Tải bản đầy đủ

Đề thi lần I Môn toán

phòng giáo dục & đào tạo
huyện trực ninh
----------
kiểm tra định kỳ giữa kỳ I
Năm học 2007- 2008
--------------
Môn toán lớp 1
Họ và tên :.
Lớp :.
Trờng tiểu học:..
Môn toán lớp 1
(Thời gian làm bài 40 phút)
Bài 1 ( 3 điểm )
5 4 3 4 3 3
4 5 2 1 4 3
2 2 2 4 5 5
Bài 2 ( 2 điểm ) Nối với số thích hợp .
5
>
3
>


<
2 4
<
Bài 3 ( 1,5 điểm )
1
5

điểm bài kiểm tra
bằng số bằng chữ
Số phách
số phách
>
<
=
Số ?
T! Học sinh
Không đợc Viết vào
Khoảng này
Bài 4 (2điểm )
? Tam giác
? Hình vuông .
? Hình tròn
Bài 5 (1,5điểm )
Ghép lại thành các hình mới :


..
....
..
phòng giáo dục & đào tạo
huyện trực ninh
----------
kiểm tra định kỳ giữa kỳ I
Năm học 2007- 2008
--------------
Môn toán lớp 2
Họ và tên :.
Lớp :.
Trờng tiểu học:..


Môn toán lớp 2
(Thời gian làm bài 40 phút)
Bài 1 ( 3 điểm )
Đặt tính rồi tính tổng , biết các số hạng là :
38 và 45 ; 42 và 39 : 26 và 37


...

....
Bài 2 : (3 điểm ) Đặt tính rồi tính hiệu :
a. Số bị trừ 58 ; Số trừ 25.
b. Số bị trừ 75 ; Số trừ 42.
c. Số bị trừ 59 ; Số trừ 24.


T2 Học sinh
Không đợc Viết vào
Khoảng này
Bài 3 : (2đ) Giải bài toán theo tóm tắt sau :
28 học sinh
Lớp 2A
điểm bài kiểm tra
bằng số bằng chữ
Số phách
số phách
7 h/s
Lớp 2B
? học sinh
Bài giải

Bài 4 (2điểm)
Có ... tam giác
Có .... hình vuông
phòng giáo dục & đào tạo
huyện trực ninh
----------
kiểm tra định kỳ giữa kỳ I
Năm học 2007- 2008
--------------
Môn toán lớp 3
Họ và tên :.
Lớp :.
Trờng tiểu học:....
Môn toán lớp 3
(Thời gian làm bài 40 phút)
Phần I ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào chữ mà em chọn số điền vào ô trống ?
Câu 1 ( 0,75 điểm ) 125 48 = 1 3
điểm bài kiểm tra
bằng số bằng chữ
Số phách
số phách
A số 5 ; B số 6 ; C Số 7 ; D Số 8
Câu 2 ( 0,75 điểm ) 375 8 = 307
A số 5 ; B số 6 ; C Số 7 ; D Số 8
Câu 3 ( 0,75 điểm ) 36 : = 12
A số 1 ; B số 2 ; C Số 3 ; D Số 4
Câu 4 ( 0,75 điểm ) 5 x = 15
A số 0 ; B số 1 ; C Số 2 ; D Số 3
Phần II ( 7 điểm )
Bài 1 : ( 2 điểm ) Tính nhanh
40 : 8 + 20 : 4 + 40 : 8 +20 : 4

T3 Học sinh
Không đợc Viết vào
Khoảng này
Bài làm
Bài 2 : ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính :
555 + 127 ; 127 455


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×