Tải bản đầy đủ

Khái quát về nhóm Nitơ

BÀI 9. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM NITƠ
1. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen , antimon và bimut ở trạng thái cơ bản và trạng
thái kích thích .
2. Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố , hãy giải thích :
a) Tại sao từ nitơ đến bimut tính phi kim của các nguyên tố giảm dần ?
b) Tại sao tính phi kim của nitơ yếu hơn so với oxi và càng yếu hơn so với flo ?
3. Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3 , +3 , +5 .
4. Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trò tối đa là 4 , trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trò
tối đa của chúng là 5 ?
5. Lập các phương trình hóa học sau và cho biết As , Bi và Sb
2
O
3
thể hiện tính chất gì ?
a) As + HNO
3
→ H
3
AsO
4
+ NO

2
+ H
2
O
b) Bi + HNO
3
→ Bi(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
c) Sb
2
O
3
+ HCl → SbCl
3
+ H
2
O
d) Sb
2
O
3
+ NaOH → NaSbO
2
+ H
2
O

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×