Tải bản đầy đủ

Tai lieu internet marketing marketing 2009

’ 0
! trӣ
09 0
Ӌm
2
ore 3
/
t
ki
0
c
r m tӯ
Ӄt
O /1
3 o óm
Ti
7 07
of nh
by c
ps eo
y ѭӟ

ou th
pa tr
Gr g kí
u hí
for ăn
yo p
nt i ÿ
If ҧ lӋ
ou kh
sc
r
Di 10%
it
Kh l 10% phí
a lӋ
ion ҧm
dit gi
Ad ÿãi
u

ӣn


e
av

S
10
D
S
U

1st Conference on / Hӝi Thҧo Ĉҫu Tiên vӅ:

0
9

!
lên


12 – 13 November 2009, InterContinental Asiana Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam
12 – 13 Tháng 11, 2009, InterContinental Asiana Saigon, Thành Phӕ Hӗ Chí Minh, ViӋt Nam

Power Packed with Case Studies of and Insights from:
Tóm Lѭӧc bҵng nhӳng Bài Hӑc Thành Công ĈiӇn Hình và HiӇu BiӃt Sâu Sҳc cӫa :

2 Live Panels! 2 Buәi Tӑa Ĉàm Trӵc TiӃp!
Traditional Channels Versus New Media
Debate on the most effective channels to reach youth for your
brand

Everything You Need to Know About Youth

Các Kênh TruyӅn Thӕng so vӟi các Phѭѫng TiӋn
TruyӅn Thông Mӟi
Thҧo luұn vӅ các kênh tiӃp cұn giӟi trҿ hiӋu quҧ nhҩt dành cho
thѭѫng hiӋu cӫa bҥn

Tҩt Cҧ nhӳng ĈiӅu Bҥn Cҫn BiӃt vӅ Giӟi Trҿ

Hear from 8x and 9x-ers on what makes them tick and what Lҳng nghe thӃ hӋ 8x và 9x nói vӅ nhӳng ÿiӅu khiӃn hӑ quan tâm
và không quan tâm
switches them off

Organiser:
Tә Chӭc:

Co-organiser:
Ĉѫn Vӏ Ĉӗng Tә Chӭc:

Platinum Sponsor:
Tài Trӧ Bҥch Kim:

Official Venue:
Ĉӏa ĈiӇm Chính Thӭc:

Endorsers / Nhà Bҧo Trӧ:

www.conferences.com.sg

Digital Media Partners / Ĉӕi Tác
TruyӅn Thông Kƭ Thuұt Sӕ:

Strategic Partners / Ĉӕi Tác
ChiӃn Lѭӧc:

Media Partners / Ĉӕi Tác TruyӅn Thông:

w w w. v i e t n a m - y o u t h - m a r k e t i n g . c o m


Inject Zest in Your Marketing Campaign
& Forge a Credible Relationship with Youth
Internet Savvy. Rebellious. Cool. Open-minded.

“I dare to

Meet today’s Vietnamese
youths who are growing up with their own set of ideals and beliefs. The 8x and 9x generations
have different lifestyles, interests and needs, which makes it even more difficult to create
youth buy-in. Hence there is a crucial need for marketers to understand the psyche of the
various youth segments and tap on the right channels to create the spark and connection
with this new digital-age generations.

challenge
myself. I fear
no risk!” - 8X

Can you keep up with the fast-changing tastes of youth and stay ahead of the game?
How can you rejuvenate your brand and turn it into YOUTH ICON?
Do you know which strategies work best for your company to engage youth?

“I don’t need

This 2-day “Vietnam Youth Marketing” conference packs a punch with case studies from
leading youth brands such as Pepsi, Kotex Style, Dutch Lady, Aquafina, Megastar, Coca
Cola, Lacvert Essance, Nescafe 3-in-1, Close Up and more on how they have successfully
cut through the clutter and struck a chord with the young consumers. Rev up your youth
marketing quotient by translating these insights into actionable strategies for your company.

permission. I
make my own
decision, that’s my
prerogative. It’s the
way I want to live,
you can’t tell me
what to do!” - 9X

Hear seasoned marketing experts debate over the effectiveness of traditional versus new
media channels to connect with youth. This is also your chance to hear from the 8x and
9x-ers on what resonates with them and what switches them off. Gain exclusive insights into
their daily lives and online persona and tailor your strategies to hit on the right touch points.

Seize This Opportunity to Learn How You Can Win the Hearts of Vietnamese Youth!

Who Should Attend: CEOs, Vice-Presidents, Directors, Managers and Heads of Marketing, Business Development,
Sales, Branding, PR, Communications, Advertising and Promotions, AND/OR Agency Personnel who target at or have
a keen interest in reaching out to youths.

Thәi Luӗng Khí Mӟi vào ChiӃn Dӏch TiӃp Thӏ cӫa Bҥn
& Tҥo Dӵng Mӕi Quan HӋ Tin Cұy vӟi Giӟi Trҿ
Sành Internet. Phá Cách. Cool. Thoáng. Hãy gһp gӥ thӃ hӋ trҿ ViӋt Nam hôm

nay, nhӳng ngѭӡi ÿang trѭӣng thành bҵng chính lý tѭӣng và niӅm tin cӫa mình. ThӃ hӋ 8x
và 9x có phong cách sӕng, sӣ thích và nhu cҫu khác nhau, ÿiӅu này gây khó khăn cho viӋc
kích thích tiêu dùng cӫa giӟi trҿ. Vì thӃ, có mӝt nhu cҫu tӕi quan trӑng ÿӕi vӟi các nhà tiӃp thӏ
là phҧi hiӇu ÿѭӧc tâm lý cӫa nhӳng bӝ phұn thanh niên khác nhau và sӱ dөng các kênh phù
hӧp ÿӇ khuҩy ÿӝng và kӃt nӕi vӟi thӃ hӋ lӟn lên trong thӃ giӟi sӕ này.

Bҥn có thӇ theo kӏp sӵ thay ÿәi chóng mһt cӫa giӟi trҿ và làm chӫ cuӝc chѫi không?
Bҥn có thӇ làm mӟi thѭѫng hiӋu cӫa mình và biӃn nó thành BIӆU TѬӦNG CӪA GIӞI
TRҾ nhѭ thӃ nào?
Bҥn có biӃt chiӃn lѭӧc nào tӕt nhҩt ÿӇ gҳn kӃt công ty bҥn vӟi giӟi trҿ không?
Cuӝc hӝi thҧo hai ngày “TiӃp Thӏ ÿӃn Giӟi Trҿ ViӋt Nam” xoay quanh các bài hӑc thành công ÿiӇn hình
tӯ các thѭѫng hiӋu trҿ hàng ÿҫu nhѭ Pepsi, Kotex Style, Dutch Lady, Aquafina, Megastar,
Coca Cola, Lacvert Essance, Nescafe 3-in-1, Close Up và mӝt sӕ thѭѫng hiӋu khác sӁ
cho thҩy cách ÿӇ nәi bұt giӳa vô vàn ÿӕi thӫ và ÿánh ÿúng tâm lý nhӳng ngѭӡi tiêu dùng trҿ tuәi. Hãy
nâng cao chӍ sӕ marketing bҵng cách chuyӇn nhӳng hiӇu biӃt này thành các chiӃn lѭӧc khҧ thi cho
công ty bҥn.
Lҳng nghe các chuyên gia tiӃp thӏ dày dһn kinh nghiӋm nói vӅ tính hiӋu quҧ cӫa các kênh
truyӅn thông truyӅn thӕng so vӟi các kênh truyӅn thông mӟi trong viӋc kӃt nӕi vӟi giӟi
trҿ. Ĉây cNJng là cѫ hӝi giúp bҥn lҳng nghe thӃ hӋ 8x và 9x nói vӅ nhӳng ÿiӅu khiӃn hӑ quan
tâm và không quan tâm. Thu thұp nhӳng hiӇu biӃt ÿӝc nhҩt vӅ cuӝc sӕng hàng ngày và tính
cách trӵc tuyӃn cӫa giӟi trҿ và ÿiӅu chӍnh chiӃn lѭӧc cӫa bҥn ÿӇ tiӃp cұn giӟi trҿ mӝt cách
phù hӧp nhҩt.

“Tôi dám
thӱ thách
bҧn thân. Tôi
không sӧ phҧi
liӅu lƭnh!” - 8X

“Tôi không cҫn ÿѭӧc
cho phép. Tôi tӵ
quyӃt ÿӏnh, ÿó là ÿһc
quyӅn cӫa tôi. Ĉó là
cách mà tôi muӕn
sӕng, không ai có thӇ
bҧo tôi phҧi làm gì
cҧ!” - 9X

Hãy Nҳm Bҳt Cѫ Hӝi này ÿӇ Hӑc Cách ChiӃm Lҩy Trái Tim cӫa Giӟi Trҿ ViӋt Nam!
Nhӳng ai nên tham gia: Các Giám Ĉӕc ĈiӅu Hành, Phó Chӫ Tӏch, Giám Ĉӕc, Nhà Quҧn Lý và Phө Trách bӝ
phұn TiӃp Thӏ, Phát TriӇn Kinh Doanh, Bán Hàng, Thѭѫng HiӋu, Quan HӋ Công Chúng, TruyӅn Thông, Quҧng
Cáo và KhuyӃn Mãi, VÀ/HOҺC Tӗ Chӭc Trung Gian hѭӟng tӟi hoһc quan tâm ÿӃn viӋc tiӃp cұn giӟi trҿ.

To Register : Singapore
ĈӇ Ĉăng Kí : Vietnam

(65) 6372 2201
(84 8) 3990 3335 (Ext: 40)

(65) 6227 1601
(84 8) 3990 1758

lorraine@conferences.com.sg
hong.phung@focusmedia-vn.com


PROGRAMME HIGHLIGHTS:
Indepth understanding of Vietnamese youth touch
points
Key differences between 8x and 9x generation
Opportunities and challenges in Vietnam’s digital
marketing landscape
Cost-effective strategies to connect with youth through
new media platforms
Bringing your brand to life with experiential, guerrilla
and celebrity marketing strategies
Best practice guidelines for implementation and the
challenges in mobile marketing
Building prestige and broad based appeal with event
marketing
Creating buzz campaigns that reach youth
innovatively
Adopting a 360-degree brand communications
campaign and how to sustain its success
What’s in and what’s not: Brands that youth like and
why
Network and gain insights with marketing peers and
industry experts
Take home practical tips from the movers and
shakers of Vietnam’s youth marketing experts

TÓM TҲT CHѬѪNG TRÌNH:
HiӇu biӃt sâu sҳc vӅ nhӳng ÿiӇm tiӃp cұn ÿӃn giӟi trҿ
ViӋt Nam
Nhӳng khác biӋt cѫ bҧn giӳa thӃ hӋ 8x và 9x
Nhӳng thách thӭc và cѫ hӝi trong bӕi cҧnh tiӃp thӏ kӻ
thuұt sӕ tҥi ViӋt Nam
Các chiӃn lѭӧc tiӃt kiӋm chi phí ÿӇ kӃt nӕi vӟi giӟi trҿ
thông qua các phѭѫng thӭc truyӅn thông mӟi
Ĉѭa thѭѫng hiӋu cӫa bҥn vào cuӝc sӕng bҵng các
chiӃn lѭӧc tiӃp thӏ trҧi nghiӋm, kiӇu du kích và dӵa trên
nhӳng ngѭӡi nәi tiӃng
Nhӳng cách triӇn khai tӕt nhҩt và thách thӭc trong tiӃp
thӏ trên ÿiӋn thoҥi di ÿӝng
Xây dӵng uy tín và sӭc hҩp dүn rӝng lӟn qua tiӃp thӏ sӵ kiӋn
Tҥo chiӃn dӏch tin ÿӗn ÿӇ tiӃp cұn giӟi trҿ mӝt cách sáng tҥo
ThiӃt lұp chiӃn dӏch truyӅn thông thѭѫng hiӋu 360 ÿӝ và
cách duy trì thành công
Nên và không nên: Nhӳng thѭѫng hiӋu giӟi trҿ yêu thích
và tҥi sao
Trao ÿәi và thu thұp thông tin tӯ các chuyên gia tiӃp thӏ và
chuyên viên trong ngành
Thu thұp nhӳng bí quyӃt thiӃt thӵc tӯ nhӳng ngѭӡi tiên
phong và có ҧnh hѭӣng trong giӟi chuyên gia tiӃp thӏ ÿӃn
giӟi trҿ cӫa ViӋt Nam

Platinum Sponsor
Zing is a product of Vinagame. A leading provider of online convenience services for the Vietnamese community, Zing brings about a new
Internet era of creativity and inspiration to Vietnam. Zing was born to bring smiles and comfort to customers. Zing provides a number of
guaranteed first-class services such as an entertainment portal, casual online games, an integrated complex of social network, music
search engine etc., all of which reflect Zing’s ambition to raise Vietnam’s online community services to new heights.
Zing’s entertainment portal at www.zing.vn is an easy-to-use online profile management gateway that functions in just one click of mouse.
Zing’s MP3 online music search engine is equipped with cutting-edge search system in which e-robots criss-cross the internet, collecting
links of music content and displaying them on ZingMP3. Zing helps companies to access Vietnamese youth audiences. Zing also provides
strategy consulting services for developing different specialised media to meet clients’ objectives. The media that Zing provides at www.ads.
zing.vn complete the needs of clients’ online campaigns.

Be a Sponsor Now!
Secure and grow your organisation’s market leadership positioning by becoming one of our prestigious corporate sponsors. Our
Vietnam Youth Marketing Conference presents your organisation the unique opportunity to showcase your company’s capabilities,
innovations, technology solutions platforms, products and services. Capture the interests and influence the decisions of key industry
players through various sponsorship options:
Speaking Sessions ~ Luncheon ~ Exhibition Space ~ Promotional Materials ~ Customised Packages
To learn more about Sponsorship & Exhibition opportunities, please contact
(Ms) Keng Yik Hong at (65) 6372 2316 / email yikhong@conferences.com.sg OR
(Ms) Lam Tuong Vi at (84 8) 3990 3335 (ext:24) / email vi.lam@focusmedia-vn.com

Organiser
Pacific Conferences
Pacific Conferences specialises in organising business conferences aimed at providing interactive, insightful information and analysis
about issues facing businesses in Asia-Pacific. Our conferences are case-study driven and are designed for senior level executives
who are genuinely interested in gleaning specialised market information that are not easily accessible to the public. Our past speakers
and client portfolio include leaders from various industries in both local and foreign markets as well as from Fortune 500 companies.
Over the years, Pacific Conferences has organised more than 150 conferences within the region covering Singapore, Malaysia, Hong
Kong, China, Thailand and lately Vietnam. For more upcoming events, please visit www.conferences.com.sg

Co-Organiser
Focus Media
Focus Media – VietLever Group, is one of the most reliable & professional event agencies in Vietnam. We provide below the line services
as a one-stop-shop on an international quality level. Our team is a trusted consultant for leading enterprises such as: Samsung Electronics,
Roche Diagnostics, FPT, Vietnam Airlines, Lufthansa Airlines, Singapore Tourism Board, Great Eastern, etc. For more information, please visit
www.focusmedia-vn.com

To Register : Singapore
ĈӇ Ĉăng Kí : Vietnam

(65) 6372 2201
(84 8) 3990 3335 (Ext: 40)

(65) 6227 1601
(84 8) 3990 1758

lorraine@conferences.com.sg
hong.phung@focusmedia-vn.com


Day One Thursday, 12 November 2009
8.00
9.00

Registration & Morning Coffee
Chairman’s Welcome & Ice Breaking Session
Peter Skalberg, Regional Director South East Asia, Bates 141

VIETNAMESE YOUTH INSIGHTS

9.15

Generation V – The Trends of Vietnamese Youth in 2009 and Beyond

Profiling Vietnamese teens and young adults 15-24 years old
o
Basic demographics
o
Ownership of mobile phone, digital cameras and other gadgets
o
Lifestyle (Hobbies & Recreation)
o
Spending habit
o
Value statements, expectations and mindsets
How 8x and 9x generations differ in their attitudes and behaviour
How to make use of these insights to conceptualise marketing strategies to reach youth

Darin Williams, Managing Director, The Nielsen Company Vietnam
10.15

Morning Refreshments & Networking Break

10.45

Aligning Your Brand with the Lifestyle of Female Teens to Drive Business Success: Case Study of Kotex Style

BUILDING STRONG BRANDS

Case Study

11.45

Katryna Mojica, Group MD, Ogilvy & Mather Vietnam
Forging Connections with Youths by Driving Innovation and Thought Leadership: Pepsi’s Journey


Case Study

How Kimberly-Clark successfully launched Kotex Style as a product specifically targeted to female teens
A look at Kotex Style’s image driven campaign that portrayed an empowered female teen’s lifestyle
360-degree brand communications programme
How the brand has grown and sustained business success since its launch in 2003 to become the most successful
product in the entire category

How Pepsi quenched youth consumers’ thirst for more by aligning its brand values with youth’s personality and style
Capturing teens’ trends and establishing thought leadership
Driving innovations to create greater youth appeal
How Pepsi successfully used celebrity marketing to connect with youth
Sustainability and performance with purpose

Winnie Khor, Vice President Marketing, Pepsico Vietnam

12.45

Lunch & Networking Break

2.00

Identifying the Media Channels that Work Best for Your Company

TRADITIONAL CHANNELS VERSUS NEW MEDIAPanel Discussion

Pros and cons of traditional channels and new media in engaging youth
Are traditional channels out of the game?
Is new media the only way to reach youth?
How can you integrate both medium in your campaign to increase reach?
Which channels are effective in staying ahead of the youth movement?

Moderator: Vikas Mehta, Managing Director, Lowe Worldwide - Vietnam
Panellists: Katryna Mojica, Group MD, Ogilvy & Mather Vietnam
Winnie Khor, Vice President Marketing, Pepsico Vietnam
Tony Truong, Managing Director, Golden Digital
SOCIAL MEDIA MARKETING

3.00

Exploring How, Where and When to Start Your Social Media Marketing Campaign - Case Studies
of CocaCola and Lacvert Essance


Case StudiesFacebook, Multiply, Wordpress, Blogspot, Flickr etc – Overview of the social networking websites and identifying
the next up and coming sites among Vietnamese youth
Pros, cons and challenges faced when leveraging on social networking platforms to reach youth
Effective ways to engage youth and increase your brand visibility through social media platforms
How to promote the K4teen campaign – Result and Comments from CocaCola and audience
Lacvert Essance campaign - Experience from the campaign’s success in engaging youth and what to improve on
How to manage and measure the effectiveness of your social media marketing campaign

Aryeh Sternberg, Interaction Director, Group M
4.00

Afternoon Refreshments & Networking Break

4.20

Leveraging The Trends in the Digital Space to Engage Youth - Case Studies of Nescafe 3-in-1 and Close Up

DIGITAL MARKETING


Case Studies

Overview of digital engagement landscape in Vietnam – Opportunities and Barriers
Challenges faced in adopting new media and how to budget for it
Measuring engagements: what right and what’s not
Case 1: How Nescafe 3-in-1 acts as a catalyst to stimulate intense conversations online
Case 2: How Close Up created an iconic love story in digital to catapult brand engagements

Indraneel Guha, Head of Planning Services, Lowe Worldwide - Vietnam

5.20

Chairman’s Insights & Analysis Of The Day’s Proceedings

5.30

End of Day One

To Register : Singapore
ĈӇ Ĉăng Kí : Vietnam

(65) 6372 2201
(84 8) 3990 3335 (Ext: 40)

(65) 6227 1601
(84 8) 3990 1758

lorraine@conferences.com.sg
hong.phung@focusmedia-vn.com


Day Two Friday, 13 November 2009
9.00

Chairman’s Opening Remarks & Interactive Charge-Up Session
Peter Skalberg, Regional Director South East Asia, Bates 141

MOBILE MARKETING

9.30

Mobile Marketing - The ‘What’ and ‘How’ of Using This New Media to Connect with Youth

Presentation
illustrated with
case studies

10.30

Analysing the youth mobile consumer demographic
Uncovering the mobile consumption patterns among the youth
Doing it right - Best practice guidelines for implementation and the challenges in mobile marketing
Implications for marketers in Vietnam

Hana Dang, Chairman & CEO, Golden Communication Group
Morning Refreshments & Networking Break
EXPERIENTIAL MARKETING

11.00

Case Study

How Yomost Created a Memorable Consumer Experience for Youth


Creating an unique bond with the consumer
Be and dare to be different
Break through the media clutter
How Yomost started a dialogue and connected with youth
Challenges that Yomost faced and lessons learnt

Jan Bles, Managing Director, Friesland Foods Dutch Lady Vietnam
12.00

Lunch & Networking Break
EVENT MARKETING

1.30

Case Study

Aquafina Pure Fashion - Engaging Young People with Style


The thirst for brand experience and entertainment
Bringing a brand essence to life
Providing a fashionable twist to the water category
Showcasing Vietnamese Designer Talent to the World
Building prestige and broad based appeal via integrated communications.

Chris von Selle, Managing Director, JWT Vietnam
GUERRILLA MARKETING

2.30

Unconventional Ways to Get Youths’ Attention: Insights from MegaStar MediaCase Study
Innovative marketing strategies that generated strong results with limited budget: Pros and cons
Transformer case study: How transformer buses reached youths at their hang out places and generated great
traffic for the movie
Hannah Montana case study: Singing contests for youth to showcase their passion
Measuring the result and effectiveness of these buzz campaigns

Brian Hall, Chairman, MegaStar Media
3.30

Afternoon Refreshments & Networking Break
EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT YOUTH

4.00

Panel Discussion

Hear Typical Youths Share about their LifeWhat are the trends that influence youth and shape their spending and lifestyle habits
What’s in and what’s not: Youth brands that they like and why
What advertising or marketing tactics switches them off
Key factors youths consider before purchasing a product or service
Walk through a typical day in the life of an 8x and 9x individual
Live demo of a youth’s online persona

Moderator, Tony Truong, Managing Director, Golden Digital
+ Panel of 15-25 year olds, including popular bloggers, high school and university students
5.00

Chairman’s Insights & Analysis Of The Day’s Proceedings

5.10

Close Of Conference

To Register : Singapore
ĈӇ Ĉăng Kí : Vietnam

(65) 6372 2201
(84 8) 3990 3335 (Ext: 40)

(65) 6227 1601
(84 8) 3990 1758

lorraine@conferences.com.sg
hong.phung@focusmedia-vn.com


Ngày thӭ nhҩt

Thӭ Năm, 12 Tháng 11, 2009

Xác nhұn ÿăng kí & Cafe Sáng
Chӫ tӑa ÿón tiӃp Ĉҥi biӇu. Bҳt ÿҫu hӝi thҧo và làm quen

8.00
9.00

Peter Skalberg, Giám Ĉͩc khu vΉc Ĉông Nam Á, Công ty Bates 141

TÌM HIӆU GIӞI TRҾ VIӊT NAM

9.15

ThӃ hӋ V – Xu hѭӟng cӫa Giӟi trҿ ViӋt Nam trong năm 2009 và nhӳng năm tiӃp theo

Mô tҧ giӟi trҿ mӟi lӟn và các thanh niên ViӋt Nam (tӯ 15-24 tuәi)
o Nhân khҭu hӑc cѫ bҧn
o Sӵ sӣ hӳu ÿiӋn thoҥi di ÿӝng, máy ҧnh kӻ thuұt sӕ và các thiӃt bӏ hiӋn ÿҥi khác
o Phong cách sӕng (sӣ thích và giҧi trí)
o Thói quen chi tiêu
o Nhӳng nhұn ÿӏnh vӅ giá trӏ cuӝc sӕng, kì vӑng và lӕi suy nghƭ
ThӃ hӋ 8x và 9x khác nhau nhѭ thӃ nào trong quan ÿiӇm và cách cѭ xӱ
Làm thӃ nào ÿӇ biӃn nhӳng hiӇu biӃt này thành các khái niӋm trong các chiӃn lѭӧc tiӃp thӏ nhҵm tiӃp cұn ÿѭӧc giӟi trҿ

Darin Williams, Giám Ĉͩc Qu̻n Lý, Công ty Nielsen Vietnam

10.15

Giҧi lao Buәi sáng và Trao ÿәi (Networking)

10.45

ĈiӅu chӍnh Thѭѫng hiӋu cӫa Bҥn cho Phù hӧp vӟi Lӕi sӕng cӫa các Bҥn nӳ Mӟi lӟn ÿӇ Thúc ÿҭy
Thành công cӫa Doanh nghiӋp: Bài hӑc Thành công ĈiӇn hình cӫa Kotex Xì-tin

XÂY DӴNG NHӲNG THѬѪNG HIӊU MҤNH

Trѭӡng hӧp
ĈiӇn hình

11.45

Katryna Mojica, Giám Ĉͩc Qu̻n Lý Nhóm, Công ty Ogilvy & Mather Vi͟t Nam

Tҥo dӵng Liên kӃt vӟi Giӟi trҿ bҵng Sáng tҥo Ĉӝt phá và Lãnh ÿҥo Ý tѭӣng: Hành trình cӫa Pepsi


Trѭӡng hӧp
ĈiӇn hình

12.45

Kimberly-Clark ÿã thành công trong viӋc tung ra Kotex Xì-tin nhѭ mӝt sҧn phҭm chuyên dùng cho các bҥn nӳ mӟi lӟn nhѭ thӃ nào
Mӝt cái nhìn tәng quát vӅ chiӃn lѭӧc quҧng cáo ÿánh mҥnh vӅ hình ҧnh cӫa Kotex Xì-tin, trong ÿó nәi bұt hóa
sӭc sӕng cӫa mӝt bҥn nӳ mӟi lӟn
Chѭѫng trình truyӅn thông thѭѫng hiӋu 360 ÿӝ
Thѭѫng hiӋu ÿã phát triӇn và giӳ vӳng thành công tӯ khi nó ÿѭӧc tung ra thӏ trѭӡng vào năm 2003 ÿӇ trӣ thành sҧn
phҭm thành công nhҩt trong sӕ các sҧn phҭm cùng loҥi nhѭ thӃ nào


Pepsi xóa tan cѫn khát cӫa ngѭӡi tiêu dùng bҵng cách ÿiӅu chӍnh giá trӏ thѭѫng hiӋu phù hӧp vӟi
tính cách và lӕi sӕng cӫa giӟi trҿ nhѭ thӃ nào
Nҳm bҳt xu hѭӟng cӫa tuәi mӟi lӟn và thiӃt lұp lãnh ÿҥo ý tѭӣng
Sáng tҥo ÿӝt phá ÿӇ tăng tính hҩp dүn thѭѫng hiӋu ÿӕi vӟi giӟi trҿ
Pepsi ÿã sӱ dөng thành công tiӃp thӏ dӵa trên nhӳng ngѭӡi nәi tiӃng ÿӇ kӃt nӕi vӟi giӟi trҿ nhѭ thӃ nào
Hoҥt ÿӝng vì tѭѫng lai và hoҥt ÿӝng vӟi thiӋn chí

Winnie Khor, Phó ChͿ Tͣch phͽ trách Ti͗p Thͣ, Công Ty Pepsico Vi͟t Nam

Ăn trѭa và Trao ÿәi (Networking)

CÁC PHѬѪNG TIӊN TRUYӄN THÔNG TRUYӄN THӔNG SO VӞI CÁC PHѬѪNG TIӊN TRUYӄN THÔNG MӞI

2.00

Xác ÿӏnh các Kênh TruyӅn thông có HiӋu quҧ Nhҩt vӟi Công ty Bҥn


Tӑa Ĉàm

Nhӳng mһt tích cӵc và tiêu cӵc cӫa kênh truyӅn thӕng và phѭѫng tiӋn truyӅn thông mӟi trong viӋc thu hút giӟi trҿ
Các kênh truyӅn thӕng liӋu có bӏ bұt ra khӓi cuӝc chѫi?
Phѭѫng tiӋn truyӅn thông mӟi có phҧi là cách duy nhҩt ÿӇ tiӃp cұn giӟi trҿ?
Làm thӃ nào bҥn có thӇ tích hӧp cҧ hai phѭѫng tiӋn trong chiӃn dӏch cӫa mình ÿӇ tăng khҧ năng tiӃp cұn?
Kênh nào hiӋu quҧ nhҩt trong viӋc nҳm bҳt ÿӝng thái cӫa giӟi trҿ?

Ngѭӡi ĈiӅu tiӃt: Vikas Mehta, Giám Ĉͩc Qu̻n Lý, Công ty Lowe Vi͟t Nam,
Hӝi ÿӗng Chuyên gia: Katryna Mojica, Giám Ĉͩc Qu̻n Lý Nhóm, Công ty Ogilvy & Mather
Vi͟t Nam.
Winnie Khor, Phó ChͿ Tͣch phͽ trách Ti͗p Thͣ, Công ty Pepsico Vi͟t Nam
Tony Truong, Giám Ĉͩc Qu̻n Lý, Công ty Golden Digital

TIӂP THӎ TRUYӄN THÔNG XÃ HӜI

3.00

Bҳt ÿҫu ChiӃn dӏch TiӃp thӏ TruyӅn thông Xã hӝi cӫa Bҥn Nhѭ thӃ nào, Ӣ ÿâu, và Khi nào
- Trѭӡng hӧp ĈiӇn hình cӫa CocaCola và Lacvert Essance


Trѭӡng hӧp
ĈiӇn hìnhFacebook, Multiply, Wordpress, Blogspot, Flickr,... - Tәng quan vӅ hӋ thӕng mҥng xã hӝi và xác ÿӏnh các trang thông dөng
nhҩt vӟi giӟi trҿ ViӋt Nam
ĈiӇm tích cӵc, tiêu cӵc và nhӳng thách thӭc trong viӋc dùng mҥng xã hӝi ÿӇ tiӃp cұn giӟi trҿ
Cách thӭc hiӋu quҧ ÿӇ kӃt nӕi vӟi giӟi trҿ và tăng sӵ nhұn biӃt thѭѫng hiӋu thông qua truyӅn thông xã hӝi
ChiӃn dӏch K4teen ÿѭӧc quҧng bá nhѭ thӃ nào – KӃt quҧ và Bình luұn tӯ phía CocaCola và khán giҧ
ChiӃn dӏch cӫa Lacvert Essance - Kinh nghiӋm rút ra tӯ thành công trong viӋc tiӃp cұn giӟi trҿ và phѭѫng hѭӟng cҧi thiӋn
Quҧn lý và ÿo lѭӡng tính hiӋu quҧ cӫa chiӃn dӏch tiӃp thӏ truyӅn thông xã hӝi cӫa bҥn nhѭ thӃ nào

Aryeh Sternberg, Giám Ĉͩc T́˿ng Tác, Group M

4.00

Giҧi lao Buәi chiӅu và Trao ÿәi (Networking)

4.20

Dӵa trên nhӳng Xu hѭӟng cӫa ThӃ giӟi sӕ ÿӇ KӃt nӕi vӟi Giӟi trҿ - Trѭӡng hӧp ĈiӇn hình cӫa Nescafe 3-in-1 và Close Up

TIӂP THӎ KӺ THUҰT SӔ
Trѭӡng hӧp
ĈiӇn hình

5.20
5.30

Tәng quan vӅ mӭc ÿӝ sӱ dөng kӻ thuұt sӕ ӣ ViӋt Nam – Cѫ hӝi và Rào cҧn
Thách thӭc gһp phҧi khi áp dөng các phѭѫng thӭc truyӅn thông mӟi và hoҥch ÿӏnh ngân sách nhѭ thӃ nào
Trѭӡng hӧp 1: Nescafe 3-in-1 xúc tác và kích thích ÿӕi thoҥi trӵc tuyӃn mӝt cách mҥnh mӁ nhѭ thӃ nào
Trѭӡng hӧp 2: Close Up tҥo ra mӝt câu chuyӋn tình mүu mӵc trong thӃ giӟi sӕ ÿӇ tăng kӃt nӕi thѭѫng hiӋu nhѭ thӃ nào

Indraneel Guha, Tŕͷng bͱ phͅn K͗ Ho̹ch Dͣch Vͽ, Công ty Lowe Vi͟t Nam

KӃt luұn cӫa Chӫ tӑa và Tóm lѭӧc Nӝi dung Hӝi thҧo Ngày 1
KӃt thúc Ngày Thӭ nhҩt

To Register : Singapore
ĈӇ Ĉăng Kí : Vietnam

(65) 6372 2201
(84 8) 3990 3335 (Ext: 40)

(65) 6227 1601
(84 8) 3990 1758

lorraine@conferences.com.sg
hong.phung@focusmedia-vn.com


Ngày thӭ hai Thӭ Sáu, 13 Tháng 11, 2009
9.00

Chӫ tӑa ÿón tiӃp Ĉҥi biӇu.
Peter Skalberg, Giám Ĉͩc khu vΉc Ĉông Nam Á, Công ty Bates 141

TIӂP THӎ TRÊN ĈIӊN THOҤI DI ĈӜNG
9.30

ThuyӃt trình có
Minh hӑa bҵng
các Bài hӑc
Thành công
ĈiӇn hình

10.30

TiӃp thӏ trên ĈiӋn thoҥi Di ÿӝng – “Ĉӏnh nghƭa” và “Cách dùng” Phѭѫng tiӋn TruyӅn thông
Mӟi này ÿӇ KӃt nӕi vӟi Giӟi trҿ

Phân tích ÿһc ÿiӇm nhân khҭu hӑc cӫa ngѭӡi sӱ dөng ÿiӋn thoҥi di ÿӝng
TiӃt lӝ cách thӭc sӱ dөng ÿiӋn thoҥi di ÿӝng trong giӟi trҿ
Hãy làm cho ÿúng – nhӳng phѭѫng cách thӵc hiӋn tӕt nhҩt và nhӳng thách thӭc trong tiӃp thӏ trên ÿiӋn thoҥi di ÿӝng
Ӭng dөng cho các nhà làm tiӃp thӏ ӣ ViӋt Nam

Hana Dang, ChͿ Tͣch Hͱi Ĉͫng Qu̻n Trͣ & Giám Ĉͩc Ĉi͙u Hành, Công ty Golden Communication Group
Giҧi lao Buәi sáng và Trao ÿәi (Networking)
TIӂP THӎ TRҦI NGHIӊM

11.00

Trѭӡng hӧp
ĈiӇn hình

12.00

Yomost Tҥo ra Trҧi nghiӋm Tiêu dùng Ĉáng nhӟ cho Giӟi trҿ Nhѭ thӃ nào


Tҥo ra mӝt sӵ gҳn kӃt ÿӝc ÿáo vӟi ngѭӡi tiêu dùng
Khác biӋt và dám khác biӋt
Vѭӧt qua sӵ nhàm chán cӫa ngѭӡi tiêu dùng ÿӕi vӟi các phѭѫng tiӋn truyӅn thông thông thѭӡng
Yomost bҳt ÿҫu cuӝc ÿӕi thoҥi và kӃt nӕi vӟi giӟi trҿ nhѭ thӃ nào
Nhӳng thách thӭc mà Yomost gһp phҧi và bài hӑc ÿѭӧc rút ra

Jan Bles, Giám Ĉͩc Qu̻n Lý, Công ty Friesland Foods Dutch Lady Vi͟t Nam
Ăn trѭa và Trao ÿәi (networking)
TIӂP THӎ BҴNG SӴ KIӊN

1.30

Trѭӡng hӧp
ĈiӇn hình

Thӡi trang Thuҫn khiӃt Aquafina – Gҳn kӃt Giӟi trҿ Bҵng Phong cách


Cѫn khát ÿӕi vӟi viӋc trҧi nghiӋm và giҧi trí cùng thѭѫng hiӋu
Ĉѭa nhӳng giá trӏ ÿһc trѭng cӫa thѭѫng hiӋu ra cuӝc sӕng
Mang ÿӃn mӝt vòng xoáy thӡi trang cho ngành hàng nѭӟc uӕng
ThӇ hiӋn Tài năng ThiӃt kӃ ViӋt Nam vӟi ThӃ giӟi
Xây xӵng uy tín và sӭc hҩp dүn rӝng lӟn qua truyӅn thông ÿa phѭѫng tiӋn

Chris von Selle, Giám Ĉͩc Qu̻n Lý, Công ty JWT Vi͟t Nam
TIӂP THӎ KIӆU DU KÍCH

2.30

Thu hút Chú ý cӫa Giӟi trҿ Mӝt Cách Ĉӝt phá: Kinh nghiӋm tӯ MegaStar MediaTrѭӡng hӧp
ĈiӇn hình

3.30
Các chiӃn lѭӧc tiӃp thӏ sáng tҥo ÿѭa tӟi hiӋu quҧ cao vӟi ngân sách hҽp: Ѭu ÿiӇm và nhѭӧc ÿiӇm
Bài hӑc ÿiӇn hình Transformer: Xe buýt Transformer ÿã tiӃp cұn giӟi trҿ nѫi hӑ lui tӟi và
tăng lѭӧng ngѭӡi ÿӃn xem phim nhѭ thӃ nào
Bài hӑc ÿiӇn hình Hannah Montana: Cuӝc thi hát nѫi giӟi trҿ thӇ hiӋn ÿam mê
Ĉo lѭӡng kӃt quҧ và tính hiӋu quҧ cӫa nhӳng chiӃn dӏch tin ÿӗn

Brian Hall, ChͿ Tͣch Hͱi Ĉͫng Qu̻n Trͣ, Công ty MegaStar Media
Giҧi lao Buәi chiӅu và Trao ÿәi (Networking)
NHӲNG ĈIӄU BҤN CҪN BIӂT Vӄ GIӞI TRҾ

4.00

Tӑa Ĉàm

Lҳng nghe Chia sҿ cӫa Giӟi trҿ vӅ Cuӝc sӕng cӫa hӑNhӳng xu hѭӟng ҧnh hѭӣng ÿӃn giӟi trҿ và hình thành nên cách chi tiêu và lӕi sӕng cӫa hӑ
Nên và không nên: Nhӳng thѭѫng hiӋu trҿ mà hӑ thích và tҥi sao
ChiӃn thuұt quҧng cáo và tiӃp thӏ không thu hút giӟi trҿ
Nhӳng yӃu tӕ chӫ yӃu ÿѭӧc giӟi trҿ xem xét trѭӟc khi mua mӝt sҧn phҭm hoһc dӏch vө
Lѭӟt qua mӝt ngày bình thѭӡng trong cuӝc sӕng cӫa mӝt ngѭӡi thuӝc thӃ hӋ 8x và 9x
Minh hӑa trӵc tiӃp tính cách mӝt nhân vұt trӵc tuyӃn cӫa giӟi trҿ

Nǵ͵i Ĉi͙u ti͗t, Tony Truong, Giám Ĉͩc Qu̻n Lý, Công ty Golden Digital
+ Nhóm nh·ng nǵ͵i t΃ 15-25 tuͭi, bao gͫm c̻ các blogger nͭi ti͗ng, các hͥc sinh trung hͥc và ÿ̹i hͥc
5.00

Chӫ tӑa KӃt thúc Buәi ThuyӃt trình và Tóm lѭӧc Nӝi dung Ngày 2

5.10

KӃt thúc Hӝi thҧo

To Register : Singapore
ĈӇ Ĉăng Kí : Vietnam

(65) 6372 2201
(84 8) 3990 3335 (Ext: 40)

(65) 6227 1601
(84 8) 3990 1758

lorraine@conferences.com.sg
hong.phung@focusmedia-vn.com


Registration Form / Ĉѫn ÿăng ký tham dӵ hӝi thҧo
Vietnam Youth Marketing Conference / TiӃp Thӏ ÿӃn Giӟi Trҿ ViӋt Nam
12 – 13 November 2009, Ho Chi Minh City, Vietnam /12 – 13 Tháng 11, 2009, Thành Phӕ Hӗ Chí Minh, ViӋt Nam

5 Ways to Register or Enquire / 5 Cách ÿӇ Liên hӋ vӟi Chúng tôi
Contact Ms Lorraine Tiang (Singapore)
Cô Phùng Thúy Hӗng (Vietnam)
ĈӇ gӱi ÿѫn ÿăng ký tham dӵ hӝi thҧo hay ÿһt
câu hӓi, xin vui lòng liên hӋ Cô Lorraine Tiang
(tҥi Singapore) hoһc Cô Phùng Thúy Hӗng
(tҥi ViӋt Nam) thông qua:

1
2
3
4
5

Tel/ ĈiӋn thoҥi
Fax
Email
Website
Post/ Ĉӏa chӍ văn phòng

:
:
:
:
:

(65) 6372 2201 (Singapore) / (84 8) 3990 3335 (Ext: 40) (Vietnam)
(65) 6227 1601 (Singapore) / (84 8) 3990 1758 (Vietnam)
lorraine@conferences.com.sg / hong.phung@focusmedia-vn.com (Vietnam)
www.vietnam-youth-marketing.com
Pacific Conferences Pte Ltd, 5 Shenton Way, #26-08 UIC Building, Singapore 068808
Focus Media – Vietlever GROUP, 167D Thich Quang Duc, Phu Nhuan, HCMC, VN

Please register the following delegate(s) for the event/ ĈӇ ÿăng ký, vui lòng ÿiӅn ÿҫy ÿӫ và chính xác các thông tin sau
FOR OFFICIAL USE
Code: V4202 N

I would like to claim a 10% discount as a member of DMAS, DMAI, EQVN, SBG (Vietnam), VAA, Vietnam Marcom, EuroCham
(Membership number:

)

Please photocopy for more delegates
Photocopy khi có nhiӅu ÿҥi biӇu ÿăng ký

Tôi ÿѭӧc chiӃt khҩu 10% vӟi tѭ cách là thành viên cӫa hiӋp hӝi DMAS/ HKDMA/ SBG (Vietnam), VAA, Vietnam Marcom, EuroCham
(Mã Sӕ Thành Viên:

)

I would like to claim a 20% discount as a member of Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) (Membership number:

)

Tôi ÿѭӧc chiӃt khҩu 20% vӟi tѭ cách là thành viên cӫa hiӋp hӝi Nhӏp Cҫu Ĉҫu Tѭ (Investment Bridge) (Mã Sӕ Thành Viên:

)

Dr/Mr/Mrs/Ms Giáo Sѭ/Ông/Bà/Cô
Delegate Name 1 / Ĉҥi BiӇu 1

Position
Chӭc Vө

Email

Dr/Mr/Mrs/Ms Giáo Sѭ/Ông/Bà/Cô
Delegate Name 2 / Ĉҥi BiӇu 2

Position
Chӭc Vө

Email

Dr/Mr/Mrs/Ms Giáo Sѭ/Ông/Bà/Cô
Delegate Name 3 / Ĉҥi BiӇu 3

Position
Chӭc Vө

Email

Dr/Mr/Mrs/Ms Giáo Sѭ/Ông/Bà/Cô
Approving Manager / Phê Chuҭn Bӣi

Position
Chӭc Vө

Email

Dr/Mr/Mrs/Ms Giáo Sѭ/Ông/Bà/Cô
Registration Contact / Ngѭӡi phө trách ÿăng ký

Position
Chӭc Vө

Email

DID Tel / Sӕ Nӝi bӝ

Department Fax

Nature of Business / Lƭnh vӵc Kinh doanh

Full Company Name (For Billing) / Tên Công ty (ĈӇ xuҩt Hóa ÿѫn Thanh toán)
Billing Address / Ĉӏa chӍ ÿӇ xuҩt Hóa ÿѫn Thanh toán

Conference Fee /
LӋ phí Tham dӵ

Early Bird / KhuyӃn mãi Ĉăng ký sӟm

Regular / Ĉăng ký Ĉúng hҥn

(Registration & Payment Before 07 Oct 09)
(Ĉăng ký & Thanh toán trѭӟc 07/10/2009)

(Registration & Payment After 07 Oct 09)
(Ĉăng ký & Thanh toán sau 07/10/2009)

US$ 395 + VAT

US$ 495 + VAT

2-Day Conference / Hӝi Thҧo 2 ngày
IMPORTANT NOTES / Lѭu ý

1. Only corporate registrations will be accepted.
2. Group Discount: Groups of 3 or more booking at the same time from the same company and of the
same billing source will receive a 10% discount off the total delegate fees.
3. Early Bird Promotion: Fees will only be valid if payment is received by 07 Oct 2009 after which
Regular fees will apply.
4. Full payment is mandatory upon registration for admission to the event.
5. Walk-in delegates will only be admitted on the basis of space availability at the event and with immediate full
payment.
6. Fee includes lunch, refreshments and documentation.
7. The organiser reserves the right to make any amendments that it deems to be in the interests of the
event without any notice.
1. Ĉӕi tѭӧng tham dӵ chӍ giӟi hҥn cho các ÿѫn vӏ kinh doanh.
2. Giҧm lӋ phí khi ÿăng ký theo nhóm: Nhóm ÿҥi biӇu gӗm 3 ngѭӡi trӣ lên, ÿăng ký cùng lúc và tӯ cùng
mӝt ÿѫn vӏ kinh doanh (cùng ÿӏa chӍ thanh toán) sӁ ÿѭӧc giҧm 10% tәng lӋ phí tham dӵ cho cҧ nhóm.
3. KhuyӃn mãi khi ÿăng ký sӟm (US$ 395) chӍ có giá trӏ khi hóa ÿѫn ÿѭӧc thanh toán trѭӟc
07/10/2009. Sau ngày này, lӋ phí tham dӵ sӁ nhѭ bình thѭӡng (US$ 495).
4. Thanh toán toàn bӝ lӋ phí tham dӵ khi ÿăng ký tham dӵ hӝi thҧo là bҳt buӝc ÿӇ xác nhұn tham dӵ hӝi thҧo.
5. Ĉҥi biӇu ÿăng ký tham dӵ trong ngày diӉn ra hӝi thҧo sӁ chӍ ÿѭӧc chҩp thuұn nӃu hӝi thҧo vүn còn chӛ
trӕng và ÿҥi biӇu thanh toán toàn bӝ chi phí khi ÿăng ký.
6. LӋ phí tham dӵ bao gӗm cѫm trѭa, tiӋc trà và các tài liӋu hoһc văn bҧn ÿѭӧc sӱ dөng trong hӝi thҧo.
7. Ĉѫn vӏ tә chӭc sӣ hӳu quyӅn ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh chѭѫng trình hӝi thҧo vӟi mөc ÿích tӕi ѭu hóa các hoҥt
ÿӝng cӫa hӝi thҧo, và không bҳt buӝc phҧi ra thông cáo.

Cancellations & Replacements / Hӫy bӓ viӋc tham dӵ hoһc thay thӃ ÿҥi biӇu
A replacement is welcome if you are unable to attend. A full refund less 10% administrative charge will be
made for cancellation received in writing by 14 Oct 09. A 50% refund and a set of conference documentation
will be given for cancellation received by 28 Oct 09. Regrettably, no refund can be made for cancellation
received after 28 Oct 09 or for “no show” participant. You will however receive a set of documentation.
Ban Tә Chӭc (BTC) hoan nghênh viӋc thay thӃ ÿҥi biӇu trong trѭӡng hӧp ÿҥi biӇu (ÿã ÿѭӧc chҩp thuұn vào
hӝi thҧo) không thӇ tham dӵ Ĉҥi biӇu hӫy bӓ viӋc tham dӵ sӁ ÿѭӧc:
• Hoàn lҥi lӋ phí tham dӵ trӯ 10% phí tә chӭc nӃu ÿѫn hӫy bӓ quyӅn tham dӵ (bҧn viӃt) ÿѭӧc gӱi ÿӃn
BTC trѭӟc ngày 14/10/2009.
• Hoàn lҥi 50% lӋ phí tham dӵ cùng vӟi các tài liӋu và văn bҧn ÿѭӧc sӱ dөng trong hӝi thҧo nӃu ÿѫn hӫy
bӓ quyӅn tham dӵ (bҧn viӃt) ÿѭӧc gӱi ÿӃn BTC trѭӟc ngày 28/10/2009.
• Không hoàn lҥi lӋ phí tham dӵ nӃu ÿҥi biӇu gӱi ÿѫn hӫy bӓ quyӅn tham dӵ sau ngày 28/10/2009, hoһc
không ÿӃn dӵ hӝi thҧo. Tuy nhiên, BTC sӁ gӱi các tài liӋu và văn bҧn sӱ dөng trong hӝi thҧo ÿӃn ÿҥi biӇu.

Conference Venue & Hotel Reservations / Ĉӏa ÿiӇm tә chӭc hӝi thҧo & ÿһt phòng khách sҥn

Payment Methods / Hình thӭc thanh toán
All payments to be made payable to Pacific Conferences Pte Ltd or to Focus Media – Vietlever GROUP in
US$ and are nett of bank charges. Bank charges are to be borne by registrants.
Thanh toán lӋ phí tham dӵ cho công ty Pacific Conferences Pte. Ltd (Singapore) hoһc cho công ty Focus
Media – Vietlever GROUP bҵng US$ (dollar Mƭ). LӋ phí thanh toán không bao gӗm phí dӏch vө cӫa ngân
hàng. Phí dӏch vө ngân hàng ÿѭӧc thanh toán bӣi ÿҥi biӇu tham dӵ.
Please tick and fill in the following: / Vui lòng chӑn mӝt trong Nhӳng hình thӭc thanh toán sau:
Telegraphic Transfer to Pacific Conferences Pte Ltd / ChuyӇn khoҧn ÿӃn công ty Pacific
Conferences Pte Ltd
Account / Tài khoҧn: 374-900-100-1
United Overseas Bank, Anson Rd Branch,
10 Anson Rd #01-01 International Plaza, Singapore 079903
Telegraphic Transfer to Công ty TNHH TM DV TruyӅn Thông Tiêu ĈiӇm / ChuyӇn khoҧn ÿӃn công
ty TNHH TM DV TruyӅn Thông Tiêu ĈiӇm
Account / Tài khoҧn: 24946119 (VND) / 24947419 (USD)
Asia Commercial Bank, Nguyen Van Troi Branch,
23 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan District, HCMC, VN
Bank Draft (có hѭӟng dүn cách làm bank draft tҥi ngân hàng)
Please mail payment in US$ with registration form to: / Xin vui lòng gӱi bank draft lӋ phí tham dӵ (bҵng
US$) cùng vӟi ÿѫn ÿăng ký tham dӵ hӝi thҧo ÿӃn ÿӏa chӍ công ty:
5 Shenton Way, #26-08, UIC Bldg, Singapore 068808
Please fax confirmation of bank transfer to Lorraine Tiang at (65) 6227 1601 or Ms. Phung Thuy Hong at (84 8)
3990 1758 quoting your company’s name, delegate’s name and invoice number on your fax and bank transfer.
Ĉҥi biӇu vui lòng fax hóa ÿѫn xác nhұn viӋc chuyӇn khoҧn ÿӃn cô Lorraine Tiang tҥi sӕ fax (65) 6227 1601,
hoһc cô Phùng Thúy Hӗng tҥi sӕ fax (84 8) 3990 1758 và ghi rõ tên công ty, tên ÿҥi biӇu tham dӵ và sӕ hóa
ÿѫn trong bҧn fax và hóa ÿѫn chuyӇn khoҧn.

Credit Card Payment / Thҿ tín dөng / Credit Card Payment

Card Number / Sӕ thҿ:

Expiry Date / Thҿ có giá trӏ ÿӃn:

Reservations shall be made by delegates directly with the hotel. Hotel bills are to be settled by delegates
directly with the hotel. Hotel reservations and travel arrangements are the responsibility of the registrant.
Ĉҥi biӇu vui lòng liên hӋ trӵc tiӃp vӟi khách sҥn ÿӇ ÿһt phòng và thanh toán lӋ phí khách sҥn. Chi phí ӣ
khách sҥn và chi phí vұn chuyӇn sӁ ÿѭӧc thanh toán bӣi ÿҥi biӇu.
InterContinental Asiana Saigon
39 Le Duan Blvd. District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL: (84-8) 3520 9999
Fax: (84-8) 3520 9955
Attn: Tran Nguyen Si (Mr.), Events Executive
Email: events2@icasianasaigon.com

CVV / Mұt mã thҿ (ӣ mһt sau cӫa thҿ) :

Card Holder’s Name / Tên chӫ sӣ hӳu thҿ:

Signature / Chӳký

Visa

MasterCard

Amex (USD)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×