

D. 2log  x  3y   log  4xy 

Câu 41: Với giá trị nào của x thì biểu thức log 6  2x  x 2  có nghĩa?
A. 0 < x < 2

B. x > 2

C. -1 < x < 1

D. x < 3

Câu 42: Tập hợp các giá trị của x để biểu thức log 5  x 3  x 2  2x  có nghĩa là:
A. (0; 1)

C. (-1; 0)  (2; +)

B. (1; +)

D. (-; -1)



M


Câu 43: Cho hai biểu thức M  log 2  2sin   log 2  cos  , N  log 1  log3 4.log 2 3 . Tính T 
N
12 
12 


4
3
A. T 
B. T  1
C. T  3
D. T  1
2
Câu 44: Cho biểu thức A =
A. 2  log3 2

1

2x

 3. 3  9
3 x 1
B. 1  2log3 2

x 1
2

. Tìm x biết log9 A  2
C. 1  2log 2 3

D. 3  log 2 3

Câu 45: Cho log 2 x  2 . Tính giá trị của biểu thức A  log 2 x 2  log 1 x 3  log 4 x
2

2
2
B. 
C. 2
2
2
Câu 46: Cho a  0, b  0; a  1, b  1, n  R  , một học sinh tính biểu thức
1
1
1
theo các bước sau
P

 ...... 
log a b log a2 b
log a n b

A.

D.  2

I . P  log b a  log b a 2  ...  log b a n
II. P  log b a.a 2 ...a n
III. P  log b a1 2  3... n
IV. P  n  n  1 log b a
Bạn học sinh trên đã giải sai ở bước nào
A. I
B. II
C. III
D. IV
1
1
1
Câu 47: Cho: M 

...
. M thỏa mãn biểu thức nào trong các biểu thức sau:
log a x log a 2 x
log a k x
A. M 

k(k  1)
log a x

B. M 

4k(k  1)
log a x

C. M 

k(k  1)
2 log a x

D. M 

k(k  1)
3log a x

1
1
1
1


 .... 
log 2 x log3 x log 4 x
log 2011 x
A. 2012!
B. 1002!
C. 2011!
D. 2011
1
1
1
1
120
Câu 49: Tìm giá trị của n biết


 ... 

luôn đúng với mọi x  0 .
log 2 x log 22 x log 23 x
log 2n x log 2 x

Câu 48: A 

A. 20
B. 10
C. 5
Câu 50: Cho log 0,2 x  log 0,2 y . Chọn khẳng định đúng:
A. y  x  0
B. x  y  0
C. x  y  0
17

15

Câu 51: Nếu a 3  a 8 và log b
A. a  1 , b  1

2  5  log b

B. 0  a  1 , b  1

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpayD. 15
D. y  x  02  3 thì
C. a  1 , 0  b  1

D. 0  a  1 , 0  b  1

** ĐT: 0978064165

Trang 13


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

Câu 52: Cho 3 số thực a, b, c thỏa mãn a  0, a  1, b  0, c  0 . Chọn đáp án đúng.
A. log a b  log a c  b  c
B. log a b  log a c  b  c
C. log a b  log a c  b  c
D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
Câu 53: Chọn khẳng định đúng.
A. ln x  0  x  1

B. log 1 b  log 1 c  0  b  c
2

C. log 2 x  0  0  x  1
2
3

4
5

Câu 54: Cho a, b là 2 số thự dương khác 1 thỏa: a  a , log b
là đúng ?
A. 0  a  1; b  1

B. a  1; b  1

2

D. log b  log c  b  c  0

7
4
 log b . Khi đó khẳng định nào sau đây
5
3

C. 0  a  1; 0  b  1

D. a  1; 0  b  1

Câu 55: Trong các mệnh đề sau,mệnh đề nào sai?
A. Nếu a  1 thì log a M  log a N  M  N  0
B. Nếu 0  a  1 thì log a M  log a N  0  M  N
C. Nếu M, N  0 và 0  a  1 thì log a  M.N   log a M.log a N
D. Nếu 0  a  1 thì log a 2007  log a 2008
-----------------------------------------------

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

** ĐT: 0978064165

Trang 14


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT
Câu 1: Tập xác định D của hàm số y  log 2  x 2  2x  3 
A. D   1;3

B. D   ; 1   3;  

C. D   1;3

D. D   ; 1  3;  

Câu 2: Hàm số y = log5  4x  x 2  có tập xác định là:
A. (2; 6)
Câu 3: Hàm số y = log

5

A. (6; +)

B. (0; 4)
1
có tập xác định là:
6 x
B. (0; +)

C. (0; +)

D. R

C. (-; 6)

D. R

B. D   2;5

5 x
. Khẳng định nào đúng?
x 3
C.  3;2   D
D.  2;5  D

2x  1
3x  9
B. D  1;   \ 2

C. D   0;   \ 2

D. D  1;   \ 2

C. D  R

1

D. D   ;  
2


Câu 4: Gọi tập D là tập xác định của hàm số y   x  2 
A. D   3;2 

3

4

 log 2

Câu 5: Tập xác định D của hàm số y 
A. D   0;   \ 2

x2

Câu 6: Tập xác định D của hàm số y 

4x  2
1

B. D   ; 
2


1

A. D   ;  
2


Câu 7: Tập xác định của hàm số y  log 3 x 2  x  12
B.  ; 4   3;  

A.  4;3

C.  ; 4    3;  

D.  4;3

Câu 8: Hàm số y = ln   x 2  5x  6  có tập xác định là:
A. (0; +)

B. (-; 0)

1
có tập xác định là:
1  ln x
A. (0; +)\ {e}
B. (0; +)

C. (2; 3)

D. (-; 2)  (3; +)

C. R

D. (0; e)

Câu 9: Hàm số y =

Câu 10: Hàm số y = ln
A. (-; -2)

x 2  x  2  x có tập xác định là:

C. (-; -2)  (2; +)

B. (1; +)

Câu 11: Tập xác định D của hàm số y  log 0,8
1

A. D   5;  
2


 1 5
B. D    ; 
 2 3

D. (-2; 2)

2x  1
1
x 5
5 
C. D   ;5 
3 

5

D. D   5; 
3


Câu 12: Tập xác định D của hàm số y  log 1  x  2   1
2

A. D   2;3

B. D   2;  

C.  2;3

Câu 13: Tập xác định của hàm số y  2x 2  5x  2  ln

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

D. D   2;3

1
x 1
2

** ĐT: 0978064165

Trang 15


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
B. 1; 2 

A. 1; 2 

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

C. 1; 2

D. 1; 2

Câu 14: Tìm tập xác định D của hàm số y  x 2  x  2.log 3  9  x 2 
A. D   3;  

B. D   3; 2  1; 2 

Câu 15: Tập xác định D của hàm số y  log 3
A. D  1;  

C. D   2;  

D. D  1;3

10  x
x  3x  2
B. D   ;10 
2

C. D   ;1   2;10 

D. D   2;10 
2

Câu 16: Tập xác định D của hàm số y  log 4  x  1  log 1  3  x   log 8  x  1

3

2

A. D   ;3

B. D   1;3

C. D   1;3 \ 1

Câu 17: Cho hàm số y  ln x  2 . Tập xác định của hàm số là:
1

A.  e 2 ;  
B.  2 ;  
C.  0;  
e

x 1
là:
e
1
B.  1;   \ 0

Câu 18: Tập xác định của hàm số y 
A.  1;   \ 1

Câu 19: Tập xác định của hàm số y 

D. R

2017x

C.  1;   \ 1

D.  1;   \ 0

C.  1;5

D.  1;5 

C. D   e;  

D. D   0;1

x
là:
2x
C. D   2;  

D. D  1;2 

x 1
là:
ln  5  x 

B.  1;5  \ 4

A. R \ 4

D. D   1;3 \ 1

Câu 20: Tập xác định của hàm số: y  ln  ln x  là:
A. 1; 

B. D   0;  

Câu 21: Tập xác định D của hàm số y  log x 1
A. D  1;  

B. D   0;1

Câu 22: Hàm số y = ln 1  sin x có tập xác định là:


A. R \   k2, k  Z 
2



C. R \   k, k  Z 
3


B. R \   k2, k  Z
D. R

Câu 23: Tìm m để hàm số y  2x  2017  ln  x 2  2mx  4  có tập xác định D  R :
 m  2
C. 
m  2
Câu 24: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?
A. m  2

B. m  2

x

x
2
B. y =  
C. y = 2
3
Câu 25: Hàm số nào dưới đây thì nghịch biến trên tập xác định của nó?
A. y = log 2 x
B. y = log 3 x
C. y = log e x

A. y =  0, 5 

x

 

D. m < -2

e
D. y =  


x

D. y = log  xEmail: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

** ĐT: 0978064165

Trang 16


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

Câu 26: Trong các hàm số sau,hàm số nào đồng biến:
A. y  (2016) 2x

 2015 
C. y  

 2016 

B. y  (0,1)2x

x

Câu 27: Hàm số y  x ln x đồng biến trên khoảng nào?
1

A.  0;  
B.  ;  
C.  0;1
e


3


D. y  

 2016  2 

x

 1
D.  0; 
 e

Câu 28: Hàm số y  x 2 .e  x đồng biến trên khoảng nào?
A.  0; 2 

B.  2; 

C.  ;0 

D.  ;0    2;  

Câu 29: Cho hàm số y   x 2  3 e x . Chọn đáp án đúng.
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3;1

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1; 

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;3

Câu 30: Gọi D là tập xác định của hàm số y  log 2  4  x 2  . Đáp án nào sai?
A. Hàm số nghịch biến trên  2;2 

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0 

C. Hàm số có tập xác định D   2;2 

D. Hàm số đạt cực đại tại x  0

Câu 31: Hàm số y  x  ln 1  e x  nghịch biến trên khoảng nào? Chọn đáp án đúng.
A. Nghịch biến trên R

B. Đồng biến trên khoảng  ;ln 2 

C. Đồng biến trên R

D. Nghịch biến trên  ln 2;  

Câu 32: Hàm số y  x ln x  1  x 2  1  x 2 . Mệnh đề nào sau đây sai.A. Hàm số có tập xác định là R

B. Hàm số có đạo hàm số: y /  ln x  1  x 2

C. Hàm số đồng biến trên  0;  

D. Hàm số nghịch biến trên  0;  

Câu 33: Với điều kiện nào của a đê hàm số y  (2a  1)x là hàm số mũ:
1 
1

A. a   ;1  1;   B. a   ;  
C. a  1
2 
2
D. a  0

Câu 34: Với điều kiện nào của a đê hàm số y  (a 2  a  1) x đồng biến trên R:
A. a   0;1
C. a  0; a  1

B. a   ;0   1;  
D. a tùy ý
x

Câu 35: Xác định a để hàm số y   2a  5  nghịch biến trên R.
A.

5
a 3
2

B.

5
a 3
2

C. a  3

D. x 

5
2

x

Câu 36: Xác định a để hàm số y   a 2  3a  3 đồng biến trên R.
A. a  4

B. 1  a  4

C. a  1

D. a  1 hoặc a  4

Câu 37: Xác định a để hàm số y  log 2a 3 x nghịch biến trên  0;   .
A. a 

3
2

B.

3
a2
2

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

C. a  2

D. a 

** ĐT: 0978064165

3
2

Trang 17


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

1
nghịch biến trên R:
(1  a) x
A. a   0;1
B. a   1;  
C.  0;  
Câu 39: Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ ỏ bên đây ?
Câu 38: Với điều kiện nào của a đê hàm số y 

1
A. y   
3

x

C. y  3x

 1 
B. y  

 2

D. y 

 2

2

x

Câu 40: Cho đồ thị của các hàm số
y  a x , y  b x , y  c x (a,b,c dương và khác 1). Chọn đáp án
đúng:
A. a  b  c
B. b  c  a
C. b  a  c

D. a  1

y

y=bx
y=ax

y=cx

6

4

D. c  b  a

2

-2

-1 O

1

2

x

-1

Câu 41: Cho đồ thị hai hàm số y  a x và y  log b x như hình
vẽ: Nhận xét nào đúng?
A. a  1, b  1
B. a  1, 0  b  1
C. 0  a  1, 0  b  1

y
y=ax
4

D. 0  a  1, b  1

2

-2

-1 O

1

2

x

-1
y=logbx

Câu 42: Trong các hình sau hình nào là dạng đồ thị của hàm số y  a x , a  1

A. (I)

B. (II)

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

C. (III)

D. (IV)

** ĐT: 0978064165

Trang 18


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

Câu 43: Trong các hình sau hình nào là dạng đồ thị của hàm số y  a x , 0  a  1

A. (I)
B. (II)
C. (IV)
D. (III)
Câu 44: Trong các hình sau hình nào là dạng đồ thị của hàm số y  log a x, a  1

A. (IV)
B. (III)
C. (I)
D. (II)
Câu 45: Trong các hình sau hình nào là dạng đồ thị của hàm số y  log a x, 0  a  1

A. (I)
B. (II)
Câu 46: Đồ thị hình bên là của hàm số nào ?
A. y  log 2 x  1
B. y  log 2 (x  1)
C. y  log 3 x

C. (IV)

D. (III)

D. y  log 3 (x  1)

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

** ĐT: 0978064165

Trang 19


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

Câu 47: Đồ thị hình bên là của hàm số nào?
A. y  ln x

B. y  ln x

C. y  ln(x  1)

D. y  ln x  1

Câu 48: Tập giá trị của hàm số y  log a x,  0  a  1 là:
A. 1; 

B.  0;  

C.  0;  

D. R

C.  0;  

D. R

Câu 49: Tập giá trị của hàm số y  a x ,  0  a  1 là:
A. 1; 

B.  0;  

Câu 50: Cho a  0 , a  1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Tập xác định của hàm số y  a x là khoảng  0;  
B. Tập giá trị của hàm số y  log a x là tập R
C. Tập xác định của hàm số y  log a x là tập R
D. Tập giá trị của hàm số y  a x là tập R
Câu 51: Tìm phát biểu sai?
A. Đồ thị hàm số y  a x  a  0, a  1 nằm hoàn toàn phía trên Ox .
B. Đồ thị hàm số y  a x  a  0, a  1 luôn đi qua điểm A  0;1
x

1
C. Đồ thị hàm số y  a , y    ,  0  a  1 đối xứng nhau qua trục Ox .
a
x

x

1
D. Đồ thị hàm số y  a , y    ,  0  a  1 đối xứng nhau qua trục Oy .
a
Câu 52: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hàm số y = ax với 0 < a < 1 là một hàm số đồng biến trên (-: +)
B. Hàm số y = ax với a > 1 là một hàm số nghịch biến trên (-: +)
C. Đồ thị hàm số y = ax (0 < a  1) luôn đi qua điểm (0; 1)
x

x

1
D. Đồ thị các hàm số y = a và y =   (0 < a  1) thì đối xứng với nhau qua trục tung
a
Câu 53: Cho a > 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. ax > 1 khi x > 0
B. 0 < ax < 1 khi x < 0
C. Nếu x1 < x2 thì a x1  a x 2
D. Trục tung là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = ax
Câu 54: Cho 0 < a < 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. ax > 1 khi x < 0
B. 0 < ax < 1 khi x > 0
C. Nếu x1 < x2 thì a x1  a x 2
D. Trục hoành là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = ax
Câu 55: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
x

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

** ĐT: 0978064165

Trang 20


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

A. Hàm số y = log a x với 0 < a < 1 là một hàm số đồng biến trên khoảng (0 ; +)
B. Hàm số y = log a x với a > 1 là một hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; +)
C. Hàm số y = log a x (0 < a  1) có tập xác định là R
D. Đồ thị các hàm số y = log a x và y = log 1 x (0 < a  1) đối xứng với nhau qua trục hoành
a

Câu 56: Cho a > 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. log a x > 0 khi x > 1
B. log a x < 0 khi 0 < x < 1
C. Nếu x1 < x2 thì log a x1  log a x 2
D. Đồ thị hàm số y = log a x có tiệm cận ngang là trục hoành
Câu 57: Cho 0 < a < 1Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. log a x > 0 khi 0 < x < 1
B. log a x < 0 khi x > 1
C. Nếu x1 < x2 thì log a x1  log a x 2
D. Đồ thị hàm số y = log a x có tiệm cận đứng là trục tung
Câu 58: Cho a > 0, a  1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Tập giá trị của hàm số y = ax là tập R
B. Tập giá trị của hàm số y = log a x là tập R
C. Tập xác định của hàm số y = ax là khoảng (0; +)
D. Tập xác định của hàm số y = log a x là tập R
Câu 59: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hai hàm số y  a x và y  log a x có cùng tập giá trị.
B. Hai đồ thị hàm số y  a x và y  log a x đối xứng nhau qua đường thẳng y  x
C. Hai hàm số y  a x và y  log a x có cùng tính đơn điệu.
D. Hai đồ thị hàm số y  a x và y  log a x đều có đường tiệm cận.
Câu 60: Khẳng định nào sau đây sai?
A. Đồ thị hàm số y  a x  0  a  1 nhận trục hoành làm tiệm cận cận ngang.
B. Đồ thị hàm số y  log a x  0  a  1 luôn cắt trục tung tại duy nhất một điểm.
C. Đồ thị hàm số y  a x và y  log a x với  a  1 là các hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.
D. Đồ thị hàm số y  a x và y  log a x ,  0  a  1 là các hàm số nghịch biến trên tập xác định của nó.
Câu 61: Cho hàm số, Các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai
A. Đố thị hàm số luon đi qua điểm M  0;1 và N 1;a 
B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận là y  0
C. Đồ thị hàm số không có điểm uốn
D. Đồ thị hàm số luôn tăng
Câu 62: Tập giá trị của hàm số y  log a x( x  0, a  0, a  1) là:
 ;0
A. (0; )
B.
C. 

D. [0;  )

e2x  1
ta được:
x 0
x

Câu 63: Tìm lim

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

** ĐT: 0978064165

Trang 21


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
A. 0

B.

1
2

e4x  e 2x
ta được:
x 0
x
B. 1

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

C. 2

D. 

C. 2

D. 3

Câu 64: Tìm lim
A. 0

5x

Câu 65: Tìm lim
x 0

e e
7x

A. 2

3x

ta được:
B.

2
7

C.

e 2x  1
ta được:
x42
B. 4

Câu 66: Tìm lim
x 0

3
7

D.

5
7

C. 8

D. 16

C. 2

D.

C. 1

D. 

ln 1  2016x 
ta được:
x 0
x
B. 1

C. 2016

D. 

ln 1  2x 
ta được:
x 0
sin x
B. 2

C. 4

D. 

C. 0

D. 3

C. 2

D. 3

C. 2e

D. e  1

C.  x 2  x  e 2x 1

D.  2x  1 e 2x 1

A. 2

2

e x  cos x
ta được:
x 0
x sin x

Câu 67: Tìm lim
A. 0

B. 1

Câu 68: Tìm lim
x 0

A. 0

ln(1  5x)
ta được:
x
B. 5

1
2

Câu 69: Tìm lim
A. 0

Câu 70: Tìm lim
A. 0

ln 1  3x 
ta được:
x 0
tan x
1
A. 1
B.
3
1 3x  1
Câu 72: Tìm lim ln
ta được:
x 0 x
x 1
A. 0
B. 
Câu 71: Tìm lim

x

/

Câu 73: Cho hàm số: f  x   x.e ta có f 1 là:
B. e

A. 1

Câu 74: Đạo hàm của hàm y  e x
A.  2x  1 e x

2

x

2

x

là:

B.  2x  1 e x

Câu 75: Đạo hàm của hàm số y  esin
A. cos 2 xesin

2

x

2

x

là:

B. cos 2xesin

2

x

C. sin 2xesin

2

x

D. sin 2 x.esin

2

x 1

Câu 76: Đạo hàm của hàm y   x 2  2x  e x là:
A.  x 2  2x  2  e x

B.  x 2  2  e x

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

C.  x 2  x  e x

D.  x 2  2  e x

** ĐT: 0978064165

Trang 22


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

Câu 77: Đạo hàm của hàm số y   2x  1 3x là:
A. 3x  2  2x ln 3  ln 3 B. 3x  2  2x ln 3  ln 3 C. 2.3x   2x  1 x.3x 1 D. 2.3x ln 3
Câu 78: Đạo hàm của hàm y 
A.

 x  2 e x
2
 x  1

B.

ex
là:
x 1
xe x

 x  1

C.

2

Câu 79: Đạo hàm của y  2sin x.2cos x 1 là:
A.  sin x.cos x.2sin x .2 cos x 1
C.  sin 2x.2 sin x.2 cos x 1

 x  1 e x
2
 x  1

ex
D.
x 1

B. (cos x  sin x)2sin x cos x 1.ln 2
D. Một kết quả khác.

Câu 80: Cho hàm số f  x   ln  x 2  5  khi đó:
A. f / 1 

1
6

B. f / 1 

1
3

C. f / 1  ln 6

D. f / 1  0

C. 2x ln x  2

D. 2x  ln x  1

Câu 81: Đạo hàm của hàm y  x 2 ln x là:
A. 2x ln x  1

B. 2x ln x  x

Câu 82: Đạo hàm của hàm số f  x    3  ln x  ln x là:
11

B.  3  
xx

ln x
Câu 83: Đạo hàm của hàm y  2 là:
x
1  ln x
1  x ln x
A.
B.
x3
x4

A. 1C.

3  2 ln x
x

D.

2  ln x
x

C.

1  2 ln x
x3

D.

x  2 ln x
x4Câu 84: Đạo hàm của hàm số y  ln x  x 2  1 là:
A.

1
2

B.

x
2

x 1

x 1
x 1
Câu 85: Đạo hàm của hàm số y  ln
là:
x 1
1
x 1
A.
B.
2
x 1
2  x  1

1 x

C.

1 x

C.

2

2
x 1
2

D.

D.

2x
1 x2

2
x 1
2

Câu 86: Đạo hàm của hàm số y  log 2 (x  e x ) là:

1  ex
A.
ln 2

1  ex
B.
x  ex

1
C.
 x  ex  ln 2

Câu 87: Đạo hàm cấp 1 của hàm số y  ln(2x 2  e2 ) là
4x
x
4x  2e
2
2
2
2 2
2
2 2
A. y’= (2x  e )
B. y’= (2x  e )
C. y’= (2x  e )

1  ex
D.
 x  ex  ln 2

4x
2 2
D. y’= (2x  e )
2

Câu 88: Đạo hàm của hàm số f  x   log 5  x 2  x  1 là:
A.

2x  1
 x  x  1 ln 5
2

B.

1
 x  x  1 ln 5
2

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

C.

2x  1
x  x 1
2

D. Đáp án khác

** ĐT: 0978064165

Trang 23


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

Câu 89: Đạo hàm của hàm số y  log 22  2x  1 là:
A.

2 log 2  2x  1

B.

 2x  1 ln 2

4 log 2  2x  1

 2x  1 ln 2

C.

4 log 2  2x  1
2x  1

D.

1 ln x

có đạo hàm là:
x
x
ln x
ln x
ln x
A.  2
B.
C. 4
x
x
x

Câu 91: Cho f(x) = ln sin 2x . Đạo hàm f’   bằng:
8
A. 1
B. 2
C. 3

2
 2x  1 ln 2

Câu 90: Hàm số f(x) =

D. Kết quả khác

D. 4

Câu 92: Cho hàm số y  x.e x . Chọn hệ thức đúng:
A. y / /  2y /  1  0

B. y / /  2y /  3y  0

C. y / /  2y /  y  0

D. y / /  2y /  3y  0

1
. Hệ thức giữa y và y’ không phụ thuộc vào x là:
1 x
A. y’ - 2y = 1
B. y’ + ey = 0
C. yy’ - 2 = 0
D. y’ - 4ey = 0
Câu 94: Cho hàm số y  x[cos(ln x)  sin(ln x)] . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 93: Cho y = ln

A. x 2 y '' xy ' 2y  0

B. x 2 y '' xy ' 2y  0

C. x 2 y ' xy '' 2y  0

D. x 2 y '' xy ' 2y  0

Câu 95: Cho hàm số y = esin x . Biểu thức rút gọn của K = y’cosx - yinx - y” là:
A. cosx. esinx
B. 2esinx
C. 0
D. 1

Câu 96: Hàm số f(x) = ln x  x 2  1 có đạo hàm f’(0) là:
A. 0

B. 1
C. 2
cos x  sin x
Câu 97: Hàm số y = ln
có đạo hàm bằng:
cos x  sin x
2
2
A.
B.
C. cos2x
cos 2x
sin 2x

D. 3

D. sin2x

Câu 98: Cho f(x) = log 2  x 2  1 . Đạo hàm f’(1) bằng:
A.

1
ln 2

B. 1 + ln2

C. 2

D. 4ln2

Câu 99: Hàm số y = eax (a  0) có đạo hàm cấp n là:
A. y  n   eax
B. y  n   a n eax
C. y  n   n!eax
Câu 100: Hàm số y = lnx có đạo hàm cấp n là:
n!
A. y n   n
x
1
C. y n   n
x

B. y n    1
D. y n  

n 1

D. y  n   n.e ax

 n  1!
xn

n!
x n 1

Câu 101: Cho hàm số y  f (x)  x.e x . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số có tập xác định R

B. Hàm số nghịch biến trên 1; 

 1
C. Hàm số đạt cực đại tại điểm 1; 
 e

D. lim f (x)  
x 

Câu 102: Giá trị cực đại của hàm số y  x 2 .e x bằng:
Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

** ĐT: 0978064165

Trang 24


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12

4
4
C.
2
e
e
ln x
Câu 103: Đồ thị hàm số y 
có điểm cực đại là:
x

A.

e
4

B.

A. 1;e 

B. 1;0 

D. 2 e

 1
D.  e; 
 e

C.  e;1

Câu 104: Hàm số f(x) = x 2 ln x đạt cực trị tại điểm:
A. x = e

B. x =

e

1
e

C. x =

ex
. Mệnh đề nào sau đây đúng.
x 1
ex
A. Hàm số có đạo hàm y ' 
.
2
 x  1

D. x =

1
e

Câu 105: Hàm số y 

D. Hàm số nghịch biến trên  0;  

C. Hàm số đạt tiểu tại x  0
Câu 106: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  e x
A. 1

B. Hàm số đạt cực đại tại x  0

2

 2x  2

B. e

/  0; 2  là:

C.

1
e

D.

Câu 107: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 x 1  23 x là:
A. 4
B. 6
C. 4
ln x
Câu 108: Giá trị lớn nhất của hàm số y 
trên 1; e 2  là:
x
1
2
A. 0
B.
C. 2
e
e

e

D. Đáp án khác

D. 0

Câu 109: Giá trị lớn nhất của hàm số y  x 2 e x trên  3;2 là:
A. M  4e 2

B. M  2e

2

C. M  3e

3

D. M  9e3

Câu 110: Hàm số f (x)  x.ln 2 x  3x trên 1; e 2  có giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m là:
A. M  e 2 , m  2e
B. M  e 2 , m  3
C. M  4e 2 , m  2
D. M  3, m  2e 2
Câu 111: Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x 2  ln 1  2x  trên  2;0 là:
A. 0

B. 4  ln 5

C.

1
 ln 2
4

D. Giá trị khác.

Câu 112: Gọi a và b lần lượt là giá trị lơn nhất và bé nhất của hàm số y  ln(2x 2  e2 ) trên [0 ; e]. khi đó:
Tổng a + b là:
A. 4+ln3
B. 2+ln3
C. 4
D. 4+ln2
Câu 113: Hàm số f  x    x 2  3  e x trên đoạn  0;2 có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất lần lượt là m
và M . Khi đó
A. e 2016

m 2016
 M1013 bằng:
2016
2
B. 22016

C. 2.e2016

D. (2.e)2016

Câu 114: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y  2 x trên  2;2 là

Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay

** ĐT: 0978064165

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×