Tải bản đầy đủ

50 Cau Trac Nghiem Hoa 12 Co Ban.doc

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT
Câu 1: Chất béo lỏng có thành phần axit béo:
A. chủ yếu là các axit béo chưa no B. chủ yếu là các axit béo no
C. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no D. Không xác định được
Câu 2: Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C
3
H
6
O
2
. Công thức cấu
tạo có thể có của (X) là:
A. axit cacboxylic hoặc este đều no, đơn chức. B. xeton và andehit hai chức.
C. ancol hai chức không no có một nối đôi. D. ancol và xeton no.
Câu 3: Lipít là:
A. hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N B. trieste của axit béo và glixerol
C. là este của axit béo và ancol đa chức D. trieste của axit hữu cơ và glixerol
Câu 4: Este có công thức phân tử C
3
H
6

O
2
có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là:
A. axit axetic B. Axit propanoic C. Axit propionic D. Axit fomic
Câu 5: Thủy phân một este trong dung dịch NaOH chỉ thu được một sản phẩm duy nhất thì este đó là:
A. este đơn chức B. este vòng, đơn chức C. este 2 chức D. este no, đơn chức
Câu 6: Cho các phản ứng sau:
1) Thủy phân este trong môi trường axit.
2) Thủy phân este trong dung dịch NaOH, đun nóng.
3) Cho este tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng.
4) Thủy phân dẫn xuất halogen trong dung dịch NaOH, đun nóng.
5) Cho axit hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH.
Các phản ứng KHÔNG được gọi là phản ứng xà phòng hóa là:
A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 4, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 3, 4, 5
Câu 7: Hai hợp chất hữu cơ (A) và (B) có cùng công thức phân tử C
2
H
4
O
2
. (A) cho được phản ứng với
dung dịch NaOH nhưng không phản ứng với Na, (B) vừa cho được phản ứng với dung dịch NaOH vừa
phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của (A) và (B) lần lượt là:
A. H–COOCH
3
và CH
3
COOH B. HO–CH
2
–CHO và CH
3
COOH
C. H–COOCH
3
và CH
3
–O–CHO D. CH
3
COOH và H–COOCH
3


Câu 8: Cho các hợp chất hữu cơ sau: Glucozơ, Saccarozơ, Fructozơ, Tinh bột, Glyxerol. Có bao nhiêu
chất KHÔNG tham gia phản ứng tráng bạc?
A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất
Câu 9: Chất hữu cơ (A) mạch thẳng, có công thức phân tử C
4
H
8
O
2
. Cho 2,2g (A) phản ứng vừa đủ với
dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,05g muối. Công thức cấu tạo đúng của (A)
là:
A. HCOOC
3
H
7
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. C
3
H
7
COOHD. CH
3
COOC
2
H
5
Câu 10: Thuỷ tinh hữu cơ có thể được điều chế từ monome nào sau đây?
A. Axit acrylic B. Metyl metacrylat C. Axit metacrylic D. Etilen
Câu 11: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:
A. số mol CO
2
= số mol H
2
O B. số mol CO
2
> số mol H
2
O
C. số mol CO
2
< số mol H
2
O D. không đủ dữ kiện để xác định.
Câu 12: Công thức tổng quát của este được tạo thành từ axit không no có 1 nối đôi, đơn chức và ancol
no, đơn chức là:
A. C
n
H
2n–1
COOC
m
H
2m+1
B. C
n
H
2n–1
COOC
m
H
2m–1

C. C
n
H
2n+1
COOC
m
H
2m–1
D. C
n
H
2n+1
COOC
m
H
2m+1

Câu 13: Metyl fomiat có thể cho được phản ứng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại
C. Dung dịch AgNO
3
trong amoniac D. Cả (A) và (C) đều đúng
Câu 14: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0g hỗn hợp 2 este là HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
bằng dung dịch
NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là:
A. 8,0g B. 12,0g C. 16,0g D. 20,0g
Câu 15: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?
A. HCOOC
3
H
7
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. C
3
H
7
COOHD. CH
3
COOC
2
H
5
Câu 16: Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Tinh bột và xenlulozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc.
B. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ đều có công thức chung là (C
6
H
10
O
5
)
n
.
C. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ đều có vị ngọt.
D. Tinh bột và xenlulozơ đều là các polymer thiên nhiên.
Câu 17: Glucozơ và fructozơ sẽ cho cùng sản phẩm khi thực hiện phản ứng với:
A. Cu(OH)
2
B. ddAgNO
3
/NH
3
C. H
2
/Ni, nhiệt độ D. Na kim loạị
Câu 18: Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất của quá trình
là 90% thì khối lượng glucozơ thu được là:
A. 150g B. 166,67g C. 200g D. 1000g
Câu 19: Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat có chứa:
A. CH
2
=CHCl B. C
2
H
2
C. CH
2
=CHOH D. CH
3
CHO
Câu 20: Khi thủy phân este etyl axetat trong môi trường axit, để tăng hiệu suất phản ứng thủy phân ta
nên dùng biện pháp nào?
1) thêm H
2
SO
4
2) thêm HCl 3) thêm NaOH 4) thêm H
2
O
Trong 4 biện pháp trên, biện pháp đúng là:
A. 1, 2 B. 3, 4 C. chỉ có 3 D. chỉ có 4
Câu 21: Chỉ số xà phòng hóa là:
A. chỉ số axit của chất béo.
B. số mol NaOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
C. số mol KOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
D. Tổng số mg KOH cần để trung hòa hết lượng axit béo tự do và xà phòng hóa hết lượng este
trong 1 gam chất béo.
Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 4,2g một este đơn chức (E) thu được 6,16g CO
2
và 2,52g H
2
O. (E) là:
A. HCOOCH
3
B. CH
3
COOCH
3
C. CH
3
COOC
2
H
5
D. HCOOC
2
H
5
Câu 23: Để trung hòa 14g một chất béo cần dung 15 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo
đó là:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
Câu 24: Điều KHÔNG đúng khi nói về glucozơ là điều nào sau đây?
A. Glucozơ là một hợp chất gluxit. B. Glucozơ là một monosaccarit.
C. Glucozơ cho phản ứng tráng bạc như andehit. D. Glucozơ là thành phần chính của mía.
Câu 25: Công thức thu gọn của xenlulozơ là:
A. [C
6
H
5
O
2
(OH)
3
]
n
B. [C
6
H
7
O
2
(OH)
3
]
n
C. [C
6
H
6
O(OH)
4
]
n
D. [C
6
H
8
O
2
(OH)
3
]
n
Câu 26: Giữa Saccarozơ và glucơzơ có đặc điểm giống nhau là:
A. đều lấy từ mía hay củ cải đường B. đều cho phản ứng tráng bạc
C. đều cho phản ứng thủy phân D. đều hòa tan Cu(OH)
2
ở t
o
thường
Câu 27: Gluxit được định nghĩa: “Gluxit là những hợp chất hữu cơ . . . . . . . . và thường có công thức
chung là . . . . . . . .”.
Phần chữ còn thiếu ở 2 khoảng trống là:
A. đa chức, C
m
(H
2
O)
n
B. đơn chức, C
m
(H
2
O)
n
C. tạp chức, C
m
(H
2
O)
n
D. tạp chức, C
m
(H
2
)
n
Câu 28: Dãy chất nào sau đây có thể cho được phản ứng tráng bạc?
A. Andehit axetic, saccarozơ, glucozơ B. Glucozơ, andehit fomic, fructozơ
C. Glucozơ, saccarozơ, fructozơ D. Fomandehit, tinh bột, glucozơ
Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức –CHO.
B. Thủy phân tinh bột thu được glucozơ và fructozơ.
C. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.
D. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.
Câu 30: Tinh bột là hỗn hợp của:
A. glucozơ và fructozơ. B. nhiều gốc glucozơ.
C. amilozơ và amilopectin. D. saccarozơ và xenlulozơ.
Câu 31: Miếng chuối xanh gặp dung dịch iốt cho màu xanh đặc trưng vì:
A. trong miếng chuối xanh chứa glucozơ.
B. trong miếng chuối xanh có sự hiện diện của một loại bazơ.
C. trong miếng chuối xanh có sự hiện diện của tinh bột.
D. trong miếng chuối xanh có sự hiện diện của saccarozơ.
Câu 32: Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 18g glucozơ với lượng
vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong ammoniac. Khối lượng bạc sinh ra bám vào mặt kính của gương là bao
nhiêu gam?
A. 16,2g B. 21,6g C. 32,4g D. 43,2g
Câu 33: Cho các hợp chất hữu cơ: Glucozơ, Saccarozơ, Fructozơ, Tinh bột, Glyxerol và etanol. Có bao
nhiêu chất KHÔNG tham gia phản ứng với Cu(OH)
2
?
A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất
Câu 34: Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.
B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.
C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
D. Xenlulozơ có phân tử khối lớn hơn rất nhiều so với tinh bột.
Câu 35: Tính chất nào KHÔNG phải là tính chất của Saccarozơ?
A. Chất rắn, tinh thể, màu trắng. B. Tham gia phản ứng tráng gương.
C. Khi thủy phân tạo thành glucozơ và fructozơ. D. Là một disaccarit.
Câu 36: Để nhận biết 3 chất bột màu trắng: Tinh bột, Xenlulozơ, Saccarosơ ta có thể tiến hành theo
trình tự nào sau đây?
A. Hoà tan vào nước, dùng dung dịch H
2
SO
4
, đun nóng, dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư.
B. Hoà tan vào nước, đun nóng rồi dùng iốt.
C. Dùng vài giọt dung dịch H
2
SO
4
đun nóng, dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư.
D. Dùng iốt, dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
Câu 37: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm cấu tạo của glucozơ?
A. Có 5 nhóm –OH ở 5 nguyên tử cacbon kế cận.
B. Có 1 nhóm –CHO trong phân tử.
C. Có cấu tạo mạch cacbon phân nhánh.
D. Tồn tại chủ yếu ở 2 dạng mạch vòng: α-glucozơ và β-glucozơ.
Câu 38: Fructozơ là . . . . . . . . . . . . . của glucozơ.
A. đồng đẳng B. đồng phân C. dạng thù hình D. đồng cấu tạo
Câu 39: Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại
C. Dung dịch AgNO
3
trong nước amoniac D. Dung dịch Na
2
CO
3
Câu 40: Đặc điểm của phản ứng este hóa là:
A. Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng và có xúc tác bất kì.
B. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H
2
SO
4
đậm đặc xúc tác.
C. Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, có H
2
SO
4
đậm đặc xúc tác.
D. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H
2
SO
4
loãng xúc tác.
Câu 41: Xà phòng hoá 7,4g este CH
3
COOCH
3
bằng ddNaOH. Khối lượng NaOH đã dùng là:
A. 4,0g B. 8,0g C. 16,0g D. 32,0g
Câu 42: Sản phẩm thủy phân este trong dung dịch kiềm thường là hỗn hợp:
A. ancol và axit B. ancol và muối C. muối và nước D. axit và nước
Câu 43: Công thức phân tử tổng quát của este hai chức được tạo bởi ancol no và axit đơn chức, không
no có 1 nối đôi là: Xem Trang 53 (I.2)
A. C
n
H
2n
O
4
(n ≥ 8) B. C
n
H
2n – 2
O
4
(n ≥ 8) C. C
n
H
2n
O
4
(n ≥ 6) D. Tất cả đều sai
Câu 44: Cho sơ đồ phản ứng sau:
OHC–CH
2
–CHO (X) (Y) CH
3
OH
Chất Y trong sơ đồ là: Xem trang 53 (I.2)
A. CH
3
Cl B. CH
2
(COOCH
3
)
2
C. CH
4
D. HCHO
Câu 45: Chất X có CTPT là C
4
H
6
O
2
. Biết X không tác dụng với Na, X có phản ứng tráng bạc, khi thủy
phân X thu được các sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc. CTCT của X là: (Câu I.3 Trang 43)
A. HOCH
2
CH=CH–CHO B. HCOOCH
2
–CH=CH
2
C. CH
3
–COOCH=CH
2
D. HCOOCH=CH–CH
3
Câu 46: Thủy phân hoàn toàn 1 mol este (X) (chỉ chứa chức este) cần vừa đủ 100 g dung dịch NaOH
12% thu được 20,4g muối của axit hữu cơ và 9,2 g ancol. CTPT của axit tạo nên este (biết ancol hoặc
axit là đơn chức) là: Câu I.4
A. HCOOH B. CH
3
COOH C. C
2
H
3
COOHD. C
2
H
5
COOH
Câu 47: Số đồng phân este có chứa nhân thơm có cùng CTPT C
8
H
8
O
2
là: Câu I.5
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 48: Hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức có CTPT là C
3
H
6
O
2
là: Câu I.6
A. axit hoặc este B. ancol hai chức không có một nối đôi
C. xeton và andehit hai chức D. ancol và xeton no
Câu 49: Số các chất đồng phân có nhân thơm có cùng CTPT là C
8
H
8
O
2
khi tác dụng dung dịch NaOH
tạo ra 2 muối và nước là: Câu I.12 trang 44
A. 2 B. 3 C. 4 D.5
Câu 50: Hỗn hợp (X) gồm hai este đồng phân đều được tạo ra từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn
chức. Trong cùng điều kiện 1 lít hơi hỗn hợp (X) nặng bằng 2 lần 1 lít CO
2
. Khi thủy phân 35,2g hỗn
hợp (X) bằng 4 lít dung dịch NaOH 0,2M sau đó cô cạn thì được 44,6g chất rắn khan. Công thớc của hai
este đó là: Câu I.13 trang 44
A. C
2
H
5
COOCH
3
và CH
3
COOC
2
H
5
B. HCOOC
3
H
7
và CH
3
COOC
2
H
5
C. HCOOC
3
H
7
và C
2
H
5
COOCH
3
D. Chỉ có B và C đúng.
Hết./.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×