Tải bản đầy đủ

Đề toán cấp 3-10

[<br>]
Cho hai phương trình : và .
Khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau là :
A. (1) và (2) tương đương
B. Phương trình (2) là hệ quả của phương trình (1)
C. Phương trình (1) là hệ quả của phương trình (2)
D. Cả a, b, c đều đúng.
[<br>]
Phương trình tương đương với phương trình :
A.
B.
C.
D. Tất cả các câu trên đều đúng
[<br>]
Cho phương trình : . Tập nghiệm của phương trình (1) là :
A.
B. {1}
C. {2}
D. {1 ; 2}
[<br>]
Tập nghiệm của phương trình : là :

A.
B.
C. [ct] S = \left \{ 0 \right \} \quad ct]
D. Một đáp số khác
[<br>]
Tập nghiệm của phương trình : là :
A.
B.
C.
D. Một đáp số khác
[<br>]
Phương trình có nghiệm :
A. x = - 3
B. x = 5
C. x = 10
D. x = - 4
[<br>]
Phương trình có nghiệm là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Phương trình : :
A. Vô nghiệm
B. Vô số nghiệm
C. Mọi x đều là nghiệm
D. Có nghiệm duy nhất
[<br>]
Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm : ?
A. 0
B. 1
C. 2
D. Vô số nghiệm
[<br>]
Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm : ?
A. 0
B. 1
C. 2
D. Vô số nghiệm


[<br>]
Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm : ?
A. 0
B. 1
C. 2
D. Vô số
[<br>]
Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm : ?
A. 0
B. 1
C. 2
D. Vô số
[<br>]
Cho hàm số
Tập xác định của hàm số là tập hợp nào sau đây ?
A.
B. R \ {1}
C. R
D. { và }
[<br>]
Parabol đạt cực đại tại điểm (2; 7) và đi qua điểm M(- 1; - 2) có phương trình
là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Parabol đi qua hai điểm M(2; - 7) ; N(- 5; 0) và có trục đối xứng x = - 2 có
phương trình là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Parabol đi qua ba điểm A (1; 1) ; B(2; 3) ; C(- 1; 3) có phương trình là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Parabol đạt cực tiểu tại và đi qua (1; 1) có phương trình là:
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Parabol đi qua điểm M (1; 5) và N(- 2; 8) có phương trình là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Parabol đi qua A(8; 0) và có đỉnh I (6; - 12) có phương trình là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Hàm số : có tập giá trị là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Tìm một hoặc nhiều giá trị của tham số m để các hàm số sau đây là hàm bậc nhất :
a) ; b)
Hãy chọn câu trả lời sai :
A. a) m = 5 ; b) m = 7
B. a) m = - 14 ; b) m = 17
C. a) m = 6 ; b) m = 27
D. a) m = - 5 ; b) m = 1
[<br>]
Cho hàm số
Ta có kết quả nào sau đây đúng?
A.
B. f(1) : không xác định ;
C.
D.
[<br>]
Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(- 1; 2) và B ( 2; - 4) là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Phương trình đường thẳng có hệ số góc a = 3 và đi qua điểm A(1; 4) là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(- 100; 2) và B (4; 2) là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
là đường thẳng trùng với trục tung khi :
A. và
B. và
C. và
D. Tất cả các câu trên đều sai
[<br>]
Cho hàm số . Hệ thức sai :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Hàm số là hàm số :
A. chẵn
B. lẻ
C. không chẵn, không lẻ
D. vừa chẵn, vừa lẻ
[<br>]
Cho hàm số . Kết quả sai là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Cho hàm số . Kết quả sai là :
A. f(1) = 0
B. f(2) = 0
C. f(3) = 0
D. f(- 4) = - 24
[<br>]
Cho hàm số . Hãy tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Hàm số giảm trên hai khoảng
B. Hàm số tăng trên hai khoảng
C. Hàm số tăng trên khoảng và giảm trên khoảng
D. Hàm số giảm trên khoảng và tăng trên khoảng
[<br>]
Xét sự biến thiên của hàm số . Khi đó :
A. Hàm số đồng biến trên ; nghịch biến trên
B. Hàm số đồng biến trên ; nghịch biến trên
C. Hàm số đồng biến trên ; nghịch biến trên
D. Hàm số đồng biến trên ; nghịch biến trên
[<br>]
Trong các hàm số sau, hàm số nào giảm trên khoảng (0; 1)?
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số lẻ?
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số chẵn?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×