Tải bản đầy đủ

Luyen thi dai hoc vat ly bai giang 1 dai cuong dao dong dieu hoa phan 1

Nhóm Học Trực Tuyến- http://tuhoctoan.net

Bài giảng Dao động cơ học

Khóa học LTĐH môn Vật lí – Thầy ĐặngViệt Hùng

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - PHẦN 1
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)

Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DAO ĐỘNG
1) Dao động cơ học
Dao động cơ học là sự chuyển động của một vật quanh một vị trí xác định gọi là vị trí cân bằng.
2) Dao động tuần hoàn
Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái của vật được lặp lại như cũ, theo hướng cũ sau những khoảng thời
gian bằng nhau xác định (được gọi là chu kì dao động).
3) Dao động điều hòa
Dao động điều hòa là dao động mà li độ của vật được biểu thị bằng hàm cosin hay sin theo thời gian.
II. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1. Bổ sung kiến thức
Giá trị lượng giác của một số góc lượng giác đặc biệt

x

– π/2

sinx

–1

cosx

0

– π/4
1

2
1
2

– π/3
3

2
1
2

– π/6
1

2

0
0

3
2

1

π/6


1
2

π/4
1
2
1
2

3
2

π/3
3
2
1
2

π/2
1

0

Đạo hàm của hàm lượng giác
sin u = u ′ cos u
Với hàm hợp u = u(x) 
→
cos u = − u ′ sin u
y = 4sin x 
→ y′ = 4.

Ví dụ:

(

)

( x )′ cos
(

x=

2
x

) (

cos x

)

( )

(

)

(y = 3cos sin x 2 
→ y′ = −3. sin x 2 sin sin x 2 = −3. x 2 cos(x 2 ).sin sin x 2 = −6x.cos(x 2 ).sin sin x 2

)

Cách chuyển đổi qua lại giữa các hàm lượng giác
π

Để chuyển từ sin x 
→ cos x thì ta áp dụng sin x = cos  x −  , hay chuyển từ sin sang cosin ta bớt đi π/2.
2

π

Để chuyển từ cos x 
→ sin x thì ta áp dụng cosx = sin  x +  , hay chuyển từ cosin sang sin ta thêm vào π/2.
2

Để chuyển từ − cos x 
→ cos x thì ta áp dụng −cosx = cos ( x + π ) , hay chuyển từ –cosin sang cosin ta thêm vào π.

Để chuyển từ − sin x 
→ sin x thì ta áp dụng − sin x = sin ( x + π ) , hay chuyển từ –sin sang sin ta thêm vào π.

Ví dụ:

π
π
5π 
y = −4sin  x −  = 4sin  x − + π  = 4sin  x + 
6
6
6 
π
π π
3π y = 3sin  x −  = 3cos  x − −  = 3cos  x − 
4
4 2
4 
π
π
2π 
y = −2cos  x −  = 2cos  x − + π  = 2cos  x +

3
3
3 
Nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản
 x = α + k2π
Phương trình sin x = sin α ⇔ 
 x = π − α + k2π

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -


Nhóm Học Trực Tuyến- http://tuhoctoan.net

Bài giảng Dao động cơ học

Khóa học LTĐH môn Vật lí – Thầy ĐặngViệt Hùng

 x = α + k2π
Phương trình cos x = cosα ⇔ 
 x = −α + k2π

Ví dụ:

π
π
π


 x + 3 = − 6 + k2π
 x = − 2 + k2 π
π
1
π


 π
sin  x +  = − ⇔ sin  x +  = sin  −  
→
←
→
3
2
3


 6
 x + π = 7π + k2π
 x = 5π + k2π

6
3 6

π π
π


2x + = + k2π
x = − + kπ


π
1
π
π
3 4
24
cos  2x +  =
⇔ cos  2x +  = cos 
→
←
→
π
π

3
3
4
2
 2x + = − + k2 π
x = −
+ kπ

3
4
24


2) Phương trình li độ dao động
Phương trình li độ dao động có dạng x = Acos(ωt + φ).
Các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa :
x : li độ dao động hay độ lệch khỏi vị trí cân bằng. Đơn vị tính: cm, m..
A : Biên độ dao động hay li độ cực đại. Đơn vị tính: cm, m..
ω : tần số góc của dao động, đại lượng trung gian cho phép xác định chu kỳ và tần số dao động. Đơn vị tính: rad/s.
φ: pha ban đầu của dao động (t = 0), giúp xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm ban đầu. Đơn vị tính rad
(ωt + φ): pha dao động tại thời điểm t, giúp xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm bất kỳ t. Đơn vị tính rad
Chú ý: Biên độ dao động A luôn là hằng số dương.

Ví dụ 1: Xác định biên độ dao động A, tần số góc ω và pha ban đầu của các dao động có phương trình sau:
π
π


a) x = 3cos  10 πt +  cm.
b) x = −2sin  πt −  cm.
3
4


π

c) x = − cos  4 πt +  cm.
6

Hướng dẫn giải:
Bằng thao tác chuyển đổi phương trình lượng giác kết hợp với phương trình dao động điều hòa ta được

A = 3cm

π

a) x = 3cos  10 πt +  cm 
→ ω = 10π rad/s
3


π
φ = rad
3


 A = 2cm

π
π
3π 
b) x = −2sin  πt −  cm = 2sin  πt − + π  cm = 2sin  πt +  cm 
→ ω = π rad/s
4
4
4 


φ = rad

4

A = 1cm

π
π
5π 
c) x = − cos  4 πt −  cm = cos  4πt − + π  cm = cos  4πt +  cm 
→ ω = 4π rad/s
6
6
6 


φ =
rad
6

Ví dụ 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/6) cm.
a) Xác định li độ của vật khi pha dao động bằng π/3.
b) Xác định li độ của vật ở các thời điểm t = 1 (s); t = 0,25 (s).
c) Xác định các thời điểm vật qua li độ x = –5 cm và x = 10 cm.
Hướng dẫn giải:
π π
π
a) Khi pha dao động bằng π/3 tức ta có 2 πt + = 
→ x = 10cos = 5cm.
6 3
3
b) Xác định li độ của vật ở các thời điểm t = 1 (s); t = 0,25 (s).

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 2 -


Nhóm Học Trực Tuyến- http://tuhoctoan.net

Bài giảng Dao động cơ học

Khóa học LTĐH môn Vật lí – Thầy ĐặngViệt Hùng

π
π

Khi t = 1(s) 
→ x = 10cos  2 π.1 +  = 10 cos = 5 3 cm.
6
6

π


→ x = 10cos  2 π.0, 25 +  = 10cos
= −5cm.
Khi t = 0, 25(s) 
6
6

c) Xác định các thời điểm vật qua li độ x = –5 cm và x = 10 cm.
Các thời điểm mà vật qua li độ x = xo phải thỏa mãn phương trình x = x o ⇔ A cos ( ωt + φ ) = x o ⇔ cos ( ωt + φ ) =

xo
A

π 2π

+ k2π
2πt + =

π
π
16 3

→
x = −5cm ⇔ x = 10cos  2πt +  = −5 ⇔ cos  2πt +  = − = cos
6
6
2
3


 2πt + π = − 2π + k2π

6
3
 1
 t = 4 + k ; k = 0;1; 2...
←
→
(do t không thể âm)
 t = − 5 + k ; k = 1;2;3..

12
π
π
π
1


x = 10cm ⇔ x = 10cos  2πt +  = 10 ⇔ cos  2πt +  = 1 = cos(k2π) ⇔ 2πt + = k2π ⇔ t = − + k ; k = 1;2...
6
6
6
12


3) Phương trình vận tốc
π

x = A cos ( ωt + φ ) 
→ v = −ωA sin ( ωt + φ ) = ωA cos  ωt + φ +  .
2

Ta có v = x ′ 

π

x = A sin ( ωt + φ ) 
→ v = ωAcos ( ωt + φ ) = ωA sin  ωt + φ +  .
2

Nhận xét :
+ Vận tốc nhanh pha hơn li độ góc π/2 hay φv = φx + π/2.
+ Véc tơ vận tốc v luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì v > 0, theo chiều âm
thì v < 0).
+ Độ lớn của vận tốc được gọi là tốc độ, và luôn có giá trị dương.
+ Khi vật qua vị trí cân bằng (tức x = 0) thì tốc độ vật đạt giá trị cực đại là vmax = ωA, còn khi vật qua các vị trí biên
(tức x =±A) thì vận tốc bị triệt tiêu (tức là v = 0)→ vật chuyển động chậm dần khi ra biên.
Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt − π/3) cm.
a) Viết phương trình vận tốc của vật.
b) Xác định vận tốc của vật ở các thời điểm t = 0,5 (s) ; t = 1,25 (s).
c) Tính tốc độ của vật khi vật qua li độ x = 2 cm.
Hướng dẫn giải:
π
πa) Từ phương trình dao động x = 4cos  4 πt −  cm 
→ v = x ′ = −16 π sin  4πt −  cm/s.
3
3


b) Xác định vận tốc của vật ở các thời điểm t = 0,5 (s) ; t = 1,25 (s).
π
π


 π
Khi t = 0,5(s) 
→ v = −16 π sin  4 π.0,5 −  = −16π sin  2π −  = −16 π sin  −  = 8π 3 cm/s.
3
3


 3
π

 9π π 
π
Khi t = 1,125(s) 
→ v = −16 π sin  4π.1,125 −  = −16 π sin 
−  = −16π cos   = −8π cm/s.
3

 2 3
3
π
π 1
π
1
3c) Khi vật qua li độ x = 2cm 
→ 4cos  4 πt −  = 2 ⇔ cos  4 πt −  = 
→ sin  4 πt −  = ± 1 − = ±
3
3 2
3
4
2
π
3

Khi đó, v = −16 πsin  4πt −  = −16π.  ±
 = ∓ 8π 3 cm/s.
3

 2 
Vậy khi vật qua li độ x = 2 cm thì tốc độ của vật đạt được là v = 8π 3 cm/s.
Ví dụ 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt − π/6) cm.
a) Viết phương trình vận tốc của vật.
b) Tính tốc độ của vật khi vật qua li độ x = 5 cm.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 3 -


Nhóm Học Trực Tuyến- http://tuhoctoan.net

Bài giảng Dao động cơ học

Khóa học LTĐH môn Vật lí – Thầy ĐặngViệt Hùng

c) Tìm những thời điểm vật qua li độ −5 cm theo chiều âm của trục tọa độ.
Hướng dẫn giải:
π
π→ v = x ′ = −20πsin  2πt −  cm/s.
a) Từ phương trình dao động x = 10cos  2 πt −  cm 
6
6


b) Khi vật qua li độ x = 5 cm thì ta có
π
π 1
π
1
310cos  2πt −  cm = 5 ⇔ cos  2πt −  = 
→ sin  2πt −  = ± 1 − = ±
6
6 2
6
4
2π
3

Tốc độ của vật có giá trị là v = −20 π sin  2πt −  = 20π.
=10π 3 cm/s.
6
2

c) Những thời điểm vật qua li độ x = −5 cm theo chiều âm thỏa mãn hệ thức

 
π
π
1

π10cos  2πt −  = −5
cos  2πt −  = − = cos
+ k2π
2πt − = ±6
6
2
3
 x = −5 
6
3

 

⇔
⇔
⇔

v < 0
 −20π sin  2πt − π  < 0 sin  2πt − π  > 0
sin  2πt − π  > 0





6
6
6
 

 
π 2π

5

→ 2πt − =
+ k2π ⇔ 2πt =
+ k2π ⇔ t = + k; k ≥ 0
6 3
6
12

4) Phương trình gia tốc


Ta có a = v′ = x ′′ 

x = A cos ( ωt + φ ) 
→ v = −ωA sin ( ωt + φ ) 
→ a = −ω2 A cos ( ωt + φ ) = −ω2 x.
x = A sin ( ωt + φ ) 
→ v = ωAcos ( ωt + φ ) 
→ a = −ω2 A sin ( ωt + φ ) = −ω2 x.

Vậy trong cả hai trường hợp thiết lập ta đều có a = –ω2x.
Nhận xét:

+ Gia tốc nhanh pha hơn vận tốc góc π/2, nhanh pha hơn li độ góc π, tức là φa = φv +

π
= φx + π.
2

+ Véc tơ gia tốc a luôn hướng về vị trí cân bằng.
+ Khi vật qua vị trí cân bằng (tức x = 0) thì gia tốc bị triệt tiêu (tức là a = 0), còn khi vật qua các vị trí biên
(tức x =±A) thì gia tốc đạt độ lớn cực đại amax = ω2A.
Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(πt + π/6) cm. Lấy π2 = 10.
a) Viết phương trình vận tốc, gia tốc của vật.
b) Xác định vận tốc, gia tốc của vật ở thời điểm t = 0,5 (s).
c) Tính tốc độ cực đại, gia tốc cực đại của vật.
Hướng dẫn giải:
π

v = x ′ = −2π sin  πt +  cm/s
6
π


a) Từ phương trình dao động x = 2cos  πt +  cm 

.
6
π
π2
2
2
a = −ω x = − π .2cos  πt +  = −20cos  πt +  cm/s
6
6


b) Thay t = 0,5 (s) vào các phương trình vận tốc, gia tốc ta được:
π

π π
π
v = −2 π sin  πt +  = −2π sin  +  = −2π cos   = − π 3 cm/s.
6
2
6
6
π
π

π π
a = −20cos  πt +  = − 20cos  +  = 20sin = 10 cm/s 2 .
6
2
6
6
 v max = ωA = 2π (cm/s).
c) Từ các biểu thức tính vmax và amax ta được 
2
2
2
a max = ω A = 2π = 20 (cm/s ).
Ví dụ 2: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(10πt + π/4) cm.
a) Viết phương trình vận tốc, phương trình gia tốc của vật.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

b) Tính li độ, vận tốc, gia tốc của vật ở các thời điểm t = 0 và t = 0,5 (s).
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 4 -


Nhóm Học Trực Tuyến- http://tuhoctoan.net

Bài giảng Dao động cơ học

Khóa học LTĐH môn Vật lí – Thầy ĐặngViệt Hùng

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
c) Xác định các thời điểm vật qua li độ x = 2 cm theo chiều âm và x = −1 cm theo chiều dương.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Ví dụ 3: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(4πt + π/3) cm.
a) Viết biểu thức của vận tốc, gia tốc của vật.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
b) Tính vận tốc, gia tốc của vật tại thời điểm t = 0,5 (s) và t = 2 (s).

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
c) Khi vật có li độ x = 4 cm thì vật có tốc độ là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
d) Tìm những thời điểm vật qua li độ x = 5 3 cm.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Giáo viên : Đặng Việt Hùng
Nguồn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

:

Hocmai.vn

- Trang | 5 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×