Tải bản đầy đủ

T­ư liệu Sinh học


Tr­êng THCS Xuan Lam
 0241.866 065
 X· Xu©n L©m ThuËn Thµnh B¾c Ninh– –
Email: thcsxuanlam@.gmail.com

Tr­êng THCS Xu©n l©m - ThuËn Thµnh

ngµnh ®éng vËt cã x­¬ng sèng

Bµi 39: Quan s¸t cÊu t¹o
trong cña bß s¸t

? 1: Quan s¸t vµ ghi chó cho h×nh vÏ?
TuÇn hoµn cña bß s¸t:


? 2: Trình bày cấu tạo hệ tuần hoàn của thằn
lằn?
Mao mạch
cơ quan

Tim 3 ngăn
Tâm
thất
vách
hụt
Tâm nhĩ
phải
Tâm
nhĩ trái
Mao mạch
phổi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×