Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI TOÁN 7 - 5

Đề 5
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1. Cho a, b
, 0b Â
, khẳng định nào sau đây là đúng?
) 0 ếu a&b khác dấu
a
a n
b

> ) 0 ếu a&b ùng dấu
a
b n c
b

>
) 0 ếu a&b khác dấu
a
c n
b


= ) 0 ếu a&b khác dấu
a
d n
b

<
Câu 2. Cách viết nào dới đây là đúng:
a.
0,55 0,55 =
b.
0,55 (0,55) =
c.
0,55 0,55 =
d.
0,55 ( 0,55) =
Câu 3. Kết quả của phép tính
( ) ( )
2 3
5 . 5
là:
a.
( )
5
5
b.
( )
6
5
c.
( )
6
25
d.
( )
6
25
Câu 4. Cụm từ nào dới đây có thể điền vào chỗ () để có phát biểu dúng về tiên đề
ƠClit
Qua 1 điểm ở ngoài 1 đờng thẳng . đờng thẳng song song với đờng thẳng đó
a. có một b. có nhiều hơn một c. có vô số d. chỉ có một
Câu 5. Từ tỉ lệ thức:
1
a c
b d
=
với
, , , 0a b c d
ta có thể suy ra:
.
a b
a
c d
= .
a b c d
b
b d
+ +
=
2 2 2
2 2 2
.
a a c
c
b b d
+
=
+
.
a b c d
d
a b c d
+ +
=

e. Các câu trên
đều đúng.
Câu 6. Kết quả của phép tính
21 7 3
: .
16 8 4là:
A.
9
8
1
.
3
B
8
.
9
C
9
.
16
D
Câu 7. Tính số đo x ở hình vẽ bên biết A x // By
a. 30 b. 60
c. 90 d. 120
Câu 8. Cho 3 đờng thẳng xx; yy và zz cùng đi qua điểm O.
Khẳng định nào sau đây là sai?
a.
ã
ã
' 'zOy x Oy=
b.
ã
ã
' 'yO x x Oy=
c.
ã
ã
' 'yO x z Oy=
d.
ã
ã
' 'zO x x Oy=
Câu 9. Thực hiện phép tính:
a)
3
1 3
1 1
2 2
2 2+


b)
2 2 3 3
1 2 5 1
.
5 5 3 5


+
ữ ữ ữ ữ

c)
( )
2
4
3 4 8 64 +
y
B
x
0
120
0
A
30
0
x
z
y
x
x
z
O
30
0
30
0
y
Câu 10. Tìm x và y biết:
2 2
3 16
) & 12 ) &
4 3 5 25
x x y
a xy b x y
y

= = = =
Câu 11. Cho 5 số a, b, c, d, e
0
thoả mãn: b
2
= ac, c
2
= bd, d
2
= ce. Chứng minh:
4 4 4 4
4 4 4 4
a b c d a
b c d e e
+ + +
=
+ + +
.
Câu 12. Cho 2 đờng thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Trong các góc tạo thành khác
góc bẹt có 3 góc có tổng số đo bằng 209
0
. Tính số đo các góc tạo thành?
Câu 13. Cho hình vẽ: Biết
à

0 0
1 5
45 ; 135A B= =
Chứng minh a// b
c
a
b
A
B
1
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×