Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)


******************************************* ***********
T8 Bài soạn: luyện tập NS : 30/09
ND: 02/10
I.Mục tiêu:
*Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức đáng nhớ.
*Vận dụng thành thạo các hằng đẳng thức vào giải toán.
II.Chuẩn bị:
*GV: Bảng phụ,phiếu học tập nd B33/
16
Sgk.
*HS: Bảng phụ nhóm.
III.Tiến trình lên lớp:
1. ổ n định(1') :
2.BC( 7) :
Viết dạng tổng quát và lấy ví dụ minh họa cho hằng đẳng thức:
Tổng hai lập phơng ? Hiệu hai lập phơng ?
3.BM :
Hoạt động của thầy giáo H.Đ. của H Ghi bảng
HĐ1. H.d.H làm B33/
16

Sgk
(11):
-Y/c H hoạt động nhóm:
-Giao bài cho nhóm (trên phiếu).
- Y/c H hoạt động nhóm và làm
trên phiếu học tập.
-Kiểm tra H thảo luận nhóm.
-Y/c đại diện nhóm trình bày (dán).
Gọi các nhóm khác điều chỉnh góp ý
+Kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung cho
bài làm của H.
HĐ1.H.d. H làm B34 /
17
Sgk (9):
*Y/c H hoạt động nhóm:
- Giao bài cho H theo nhóm:
Nhóm 1-2: B34 a
Nhóm 3-4: B34 b
Nhóm 5-6: B34 c
-Y/c H làm toán theo nhóm.
+Kiểm tra H.Đ của H.
-Gọi đại diện 3 nhóm trình bày.
-Y/c 3 đại diện nhóm còn lại và
một số ý kiến khác góp ý, bổ sung.
*Khuyến khích H đề xuất phơng án
khác.
-H.Đ. nhóm
-Nhận phiếu
-Làm toán
-Trình bày
-Góp ý
-Hoàn thiện
-H.Đ. nhóm
-Nhận việc
-Làm toán
-Trình bày
-Góp ý
-Nêu cách

-Hoàn thiện


B33/
16
Sgk : Tính:
a) (2+xy)
2
= 2
2
+2.2.xy+(xy)
2
= 4+4xy+x
2
y
2
b) (5-3x)
2
= 5
2
-2.5.3x+(3x)
2
= 25-30x+9x
2
c) (5-x
2
)(5+x
2
)=5
2
-(x
2
)
2
=25-x
4
d) (5x-1)
3
=(5x)
3
-3.(5x)
2
.1+3.5x.1
2
-1
3
=125x
3
-75x
2
+15x-1
e) (2x-y)(4x
2
+2xy+y
2
)
=(2x-y)
( )
2
2
2 2 .x x y y

+ +

=(2x)
3
-y
3
=8x
3
-y
3
B34/
17
Sgk: Rút gọn biểu thức:
a) (a+b)
2
-(a-b)
2

=(a+b+a-b)
( )
a b a b+

= 2a.(a+b-a+b) =2a.2b = 4ab.
b) (a+b)
3
-(a-b)
3
-2b
3
=a
3
+3a
2
b+3ab
2
+b
3
-(a
3
-3a
2
b+3ab
2
-b
3
)2b
3
=a
3
+3a
2
b+3ab
2
+b
3
-a
3
+3a
2
b-3ab
2
+b
3
-2b
3
=6a
2
b
c) = x
2
+y
2
+z
2
+2xy+2xz+2yz-2x
2
-2xy
-2xy-2y
2
-2xz-2yz+x
2
+2xy+y
2
= z
2


******************************************* ***********
Hoạt động của thầy giáo H.Đ. của H Ghi bảng
HĐ3. H.d. H làm B36 /
17
Sgk (7 ):
a) Bài toán vận dụng kiến thức nào ?
? Hãy sử dụng hằng đẳng thức để
biến đổi: A = x
2
+4x+4 ?
? Nêu và trình bày cách tính giá trị
biểu thức A ?
b) Biến đổi biểu thức:
B= x
3
+3x
2
+3x+1 nh thế nào ?
-Tại x=99 thì B có giá trị bằng bao
nhiêu ?
-Y/c H trình bày bài giải.
+Điều chỉnh bài làm của H.
Suy nghĩ-TL
Thực hiện y/c
-Trình bày
-Trả lời
-Trả lời
-Trình bày
-Hoàn thiện
B36 /
17
Sgk : Tính giá trị biểu thức:
a) Ta có:
A=x
2
+4x+4==(x+2)
2
Tại x=98, ta có:
A=(98+2)
2
=100
2
=10 000.
b) Ta có:
B=x
3
+3x
2
+3x+1==(x+1)
3
Tại x=99, ta có:
B=(99+1)
3
=100
3
=1 000 000.
V.HDVN( 10 ):
*Bài tập:
B35 /
17
Sgk :
a) Có thể đa A = 34
2
+66
2
+68.66 về dạng nào ? Vận dụng đợc hằng đẳng
thức nào ?
b) Biểu thức: B = 74
2
+24
2
-48.74 áp dụng kiến thức nào để biến đổi ? Biến
đổi nó nh thế nào ?
( Gợi ý:
a) A = 34
2
+66
2
+68.66 = 34
2
+68.66+66
2
= 34
2
+2.34.66+66
2
=(..+.)
2
=
b) B = 24
2
- 48.74+74
2
= 24
2
-2.24.74+74
2
=.. )
B36 /
17
Sgk :
Gợi ý: Phân tích và vận dụng hợp lí hằng đẳng thức đáng nhớ !
*Dặn dò:
-Học bài, viết chính xác tất cả các hằng đẳng thức đã học và luyện tập
phát biểu các hằng đẳng thức đó bằng lời.
-Bài tập: 35, 37, 38/
17
Sgk.
-Nghiên cứu và thực hiện tốt trò chơi: Đôi bạn nhanh nhất !
-Nghiên cứu trớc bài học:
phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp
đặt nhân tử chung
-------------------------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×