Tải bản đầy đủ

Tai lieu internet marketing HD daily thiet ke web

2017-06-16
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………………., ngày………tháng……..năm 20…….

Số Hợp đồng

ID

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
0
8

/BIN

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự của nước CHXHCN Việt Nam 2005;
- Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam, Luật Thương mại sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính viễn thông công bố ngày 07/06/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Sau khi xem xét yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty CP Tư vấn Công nghệ Nhà Bè, chúng tôi gồm:
Bên môi giới (bên A):
Người đại diện
Chức vụ
Địa chỉ
Số điện thoại
Mã số thuế
Số tài khoản
Mở tại Ngân hàng

www.dichvuseo.com
Số Fax:

Bên được môi giới (bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ
Người đại diện
Ông
Chức vụ
Giám đốc
Địa chỉ
Số điện thoại
Mã số thuế
Số tài khoản
Mở tại Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Nam Sài Gòn
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau đây:
Điều 1 : Nội dung và công việc giao dịch
Bên A có trách nhiệm tìm khách hàng có nhu cầu cho Bên B về các dịch vụ sau:
- Hosting
- Thiết kế website,
- Google Adwords,
- Dịch vụ SEO
Điều 2 : Mức thù lao và phương thức thanh toán
1. Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền môi giới là: theo số % (quy định kèm theo trong phụ lục hợp đồng) trên tổng
giá trị hợp đồng mà Bên B đã ký kết với khách hàng.
2. Bên B chỉ thanh toán cho Bên A khi Bên B hoàn tất hợp đồng và thu 100% giá trị hợp đồng của khách hàng mà Bên A
giới thiệu.
3. Bên B thanh toán cho Bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức:
Chuyển khoản 

Tiền mặt 


Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên
1. Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm khách hàng mua dịch vụ của Bên B. Tất cả chi phí phát sinh trong quá
trình tìm kiếm khách hàng Bên A tự chi trả.
2. Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa mà Bên A được
môi giới.
3. Bên B tạo điều kiện tốt nhất để Bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trang 1


2017-06-16
Điều 4 : Điều khoản về tranh chấp
1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải
kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội
dung đó).
2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng ý sẽ khiếu nại tới toà án. Mọi chi phí về kiểm tra xác minh và
lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.
Điều 5 : Thời hạn có hiệu lực hợp đồng
1. Thời gian hiệu lực: …………………………………
2. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.
3. Hợp đồng này được làm thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

………………………………….

Trang 2


2017-06-16

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
BẢNG HOA HỒNG CHIẾT KHẤU CHO NHÀ MÔI GIỚI DỊCH VỤ TẠI BIN
Dịch vụ

Tổng doanh thu hàng tháng
< 10 triệu VNĐ

10%

10 – 20 triệu VNĐ

15 %

> 20 triệu VNĐ

20%

< 10 triệu VNĐ

5%

10 – 100 triệu VNĐ

10%

100 – 200 triệu VNĐ

15%

> 200 triệu VNĐ

20%

Đại lý ký quỹ tại BIN (tối thiểu 5.000.000 VNĐ)

35%

Đại lý không ký quỹ tại BIN

25%

Tối thiểu 4,000,000 VNĐ (Giá chưa VAT) /1 website

15%

SEO

Google Adwords

Hosting, VPS
Websign

Hoa hồng/ tháng

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

………………………………….

Sưu tầm bởi www.giathietkeweb.com

Trang 3x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×