Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số lê bá bảo

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO_ Trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế
SĐT: 0935.785.115

Địa chỉ: 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế

Chuyªn ®Ò:

KH¶O S¸T HµM Sè
TÝnh ®¬n ®iÖu cña hµm sè
LuyÖn thi THPT 2017_2018

HuÕ, th¸ng 5/2017


[...Chuyờn Trc nghim Toỏn 12...]
Page: CLB GIO VIấN TR TP HU

Luyn thi THPT Quc gia 2018

Chuyờn :


KHảO SáT HàM Số
Chủ đề: Tính đơn điệu của hàm số
Giỏo viờn: Lấ B BO Trng THPT ng Huy Tr, Hu
ST: 0935.785.115 a ch: 116/04 Nguyn L Trch, TP Hu

PHN TCH TH HM S

K NNG:

Da vo th hm s y f x .

Dng 1:

Cõu 1: Cho hm s y f x xỏc nh, liờn tc trờn v

y

cú th nh hỡnh bờn. Khng nh no sau õy ỳng?
A. Hm s f x ng bin trờn .

1

B. Hm s f x nghch bin trờn .

x

-1

C. Hm s f x tn ti giỏ tr ln nht trờn .

O

D. Hm s f x tn ti giỏ tr nh nht trờn .
Cõu 2:

Cho hm s y f x xỏc nh, liờn tc trờn

y

v cú th nh hỡnh bờn. Khng nh no sau õy


ỳng?

1
O

A. Hm s f x ng bin trờn .
B. Hm s f x nghch bin trờn .

Hm

s

f x

nghch

1

-1

2 3

-1

C. Hm s f x ng bin trờn 0; 2 .
D.

x

bin

trờn

; 0 2; .
Cõu 3: Cho hm s y f x xỏc nh, liờn tc trờn v

y

cú th nh hỡnh bờn. Khng nh no sau õy ỳng?
A. Hm s f x ng bin trờn .

2

B. Hm s f x nghch bin trờn .
C. Hm s f x nghch bin trờn 0; .

1

D. Hm s f x cú giỏ tr nh nht bng 1.

Giỏo viờn: Lấ B BO...0935.785.115...

1

-1

O

x
1

CLB Giỏo viờn tr TP Hu


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 4:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

y

 \2 và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau

đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên .

-1

x

O

2

1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .

-1

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  0; 2  .
D.

Hàm

số

f  x

đồng

biến

trên

 ; 1   0;   .
Câu 5: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên  và

y

có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên .

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .
C.

Hàm

số

f  x

đồng

1

-1

biến

O

2

x

trên

 ; 1  1;   .

-4

D. Hàm số f  x  nghịch biến trên  1;1 .
Câu 6:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên 

y

và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây
đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên  1; 0   1;   .
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 1   0;1 .

-1

1

O

x
-1

C. Hàm số f  x  đồng biến trên  1; 0  và  1;   .
-2

D. Hàm số f  x  nghịch biến trên .

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

2

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Câu 7: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên  và

y

có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên .
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .
C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  0;   .

1

D. Hàm số f  x  có giá trị nhỏ nhất bằng 1.

O

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên 

Câu 8:

1

x

y

và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây
đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên .

1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .

O

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  0; 2  .

2

1

x

D. Hàm số f  x  đồng biến trên  0;   .
Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên 

Câu 9:

y

và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây
đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên .

1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .
1

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 0  .

O

x

D. Hàm số f  x  đồng biến trên  1;   .
Câu 10:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

y
2

 và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây

đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên .

-1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .

O
1

x

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 0  .
D. Hàm số f  x  đạt giá trị lớn nhất bằng 2.
Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

3

-2

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 11:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

y

 \1 và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau

đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên  \1 .

1

O

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  \1 .
C. Hàm số f  x  nghịch biến trên

1

-1

 ; 1 ; 1x

 1;   .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên

 1;   .
Câu 12:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

y

 và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây

đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên .
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .

1

O

x

C. Hàm số f  x  chỉ nghịch biến trên  ; 0  .
D. Hàm số f  x  chỉ nghịch biến trên  0;   .

Câu 13:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

y

 \1 và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau

đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên  \1 .

1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  \1 .

O

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên

 ;1D. Hàm số f  x  đồng biến trên

 ;11

x

1;   .

1;   .

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

4

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

Câu 14:

y

 \1 và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau

đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên  \1 .
1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  \1 .

 3
C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  0;1 và  1;  .
 2
D.

Hàm

số

f  x

đồng

biến

1

O

x

3
2

trên

 ; 0    23 ;   .
Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

Câu 15:

 \1 và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau

y

đây đúng?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên  \1 .

 3
C. Hàm số f  x  đồng biến trên  0;1 và  1;  .
 2
D.

Hàm

số

f  x

nghịch

3

1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  \1 .

biến

1 2

O

x

trên

 ; 0    23 ;   .


Câu 16:Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

y

 \1 và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau
đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên  \1 .
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  \1 .

1

O

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên

 ;1D. Hàm số f  x  đồng biến trên

 ;11

1;   .
1;   .
Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

5

CLB Giáo viên trẻ TP Huế

x


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 17:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

y

 \1 và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau

đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên  \1 .
1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  \1 .
C. Hàm số f  x  nghịch biến trên

 ;1 và

D. Hàm số f  x  đồng biến trên

 ;1

1

O

x

1;   .


1;   .
Câu 18: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên 
và có đồ thị như hình bên. Xét trên khoảng

y

  ;   ,

khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;   .

-

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;   .

π

1
O

2

x
-1



C. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;   và
2


π

2

 
 2 ; .


  
D. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;   .
 2 
Câu 19: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên 
và có đồ thị như hình bên. Xét trên khoảng

y

  ;   ,

khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;   .
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  0;   .

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;   và
2


-

1

π
2

π

O

2

π

1
-1

 
 2 ; .Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

6

CLB Giáo viên trẻ TP Huế

x


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]

Luyện thi THPT Quốc gia 2018



D. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;  .
2

Câu 20: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

y



 \   k / k    và có đồ thị như hình bên. Xét trên
2

  
khoảng   ;  , khẳng định nào sau đây đúng?
 2 2

π

1


  
A. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;  .
 2 2

x

2
-

O 1

π

π

2

  
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;  .
 2 2
C. Hàm số f  x  tồn tại giá trị lớn nhất trên

  
  2 ; 2 .


D. Hàm số f  x  tồn tại giá trị nhỏ nhất trên

  
  2 ; 2 .


Câu 21: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

y

 \k / k   và có đồ thị như hình bên. Xét trên

khoảng   ;   , khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;   .B. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;   .
C. Hàm số f  x  nghịch biến trên

-

π
2

π

1
O

2

1

  ; 0 

π 0;   .
D. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;   \0.
Câu 22: Trong các hàm số được cho bởi các đồ thị sau, hàm số nào đồng biến trên  ?

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

7

CLB Giáo viên trẻ TP Huế

x


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

A.

B.
y

y

1
1

1

O

1

O

x

C.

x

D.
y

y

1

1

1

O

O
1

Câu 23:

x

x

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên 

y

và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên đoạn có độ dài

bằng 2.

bằng 2.

bằng 1.

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên đoạn có độ dài

1

-1

O

2

x

C. Hàm số f  x  đồng biến trên đoạn có độ dài
-4

D. Hàm số f  x  nghịch biến trên đoạn có độ dài

bằng 1.

Dạng 2:

Dựa vào đồ thị hàm số y  f   x  là đạo hàm của hàm số y  f  x  .
Phép biến đổi đồ thị.

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

8

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Câu 24: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

y

 có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây

đúng?

1

A. Hàm số f  x  đồng biến trên .

x

-1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .

O

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 1 .
D. Hàm số f  x  tồn tại giá trị lớn nhất trên
.

Câu 25:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên  0; 2  .

1
O

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .
C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 0  và

x
1

-1

2 3

-1

 2;   .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên  1; 0  và

1; 2  .
Câu 26:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào

2

sau đây sai?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên .
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 0  .

1

C. Hàm số f  x  đồng biến trên  0;   .
D. Hàm số f  x  có giá trị nhỏ nhất bằng 1.

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

9

-1

O

x
1

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Câu 27: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên 
và có đồ thị như hình bên. Xét trên khoảng

y

  ;   ,

khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;   .

-

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;   .

π

1
O

2

x

2
-1

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;   và
2


π

 
 2 ; .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;   và
2

 
 0; 2  .


Câu 28: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên 
và có đồ thị như hình bên. Xét trên khoảng

y

  ;   ,

khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên   ; 0  .B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  0;   .
C. Hàm số

-

1

π
2

π

O

2

π

x

1

  
f  x  đồng biến trên   ; 0  và
 2 

-1

 
 2 ; .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;  .
2


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

10

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 29:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau
đây đúng?

 
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .
C. Hàm số f  x  chỉ nghịch biến trên  ; 0  .
D. Hàm số f  x  chỉ nghịch biến trên  0;   .
A. Hàm số f x đồng biến trên .

Câu 30:

1

O

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

x

y

trên  . Khẳng định nào sau đây đúng?

 
f  x  nghịch biến trên  2; 0  và

A. Hàm số f x chỉ đồng biến trên  0; 2  .
B. Hàm số

 2;   .

1
O

x
1

-1

2 3

-1

 

C. Hàm số f x nghịch biến trên  ; 0  và

 2;   .
D.

Hàm

số

 

f x

đồng

biến

trên

 ; 0    0; 2  .
Câu 31:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào
sau đây đúng?

 
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .
C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 0  .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên  1;   .

1

A. Hàm số f x đồng biến trên .

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

O

11

1

2

x

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 32:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào
sau đây đúng?

 
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .
C. Hàm số f  x  đồng biến trên  0;   .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên  1; 0 

1

A. Hàm số f x đồng biến trên .

O

2

1

x1;   .
Câu 33:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào
sau đây sai?

 
B. Hàm số f  x  đồng biến trên  0;   .
C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 0  .
D. Hàm số f  x  có giá trị nhỏ nhất bằng 1.
A. Hàm số f x đồng biến trên .

1
O

1

Câu 34: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

x

y

 và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị như

hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

1

A. Hàm số f  x  đồng biến trên .

x

-1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .

O

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 1 .
D. Hàm số f  x  tồn tại giá trị lớn nhất trên
.

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

12

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 35:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

1
O

A. Hàm số f  x  đồng biến trên  0; 2  .

x
1

-1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .

2 3

-1

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 0  và

 2;   .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên  ; 1 và

1; 3  .
Câu 36:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị

2

như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên .
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 0  .

1

C. Hàm số f  x  đồng biến trên  0;   .

-1

D. Hàm số f  x  có giá trị nhỏ nhất bằng 1.
Câu 37: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên 

x

O

1

y

và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị như hình
bên. Xét trên khoảng   ;   , khẳng định nào sau đây
đúng?

-

A. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;   .

π
2

1
O

x
-1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;   .

π

2



C. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;   và
2

 
 2 ; .


D. Hàm số f  x  đồng biến trên  0;   .

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

13

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Câu 38: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên 

y

và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị như hình
bên. Xét trên khoảng   ;   , khẳng định nào sau đây
đúng?

-A. Hàm số f  x  đồng biến trên   ; 0  .

1

π
2

π

O

2

π

x

1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  0;   .

-1



C. Hàm số f  x  nghịch biến trên   ;   và
2

 
 2 ; .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên   ;  .
2

Câu 39:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên .

O

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .

1

x

C. Hàm số f  x  chỉ nghịch biến trên  ; 0  .
D. Hàm số f  x  nghịch biến trên  0;   .
Câu 40:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên .

1

B. Hàm số f  x  nghịch biến trên .

O

1

2

x

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  0;1 .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên  0;   .

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

14

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 41:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị

4

như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số f  x  đồng biến trên

 ; 0  2;   .
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  0; 2  .

x

O

C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ; 1 .

-1

1

2

D. Hàm số f  x  đồng biến trên .
Câu 42:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

 3 
A. Hàm số f  x  đồng biến trên   ; 0  và
 2 
3

 2 ;   .-3
-2

3
1 2

2 -1

2

x

O


3
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên  ;  
2

 3
và  0;  .
 2
C. Hàm số f  x  nghịch biến trên  2; 1 và

1; 2  .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên .

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

15

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 43:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Biết f  a   0 , đồ thị hàm số y  f  x 
cắt trục hoành tối đa bao nhiêu điểm?
x

A. Một điểm.
a

B. Hai điểm.

b

O

c

C. Ba điểm.
D. Bốn điểm.

Câu 44:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Biết f  a   0 , đồ thị hàm số y  f  x 
cắt trục hoành tối đa bao nhiêu điểm?
a

A. Một điểm.

b

c

x

b

c

x

O

B. Hai điểm.
C. Ba điểm.
D. Bốn điểm.

Câu 45:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Biết f  a   0, f  c   0 , đồ thị hàm số
y  f  x  cắt trục hoành tối đa bao nhiêu điểm?
a

A. Một điểm.

O

B. Hai điểm.
C. Ba điểm.
D. Không tồn tại giao điểm.

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

16

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 46:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Biết f  b   0 , đồ thị hàm số y  f  x 
cắt trục hoành tối đa bao nhiêu điểm?
a

A. Một điểm.

c

b

x

O

B. Hai điểm.
C. Ba điểm.
D. Không tồn tại giao điểm.

Câu 47:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Biết f  b   0 , đồ thị hàm số y  f  x 
cắt trục hoành tối đa bao nhiêu điểm?
A. Một điểm.

a

B. Hai điểm.

b

c

x

b

c

x

O

C. Ba điểm.
D. Bốn điểm.

Câu 48:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Biết f  b   0 , đồ thị hàm số y  f  x 
cắt trục hoành tối đa bao nhiêu điểm?
A. Một điểm.

a

B. Hai điểm.

O

C. Ba điểm.
D. Bốn điểm.

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

17

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 49:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Biết f  a   0 , đồ thị hàm số y  f  x 
cắt trục hoành tối đa bao nhiêu điểm?
A. Một điểm.

b

a

B. Hai điểm.

c

x

O

C. Ba điểm.
D. Bốn điểm.

Câu 50:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. f  a   f  b  và f  c   f  a  .

a

b

B. f  a   f  b  và f  c   f  a  .

c

x

O

C. f  a   f  b  và f  c   f  a  .
D. f  a   f  b  và f  c   f  a  .
Câu 51:

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. f  a   f  b  và f  c   f  a  .

a

c

B. f  a   f  b  và f  c   f  a  .

b

x

O

C. f  a   f  b  và f  c   f  a  .
D. f  a   f  b  và f  c   f  a  .

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

18

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu 52:

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. f  b   f  c  và f  c   f  a  .
B. f  b   f  c  và f  c   f  a  .
C. f  b   f  c  và f  c   f  a  .
D. f  b   f  c  và f  c   f  a  .
Câu 53:

x
a

c

O

Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục

b

y

trên  và hàm số đạo hàm f   x  của f  x  có đồ thị
như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

b

c

A. f  b   f  c  và f  b   f  a  .

a

x

O

B. f  b   f  c  và f  b   f  a  .
C. f  b   f  c  và f  b   f  a  .
D. f  b   f  c  và f  b   f  a  .
Câu 54:

Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp

hai

.

trên

Đồ

thị

của

các

hàm

số

(C3)

y  f  x  , y  f   x  , y  f   x  lần lượt là đường cong

nào trong hình vẽ bên?

A. C1  , C2  , C3  .

(C1)

B. C1  , C3  , C2  .

1

C. C3  , C2  , C1  .

x
O

D. C2  , C1  , C3  .

1

(C2)

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

19

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Câu 55:

Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp

hai

.

trên

Đồ

thị

của

các

hàm

số

y  f  x  , y  f   x  , y  f   x  lần lượt là đường cong

(C1)
1

nào trong hình vẽ bên?

A. C1  , C2  , C3  .

x

1

O

B. C1  , C3  , C2  .
C. C3  , C2  , C1  .
D. C2  , C1  , C3  .

(C2)

Câu 56:

Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp

hai

.

trên

Đồ

thị

của

các

hàm

(C3)

y

số

y  f  x  , y  f   x  , y  f   x  lần lượt là đường cong

(C1)

nào trong hình vẽ bên?
A. C1  , C2  , C3  .

1

B. C1  , C3  , C2  .

(C3)

x

C. C3  , C2  , C1  .

O

D. C2  , C1  , C3  .

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

(C2)

20

1

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Câu 57:

Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp

hai

.

trên

Đồ

thị

của

các

hàm

số

(C2)

y

y  f  x  , y  f   x  , y  f   x  lần lượt là đường cong

nào trong hình vẽ bên?

1

A. C1  , C2  , C3  .

x

B. C1  , C3  , C2  .

O

1

C. C3  , C2  , C1  .
D. C3  , C1  , C2  .

(C3)

(C1)

Câu 58:

Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp

hai

.

trên

Đồ

thị

của

các

hàm

số

y  f  x  , y  f   x  , y  f   x  lần lượt là đường cong

y
(C2)

nào trong hình vẽ bên?

1

A. C1  , C2  , C3  .

(C1)

B. C1  , C3  , C2  .

x
O

C. C3  , C2  , C1  .

1

(C3)

D. C3  , C1  , C2  .

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

21

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

Câu 59: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp hai
trên

.

Đồ

thị

của

các

hàm

y

số

y  f  x  , y  f   x  , y  f   x  lần lượt là đường cong

nào trong hình vẽ bên?

(C2)

A. C2  , C1  , C3  .

1
O

x
1

B. C2  , C3  , C1  .

(C3)

C. C3  , C2  , C1  .
(C1)

D. C3  , C1  , C2  .
Câu 60: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hàm số đạo

y

hàm tương ứng f   x  cắt trục Ox tại ba điểm có
hoành độ a  b  c như hình bên. Khẳng định nào
sau đây đúng?

A. f  a   f  c   f  b  .

x
a

B. f  c   f  a   f  b  .

b

O

c

C. f  a   f  b   f  c  .
D. f  c   f  b   f  a  .

BẢNG ĐÁP ÁN
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

D

C

D

C

A

D

C

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

B

C

C

C

D

C

C

B

A

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

C

C

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án
Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

22

CLB Giáo viên trẻ TP Huế


[...Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12...]
Câu

41

42

Đáp án

C

C

Câu

51

52

Luyện thi THPT Quốc gia 2018

43

44

45

46

47

48

49

50

53

54

55

56

57

58

59

60

Đáp án
P/S: Trong quá trình sưu tầm và biên soạn chắc chắn không tránh khỏi sai sót, kính mong quí thầy cô
và các bạn học sinh thân yêu góp ý để các bản update lần sau hoàn thiện hơn! Xin chân thành cảm ơn.
CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ
Phụ trách chung: Giáo viên LÊ BÁ BẢO.
Đơn vị công tác: Trường THPT Đặng Huy Trứ, Thừa Thiên Huế.
Email: lebabaodanghuytru2016@gmail.com

Facebook: Lê Bá Bảo

Số điện thoại: 0935.785.115

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.115...

23

CLB Giáo viên trẻ TP HuếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×