Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao và du lịch tt

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

K
VŨ THỊ NHÀN

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
TỪ THỰC TIỄN BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Chuyên ngành:Chính sách công
Mã số

: 60 34 04 02

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

HÀ NỘI – 2017


Công trình đƣợc hoàn thành tại:

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. VĂN TẤT THU

Phản biện 1: PGS.TS. BÙI NGUYÊN KHÁNH
Phản biện 2: PGS.TS. ĐỖ PHÚ HẢI

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp
tại: Học viện Khoa học xã hội

hồi

giờ

ngày tháng năm 2017.

C th t m hi u luận văn tại:
Thư viện Học viện Khoa học xã hội


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tinh giản biên chế là một trong các giải pháp quan trọng của Nhà nước
nhằm cải cách nền hành chính công vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ công
chức, viên chức, thu hút những người c tr nh độ chuyên môn, đạo đức nghề
nghiệp vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức
chính trị - xã hội. Xuất phát từ những vấn đề c , Nhà nước đã ban hành
chính sách tinh giản biên chế.
Tinh giản biên chế là một vấn đề vô cùng phức tạp, kh làm, kh thực
hiện v tác động trực tiếp đến con người, giảm ai, giảm như thế nào là cả một
vấn đề. Mục tiêu của chính sách tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đồng thời loại ra khỏi bộ máy
những cán bộ, công chức, viên chức tr nh độ năng lực chuyên môn, tư chất
đạo đức nghề nghiệp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế thời gian qua trong cả nước n i
chung, Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch n i riêng đã thu được những kết
quả nhất định, cụ th sau 05 năm thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP
ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, các cơ quan
trung ương và 61/63 tỉnh thành phố tinh giản được 67.398 người với tổng
kinh phí đ tinh giản biên chế hơn 3.181 tỷ đồng.


Tuy nhiên trong khâu tri n khai thực hiện còn bộc lộ những hạn chế, bất
cấp. Việc n nang, né tránh trong vấn đề tri n khai thực hiện còn tồn tại ở
nhiều nơi, việc tinh giản không đúng đối tượng đâu đ vẫn còn, chính sách
nhà nước còn bất cấp v vậy mục tiêu đề ra chưa đạt được như mong muốn,
chưa thực sự giảm những người cần giảm, t nh trạng những người chưa đáp
ứng yêu cầu vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa khắc phục
được, chưa được tinh giản, sàng lọc khỏi bộ máy; việc cán bộ, công chức,
viên chức chưa đáp ứng được tr nh độ chuyên môn, thái độ đạo đức nghề
nghiệp trong thi hành công vụ đã gây bức xúc cho nhân dân.
1


Các hạn chế bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên
chế ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu chính sách. Các hạn chế
bất cập đ cần phải được nghiêu cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng
cao hiệu quả thực hiện chính sách.
Từ những lý do nêu trên tôi chọn đề tài “Thực hiện chính sách tinh
giản biên chế từ thực tiễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” làm luận văn
thạc sĩ chính sách công.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Thực hiện chính sách công là toàn bộ quá tr nh chuy n h a ý chí của
chủ th chính sách thành hiện thực, là bước đặc biệt quan trọng trong chu
tr nh chính sách: hiện thực h a chính sách, đưa chính sách vào cuộc sống.
Do đ , nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn năng lực thực hiện chính sách
n i chung, thực hiện chính sách tinh giản biên chế n i riêng c ý nghĩa khoa
học, thiết thực và cấp bách hiện nay.
Đề tài luận văn kế thừa, phát tri n các kết quả nghiên cứu liên quan
trước đ tiếp tục hệ thống h a các vấn đề lý luận và khảo sát, đánh giá thực
tiễn, từ đ đề xuất quan đi m và các giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện
chính sách tinh giản biên chế phù hợp với yêu cầu khách quan ở nước ta
hiện nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện chính sách tinh
giản biên chế đ c cơ sở khoa học đánh giá thực trạng thực hiện chính sách
tinh giản biên chế tại Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch và đề xuất các giải
pháp hoàn thiện thực hiện chính sách tinh giản biên chế ở nước ta hiện nay
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
a) Hệ thống h a những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện chính sách
tinh giản biên chế;
b) Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện chính sách tinh giản
biên chế tại Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch chỉ rõ ưu đi m, kết quả đạt
được, các bất cập hạn chế, nguyên nhân của các bất cập hạn chế;
2


c) Đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện chính
sách tinh giản biên chế ở nước ta hiện nay.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu vấn đề tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên
chế từ thực tiễn Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch dưới g c độ khoa học
chính sách công.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá tổ chức thực hiện chính sách tinh
giản biên chế từ thực tiễn của Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch.
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Luận văn được thực hiện dựa trên các quan đi m của Đảng, quản lý của
Nhà nước, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Luận văn vận dụng cách tiếp cận
đa ngành, liên ngành xã hội và luận văn vận dụng phương pháp nghiên cứu
thực hiện chính sách công.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích và đánh giá tác
động của chính sách: đánh giá chính sách, khái quát về thực hiện chính sách
và năng lực thực hiện chính sách từ thực tiễn Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch;
các nguồn c sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm nghị quyết, quyết
định của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách tinh giản biên
chế và các công tr nh nghiên cứu.
6. Ý nghĩa luận về thực tiễn của luận văn
6.1. Ý nghĩa luận
Các kết luận, kêt quả nghiên cứu của luận văn g p phần bổ sung, hoàn
thiện những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện chính sách công n i chung,
tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế n i riêng ở nước ta hiện nay.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Các giải pháp, kiến nghị, đề xuất trong luận văn g p phần giải quyết vấn
đề thực tiễn hiện nay trong việc tổ chức thực hiện tinh giản biên chế ở Bộ
3


Văn h a, Th thao và Du lịch n i riêng và trong cả nước n i chung. Luận
văn cũng c th sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy
về chính sách công ở nước ta.
7. Cơ cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
được bố cục theo 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện chính sách tinh
giản biên chế
Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Bộ
Văn h a, Th thao và Du lịch
Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện chính
sách tinh giản biên chế ở nước ta hiện nay
Chƣơng 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
1.1. Một số khái niệm: Biên chế, tinh giản biên chế, chính sách tinh
giản biên chế, thực hiện chính sách tinh giản biên chế
1.1.1. Khái niệm Biên chế
Biên chế được hi u là số nhân lực lao động cần thiết trong một cơ cấu
hợp lý cả về số lượng và chất lượng đ thực hiện c hiệu quả công việc của
cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị.
1.1.2. Khái niệm tinh giản biên chế
Tinh giản biên chế được hi u là việc đánh giá, phân lại đưa ra khỏi biên
chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không th tiếp
tục bố trí sắp xếp công việc khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với
những người thuộc diện tinh giản biên chế (Nghị định số 108/2014/NĐ-CP).
1.1.3 Khái niệm chính sách tinh giản biên chế
Chính sách tinh giản biên chế là tập hợp các quyết định c liên quan của
nhà nước về tinh giản biên chế với mục tiêu, giải pháp công cụ cụ th nhằm
4


làm cho biên chế c chất lượng hơn, tinh túy hơn, g p phần xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị c số lao động
chất lượng và cơ cấu hợp lý, c đủ tr nh độ, năng lực chuyên môn, phẩm
chất, đạo đức nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao c hiệu
quả cao và phục vụ đắc lực nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát
tri n đất nước.
1.1.4. Khái niệm thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế được hi u là tổ chức thực hiện
chính sách tinh giản biên chế là một khâu cấu thành chu trình chính sách, là
toàn bộ quá tr nh chuy n h a ý chí của chủ th chính sách thành hiện thực
với các đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu nhất định. Tổ chức thực thi
chính sách tinh giản biên chế là trung tâm kết nối các khâu (các bước) trong
chu tr nh chính sách thành một hệ thống.
1.2. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc về tinh giản
biên chế
1.2.1. Quan điểm của Đảng về vấn đề tinh giản biên chế
- Nghị quyết Đại hội Đại bi u toàn quốc lần thứ X của Đảng về đổi mới
tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ theo hướng sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ
máy của các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương;
- Kết luận số 37-KL/TW ngày 02 tháng 02 năm 2009 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng lần thứ 9 kh a X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, trong đ đề ra: Tiếp tục thực hiện
tinh giản biên chế gắn với việc mở rộng thực hiện chủ trương khoán chi phí
hành chính, khoán quỹ lương trong các cơ quan hành chính;
- Nghị quyết Đại hội Đại bi u toàn quốc lần thứ XI về xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong t nh h nh
mới đã xác định;
- Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 Hội nghị lần thứ 7
Ban Chấp hành Trung ương Đảng kh a XI một số vấn đề về cải cách chính
sách tiền lương, bảo hi m xã hội, trợ cấp ưu đãi người c công và định
hướng cải cách đến năm 2020;
5


- Kết luận số 64-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2013 Hội nghị lần thứ 7
Ban Chấp hành Trung ương Đảng kh a XI một số vấn đề về tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị
về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
1.2.2. Chính sách tinh giản biên chế của Nhà nước
a) Mục tiêu chính sách tinh giản biên chế: nhằm làm cho biên chế c
chất lượng hơn, g p phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị c số, chất lượng
hợp lý, c đủ tr nh độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề
nghiệp, thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao c hiệu quả cao và phục vụ
đắc lực nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính xây dựng nhà nước
pháp quyền, nền kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế.
b) Các giải pháp chính sách tinh giản biên chế
b1) Về tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến
cơ sở, bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ.
b2) Về tinh giản biên chế
* Kiên tr thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức,
viên chức, bảo đảm không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.
* Sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ
chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội đ làm căn cứ xác định biên chế phù hợp.
* Chính sách tinh giản biên chế hiện nay, bao gồm các chính sách:
- Chính sách về hưu trước tuổi;
- Chính sách chuy n sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương
thường xuyên từ ngân sách nhà nước;
- Chính sách thôi việc;
- Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được
bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác c phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp
hơn do sắp xếp tổ chức.
6


1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện chính sách
tinh giản biên chế
Vấn đề biên chế và tinh giản biên chế trong bộ máy hành chính là một
vấn đề kh khăn, phức tạp và cấp bách, đặt ra hiện nay cho tất cả các cấp,
các ngành. Tinh giản ai, tinh giản như thế nào luôn là câu hỏi đặt ra cho các
nhà quản lý. Việc tinh giản không đúng đối tượng đâu đ vẫn còn, chính
sách nhà nước còn bất cập v vậy mục tiêu đề ra chưa đạt được như mong
muốn, chưa thực sự giảm những người cần giảm, t nh trạng những người
chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa
khắc phục được, chưa được tinh giản, sàng lọc khỏi bộ máy; cán bộ, công
chức, viên chức chưa đáp ứng được tr nh độ chuyên môn, thái độ đạo đức
nghề nghiệp trong thi hành công vụ đã gây bức xúc cho nhân dân.
1.4. Các bƣớc trong tổ chức (trong quy trình) thực hiện chính sách
tinh giản biên chế
Tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế là một quá tr nh chuy n
tải ý chí của nhà nước thành hiện thực theo một quy tr nh bao gồm các bước
c tác động bổ sung cho nhau. Quy tr nh tổ chức thực hiện chính sách tinh
giản biên chế gồm các bước sau:

1.4.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản
biên chế
Tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế c nhiều cơ quan, tổ
chức và cá nhân tham gia. Đ tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên
chế c hiệu quả, nhiệm vụ đầu tiên phải xây dựng kế hoạch tri n khai thực
hiện chính sách.
1.4.2. Phổ biến, tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế
Phổ biến, tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế là hoạt động quan
trọng c ý nghĩa lớn đối với cơ quan nhà nước, các cán bộ, công chức tham
gia thực hiện chính sách nhất là đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách.

1.4.3. Phân công, phối hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Chính sách tinh giản biên chế được tri n khai thực hiện trên phạm vi
rộng lớn từ Trung ương đến địa phương trong toàn quốc, số lượng các cơ
7


quan, tổ chức, các cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện chính
sách là rất lớn. Đ tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế c hiệu
quả phải tiến hành phân công, phối hợp giữa các cơ quan quản lý ở Trung
ương và các cấp chính quyền địa phương một cách hợp lý. Trong phân công,
phối hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế cần quy định rõ và cụ th
cơ quan chủ tr và cơ quan phối hợp thực hiện.
1.4.4. Duy trì chính sách
Duy tr chính sách tinh giản biên chế là một hoạt động quan trọng không
th thiếu được trong quy tr nh tổ chức thực hiện chính sách, nhằm bảo đảm
cho chính sách tồn tại được và phát huy được tác dụng trong môi trường
thực tế. Duy tr chính sách là sự cần thiết tất yếu khách quan trong quy tr nh
tổ chức thực hiện chính sách công n i chung và chính sách tinh giản biên
chế n i riêng.
1.4.5. Điều chỉnh chính sách tinh giản biên chế
Điều chỉnh chính sách tinh giản biên chế cũng là bước, là hoạt động cần
thiết và quan trọng trong quy tr nh tổ chức thực hiện chính sách tinh giản
biên chế. Trong quá tr nh thực hiện chính sách tinh giản biên chế nếu gặp
kh khăn do môi trường thực tế thay đổi hoặc do chính sách còn những bất
cập, hạn chế không phù hợp với thực tiễn cần phải c những điều chỉnh nhất
định đ đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với t nh h nh thực tế.
1.4.6. Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản
biên chế
Đôn đốc, theo dõi, ki m tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế
là bước quan trọng không th thiếu trong quy tr nh tổ chức thực hiện chính
sách tinh giản biên chế. Đôn đốc, theo dõi, ki m tra việc thực hiện chính
sách tinh giản biên chế giúp phát hiện những hạn chế, bất cấp của chính sách
tinh giản biên chế và các hạn chế, bất cập các vi phạm sai s t trong tổ chức
thực hiện chính sách tinh giản biên chế đ kịp thời đề xuất với các cấp c
thẩm quyền xem xét, bổ sung, hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi
đ tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế đạt hiệu quả cao.
8


1.4.7. Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách
tinh giản biên chế
Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách tinh giản
biên chế là bước cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong quy
tr nh tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tổng kết đánh giá, rút
kinh nghiệm thực hiện chính sách công n i chung, chính sách tinh giản biên
chế n i riêng là quá tr nh xem xét, kết luận về sự chỉ đạo, điều hành tổ chức
thực hiện chính sách của chủ th thực hiện chính sách (các cơ quan, tổ chức
và đội ngũ cán bộ, công chức c chức năng thực hiện chính sách) và việc
chấp hành, thực hiện của các đối tượng thụ hưởng chính sách.
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Quá tr nh tổ chức thực thi chính sách diễn ra trong thời gian dài và c
liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, v thế kết quả tổ chức thực thi chính
sách tinh giản biên chế cũng sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như:
1.5.1. Các yếu tố khách quan
Yếu tố khách quan là những yếu tố xuất hiện và tác động đến tổ chức
thực thi chính sách tinh giản biên chế từ bên ngoài, độc lập với ý muốn của
chủ th quản lý. Những yếu tố khách quan chủ yếu là:
a) Tính chất của vấn đề chính sách
Tính chất của vấn đề chính sách là yếu tố gắn liền với mỗi chính sách.
Tính chất của vấn đề chính sách c tác động trực tiếp đến cách giải quyết
vấn đề bằng chính sách. Do đ trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản
biên chế phải chú ý đến yếu tố khách quan này đ c giải pháp, phương pháp
thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với họ phù hợp.
b) Môi trường thực thi chính sách
Môi trường thực thi chính sách là yếu tố liên quan đến các hoạt động
kinh tế, chính trị, xã hội, văn h a, an ninh quốc phòng, môi trường tự nhiên
và quốc tế v.v... Các hoạt động này diễn ra theo quy luật trong những điều
kiện cụ th , nên độc lập với quá tr nh thực thi chính sách. Môi trường thực
hiện chính sách tinh giản biên chế ở nước ta hiện nay cơ bản là thuận lợi. Đ
9


là môi trường hết sức thuận lợi cần phải tận dụng và phát huy đ thực hiện
chính sách tinh giản biên chế.
c) Mối quan hệ giữa các đối tượng thực thi chính sách
Mối quan hệ giữa các đối tượng thực thi chính sách th hiện sự thống
nhất hay không về lợi ích của các đối tượng trong quá tr nh thực hiện mục
tiêu chính sách. Nh n chung mối quan hệ giữa các đối tượng thực thi chính
sách tinh giản biên chế cơ bản là đồng thuận.
d) Tiềm lực của các nhóm đối tượng chính sách
Tiềm lực của các nh m đối tượng chính sách được hi u là thực lực và
tiềm năng mà mỗi nh m c được trong mối quan hệ so sánh với các nh m
đối tượng khác. Tiềm lực của nh m lợi ích được th hiện trên các phương
diện chính trị, xã hội, kinh tế v.v... về cả qui mô và tr nh độ.
đ) Đặc tính của đối tượng chính sách
Đặc tính của đối tượng chính sách công n i chung, chính sách tinh giản
biên chế n i riêng là những đặc đi m, tính chất đặc trưng mà các đối tượng
chính sách c được từ bản tính cố hữu hoặc do môi trường sống tạo nên
trong quá tr nh vận động mang tính lịch sử. V vậy, trong tổ chức thực hiện
chính sách tinh giản biên chế phải đặc biệt chú ý đến tác động không tích
cực của đặc tính đối tượng chính sách, đ c các giải pháp hữu hiệu tuyên
truyền, vận động làm công tác tư tưởng, đả thông, thuyết phục đ họ chia sẻ
với kh khăn và quyết tâm chính trị của nhà nước, tự giác thực hiện chính
sách tinh giản biên chế của nhà nước.
1.5.2. Các yếu tố chủ quan
Các yếu tố thuộc về cơ quan công quyền, do cán bộ, công chức chủ
động chi phối quá tr nh thực hiện chính sách được coi là những yếu tổ chủ
quan. Các yếu tố này bao gồm:
a) Thực hiện đúng, đầy đủ các bước trong quy trình tổ chức thực hiện
chính sách
Mỗi bước trong qui tr nh đều c vị trí, ý nghĩa và tác động nhất định đối
với quá tr nh thực hiện chính sách. Trên thực tế, quy tr nh thực hiện chính
10


sách được bắt đầu từ việc tuyên truyền vận động về chính sách và thực hiện
chính sách.
b) Năng lực thực thi chính sách tinh giản biên chế của cán bộ, công
chức trong bộ máy quản lý nhà nước
Năng lực thực thi chính sách tinh giản biên chế của cán bộ, công chức
trong bộ máy quản lý nhà nước là yếu tố chủ quan c vai trò quyết định đến
kết quả tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Năng lực thực thi
chính sách của cán bộ, công chức là thước đo bao gồm nhiều tiêu chí phản
ánh về đạo đức công vụ, năng lực thiết kế tổ chức, năng lực thực tế, năng lực
phân tích, dự báo đ c th chủ động ứng ph với những t nh huống phát
sinh trong tương lai v.v...
c) Điều kiện vật chất cần cho quá trình thực hiện chính sách
Điều kiện vật chất cần cho quá tr nh thực hiện chính sách là yếu tố ngày
càng có vị trí quan trọng đ cùng nhân sự và các yếu tố khác thực hiện thắng
lợi chính sách của nhà nước.
d) Sự đồng tình ủng hộ của người dân
Sự đồng t nh ủng hộ của người dân là yếu tố c vai trò đặc biệt quan
trọng, quyết định sự thành bại của chính sách. Đây là vấn đề hết sức lớn bởi
việc tổ chức thực hiện các mục tiêu chính sách không th chỉ do các cơ quan
và cán bộ, công chức nhà nước làm, mà phải c sự tham gia và sự đồng t nh
ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.
1.6. Những yêu cầu cơ bản trong tổ chức thực hiện chính sách tinh
giản biên chế
1.6.1. Yêu cầu thực hiện mục tiêu chính sách
Mục tiêu chính sách tinh giản biên chế là cái đích chính sách tinh giản
biên chế hướng tới nhằm đạt được kết quả xác định. Do đ bảo đảm yêu cầu
thực hiện mục tiêu chính sách tinh giản biên chế là yêu cầu cơ bản nhất
trong tổ chức thực hiện chính sách.
1.6.2. Yêu cầu bảo đảm tính hệ thống trong thực hiện chính sách tinh
giản biên chế
11


Nội dung của tính hệ thống bao gồm: Hệ thống mục tiêu và biện pháp
của chính sách; hệ thống trong tổ chức bộ máy, tổ chức thực hiện chính
sách; hệ thống trong điều hành, phối hợp thực hiện; hệ thống trong sử dụng
công cụ chính sách với các công cụ quản lý khác của nhà nước.
1.6.3. Yêu cầu đảm bảo tính pháp lý khoa học và hợp lý trong tổ chức
thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Yêu cầu bảo đảm tính pháp lý trong tổ chức thực hiện chính sách tinh
giản biên chế đòi hỏi phải tuân thủ và chấp hành đầy đủ các quy định và chế
định về thực thi chính sách, đảm bảo cho việc tổ chức thiện hiện chính sách
được tập trung, thống nhất.

1.6.4. Yêu cầu đảm bảo lợi ích thực sự cho đối tượng thụ hưởng
chính sách tinh giản biên chế
Trong xã hội thường tồn tại nhiều nh m lợi ích và nhà nước là người
bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Đ thực hiện chức năng này,
nhà nước thường dùng chính sách công đ đảm bảo lợi ích đến cho các đối
tượng thụ hưởng trong xã hội.
1.7. Các phƣơng pháp trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản
biên chế
Phương pháp thực hiện chính sách công n i chung, chính sách tinh giản
biên chế n i riêng là những cách thức mà chủ th sử dụng, tổ chức tri n khai
thực hiện chính sách c hiệu quả.
Đ tổ chức thực hiện tinh giản biên chế đạt được mục tiêu đề ra cần vận
dụng các phương pháp trong tổ chức thực hiện uy n chuy n, linh hoạt, tùy
vào từng đối tượng, từng thời đi m, thời kỳ mà áp dụng các phương pháp
khác nhau, cụ th :
1.7.1. Phương pháp kinh tế
Phương pháp kinh tế là cách thức tác động lên các đối tượng tham gia
thực hiện chính sách tinh giản biên chế bằng các lợi ích vật chất. Đây là
phương pháp liên quan trực tiếp đến lợi ích của các nh m đối tượng chính
sách, nên c tác dụng rất mạnh so với các phương pháp khác.
12


1.7.2. Phương pháp giáo dục thuyết phục
Phương pháp giáo dục thuyết phục là một trong các phương pháp được sử
dụng trong tổ chức thực hiện chính sách công. Phương pháp giáo dục thuyết
phục là cách thức tác động lên các đối tượng và các quá tr nh chính sách bằng
lý tưởng cách mạng, bằng bổn phận và trách nhiệm của công dân đ họ ý thức
được trách nhiệm của m nh trong việc tham gia thực hiện chính sách.
1.7.3. Phương pháp hành chính
Phương pháp hành chính là cách thức tác động của chủ th chính sách lên
đối tượng và quá tr nh thực hiện chính sách bằng quyền lực của nhà nước.
Trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế c th sử dụng phương
pháp kinh tế hoặc phương pháp giáo dục thuyết phục. Nếu sử dụng hai phương
pháp này không mang lại kết quả mong muốn th cần phải sử dụng phương
pháp dùng quyền lực nhà nước, phương pháp cưỡng chế hành chính.
1.7.4. Phương pháp kết hợp
Phương pháp kết hợp là phương pháp tổng hợp của cả ba phương pháp
trên.
1.8. Các chủ thể tham gia thực hiện chính sách tinh giản biên chế
- Chính phủ; các Bộ, ngành Trung ương; cơ quan địa phương các cấp;
- Các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ
Trung ương đến cấp xã;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội;
- Các Hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đ
trả lương;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu;
- Công ty cổ phần c vốn g p của Nhà nước nay được cấp c thẩm
quyền bán hết phần vốn nhà nước;
- Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật.

13


Chƣơng 2
THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
TẠI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
2.1. Thực trạng, chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.1.1. Thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối các cơ
quan hành chính của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
2.1.1.1. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức năm 2015
Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-BNV ngày 07/7/2015 của Bộ Nội vụ về
việc giao biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành
chính nhà nước của Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch là 882 biên chế.
2.1.1.2. Đánh giá quản lý biên chế và sử dụng biên chế công chức
a) Ưu điểm:
Việc quản lý biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức hành chính
của Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại
Nghị định số 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi
hành; việc quản lý biên chế, tuy n dụng công chức gắn với chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính.
b) Khó khăn, vướng mắc:
- Tháng 12/2014, Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch đã hoàn thành việc
xây dựng Đề án Vị trí việc làm, cơ cấu ngạch và biên chế công chức của Bộ
Văn h a, Th thao và Du lịch gửi Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt. Nhưng
đến thời đi m hiện tại, Đề án vẫn chưa được Bộ Nội vụ phê duyệt.
2.1.1.3. Thực trạng biên chế và sử dụng biên chế cán bộ, công chức
a) Cơ cấu theo ngạch
b) Cơ cấu theo tr nh độ chuyên môn đào tạo
c) Cơ cấu theo tr nh độ chính trị
d) Cơ cấu theo tr nh độ ngoại ngữ, tin học và quản lý nhà nước
e) Cơ cấu theo giới tính và độ tuổi
14


2.1.1.4. Đánh giá về cơ cấu đội ngũ công chức
a) Ưu đi m
b) Kh khăn, vướng mắc
c) Thực trạng về đánh giá, phân loại công chức
2.1.2. Thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối các đơn
vị sự nghiệp của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
2.1.2.1. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ
a) Các đơn vị sự nghiệp văn h a, th thao và du lịch
b) Các đơn vị sự nghiệp khoa học - công nghệ
c) Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
d) Các đơn vị sự nghiệp công nghệ thông tin
e) Các đơn vị sự nghiệp truyền thông, báo chí
g) Các đơn vị sự nghiệp y tế
2.1.2.2. Thực trạng biên chế và sử dụng biên chế viên chức
a) Theo chức danh nghề nghiệp
b) Theo tr nh độ đào tạo chuyên môn
c) Theo tr nh độ đào tạo lý luận chính trị
d) Theo tr nh độ ngoại ngữ và tin học
e) Theo giới tính và độ tuổi:
2.1.2.3. Đánh giá quản lý biên chế, sử dụng biên chế và cơ cấu công
chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
a) Mặt được
b) Một số tồn tại, hạn chế
c) Nguyên nhân các mặt tồn tại, hạn chế
2.1.2.4. Thực trạng về đánh giá, phân loại công chức, viên chức
a) Kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức
b) Đánh giá mặt được và những kh khăn, vướng mắc
2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.2.1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015
của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
15


chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Văn h a, Th thao và Du
lịch đã tri n khai các công việc, như sau:
a) Xây dựng kế hoạch tri n khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
b) Phổ biến, tuyên truyền thực hiện chính sách tinh giản biên chế
c) Phân công, phối hợp thực hiện
d) Tri n khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
e) Theo dõi, đôn đốc, ki m tra việc thực hiện chính sách
g) Điều chỉnh chính sách tinh giản biên chế
h) Đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện
chính sách
2.2.2. Các bước trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế
(hướng dẫn thực hiện tại đơn vị)
a) Tổ chức thực hiện
b) Hướng dẫn cụ th việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế.
c) Hướng dẫn hồ sơ tinh giản biên chế.
d) Nơi tiếp nhận: Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán
bộ).
e) Thời hạn nộp hồ sơ
2.3. Thực trạng bảo đảm các yêu cầu trong thực hiện chính sách
tinh giản biên chế tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.3.1. Trong quá tr nh tri n khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch luôn đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu
mục tiêu đề ra:
a) Mục tiêu chung
b) Mục tiêu cụ th
2.3.2. Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch
đã tri n khai thực hiện xây dựng kế hoạch, phân công thực hiện, vai trò trách
nhiệm của từng tập th , cá nhân đ quá tr nh thực hiện tinh giản biên chế đạt
được mục tiêu đã đề ra.
16


2.3.3. Trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế, khi xây dựng
kế hoạch đã phân công rõ trách nhiệm cụ th của từng đơn vị, cá nhân.
2.3.4. Kết quả các trường hợp tinh giản biên chế của các đơn vị thuộc
Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch được niêm yết công khai danh sách tên,
các mức trợ cấp được hưởng, tổng tiền trợ được hưởng khi tinh giản tại các
đơn vị, cá nhân (đối tượng) biết được m nh sẽ được hưởng bao nhiêu.
2.4. Thực trạng các chủ thể tham giam thực hiện chính sách tinh
giản biên chế tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tham gia thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Bộ Văn h a, Th
thao và Du lịch, gồm các chủ th :
- Các cơ quan quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở
hữu được chuy n đổi từ công ty nhà nước, nay tiếp tục được cấp c thẩm
quyền phê duyệt thực hiện sắp xếp lại theo phương án cổ phần hóa;
- Công ty cổ phần c vốn g p của Nhà nước nay được cấp c thẩm
quyền bán hết phần vốn nhà nước.
2.5. Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch

2.5.1. Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 20072011
a) Việc tri n khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08
tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tinh giản biên chế
b) Kết quả thực hiện
2.5.2. Kế hoạch, kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai
đoạn 2015-2021
a) Kế hoạch tinh giản biên chế của Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch giai
đoạn 2015-2021
b) Kết quả thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết đợt 1 năm
2017 (đến tháng 6/2017) của Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch
2.6. Đánh giá chung kết quả tổ chức thực hiện chính sách tinh giản
biên chế tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17


2.6.1. Ưu điểm của tổ chức thực hiện chính sách
Việc tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Bộ Văn h a,
Th thao và Du lich được thực hiện đầy đủ các bước trong quá tr nh tri n
khai thực hiện chính sách (7 bước), đã xây dựng kế hoạch tri n khai thực
hiện chính sách tinh giản biên chế; đã kịp thời tiến hành phổ biến, tuyên
truyền chính sách qua các h nh thức: tập huấn, các báo, tạp chí của ngành;
c sự phân công, phối hợp thực hiện giữa các đơn vị liên quan.; trong quá
tr nh tổ chức thực hiện chính sách nếu c kh khăn đã chủ động đề xuất các
cấp c thẩm quyền sửa đổi, bổ sung khắc phục những hạn chế bất cập của
chính sách. Đã chú ý đến công tác theo dõi, ki m tra, đôn đốc việc thực hiện
chính sách và đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện
chính sách tinh giản biên chế. Nhờ việc tổ chức thực hiện tốt chính sách tinh
giản biên chế mà chính sách tinh giản biên chế của Nhà nước đã kịp thời đi
vào cuộc sống.
2.6.2. Hạn chế bất cập của tổ chức thực hiện chính sách
- Nhận thức về vị trí, vai trò, đặc đi m, tính chất của chính sách tinh
giản biên chế chưa đầy đủ;
- Nhận thức về tầm quan trọng của tổ chức thực thi chính sách còn rất
đơn giản.
- Việc xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn
rất chung chung, không rõ ràng, cụ th , theo cảm tính.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, nội dung, yêu cầu của
chính sách tinh giản biên chế không đầy đủ.
- Các văn bản hướng dẫn, phổ biến thực hiện chính sách tinh giản biên
chế kh hi u.
2.6.3. Nguyên nhân của các hạn chế bất cập trong tổ chức thực hiện
chính sách
Một là, nhận thức về bản chất, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu và
giải pháp tinh giản biên chế rõ ràng, chính xác và đầy đủ nên thực hiện chưa
đáp ứng yêu cầu;
18


Hai là, việc sắp xếp, hoàn thiện bộ máy chưa thật sự gắn kết với điều
chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
Ba là, chưa kịp thời sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn
chức danh cán bộ, công chức;
Bốn là, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, thẩm quyền, trách
nhiệm của cán bộ, công chức ở từng chức danh, từng vị trí công tác trong hệ
thống chính trị chưa được xác định rõ ràng, đầy đủ;
Năm là, chưa c cơ chế, căn cứ giao và quản lý biên chế một cách khoa
học và thống nhất trong cả hệ thống chính trị;
Sáu là, chính sách đề ra thực hiện tinh giản biên chế không hợp lý.
Chƣơng 3
PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Ở NƢỚC TA HIỆN NAY
3.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức thực hiện chính sách tinh
giản biên chế ở nƣớc ta hiện nay
- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế phải tuân thủ các yêu cầu,
nguyên tắc nhất định.
- Nâng cao tr nh độ năng lực hay kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức thực thi chính sách tinh giản biên chế.
- Đổi mới nhận thức đầy đủ về vai trò, nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu
nguyên tắc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
3.2. Các giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện chính sách tinh giản
biên chế ở nƣớc ta hiện nay
3.2.1. Đổi mới nhận thức đầy đủ, ý nghĩa tầm quan trọng của việc tổ
chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế ở nước ta hiện nay
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế là một khâu cấu thành chu tr nh
chính sách, là toàn bộ quá tr nh chuy n h a ý chí của chủ th chính sách
thành hiện thực với các đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu chính sách. Tổ
19


chức thực thi chính sách tinh giản biên chế thời gian qua trong cả nước n i
chung, ở Bộ Văn h a, Th thao và Du lịch n i riêng chưa đạt được mục tiêu
chính sách, còn nhiều hạn chế, bất cập. Nguyên nhân sâu xa của các hạn chế
bất cập trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế là do nhận thức chưa
đầy đủ về bản chất, mục tiêu, nội dung, nội hàm của tinh giản biên chế, nhất
là nhận thức về tầm quan trọng, vai trò quyết định của tổ chức thực hiện
chính sách tinh giản biên chế. Chính v vậy đ thực hiện được mục tiêu
chính sách cần phải đổi mới nhận thức đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng của
tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
3.2.2. Hoàn thiện các bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính
sách tinh giản biên chế
- Hoàn thiện kế hoạch tri n khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
- Đổi mới h nh thức và phương pháp phổ biên tuyên truyền chính sách
tinh giản biên chế
- Đổi mới phân công phối hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế
một cách hợp lý và chặt chẽ
- Tăng cường các giải pháp, công cụ đ duy tr chính sách tinh giản biên chế
- Chủ động điều chỉnh chính sách tạo điều kiện thuận lợi đ tổ chức
thực thi chính sách c hiệu quả cao
- Tăng cường đôn đốc, theo dõi ki m tra thực hiện chính sách tinh giản
biên chế
- Đổi mới nâng cao hiệu quả tổng kết, đánh giá tổ chức thực hiện chính
sách tinh giản biên chế
3.2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu trong tổ chức thực hiện
chính sách tinh giản biên chế
Đ nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế cần phải
thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu trong tổ chức thực hiện chính sách. Đ
là các yêu cầu: thực hiện mục tiêu chính sách; đảm bảo tính hệ thống; tính
khoa học, hợp lý và pháp lý trong tổ chức thực hiện chính sách; đảm bảo lợi
ích thực sự cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.
20


3.2.4. Lựa chọn các phương pháp hợp lý trong tổ chức thực hiện
chính sách tinh giản biên chế
Các phương pháp được sử dụng phổ biến trong tổ chức thực hiện chính
sách công gồm: phương pháp kinh tế; phương pháp giáo dục, thuyết phục;
phương pháp kết hợp.
3.2.5. Nâng cao năng lực và đề cao trách nhiệm của các chủ thể tham
gia thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế
cần phải c các giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực thực hiện chính sách
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan tham gia thực hiện
chính sách tinh giản biên chế từ trung ương đến địa phương. Hiệu quả thực
hiện chính sách tinh giản biên chế phụ thuộc vào năng lực thực hiện chính
sách tinh giản biên chế của đội ngũ cán bộ, công chức tham gia thực hiện
chính sách.
3.2.6. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện
chính sách công cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi chính sách tinh
giản biên chế
Đ nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế
cần phải c các giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực thực hiện chính sách
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện chính sách.
Một trong các giải pháp quan trọng là tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng
cao năng lực thực hiện chính sách công cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức tham gia thực hiện chính sách.

3.2.7. Tăng cường các nguồn lực để thực hiện chính sách tinh giản
biên chế
Tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế là hoạt động của các cơ
quan quản lý hành chính nhà nước. Đ thực hiện chính sách tinh giản biên chế
đạt được mục tiêu đề ra cần huy động các nguồn lực (con người, tài chính, cơ
sở vật chất) cùng tham gia vào thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
3.2.8. Các kiến nghị đề xuất
3.2.8.1. Các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện chính sách tinh giản biên chế
21


- Đổi mới nhận thức về bản chất và mục đích của việc tinh giản biên chế;
- Xác định chính xác đối tượng cần phải tinh giản biên chế;
- Đẩy mạnh cải cách, tinh giản bộ máy, rà soát, sắp xếp, phân công, tổ
chức lại lao động trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
và UBND các cấp;
- Xác định biên chế của từng cơ quan trên cơ sở vị trí việc làm, tầm quan
trọng, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng và độ phức tạp của công việc, cơ cấu,
tiêu chuẩn chức danh, định mức lao động của cán bộ,công chức;
- Đổi mới và thực hiện nghiêm túc việc tuy n dụng cán bộ, công chức,
viên chức;
- Đẩy mạnh việc thực hiện khoán biên chế và chi phí hành chính;
- Tăng cường thực hiện xã hội h a các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công;
- Xây dựng chính sách, pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức theo quy định mới của Hiến
pháp năm 2013;
- Hoàn thiện tổ chức khoa học lao động của cán bộ, công chức trong các
cơ quan hành chính nhà nước.
3.2.8.2. Các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện tổ chức thực hiện chính sách
tinh giản biên chế
- Tri n khai tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên nguyên
tắc: tất cả những ai liên quan đến chính sách tinh giản biên chế đều phải c
trách nhiệm tham gia vào quá tr nh thực hiện chính sách;
- Thực hiện đầy đủ 7 bước trong quá tr nh tổ chức thực hiện chính sách:
Xây dựng kế hoạch; phổ biến tuyên truyền; phân công, phối hợp; duy tr ,
điều chỉnh; theo dõi, đôn đốc; ki m tra, đánh giá; tổng kết, rút kinh nghiệm
thực hiện chính sách;
- Đảm bảo những yêu cầu cơ bản đối với tổ chức thực hiện chính sách:
thực hiện mục tiêu; bảo đảm tính hệ thống; các cơ quan nhà nước phải đảm
bảo tính pháp lý, khoa học và hợp lý trong thực hiện chính sách tinh giản
biên chế; đảm bảo lợi ích thật sự cho đối tượng thụ hưởng;
- Cả hệ thống chính trị vào cuộc;
22


- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ đức, đủ tài, c năng lực hoàn
thành nhiệm vụ, công tâm, trung thực được khuyến khích bởi chế độ tiền lương
thỏa đáng và các chính sách khuyến khích, tạo động cơ làm việc hiệu quả;
- Thủ tục hành chính được rút gọn.
KẾT LUẬN
Chính sách công n i chung và chính sách tinh giản biên chế n i riêng là
chính sách của Nhà nước là tổng th cán biện pháp nhằm can thiệp vào vấn
đề của xã hội. Chính sách tinh giản biên chế nhằm đáp ứng yêu cầu cơ cấu
lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người c đức, c tài vào hoạt
động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp h a, hiện đại h a đất nước và hội nhập quốc
tế; g p phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,
tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.
Với đề tài luận văn Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực
tiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, luận văn tập trung nêu quá tr nh, kết
quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Bộ Văn h a, Th thao và du
lịch. Đánh giá thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ khi chính sách
được ban hành đến khi thực hiện chính sách. Đồng thời đánh giá những ưu
đi m, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của chính sách tinh giản biên chế
trong quá tr nh thực hiện.
Chính sách tinh giản biên chế là một trong những công cụ đ Nhà nước
thực hiện quản lý nhà nước về biên chế. Thực hiện chính sách tinh giản biên
chế là việc đánh giá, phân loại đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư,
không đáp ứng yêu cầu công việc, không th tiếp tục bố trí sắp xếp công
việc khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện
tinh giản biên chế.
Đ thực hiện chính sách tinh giản biên chế đạt được kết quả, mục tiêu đề
ra, luận văn đưa ra nh m giải pháp cụ th : thực hiện đầy đủ các bước trong
quá tr nh thực hiện chính sách, các yêu cầu cơ bản đối với tổ chức thực hiện
23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×