Tải bản đầy đủ

Tiết 77: Tục ngữ về con người và xã hội


Giáo viên dạy : Vũ Thu
Hằng
Trường THCS Nghĩa Đồng

Lớp 7
Thứ ba ngày 15 tháng 01 năm 2008
Tiết 77 : Tục ngữ về con người
Tiết 77 : Tục ngữ về con người
và x hộiã
và x hộiã


I. §äc t×m hiÓu chung:–
*. CÊu tróc: 3 nhãm:


C
á
c
h


h

c
1
H
ì
n
h

t
h

c
2
N
h
â
n

c
á
c
h
3
G
i
a
o

t
i
ế
p
4
G
i
á

t
r

5
N
h
â
n

á
i
6
Â
n

n
g
h
ĩ
a
7
Đ
o
à
n

k
ế
t
8
9


§ãi cho s¹ch, r¸ch cho th¬m
C©u 3:
I. §äc t– ìm hiÓu chung:
II. Tìm hi u chi ti t :ể ế
1. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ phÈm chÊt con ng­êi:


§ãi cho s¹ch, r¸ch cho th¬m
NghÌo khã, thiÕu thèn
1. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ phÈm chÊt con ng­êi:
I. §äc t– ìm hiÓu chung:
II. Tìm hi u chi ti t :ể ế


Đói cho sạch, rách cho thơm
Nghĩa đen:
Nghĩa bóng:
biết giữ gìn phẩm giá, danh dự, nhân cách
Ăn uống, trang phục sạch sẽ, thơm tho
Cách sống không tham lam, lèm nhèm,
1. Kinh nghiệm và bài học về phẩm chất con người:
I. Đọc t ỡm hiểu chung:
II. Tỡm hi u chi ti t :


C
á
c
h

h

c
1
H
ì
n
h

t
h

c
2
N
h
â
n

c
á
c
h
3
G
i
a
o

t
i
ế
p
4
G
i
á

t
r

5
N
h
â
n

á
i
6
Â
n

n
g
h
ĩ
a
7
Đ
o
à
n

k
ế
t
8
P
h

i

s

n
g

t
r
o
n
g

s

c
h
,

g
i


g
ì
n

p
h

m

c
á
c
h

v
à

d
a
n
h

d


c

a

m
ì
n
h
9


C¸i r¨ng, c¸i tãc lµ gãc con ng­êi
C©u 2:
1. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ phÈm chÊt con ng­êi:
I. §äc t– ìm hiÓu chung:
II. Tìm hi u chi ti t :ể ế


Cái răng, cái tóc là góc con người
Câu 2:
Là dáng vẻ, là cái sắc sảo,
duyên dáng mặn mà tươi đẹp
của con người
1. Kinh nghiệm và bài học về phẩm chất con người:
I. Đọc t ỡm hiểu chung:
II. Tỡm hi u chi ti t :


C
á
c
h

h

c
1
H
ì
n
h

t
h

c
2
N
h
â
n

c
á
c
h
3
G
i
a
o

t
i
ế
p
4
G
i
á

t
r

5
N
h
â
n

á
i
6
Â
n

n
g
h
ĩ
a
7
Đ
o
à
n

k
ế
t
8
P
h

i

s

n
g

t
r
o
n
g

s

c
h
,

g
i


g
ì
n

p
h

m

c
á
c
h

v
à

d
a
n
h

d


c

a

m
ì
n
h
N
h

n
g

c
h
i

t
i
ế
t

n
h


n
h

t

c
ũ
n
g

t

o

n
ê
n

v


đ

p

c

a

m

i

n
g
ư

i
9
Mét mÆt ng­êi b»ng m­êi mÆt cña
C©u 1:
1. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ phÈm chÊt con ng­êi:
I. §äc t– ìm hiÓu chung:
II. Tìm hi u chi ti t :ể ế


Một mặt người bằng mười mặt của
Câu 1:
Chỉ con người, tình người
giá trị con người (Hoán dụ)
Tiền của, vàng bạc
1. Kinh nghiệm và bài học về phẩm chất con người:
I. Đọc t ỡm hiểu chung:
II. Tỡm hi u chi ti t :


C
á
c
h

h

c
1
H
ì
n
h

t
h

c
2
N
h
â
n

c
á
c
h
3
G
i
a
o

t
i
ế
p
4
G
i
á

t
r

5
N
h
â
n

á
i
6
Â
n

n
g
h
ĩ
a
7
Đ
o
à
n

k
ế
t
8
P
h

i

s

n
g

t
r
o
n
g

s

c
h
,

g
i


g
ì
n

p
h

m

c
á
c
h

v
à

d
a
n
h

d


c

a

m
ì
n
h
N
h

n
g

c
h
i

t
i
ế
t

n
h


n
h

t

c
ũ
n
g

t

o

n
ê
n

v


đ

p

c

a

m

i

n
g
ư

i
C
o
n

n
g
ư

i

l
à

q
u
í

n
h

t
9


Häc ¨n, häc nãi, häc gãi, häc më
C©u 4:
1. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ phÈm chÊt con ng­êi:
2. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ häc tËp, tu d­ìng:
I. §äc t– ìm hiÓu chung:
II. Tìm hi u chi ti t :ể ế


Học ăn, học nói, học gói, học mở
Câu 4:
Hành vi thể hiện rõ
trình độ văn hoá,
hiểu biết, tính cách,
tâm hồn của mỗi người.
Là cả một nghệ thuật
1. Kinh nghiệm và bài học về phẩm chất con người:
2. Kinh nghiệm và bài học về học tập, tu dưỡng:
I. Đọc t ỡm hiểu chung:
II. Tỡm hi u chi ti t :


Học ăn, học nói, học gói, học mở
Câu 4:
Hành vi thể hiện rõ
trình độ văn hoá,
hiểu biết, tính cách,
tâm hồn của mỗi người.
Là cả một nghệ thuật
Sự khéo léo, thành thạo
trong công việc
Văn hoá giao tiếp
1. Kinh nghiệm và bài học về phẩm chất con người:
2. Kinh nghiệm và bài học về học tập, tu dưỡng:
I. Đọc t ỡm hiểu chung:
II. Tỡm hi u chi ti t :


C
á
c
h

h

c
1
H
ì
n
h

t
h

c
2
N
h
â
n

c
á
c
h
3
G
i
a
o

t
i
ế
p
4
G
i
á

t
r

5
N
h
â
n

á
i
6
Â
n

n
g
h
ĩ
a
7
Đ
o
à
n

k
ế
t
8
P
h

i

s

n
g

t
r
o
n
g

s

c
h
,

g
i


g
ì
n

p
h

m

c
á
c
h

v
à

d
a
n
h

d


c

a

m
ì
n
h
N
h

n
g

c
h
i

t
i
ế
t

n
h


n
h

t

c
ũ
n
g

t

o

n
ê
n

v


đ

p

c

a

m

i

n
g
ư

i
C
o
n

n
g
ư

i

l
à

q
u
í

n
h

t
P
h

i

b
i
ế
t

h

c

t


c
á
i

l

n

đ
ế
n

c
á
i

n
h

;

h

c

m

t

c
á
c
h

t
o
à
n

d
i

n
,

t


m

9


Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn
C©u 5:
1. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ phÈm chÊt con ng­êi:
2. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ häc tËp, tu d­ìng:
I. §äc t– ìm hiÓu chung:
II. Tìm hi u chi ti t :ể ế


Không thầy đố mày làm nên
Câu 5:
Người truyền bá
kiến thức mọi mặt
Người học, người
tiếp nhận kiến thức
Làm được việc, thành
công trong mọi việc
1. Kinh nghiệm và bài học về phẩm chất con người:
2. Kinh nghiệm và bài học về học tập, tu dưỡng:
I. Đọc t ỡm hiểu chung:
II. Tỡm hi u chi ti t :


Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n
C©u 6:
1. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ phÈm chÊt con ng­êi:
2. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ häc tËp, tu d­ìng:
I. §äc t– ìm hiÓu chung:
II. Tìm hi u chi ti t :ể ế


Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n
C©u 6:
Kh«ng b»ng
1. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ phÈm chÊt con ng­êi:
2. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ häc tËp, tu d­ìng:
I. §äc t– ìm hiÓu chung:
II. Tìm hi u chi ti t :ể ế


C
á
c
h

h

c
1
H
ì
n
h

t
h

c
2
N
h
â
n

c
á
c
h
3
G
i
a
o

t
i
ế
p
4
G
i
á

t
r

5
N
h
â
n

á
i
6
Â
n

n
g
h
ĩ
a
7
Đ
o
à
n

k
ế
t
8
P
h

i

s

n
g

t
r
o
n
g

s

c
h
,

g
i


g
ì
n

p
h

m

c
á
c
h

v
à

d
a
n
h

d


c

a

m
ì
n
h
N
h

n
g

c
h
i

t
i
ế
t

n
h


n
h

t

c
ũ
n
g

t

o

n
ê
n

v


đ

p

c

a

m

i

n
g
ư

i
C
o
n

n
g
ư

i

l
à

q
u
í

n
h

t
P
h

i

b
i
ế
t

h

c

t


c
á
i

l

n

đ
ế
n

c
á
i

n
h

;

h

c

m

t

c
á
c
h

t
o
à
n

d
i

n
,

t


m

T
h

y

c
ó

v
a
i

t
r
ò
q
u
y
ế
t

đ

n
h
.
9
-

H

c

b

n

l
à

q
u
a
n

t
r

n
g


1. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ phÈm chÊt con ng­êi:
2. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ häc tËp, tu d­ìng:
3. Kinh nghiÖm vµ bµi häc vÒ quan hÖ øng xö:
I. §äc t– ìm hiÓu chung:
II. Tìm hi u chi ti t :ể ế


Giỗ tổ Hùng Vương
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×