Tải bản đầy đủ

Bài 10: Biến trở-Đện trở dùng trong kỹ thuật








     ! " #$%
     ! " #$%
&' ( ) $%*+ ,! " - (
&' ( ) $%*+ ,! " - (
$%*+ ./ 0' 1 23 4 56 !
$%*+ ./ 0' 1 23 4 56 !
"78+
"78+
9
9


:0'1/;%;<8&'
:0'1/;%;<8&'

=$%73 >$<7? 7 
=$%73 >$<7? 7 
*
*
1
; ; R l R R
S
ρ
: : :
l
R
S
ρ
=
0'1
0'1
-


7?@$+
7?@$+
A7?75B+
A7?75B+
A7?(+
A7?(+



́ ở
́ ở


  ̉ ́ ̣ ̀ ̣ đ ̣ ̉ ́ ở
 ́ ở ̣
 ́ ở
 ́ ở
C.D
C.D
E.DFG.HI.HJKLM
E.DFG.HI.HJKLM

9
9


 .( <N 9 7O P  " 
 .( <N 9 7O P  " 
$)( #$%<QP
$)( #$%<QP
RS3
RS3
% Q 
% Q 
P 2(  8 = !' 
P 2(  8 = !' 
7?7R0'*TU5%*
7?7R0'*TU5%*
0'8=!'7?7+TU
V'7WX7%QYR0'W7%Q.+

Z
Z


 .( <N 9 7O P.  " 
 .( <N 9 7O P.  " 
$)( #$%<QP
$)( #$%<QP
RS3
RS3
%Q
%Q
P7<Q78
P7<Q78
7?R0'*TU5%*
7?R0'*TU5%*
<Q77?+TUV'
7[W7%Q<Q+



́ ở
́ ở


  ̉ ́ ̣ ̀ ̣ đ ̣ ̉ ́ ở
 ́ ở ̣
 ́ ở
 ́ ở
C.D
C.D
E.DFG.HI.HJKLM
E.DFG.HI.HJKLM
 ̣ ̉ ́ ở

        !ử ̣ ́ ở đ ̉ đ ̀ ̉ ườ đ ̣
đ ̣


́ ở
́ ở


  ̉ ́ ̣ ̀ ̣ đ ̣ ̉ ́ ở
 ́ ở ̣
 ́ ở
 ́ ở
C.D
C.D
E.DFG.HI.HJKLM
E.DFG.HI.HJKLM
 ̣ ̉ ́ ở

   ơ đ ̀ ̣ đ ̣
Đ
K
- +
NM
C
\AU<3S5)2(
AN<Q7-U/YS#@.
A8'R8PS3737]5='^
A]5='<QBP%Q#S_$%*
`Ta5^7b<Q75

"#́ ̣
   ́ ở ̀ đ ̣ ở ̉ ̣ ́ ̀
      ̉ ử ̣ đ ̉ đ ̀ ̉ ườ đ ̣ đ ̣
̣
        !ử ̣ ́ ở đ ̉ đ ̀ ̉ ườ đ ̣
đ ̣


́ ở
́ ở


  ̉ ́ ̣ ̀ ̣ đ ̣ ̉ ́ ở
 ́ ở ̣
 ́ ở
 ́ ở
C.D
C.D
E.DFG.HI.HJKLM
E.DFG.HI.HJKLM
 ̣ ̉ ́ ở

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×