Tải bản đầy đủ

Su dien li

Sù ®iÖn li
Sù ®iÖn li
Líp 11 PTTH
Líp 11 PTTH
Sù ®iÖn li
Sù ®iÖn li
I.
I.
HiÖn t­îng ®iÖn li
HiÖn t­îng ®iÖn li
II.
II.
C¬ chÕ cña qu¸ tr×nh ®iÖn li
C¬ chÕ cña qu¸ tr×nh ®iÖn li
1. CÊu t¹o cña ph©n tö H
1. CÊu t¹o cña ph©n tö H
2
2
O
O
2. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña NaCl trong n­íc

2. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña NaCl trong n­íc
3. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña HCl trong n­íc
3. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña HCl trong n­íc
1.
1.
Thí nghiệm
Thí nghiệm
Kết luận: dung dịch axit, bazơ, muối dẫn được
Kết luận: dung dịch axit, bazơ, muối dẫn được
điện.
điện.
2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung
2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung
dịch axit, bazơ, muối trong nước.
dịch axit, bazơ, muối trong nước.
Đó là do trong dung dịch của chúng có các tiểu
Đó là do trong dung dịch của chúng có các tiểu
phân mang điện tích được gọi là các ion.
phân mang điện tích được gọi là các ion.
Ion mang điện tích dương là cation ( Na
Ion mang điện tích dương là cation ( Na
+
+
, H
, H
+
+
)
)
Ion mang điện tích âm là anion ( Cl
Ion mang điện tích âm là anion ( Cl
-
-
, OH
, OH
-
-
)
)
I. Hiện tượng điện li


I. Hiện tượng điện li
3. Định nghĩa
3. Định nghĩa
-
Chất điện li: là những chất tan trong nước
Chất điện li: là những chất tan trong nước
phân li ra các ion
phân li ra các ion


dung dịch chất điện li dẫn được điện.
dung dịch chất điện li dẫn được điện.


Dung dịch chất không điện li không dẫn
Dung dịch chất không điện li không dẫn
được điện ( rượu êtylic, đường
được điện ( rượu êtylic, đường
saccarozơ )
saccarozơ )
I. HiÖn t­îng ®iÖn li
-
Sù ®iÖn li: lµ qu¸ tr×nh ph©n li c¸c chÊt
Sù ®iÖn li: lµ qu¸ tr×nh ph©n li c¸c chÊt
trong n­íc thµnh ion.
trong n­íc thµnh ion.
Sù ®iÖn li ion ©m + ion d­¬ng
Sù ®iÖn li ion ©m + ion d­¬ng
Axit gèc axit + H
Axit gèc axit + H
+
+
Baz¬
Baz¬
OH
OH
-
-
+ ion kim lo¹i
+ ion kim lo¹i
Muèi gèc axit + ion kim lo¹i
Muèi gèc axit + ion kim lo¹i

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×