Tải bản đầy đủ

Đề toán cấp 3-9

[<br>] s
Giá trị của bằng :
A. 0
B. 1
C. 2
D. - 1
[<br>]
Giá trị của bằng :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Biểu thức có kết quả rút gọn bằng :
A. - 1
B. 1
C.
D.
[<br>]
Cho
Biểu thức rút gọn của A bằng :

A. 2
B. - 2
C. 1
D. - 1
[<br>]
Chỉ ra một công thức sai :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Nếu biết thì biểu thức :
bằng :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Nếu biết thì giá trị biểu thức :
bằng :
A. - a
B. a
C. - b
D. b
[<br>]
Đơn giản biểu thức : , ta có :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Nếu thì bằng :
A. hay
B. hay
C. hay
D. hay
[<br>]
Cho biết
Giá trị biểu thức : bằng :
A. 6


B. 8
C. 10
D. 12
[<br>]
Nếu biết thì biểu thức bằng :
A. hay
B. hay
C. hay
D. hay
[<br>]
Biểu thức không phụ thuộc vào x và bằng :
A. 2
B. - 2
C. 3
D. - 3
[<br>]
Hệ thức nào sau trong bốn hệ thức sau :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Cho . Kết quả đúng là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Biểu thức :
Có giá trị không đổi và bằng :
A. 2
B. - 2
C. 1
D. - 1
[<br>]
Biểu thức :
có giá trị không đổi và bằng :
A. 2
B. - 2
C. 1
D. - 1
[<br>]
Cho và giá trị của và lần lượt là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Biểu thức không phụ thuộc vào x, y và bằng :
A. 2
B. - 2
C. 1
D. - 1
[<br>]
Biểu thức không phụ thuộc vào x và bằng :
A. 1
B. - 1
C.
D.
[<br>]
Tính giá trị của biểu thức : :
A. A = - 1
B. A = 1
C. A = 4
D. A = - 4
[<br>]
Cho biết . Trong bốn kết quả dưới, kết quả nào sai :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Đơn giản biểu thức : ta có :
A.
B.
C.
D. Một đáp số khác
[<br>]
và thì bằng :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Giá trị của là :
A. 1
B. 0
C. - 1
D. Không xác định
[<br>]
Giá trị là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Cho . Tìm k để :
A. k = 4
B. k = 6
C. k = 7
D. k = 5
[<br>]
Đổi số đo của góc sang rađian :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Số đo góc đổi sang rađian là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
Một bánh xe có 72 răng. Số góc ( bằng độ ) mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răn là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]
L, M, N, P lần lượt là điểm chính giữa của các cung AB, BC, CD, D
A. Cung có mút đầu trùng với A và số đo . Mút cuối của ở đâu? A. L hoặc N
B. M hoặc D
C. M hoặc N
D. L hoặc P
[<br>]
Góc có số đo đổi sang rađian là :
A.
B.
C.
D.
[<br>]

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×