Tải bản đầy đủ

Giáo án học kì 1-Tham khảo

Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 05/09/200 .
PHÁƯN I: VÁÛT L PHÁN TỈÍ V NHIÃÛT HC
Chỉång I: CHÁÚT RÀÕN
Bi: CHÁÚT KÃÚT TINH V CHÁÚT VÄ ÂËNH HÇNH
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc: Phán biãût âỉåüc cháút kãút tinh v cháút vä âënh hçnh dỉûa vo tênh
cháút vé mä v cáúu trục vi mä ca chụng
2. K nàng: Phán biãût âỉåüc cháút âån tinh thãø v cháút âa tinh thãø dỉûa vo tênh dë
hỉåïng v tênh âàóng hỉåïng
3. Thại âäü: Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa
hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Nãu váún âãư, hc sinh ch âäüng v têch cỉûc
nghiãn cỉïu.
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: Máùu mäüt säú tinh thãø v kênh lụp
2. Hc sinh: Nàõm lải khại niãûm vãư cáúu tảo cháút, cạc trảng thại cáúu tảo cháút
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)

2. KIÃØM TRA BI C: Nãu âàûc âiãøm, tênh cháút ca cháút ràõn, cháút lng, cháút khê?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Chỉång trçnh låïp 10 chụng ta â nghiãn cỉïu cạc trảng thại ca
cháút ràõn, lng, khê; trong chỉång trçnh låïp 11 chụng ta nghiãn cỉïu vãư màût vi mä ca
cạc cháút ràõn, lng, khê. Tỉì âọ chụng ta hiãøu âỉåüc cạc âàûc tênh dáùn nhiãût, âiãûn,
tỉì ca váût cháút. Âọ l mủc âêch nghiãn cỉïu trong chỉång ny. Âãø nghiãn cỉïu cáúu
tảo dảng váût cháút ca cháút ràõn v tênh dáùn âiãûn v cạch âiãûn ca cháút ràõn, bi
hc häm nay giụp cạc em hiãøu sáu hån vãư màût cáúu trục vãư cháút ràõn.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Quan sạt v nháûn xẹt hçnh dảng v
kêch thỉåïc ca múi àn khi ta âáûp
vủn?
− Thãú no l tinh thãø?
− Cạc tinh thãø ca cạc cháút khạc
nhau cọ giäúng nhau khäng? Vç sao?
1. Cháút kãút tinh:
a. Tinh thãø:
− Quan sạt tinh thãø múi àn (NaCl) åí cạc
kêch thỉåïc khạc nhau âãưu cọ chung hçnh
häüp láûp phỉång.

Khại niãûm: nhỉỵng kãút cáúu ràõn cọ
dảng hçnh hc xạc âënh gi l tinh thãø

Tênh cháút:
+ Tinh thãø ca mäùi cháút cọ hçnh dảng
âàûc trỉng xạc âënh
+ Cng mäüt loải tinh thãø tu theo âiãưu
kiãûn hçnh thnh cọ thãø cọ kêch thỉåïc
låïn nh khạc nhau.
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Thãú no l cháút âån tinh thãø, váût
âån tinh thãø?
b. Cháút âån tinh thãø v cháút âa tinh
thãø:
b.1. Cháút âån tinh thãø:

Khại niãûm: cháút âån tinh thãø l cháút
âỉåüc cáúu tảo tỉì mäüt tinh thãø.
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
1
TIÃÚT
1
Giáo án Vật lý 11
Nóu nhổợng thuọỹc tờnh vỏỷt lyù?
Tờnh chỏỳt vỏỷt lyù theo caùc phổồng
khaùc nhau thỗ khọng giọỳng nhau goỹi laỡ
tờnh dở hổồùng.
Tờnh dỏựn õióỷn, tờnh dỏựn nhióỷt vaỡ
caùc tờnh chỏỳt khaùc cuợng thay õọứi nhổ
thóỳ naỡo trong chỏỳt õồn tinh thóứ?
Thóỳ naỡo laỡ chỏỳt õa tinh thóứ?
Tờnh õúng hổồùng vỏỷt lyù thóứ hióỷn
nhổ thóỳ naỡo?
Tờnh chỏỳt vỏỷt lyù theo caùc phổồng
khaùc nhau maỡ giọỳng nhau goỹi laỡ tờnh
õúng hổồùng
Phỏn bióỷt chỏỳt õa tinh thóứ vaỡ chỏỳt
õồn tinh thóứ nhổ thóỳ naỡo?
Chỏỳt khọng coù cỏỳu taỷo tinh thóứ laỡ
chỏỳt gỗ?
Nóu nhổợng õỷc õióứm cuớa õổồỡng n
khi nung noùng?
Mọỹt sọỳ chỏỳt nhổ õổồỡng, lổu
huyỡnh,... thuọỹc nhổợng loaỷi chỏỳt naỡo?
Vỏỷt õồn tinh thóứ õổồỹc cỏỳu taỷo tổỡ
chỏỳt õồn tinh thóứ.

ỷc õióứm: tờnh chỏỳt vỏỷt lyù theo caùc
hổồùng khaùc nhau thỗ khọng giọỳng nhau.
Chỏỳt õồn tinh thóứ coù tờnh dở hổồùng
Tờnh dỏựn õióỷn, tờnh dỏựn nhióỷt vaỡ caùc
tờnh chỏỳt khaùc cuợng thay õọứi trong chỏỳt
õồn tinh thóứ.
Vờ duỷ: Tinh thóứ thaỷch anh
b.2. Chỏỳt õa tinh thóứ:
Khaùi nióỷm: Chỏỳt õa tinh thóứ laỡ chỏỳt
cỏỳu taỷo tổỡ nhióửu õồn tinh thóứ rỏỳt nhoớ
lión kóỳt họựn õọỹn vồùi nhau.
- ỷc õióứm: chỏỳt õa tinh thóứ coù tờnh
õúng hổồùng
Vờ duỷ: Kim loaỷi laỡ chỏỳt õa tinh thóứ
2. Chỏỳt vọ õởnh hỗnh:

Khaùi nióỷm: Chỏỳt vọ õởnh hỗnh laỡ nhổợng
chỏỳt khọng coù cỏỳu taỷo tinh thóứ.

ỷc õióứm:
+ Quaù trỗnh bióỳn õọứi traỷng thaùi lión tuỷc,
khọng coù giồùi haỷn roợ raỡng giổợa traỷng
thaùi rừn vaỡ traỷng thaùi loớng
+ Chỏỳt vọ õởnh hỗnh coù tờnh õúng hổồùng.
Chuù yù: Mọỹt sọỳ chỏỳt vổỡa laỡ chỏỳt kóỳt
tinh, vổỡa laỡ chỏỳt vọ õởnh hỗnh
4. CUNG C:
Phỏn bióỷt chỏỳt kóỳt tinh vaỡ chỏỳt vọ õởnh hỗnh
Nóu laỷi tờnh chỏỳt õúng hổồùng vaỡ tờnh dở hổồùng
5. DN DOè:
Vóử nhaỡ xem laỷi kóỳt cỏỳu cuớa muọỳi n, õaỷm NPK, õổồỡng n
Phỏn bióỷt tờnh chỏỳt õúng hổồùng vaỡ tờnh dở hổồùng cuớa vỏỷt chỏỳt.
Giaùo vión: Trổồng Chờ Hióửn Tọứ Vỏỷt Lyù - Trổồỡng THPT ọng Haỡ
2
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 05/09/200 .
Bi: MẢNG TINH THÃØ
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Nàõm âỉåüc cáúu trục v tênh cháút ca mảng tinh thãø.
− Hiãøu âỉåüc nghéa chäø hng trong mảng tinh thãø.
2. K nàng:
− Váûn dủng tênh dë hỉåïng ca âån tinh thãø âãø gii thêch tênh cháút ca mảng tinh
thãø.
3. Thại âäü:
− Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Nãu váún âãư, hc sinh ch âäüng v têch cỉûc
nghiãn cỉïu
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: Mä hçnh v hçnh v mảng tinh thãø trãn giáúy khäø låïn mảng tinh thãø kim
cỉång, than chç, múi àn
2. Hc sinh: Xem lải thuút âäüng hc phán tỉí
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng(P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
− So sạnh cháút âån tinh thãø v cháút âa tinh thãø?
− Thãú no l tênh dë hỉåïng, tênh âàóng hỉåïng?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Âãø hiãøu hån vãư tênh cháút chuøn âäüng nhiãût ca váût cháút v
tinh cháút mang âiãûn ca váût cháút chụng ta phi hiãøu vãư khại niãûm mảng tinh thãø
v cáúu trục ca váût ràõn. Âọ l näüi dung bi hc häm nay.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Vç sao nghiãn cỉïu cáúu trục ca váût
cháút?
− Mảng tinh thãø l gç?
− Cạc hảt åí trảng thại bçnh thỉåìng
chuøn âäüng nhỉ thãú no?
− Hy gii thêch tênh dë hỉåïng ca
than chç?
1. Mảng tinh thãø:
− Tinh thãø âỉåüc cáúu tảo tỉì cạc ngun
tỉí, phán tỉí, hồûc ion (hảt) âỉåüc sàõp
xãúp mäüt cạch cọ tráût tỉû trong khäng gian
tải cạc âiãøm xạc âënh håüp thnh mảng
tinh thãø, mäùi âiãøm xạc âënh gi l nụt.
− Cạc hảt dao âäüng xung quanh vë trê cán
bàòng (nụt ) gi l chuøn âäüng nhiãût.
− Vê dủ: mảng tinh thãø Na, C
12
, C
16
2. Mảng tinh thãø v cạc tênh cháút ca
cháút kãút tinh:
− Dỉûa vo cáúu trục ca mảng tinh thãø
âãø gii thêch tênh cháút váût l ca váût
cháút.
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
3
TIÃÚT
2
Giáo án Vật lý 11
HOAT ĩNG THệY & TROè NĩI DUNG KIN THặẽC
Vỗ sao caùc vỏỷt cỏỳu taỷo cuỡng mọỹt
loaỷi haỷt coù tờnh chỏỳt vỏỷt lyù khaùc
nhau?
Thóỳ naỡo laỡ maỷng tinh thóứ lyù
tổồớng?
Vỗ sao coù chọứ hoớng trong maỷng tinh
thóứ thỗ tờnh chỏỳt vỏỷt bở sai lóỷch?
Maỷng tinh thóứ cuớa vỏỷt chỏỳt bở sai
lóỷch thỗ tờnh chỏỳt vỏỷt lyù nhổ dỏựn
õióỷn, dỏựn nhióỷt cuớa vỏỷt chỏỳt nhổ
thóỳ naỡo?
Caùc chỏỳt õổồỹc cỏỳu taỷo bồới cuỡng mọỹt
loaỷi haỷt nhổng coù cỏỳu truùc maỷng tinh thóứ
khaùc nhau thỗ coù tờnh chỏỳt khaùc nhau.
3. Maỷng tinh thóứ lyù tổồớng vaỡ chọứ hoớng:
Maỷng tinh thóứ lyù tổồớng laỡ maỷng tinh thóứ
coù cỏỳu truùc hoaỡn haớo õuùng nhổ mọ taớ hỗnh
hoỹc cuớa noù.
Thổỷc tóỳ, maỷng tinh thóứ coù chọứ bở sai
lóỷch goỹi laỡ chọứ hoớng do õoù tờnh chỏỳt cuớa
chỏỳt kóỳt tinh bở sai lóỷch nhióửu so vồùi
maỷng tinh thóứ lờ tổồớng. Do õoù tờnh chỏỳt
vỏỷt lyù nhổ dỏựn õióỷn, dỏựn nhióỷt cuớa vỏỷt
chỏỳt seợ khaùc so vồùi lyù thuyóỳt.
4. CUNG C: Giaới thờch tờnh chỏỳt vỏỷt lyù cuớa than chỗ vaỡ kim cổồng.
5. DN DOè: Vóử nhaỡ hoỹc baỡi cuớ vaỡ traớ lồỡi cỏu hoới trong saùch giaùo khoa.
Giaùo vión: Trổồng Chờ Hióửn Tọứ Vỏỷt Lyù - Trổồỡng THPT ọng Haỡ
4
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 05/09 /200 .
Bi: BIÃÚN DẢNG CA VÁÛT RÀÕN
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Nháûn biãút âỉåüc cạc loải biãún dảng kẹo v nẹn, biãún dảng càõt v biãún dảng
ún.
− Hiãøu âỉåüc âënh lût Hooke cho biãún dảng kẹo v nẹn, sút ân häưi.
2. K nàng:
− Hiãøu âỉåüc âënh lût Hục v cọ k nàng sỉí dủng âënh lût âãø gii cạc bi táûp
âënh lỉåüng trong sạch giạo khoa.
3. Thại âäü: Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa
hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Nãu váún âãư, hc sinh ch âäüng v têch cỉûc
nghiãn cỉïu.
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: L xo, thanh tre, thanh thẹp mng, kẹo, táúm tän, nhỉûa.
2. Hc sinh: Tçm hiãøu thỉûc tãú cạc váût dủng hng ngy nhỉ khung xe âảp, âỉåìng
ray âỉåìng xàõt, x gäư.
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
− Thãú no l mảng tinh thãø? Tải sao phi nghiãn cỉïu cáúu trục mảng tinh thãø váût
cháút?
− Gii thêch tênh dë hỉåïng ca than chç?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: ÅÍ låïp 10 chụng ta â nghiãn cỉïu sỉû biãún dảng ca l xo v â
nàõm âỉåüc biãøu thỉïc âënh lût Hục; Bi hc häm nay giụp chụng ta nghiãn cỉïu cạc
dảng biãún dảng ca váût ràõn âọ l biãún dảng kẹo, nẹn, biãún dảng ún, biãún
dảng càõt.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Thãú no l biãún dảng ca váût
ràõn?
− Nãu cạc ngun nhán ca biãún
dảng?
− Thãú no l tênh ân häưi? Tênh
do?
− Nãu vê dủ vãư tênh ân häưi?
− Nãu vê dủ vãư tênh do ca váût
ràõn gàûp trong thỉûc tãú?
− Mäüt váût ràõn cọ thãø cọ c tênh
do v tênh ân häưi khäng? Vê
dủ?
− Giåïi hản ân häưi l gç?
1. Tênh ân häưi v tênh do:
− Tạc dủng lỉûc vo váût cọ thãø lm váût
ràõn bë biãún dảng
− Ngoải lỉûc thäi tạc dủng:
+ Váût láúy lải hçnh dảng v kêch thỉåïc
ban âáưu gi biãún dảng ca váût l biãún
dảng ân häưi, váût cọ tênh ân häưi.
+ Váût khäng láúy lải hçnh dảng v kêch
thỉåïc ban âáưu gi biãún dảng ca váût l
biãún dảng do (hay biãún dảng cn dỉ) v
váût cọ tênh do.
− Cạc váût ràõn cọ thãø cọ c tênh ân häưi v
tênh do
− Giåïi hản m trong giåïi hản âọ váût cọ tênh
ân häưi gi l giåïi hản ân häưi ca váût
ràõn.
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
5
TIÃÚT
2
TIÃÚT
3
Gi¸o ¸n VËt lý 11
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC

− Giạo viãn v hc sinh lm thê
nghiãûm.
− Nháûn xẹt thê nghiãûm?
− Nháûn xẹt biãún dảng kẹo, biãún
dảng nẹn?
− Phạt biãøu âënh lût Hục?
− k phủ thüc úu täú no?
− Âån vë Pa l gç?
− Hy nháûn xẹt thê nghiãûm?
− Nãu nhỉỵng vê dủ vãư biãún dảng
càõt?
− Hy nháûn xẹt thê nghiãûm?
− Låïp giỉỵa cọ biãún dảng khäng?
− Nháûn xẹt thê nghiãûm?
2. Cạc loải biãún dảng:
a. Biãún dảng kẹo v biãún dảng nẹn:

Thê nghiãûm: (Giạo viãn thỉûc hiãûn)

Nháûn xẹt: dỉåïi tạc dủng ca hai lỉûc trỉûc
âäúi nãúu
+ Chiãưu di tàng, chiãưu ngang gim l biãún
dảng kẹo.
+ Chiãưu di gim, chiãưu ngang tàng l biãún
dảng nẹn.
a.1. Âënh lût Hục: (Hooke nh váût l ngỉåìi
Anh 1635−1703)
− Näüi dung: Trong giåïi hản ân häưi, lỉûc ân
häưi tè lãû våïi âäü dn hồûc âäü nẹn (gi
chung l âäü biãún dảng) ca váût biãún dảng.
− Biãøu thỉïc: F = k.∆l
trong âọ: k l hãû säú ân häưi (hay gi l âäü
cỉïng), phủ thüc kêch thỉåïc v bn cháút
ca váût ân häưi.
∆l l âäü biãún dảng ca váût ràõn.
a.2. Sút ân häưi:
− Hãû säú ân häưi ca váût ân häưi:
l
S
Ek
⋅=

− Våïi S l tiãút diãûn ngang v l
0
chiãưu di ban
âáưu ca váût.
− Hãû säú E l hãû säú âàûc trỉng cho tênh cháút
ân häưi ca cháút dng lm váût ân häưi v
âỉåüc gi l sút ân häưi hồûc sút Iáng.
− Âån vë ca E: l Pa (Paxcan) 1(Pa)=1(N/m
2
)
b. Biãún dảng càõt: Váût bë biãún dảng càõt khi
chëu tạc dủng nhỉỵng lỉûc kẹo ngỉåüc chiãưu
nhau.
c. Biãún dảng ún:
− Biãún dảng ún lm váût mäüt phêa bë nẹn,
phêa kia bë gin. ÅÍ giỉỵa cọ låïp trung ho
khäng bë biãún dảng kẹo, nẹn m chè thay âäøi
vãư hçnh dảng, nghéa l chëu lỉûc êt nháút.
− Vê dủ thỉûc tãú: cạc váût chëu biãún dảng
ún âỉåüc thay bàòng cạc äúng trủ räùng...
3. Giåïi hản bãưn v hãû säú an ton ca
váût liãûu:
a. Giåïi hản bãưn:
− Giåïi hản bãưn ca váût liãûu lm dáy:
)(
2
m
N
b
b
S
F

b. Hãû säú an ton váût liãûu: n = 1,7 ÷ 10
− Lỉûc tạc dủng nh hån σ
b
n láưn.
4. CNG CÄÚ: Nãu lải cạc loải biãún dảng v ỉïng dủng ca nọ
5. DÀÛN D: Lm bi táûp trong sạch giạo khoa v sạch bi táûp.
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
6
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 11/09 / 200 .
BI TÁÛP
Biãún dảng ca váût ràõn
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:

Cng cäú v nàõm cäng thỉïc âënh lût Hục v biãøu thỉïc tênh âäü cỉïng ca váût
ân häưi.
2. K nàng:

Rn luûn k nàng váûn dủng cäng thỉïc âãø gii bi táûp v kh nàng tênh toạn
thưn thủc.
3. Thại âäü: Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu
khoa hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Nãu váún âãư, hc sinh ch âäüng v têch cỉûc
nghiãn cỉïu.
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: Chøn bë cạc phỉång phạp gii.
2. Hc sinh: Gii cạc bi táûp 3, 4, 5 (sạch giạo khoa), 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (sạch bi
táûp)
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP

KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
− Nãu cạc loải biãún dảng ca váût ràõn?
− Phạt biãøu âënh lût Hục v nãu cäng thỉïc tênh k?
− Tải sao khung xe âảp lm bàòng nhỉỵng äúng trn?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Âãø váûn dủng kiãún thỉïc âënh lût Hooke v nhỉỵng kiãún thỉïc
â hc vo lm cạc bi táûp m bi hc trỉåïc giạo viãn u cáưu, âọ l näüi dung
ca tiãút hc häm nay.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Hy nãu u cáưu bi toạn v
phỉång phạp gii nhỉ thãú no?
− Âiãưu kiãûn âãø tçm m?
− Tải sao âäøi ∆l ra mẹt?
− Hy nãu u cáưu bi toạn v
phỉång phạp gii nhỉ thãú no?
Bi táûp 3 (tr13−sạch giạo khoa):
Cho: k=100(N/m); ∆l=10(cm)=0,1(m), g=10(m/s
2
)
Tçm: m=?
Hỉåïng dáùn gii:
− Khi treo váût vo l xo åí vë trê cán bàòng thç:
F P= −
r r
− Cọ âäü låïn F = P ⇔ k.∆l = m.g
)(
,..
kg
g
lk
m 1
10
10100
==

=⇒
Bi táûp 4 (tr13−sạch giạo khoa)
Cho: D=2(cm)=2.10

2
(m); E=2.10
11
(Pa);
F=1,57.10
5
(N)
Tçm:
?
l
l
=

0

HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
Hỉåïng dáùn gii:
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
7
TIÃÚT
4
Gi¸o ¸n VËt lý 11
− Nãu phỉång phạp v cạc cäng
thỉïc cọ liãn quan?
− Âäü co tỉång âäúi l gç?
− Viãút cäng thỉïc tênh âäü co tỉång
âäúi?
− Nãu phỉång phạp v cạc cäng
thỉïc cọ liãn quan?
− Nháûn xẹt thỉï ngun (âån vë) ca
cäng thỉïc
S
F
l
l
E


=
0
− Váûn dủng kiãún thỉïc âãø tr låìi
bi táûp nhỉ thãú no?
− Hy gii thêch hiãûn tỉåüng?
− Theo âënh lût Hục: F = k.∆l
trong âọ
0
l
S
Ek
=
v
4
2
d
S
π
=
2
411
5
2
10.2498,0
10.4.10.2.
10.57,1.4
..
.4
.


====


ππ
dE
F
SE
F
l
l
o
%,24980
0
=


l
l
Bi táûp 5 (tr13−sạch giạo khoa):
Cho: l
0
=1,8(m); d=8.10

4
(m); F=25(N); ∆l=10

3
(m)
Tçm: E=?
Hỉåïng dáùn gii:
− Theo âënh lût Hục: F = k.∆l v
0
l
S
Ek
=
)(10.5,89
)10.8.(
25,4
10
8,1
9
243
0
Pa
S
F
l
l
E

−−
==

=⇒
π
Bi táûp 1.5 (tr6−sạch bi táûp):
Hi: Nhỉỵng thanh truưn ca xilanh trong cạc
âäüng cå âäút trong âỉåüc chãú tảo bàòng
nhỉỵng thanh tiãút diãûn hçnh chỉỵ I. Tải sao?
Hỉåïng dáùn: Trạnh bë biãún dảng ún, nẹn,
kẹo v lm nhẻ thiãút bë.
Bi táûp 1.6 (tr6−sạch bi táûp):
Hi: Trong chiãúc dáưm bãtäng cäút sàõt lm
viãûc åí tỉ thãú ún cong, pháưn no âàût cäút
låïn hån? Tải sao?
Tr låìi: Pháưn bë gin phi tàng cỉåìng cäút
sàõt trạnh biãún dảng ún do lỉûc kẹo.
4. CNG CÄÚ:
− Nhàõc lải phỉång phạp gii v cạch tênh säú m, sai säú cho phẹp
5. DÀÛN D:
− Vãư nh lm bi táûp åí sạch bi táûp Váût l 11 v nãu cạc phỉång phạp gii v
cạch tênh säú m, sai säú cho phẹp.
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
8
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 11/09 / 200 .
Bi: SỈÛ NÅÍ VÇ NHIÃÛT CA VÁÛT RÀÕN
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Nàõm âỉåüc cạc cäng thỉïc vãư sỉû nåí di v sỉû nåí khäúi ca váût ràõn.
− Thiãút láûp cạc cäng thỉïc khäng phủ thüc l
0
, V
0
.
2. K nàng:
− Váûn dủng cạc cäng thỉïc âãø gii bi táûp v rn luûn kh nàng tênh toạn säú m,
ly thỉìa.
− Gii thêch âỉåüc mäüt säú ỉïng dủng trong thỉûc tãú.
3. Thại âäü: Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa
hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Nãu váún âãư, hc sinh ch âäüng v têch cỉûc
nghiãn cỉïu.
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: Dáy âäưng di 30cm, giạ âåỵ, ngưn nhiãût, bäü thê nghiãûm nåí vç nhiãût.
2. Hc sinh: Sạch giạo khoa v cạc hiãûn tỉåüng trong thỉûc tãú.
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP

KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
− Hy phán biãût giỉỵa giåïi hản ân häưi v giåïi hản cn dỉ?
− Nãu âënh lût Hục. Nãu r k phủ thüc vo nhỉỵng úu täú no?
− Viãút biãøu thỉïc biãøu diãùn sỉû phủ thüc ca hãû säú ân häưi?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Váût ràõn bë biãún dảng do ngoải lỉûc tạc dủng v do nhiãût âäü
gáy ra. Sỉû biãún dảng ca váût ràõn tn theo âiãưu kiãûn no? ỈÏng dủng ca hiãûn
tỉåüng l gç? Âọ l näüi dung ca bi hc häm nay.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Hy nãu nhỉỵng âàûc âiãøm ca kim
loải?
− Khi nhiãût âäü váût ràõn tàng lãn s
cọ hiãûn tỉåüng váût l no xy ra?
− Khi váût åí t
1
o
C cọ chiãưu di l
1
thç khi
åí t
2
o
C cọ chiãưu di l
2
bàòng bao
nhiãu?
− Hãû säú α âo bàòng âäü nåí tỉång
âäúi theo chiãưu di khi nhiãût âäü tàng
1
o
1. Sỉû nåí di:

Khại niãûm: Sỉû tàng kêch thỉåïc ca váût
ràõn theo mäüt hỉåïng â chn gi l sỉû
nåí di

Cäng thỉïc:
+ Gi l
0
l chiãưu di ca mäüt thanh åí
0
o
C
+ Gi l l chiãưu di ca mäüt thanh åí t
o
C
chiãưu di thanh nåí ra mäüt âoản ∆l khi nhiãût
âäü tàng ∆t= t
o
− 0
0
= t
0
l ∆l = αl
0
t
− Hãû säú tè lãû α gi l hãû säú nåí di. Hãû
säú nåí di âỉåüc âo bàòng âäü nåí tỉång âäúi
theo chiãưu di khi nhiãût âäü tàng 1
0
.
− Âån vë α: (K

1
) hồûc (âäü

1
)
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Hãû säú α phủ thüc vo bn cháút
vo úu täú no?
− Hãû säú nåí di phủ thüc vo bn cháút
ca cháút lm thanh. Âäúi våïi cháút ràõn α: 10

5
− 10

6
(K

1
)
− Biãøu thỉïc:
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
9
TIÃÚT
5
Gi¸o ¸n VËt lý 11
− Tải sao váût ràõn cọ sỉû nåí thãø
têch?
− Khi váût ràõn cọ sỉû nåí thãø têch thç
váût ràõn cọ âàûc âiãøm gç?
− Cháút vä âënh hçnh cọ thãø nåí khäúi
âỉåüc khäng? Tải sao?
− Hãû säú β âo bàòng âäü nåí tỉång âäúi
ca thãø têch khi nhiãût âäü biãún âäøi
nhỉ thãú no?
− Hãû säú β phủ thüc vo úu täú
no ca váût ràõn?
− Cháút kãút tinh, âa tinh thãø thç β ≈ 3α
våïi âiãưu kiãûn no?
− Vç sao trong k thû phi tênh âãún
sỉû nåí vç nhiãût?
− Cho vê dủ trong thỉûc tãú?
− Sỉû nåí vç nhiãût cọ låüi, cọ hải
trong trỉåìng håüp no?
l = l
0
+

l = l
0
(1 +
α
t)
2. Sỉû nåí thãø têch hay sỉû nåí khäúi:
− Hiãûn tỉåüng tàng thãø têch ca mäüt váût
theo nhiãût âäü gi l sỉû nåí thãø têch (hay
sỉû nåí khäúi)
− Gi V
0
l thãø têch ca váût åí 0
o
C
Gi V l thãø têch ca váût åí t
o
C
− Khi nhiãût âäü tàng ∆t = t
0
− 0
0
=t
0
thç thãø têch
tàng lãn v bàòng ∆V = βV
0
t
− Våïi β gi l hãû säú nåí thãø têch hay hãû
säú nåí khäúi.
− Hãû säú nåí khäúi âỉåüc âo bàòng âäü nåí
tỉång âäúi ca thãø têch khi nhiãût âäü tàng 1
0
− Âån vë β: (K

1
) hồûc (âäü

1
)
− Hãû säú nåí khäúi phủ thüc vo bn cháút
ca cháút cáúu tảo nãn váût ràõn.
− Hãû säú nåí khäúi ca mäüt cháút xáúp xè
bàòng 3 láưn hãû säú nåí di ca chênh cháút
áúy.
β = 3α
V = V
0
+ ∆V = V
0
(1 + βt)
3. ỈÏng dủng ca hiãûn tỉåüng nåí vç
nhiãût trong k thût:
− Trong k thût phi tênh âãún sỉû nåí vç
nhiãût ca váût ràõn âãø trạnh sỉû âäø våỵ
ca cäng trçnh.
− Vê dủ:
+ Âỉåìng ray, äúng nỉåïc
+ Khi ghẹp cạc váût ràõn våïi nhau phi
âm bo hãû säú nåí ca chụng bàòng nhau
+ Trong bàng kẹp cọ hãû säú nåí khạc nhau
âãø khi t
o
tàng → ỉïng dủng lm rå le nhiãût
4. CNG CÄÚ: Nhàõc lải cäng thỉïc nåí di v nåí khäúi, hãû säú α v β
5. DÀÛN D: Vãư nh lm bi táûp säú 5, 6 (sạch giạo khoa)
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
10
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 11/09 / 200 .
BI TÁÛP
Sỉû nåí vç nhiãût ca váût ràõn. Âënh lût Hục
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Váûn dủng cäng thỉïc vãư sỉû nåí di v sỉû nåí khäúi âãø gii cạc bi táûp.
− Thiãút láûp cäng thỉïc âäü nåí tỉång âäúi.
2. K nàng:
− Rn luûn k nàng suy lûn âãø gii thêch cạc trỉåìng håüp thỉûc tãú.
− Rn luûn k nàng tênh toạn säú m gii cạc bi táûp v cạch sỉí dủng mạy tênh
âãø tênh kãút qu.
3. Thại âäü:
− Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Nãu váún âãư, hc sinh ch âäüng v têch cỉûc
nghiãn cỉïu.
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: Phỉång phạp gii v cạc bi táûp náng cao.
2. Hc sinh: Lm cạc bi táûp trong sạch giạo khoa v sạch bi táûp (1.20−1.26)
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
− Thãú no l sỉû nåí di? Nãu cäng thỉïc v âån vë cạc âải lỉåüng trong cäng thỉïc?
− Nãu mäüt säú ỉïng dủng ca hiãûn tỉåüng nåí vç nhiãût ca váût ràõn?
− Nãu cạc l do váût ràõn bë biãún dảng?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Ạp dủng cạc cäng thỉïc vãư sỉû nåí di v sỉû nåí khäúi ca cháút
ràõn v hiãøu âỉåüc ỉïng dủng ca nọ trong thỉûc tãú nhỉ thãú no trong cüc säúng.
Thäng qua âọ cạc em hiãøu âỉåüc cạc cäng thỉïc âỉåüc dáùn xút tỉì cạc cäng thỉïc
cå bn; Âọ l näüi dung ca tiãút bi táûp häm nay.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Nãu phỉång phạp gii bi toạn?
− Nãu cạc âải lỉåüng trong biãøu
thỉïc?
− Láûp t säú
2
1
l
l
âãø lm gç?
Bi táûp 6 (tr17−sạch giạo khoa):
Cho: t
1
=20
o
C, t
2
=50
o
C, α=12.10
- 6
(K
- 1
), l
1
=10(m).
Tçm: ∆l =?
Hỉåïng dáùn:
− Cäng thỉïc nåí di ca váût ràõn:
l
1
= l
0
(1 + α1
1
)
l
2
= l
0
(1 + αt
2
)
− Láûp t säú:
2 2
1 1
l 1 t
l 1 t

=

M ∆l = l
2
- l
1
⇒ l
2
= l
1
+ ∆l
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Âäü tàng tỉång âäúi bàòng bao nhiãu?
− Dng phỉång phạp thãú âãø gii

1 2 2 1
1
1 1 1
l l 1 t (t t
l l
l 1 t 1 t
 
+ ∆ +α α −
= ⇒ ∆ =
 ÷
+ α + α
 
Thay säú: ∆l=
6
6
12.10 .10(50 20)
1 12.10 .20+
=3,6.10
- 3
(m)
Hỉåïng dáùn gii:
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
11
TIÃÚT
6
Gi¸o ¸n VËt lý 11
nhỉ thãú no?
− Vç sao phi khỉí giạ trë l
0
trong biãøu
thỉïc?
− Khi α ráút nh thç phẹp tênh gáưn
âụng váûn dủng nhỉ thãú no?
− Tải sao phi chn l
o1
- l
o2
=?
− Dỉûa vo tênh cháút no ta cọ biãøu
thỉïc trãn?
− Ta cọ:
1 0 1
2 2
2 0 2
1 1
l l (1 t )
l 1 t
l l (1 t )
l 1 t
= +α


⇒ =

= +α


− Sỉû tàng kêch thỉåïc: ∆l = l
2
- l
1
⇒ l
2
= l
1
+ ∆l
Nãn
1 2
1 1 1
l l l 1 t
1
l l 1 t
+∆ ∆ +α
= + =

⇒ ∆l =
1 2 1
1
l (t t )
1 t
α −

Chụ : Vç α ráút nh nãn phi cáưn âãún
phẹp toạn gáưn âụng
Bi táûp 1.23(tr8−sạch bi táûp):
Cho: ∆l=5(cm); α
1
=12.10

6
(K

1
); α
2
=17.10

6
(K

1
)
Tênh: l
01
=? v l
02
=?
Hỉåïng dáùn gii:
Gi chiãưu di thanh âäưng åí 0
o
C l l
o2
chiãưu di thanh thẹp åí 0
o
C l l
o2
Theo bi ra: l
o1
- l
o2
= 5 (cm)
ÅÍ nhiãût âäü t
o
C báút k: l
1
- l
2
= 5 (cm)
1 o1 1
2 o2 2
l l (1 t)
l l (1 t)
= +α


= +α

l
1
- l
2
= l
o1
- l
o2
+ (α
1
l
o1
- α
2
l
o2
)t
Theo bi ra: l
1
- l
2
= l
o1
- l
o2
= 5 (cm)
Nãn α
1
l
o1
- α
2
l
o2
= 0 ⇒ α
1
l
o1
= α
2
l
o2

o1 o2 o1 o2
2 1 2 1
l l l l

= =
α α α −α
⇒ l
o1
=
o1 o2
2 1
l l
 

 ÷
α −α
 
α
2
= 17 (cm)
l
o2
= l
o1
- 5 = 12 (cm)
4. CNG CÄÚ:
− Nãu cạc cäng thỉïc tênh giạ tri tỉång âäúi v giạ trë co gin ca váût ràõn.
5. DÀÛN D:
− Lm cạc bi táûp cn lải trong sạch giạo khoa
− Xem lải trảng thại lng â hc åí låïp 10
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
12
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 18/09/200 .
Chỉång II: CHÁÚT LNG
Bi: ÂÀÛC ÂIÃØM CA CHÁÚT LNG
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Hiãøu âỉåüc cạc âàûc âiãøm vé mä ca cháút lng v cọ khại niãûm ban âáưu vãư cáúu
trục phán tỉí v chuøn âäüng nhiãût trong cháút lng
2. K nàng:
− Bỉåïc âáưu so sạnh âỉåüc cáúu trục phán tỉí v chuøn âäüng nhiãût ca cháút lng
våïi cháút khê, cháút kãút tinh v cháút vä âënh hçnh
3. Thại âäü:
− Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Nãu váún âãư, trỉûc quan, âm thoải theo nhọm
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: Ly âỉûng nỉåïc, nỉåïc mu
2. Hc sinh: Sạch giạo khoa v ly âỉûng nỉåïc mu (âãø quan sạt gáưn)
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C: Hy nãu âàûc âiãøm ca trảng thại lng?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Cháút lng täưn tải trong tỉû nhiãn m chụng ta thỉûc tãú quan sạt
âỉåüc; Cháút lng chy âỉåüc nhåí tạc dủng ca trng lỉûc. Nhỉ váûy, hçnh dảng
ca cháút lng nhỉ thãú no, cáúu trục ca cháút lng phủ thüc vo nhỉỵng úu täú
no? Âọ l näüi dung nghiãn cỉïu ca chụng ta trong bi hc häm nay.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC

− Nãu âàûc âiãøm ca cháút lng m
em â hc åí låïp 10?
− Khi chëu tạc dủng ca trng lỉûc,
khäúi cháút lng cọ hçnh dảng nhỉ
thãú no?
− Màût thoạng cọ hçnh dảng nhỉ thãú
no?
− Cho vê dủ vãư hçnh dảng ca màût
thoạng?
1. Hçnh dảng ca khäúi cháút lng:
− Cạc khäúi cháút lng cọ thãø têch xạc âënh
nhỉng khäng cọ hçnh dảng riãng.
− Khi chëu tạc dủng ca trng lỉûc:
+ ÅÍ nhỉỵng chäù tiãúp xục våïi bçnh chỉïa,
màût giåïi hản ca cháút lng trng våïi thnh
bãn trong ca bçnh chỉïa.
+ ÅÍ nhỉỵng chäù cháút lng khäng tiãúp xục
våïi bçnh chỉïa màût giåïi hản gi l màût
thoạng. Trãn màût thoạngcọ thãø l khäng
khê, mäüt cháút khê no âọ hồûc chán khäng.
− Thỉåìng màût thoạng l màût phàóng nàòm
ngang.
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Khi khäng chëu tạc dủng ca trng
lỉûc, khäúi cháút lng cọ hçnh dảng
nhỉ thãú no? Tải sao?
− Máût âäü phán tỉí ca cháút lng so
− Khi khäúi cháút lng åí trảng thại khäng
trng lỉåüng, m chëu tạc dủng ca cạc
lỉûc cán bàòng nhau, khäúi cháút lng cọ
dảng hçnh cáưu.
Vê dủ: + Git anilin trong dung dëch múi
+ Git nỉåïc nh git råi tỉû do
2. Cáúu trục phán tỉí ca cháút lng:
a. Sỉû sàõp xãúp phán tỉí v chuøn âäüng
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
13
TIÃÚT
7
Giáo án Vật lý 11
vồùi mỏỷt õọỹ phỏn tổớ chỏỳt rừn vaỡ
chỏỳt khờ nhổ thóỳ naỡo?
Taỷi sao coù sổỷ chuyóứn õọỹng nhióỷt
cuớa caùc phỏn tổớ chỏỳt loớng?
Chuyóứn õọỹng nhióỷt cuớa caùc phỏn
tổớ chỏỳt loớng nhổ thóỳ naỡo?
Chuyóứn õọỹng nhióỷt phuỷ thuọỹc
yóỳu tọỳ gỗ?
Thóỳ naỡo laỡ thồỡi gian cổ truù?
Thồỡi gian cổ truù phuỷ thuọỹc vaỡo caùc
yóỳu tọỳ naỡo?
Haợy so saùnh thồỡi gian cổ truù cuớa
chỏỳt loớng vaỡ chỏỳt vọ õởnh hỗnh?
nhióỷt:
Mỏỷt õọỹ phỏn tổớ chỏỳt loớng lồùn hồn nhióửu
lỏửn mỏỷt õọỹ phỏn tổớ chỏỳt khờ nhổng gỏửn
bũng mỏỷt õọỹ phỏn tổớ cuớa chỏỳt rừn.
Trong chỏỳt loớng khoaớng caùch giổợa caùc
phỏn tổớ coù õọỹ lồùn vaỡo khoaớng kờch thổồùc
phỏn tổớ, do õoù caùc phỏn tổớ chỏỳt loớng
chuyóứn õọỹng rỏỳt khoù khn.
Mọựi phỏn tổớ trong chỏỳt loớng luọn luọn dao
õọỹng họựn õọỹn xung quanh mọỹt vở trờ cỏn
bũng xaùc õởnh. Sau mọỹt thồỡi gian do tổồng
taùc, phỏn tổớ chuyóứn qua vở trờ cỏn bũng mồùi
vaỡ dao õọỹng xung quanh vở trờ cỏn bũng mồùi
goỹi laỡ chuyóứn õọỹng nhióỷt.
Khi nhióỷt õọỹ tng thỗ vỏỷn tọỳc trung bỗnh
cuớa phỏn tổớ tng, nón caùc phỏn tổớ chỏỳt loớng
chuyóứn õọỹng nhióỷt họựn õọỹn tng.
b. Thồỡi gian cổ truù:
Thồỡi gian mọỹt phỏn tổớ dao õọỹng xung
quanh mọỹt vở trờ cỏn bũng xaùc õởnh tờnh tổỡ
luùc õóỳn tồùi luùc õi goỹi laỡ thồỡi gian cổ truù.
Nhióỷt õọỹ caỡng cao thỗ thồỡi gian cổ truù
caỡng ngừn
Thồỡi gian cổ truù cuớa phỏn tổớ chỏỳt loớng
nhoớ hồn thồỡi gian cổ truù cuớa caùc phỏn tổớ
trong chỏỳt vọ õởnh hỗnh.
4. CUNG C:
Nhừc laỷi caùc õỷc õióứm cuớa chỏỳt loớng.
5. DN DOè:
Traớ lồỡi caùc cỏu hoới trong saùch giaùo khoa vaỡ saùch baỡi tỏỷp.
Giaùo vión: Trổồng Chờ Hióửn Tọứ Vỏỷt Lyù - Trổồỡng THPT ọng Haỡ
14
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 18/09/200 .
Bi: HIÃÛN TỈÅÜNG CÀNG MÀÛT NGOI. SỈÛ DÊNH
ỈÅÏT
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Hiãøu âỉåüc hiãûn tỉåüng càng màût ngoi v phán biãût âỉåüc sỉû dênh ỉåït.
2. K nàng:
− Biãút âỉåüc cạch xạc âënh cạc âàûc trỉng ca lỉûc càng màût ngoi (phỉång, chiãưu,
âäü låïn).
3. Thại âäü:
− Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Thỉûc nghiãûm, hc sinh phạt hiãûn hiãûn tỉåüng v
gii thêch.
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: - Khung thẹp, dáy chè, nỉåïc x phng, qu nàûng.
- ÄÚng mao dáùn, nỉåïc, dáưu.
2. Hc sinh: ÄÚng thäøi bong bọng, sạch giạo khoa.
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
− Trçnh by âàûc âiãøm ca cháút lng?
− So sạnh cáúu trục ca cháút lng v cháút vä âënh hçnh?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Trong thỉûc tãú cạc hiãûn tỉåüng xy ra nhỉ git nỉåïc khäng dênh
ỉåït trãn lạ sen, git dáưu khäng dênh ỉåït trãn táúm thy tinh cọ ph sạp nhỉng lải
dênh ỉåït tim báúc. Tải sao? Âãø gii thêch hiãûn tỉåüng ny chụng ta nghiãn cỉïu bi
hc häm nay.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Tải sao con nhãûn âỉïng trãn màût
nỉåïc m khäng bë chçm?
− Cho cạc vê dủ tỉång tỉû?
− Quan sạt thê nghiãûm
− Hy nháûn xẹt thê nghiãûm?
− Nãu cạc âàûc âiãøm ca vẹc tå lỉûc?
− Nãu âiãøm âàût ca lỉûc càng màût
ngoi?
− Lỉûc càng màût ngoi cọ phỉång
nhỉ thãú no?
1. Hiãûn tỉåüng càng màût ngoi:
Khại niãûm: Hiãûn tỉåüng âàûc biãût xy ra åí
màût ngoi ca cháút lng gi l hiãûn
tỉåüng càng màût ngoi.
a. Thê nghiãûm: (Gv cng hs thỉûc hiãûn)
− Våïi git nỉåïc trãn lạ män.
− Våïi mng bong bọng x phng
b. Lỉûc càng màût ngoi:
Âàûc âiãøm ca lỉûc càng màût ngoi:
F
+ Âiãøm âàût: tải âiãøm âang xẹt trãn màût
thoạng
+ Phỉång: cọ phỉång tiãúp tuún våïi màût
thoạng ca cháút lng v vng gọc våïi
âỉåìng giåïi hản ca màût thoạng.
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
−Lỉûc càng màût ngoi cọ chiãưu nhỉ
thãú no?
− Âäü låïn ca lỉûc càng màût ngoi t
lãû våïi âải lỉåüng no?
+ Chiãưu: cọ chiãưu sao cho lỉûc cọ tạc
dủng thu nh diãûn têch màût ngoi ca cháút
lng.
+ Âäü låïn: Lỉûc càng màût ngoi t lãû våïi
chiãưu di l ca âỉåìng giåïi hản màût ngoi
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
15
TIÃÚT
8
Gi¸o ¸n VËt lý 11
− Hãû säú σ phủ thüc vo úu täú
no?
− Hy nãu âån vë ca σ?
− Hy nháûn xẹt thê nghiãûm?
− Thãú no l hiãûn tỉåüng dênh ỉåït
hay khäng dênh ỉåït?
− Gii thêch cạc hiãûn tỉåüng:
+ Vç sao cọ sỉû dênh ỉåït?
+ Vç sao cọ sỉû khäng dênh ỉåït?
− Nãu cạc ỉïng dủng trong thỉûc tãú?
− Khi cọ hiãûn tỉåüng dênh ỉåït, màût
thoạng cọ hçnh dảng nhỉ thãú no?
− Khi cọ hiãûn tỉåüng khäng dênh ỉåït,
màût thoạng cọ hçnh dảng nhỉ thãú
no?
− Nãu cạch lc quảng báøn?
ca cháút lng
F = σ.l
− Hãû säú σ l hãû säú t lãû gi l hãû säú
càng màût ngoi ca cháút lng cọ âäü låïn
phủ thüc vo bn cháút ca cháút lng.
− Âån vë ca σ (N/m)
− Giåïi thiãûu bng hãû säú càng màût ngoi
ca mäüt säú cháút (trang 21)
2. Sỉû dênh ỉåït v khäng dênh ỉåït:
a. Thê nghiãûm: (GV v hs thỉûc hiãûn)

Kãút lûn: Khi cháút lng tiãúp xục våïi cháút
ràõn thç tu theo bn cháút ca cháút lng v
cháút ràõn m xy ra hiãûn tỉåüng dênh ỉåït
hay khäng dênh ỉåït.
b. Gii thêch:
− Khi lỉûc hụt giỉỵa cạc phán tỉí cháút ràõn
v cạc phán tỉí cháút lng låïn hån lỉûc hụt
giỉỵa cạc phán tỉí cháút lng våïi nhau thç cọ
hiãûn tỉåüng dêch ỉåït.
− Khi lỉûc hụt giỉỵa cạc phán tỉí cháút lng
våïi nhau låïn hån lỉûc hụt giỉỵa cạc phán tỉí
cháút lng våïi cạc phán tỉí cháút ràõn thç cọ
hiãûn tỉåüng khäng dênh ỉåït.
c. ỈÏng dủng:
− Gii thêch màût thoạng cháút lng trong bçnh
chỉïa:
+ Khi cọ hiãûn tỉåüng dênh ỉåït: màût
thoạng l màût lm
+ Khi cọ hiãûn tỉåüng khäng dênh ỉåït:
màût thoạng l màût läưi.
− Lc qûng báøn: nghiãưn qûng báøn
thnh bäüt räưi âäø vo nỉåïc cọ dáưu räưi
qúy lãn. Nhỉỵng hảt qûng dênh vo mng
dáưu näøi lãn màût nỉåïc cng våïi bt khäng
khê cn nhỉỵng qûng báøn chçm xúng âạy
nỉåïc.
4. CNG CÄÚ:
− Nhàõc lải âàûc âiãøm ca lỉûc càng màût ngoi v cạch tênh chiãưu di giåïi hản màût
thoạng.
5. DÀÛN D:
− Vãư nh lm bi táûp 1 v gii thêch hiãûn tỉåüng
− Bi táûp vãư nh: 2.1 - 2.7 (SBT)
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
16
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 18/09/200 .
Bi: HIÃÛN TỈÅÜNG MAO DÁÙN
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Hiãøu âỉåüc cạch thnh láûp cäng thỉïc tênh âäü cao h ca cäüt cháút lng trong äúng
mao dáùn v dng nọ âãø gii cạc bi táûp trong sạch giạo khoa.
2. K nàng:
− Váûn dủng cäng thỉïc v hiãûn tỉåüng âãø gii bi táûp.
3. Thại âäü:
− Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Nãu váún âãư, hc sinh nghiãn cỉïu gii quút váún
âãư.
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: - ÄÚng mao dáùn, nỉåïc trong, nỉåïc mu, dáưu, dủng củ âỉûng
- Hai táúm kênh mng, kẻp, âãûm, khay âỉûng nỉåïcmu
2. Hc sinh: - ÄÚng nhỉûa nh, cäúc nỉåïc mu
- Cạc äúng mao dáùn cọ kêch thỉåïc khạc nhau
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
− Nãu biãøu thỉïc ca lỉûc càng màût ngoi. Nãu tãn v âån vë cạc âải lỉåüng trong
biãøu thỉïc?
− Gii thêch sỉû tảo thnh màût thoạng cháút lng åí gáưn thnh bçnh?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Tải sao nỉåïc cọ thãø dáùn tỉì âáút lãn cnh cáy ni cáy tỉåi täút?
Tải sao dng vi bäng lm báúc ân? V nhiãưu hiãûn tỉåüng ráút nhiãưu trong thỉûc
tãú. Bi hc häm nay giụp cho cạc em hiãøu âỉåüc váún âãư trãn.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− GV thê nghiãûm
− Hy nháûn xẹt âäü cao màût thoạng
cháút lng trong äúng nh v bçnh
chỉïa?
− Tiãút diãûn äúng cọ nh hỉåíng
âãún mỉûc cháút lng trong äúng
khäng?
− Nãu nháûn xẹt vãư hiãûn tỉåüng?
1. Hiãûn tỉåüng mao dáùn:
− Nhụng cạc äúng tiãút diãûn nh khạc nhau:
+ Vo nỉåïc: Mỉûc nỉåïc trong äúng nh
cao hån mỉûc nỉåïc ngoi äúng.
+ Vo thu ngán: Mỉûc thu ngán trong äúng
tháúp hån mỉûc thu ngán ngoi äúng.
− Tiãút diãûn äúng mao dáùn cng nh thç màût
thoạng cháút lng dáng lãn (hay hả xúng)
trong äúng cng låïn.
Khại niãûm: Hiãûn tỉåüng mao dáùn l hiãûn
tỉåüng cháút lng trong cạc äúng cọ tiãút diãûn
nh âỉåüc dáng lãn hay hả xúng so våïi
mỉûc cháút lng trong bçnh.
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Thãú no l äúng mao dáùn?
− Hy thiãút láûp cäng thỉïc tênh h?
+ Cọ F = σ.l = σ.2πr = σπd
− Cạc äúng tiãút diãûn nh, trong âọ xy ra
hiãûn tỉåüng mao dáùn gi l äúng mao dáùn
hay mao qun.
2. Cäng thỉïc tênh âäü cao (âäü dáng màût
thoạng) cháút lng dáng lãn trong äúng mao
dáùn:
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
17
TIÃÚT
9
Giáo án Vật lý 11
P = m.g = DVg = Dgh
2
d
4

+ Khi ồớ traỷng thaùi cỏn bũng:
F P=
r r

coù õọỹ lồùn F = P
d = Dgh
2
d
4

h =
4
Dgd

Taỷi sao
?
1
~
d
h
Phỏn tờch lổỷc taùc duỷng lón khọỳi
chỏỳt loớng?
Giaù trở
1 2
F F F ?= + =
r ur uur
Troỹng lổồỹng cuớa cọỹt nổồùc trong
hai ọỳng nhổ thóỳ naỡo?
h =
4
Dgd

Trong õoù:
: Hóỷ sọỳ cng mỷt ngoaỡi cuớa chỏỳt loớng
(N/m)
D: Khọỳi lổồỹng rióng cuớa chỏỳt loớng (kg/m
3
)
g: Gia tọỳc troỹng trổồỡng
d: ổồỡng kờnh bón trong cuớa ọỳng
Thổỷc tóỳ: thỏn cỏy, róự cỏy, bỏỳc õeỡn...
3. Baỡi toaùn vờ duỷ:
d = 0,4 (mm) = 4.10

4
(m)
= 0,0725 (N/m) = 72,5.10

3
(N/m)
D = 10
3
(kg/m
3
)
g = 10 (m/song song)
h =?
Giaới: Lổỷc cng mỷt ngoaỡi cuớa chỏỳt loớng ồớ
hai tỏỳm kờnh: F = 2l
Troỹng lổồỹng cuớa nổồùc:
P = m.g = D.V.g = D.g.d.l.h
Khi ồớ traỷng thaùi cỏn bũng:
F P=
r r
coù õọỹ
lồùn
F = P 2l = Dgdlh
h =
3
3 4
2 2.72,5.10
Dgd 10 .10.4.10=
= 36,25.10

3
(m)
Vỏỷy: ọỹ cao cọỹt nổồùc trong 2 tỏỳm kờnh laỡ
36,25.10

3
(m)
4. CUNG C:
Nóu caùc bổồùc thaỡnh lỏỷp cọng thổùc tờnh õọỹ cao mỷt thoaùng dỏng lón trong ọỳng mao
dỏựn hióỷn tổồỹng dờnh ổồùt vaỡ caùch tờnh tờnh õọỹ haỷ mỷt thoaùng dỏng lón trong ọỳng
mao dỏựn trong hióỷn tổồỹng khọng dờnh ổồùt.
5. DN DOè:
Baỡi tỏỷp vóử nhaỡ: 2.8 - 2.21 (SBT)
So saùnh hai cọng thổùc: h =
4
Dgd

vaỡ h =
2
Dgd

Giaùo vión: Trổồng Chờ Hióửn Tọứ Vỏỷt Lyù - Trổồỡng THPT ọng Haỡ
18
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 25/09/200 .
BI TÁÛP
Vãư hiãûn tỉåüng càng màût ngoi ca cháút lng
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Cng cäú kiãún thỉïc xạc âënh lỉûc càng màût ngoi ca cháút lng trong cạc trỉåìng
håüp: dênh ỉåït, khäng dênh ỉåït, äúng nh git.
2. K nàng:
− Tçm
F
r
ca lỉûc càng màût ngoi v xạc âënh âäü låïn ca cạc âải lỉåüng m bi
toạn u cáưu
3. Thại âäü:
− Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Hc sinh nghiãn cỉïu, gii bi táûp, giạo viãn hỉåïng
dáùn.
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: Bi táûp v phỉång phạp gii.
2. Hc sinh: Bi táûp 5, 6, 7 (SGK) - 2.17, 2.18, 2.19 SBT
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
− Thãú no l hiãûn tỉåüng mao dáùn?
− Gii thêch hiãûn tỉåüng mao dáùn v viãút biãøu thỉïc tênh âäü dáng màût thoạng trong
äúng mao dáùn?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Bi hc häm nay giụp cạc em rn luûn cạch xạc âënh cạc âải
lỉåüng cọ liãn quan âãún cháút lng. Giụp cho cạc em tênh toạn quen våïi cạc cäng thỉïc
â hc.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Âc âãư v tọm tàõt u cáưu bi
toạn.
− Nãu phỉång phạp gii bi toạn?
− So sạnh t säú
?
h
h
=
2
1
− Nháûn xẹt âån vë thỉï ngun ca σ
2
?
Bi 6: (tr 20 - SGK)
Cho: h
1
=146(mm); h
2
=55(mm); D
1
=10
3
(kg/m
3
);
D
2
=800(kg/m
3
); σ
1
=0,0775(N/m) ;
Tçm σ
2
=?
Hỉåïng dáùn gii:

Våïi äúng mao dáùn cọ tiãút diãûn nh cọ
âỉåìng kênh d
+ Nỉåïc dáng lãn:
dgD
h
..
.
1
1
1
4
σ
=

+ Rỉåüu dáng lãn:
dgD
h
..
.
2
2
2
4
σ
=
− Láûp t säú:

)(,
m
N
D
D
h
h
D
D
h
h
02340
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
=σ⋅⋅=σ⇒⋅
σ
σ
=
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
- Hc sinh âc âãư v tọm tàõt Bi 7: (tr 27 - SGK)
Cho R=0,1(mm)=10
-4
(m); σ=0,073(N/m)
D=10
-3
(kg/m
3
).
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
19
TIÃÚT
10
Giáo án Vật lý 11
- Xaùc õởnh
F
r
cng mỷt ngoaỡi cuớa chỏỳt
loớng nhổ thóỳ naỡo?
- Khi naỡo thỗ
max
F
r
=?
- Troỹng lổồỹng quaớ cỏửu =?
- Nhổợng lổỷc naỡo taùc duỷng trón quaớ
cỏửu?
- Hoỹc sinh õoỹc õóử vaỡ toùm từt
- Lổỷc cng mỷt ngoaỡi taùc duỷng lón
mọựi gioỹt dỏửu lồùn nhỏỳt bũng bao
nhióu?
- Troỹng lổồỹng cuớa mọựi gioỹt bũng
bao nhióu?
- Khi naỡo thỗ nhoớ gioỹt dỏửu?
Tỗm m =?
Hổồùng dỏựn:
- Lổỷc cng mỷt ngoaỡi cuớa nổồùc taùc duỷng
ló quaớ cỏửu: F = .l = 2r
Vồùi r laỡ baùn kờnh õổồỡng troỡn cuớa quaớ cỏửu
tióỳp xuùc vồùi nổồùc.
- Lổỷc cng mỷt ngoaỡi lồùn nhỏỳt taùc duỷng
vaỡo quaớ cỏửu khi r
max
= R vồùi R laỡ baùn kờnh
cuớa quaớ cỏửu nón:
F
max
=2...R=2.0,073.3,14.10
-4
=0,46.10
-4
(N)
- Troỹng lổồỹng cuớa quaớ cỏửu:
P mg=
r r
- óứ quaớ cỏửu nọứi trón mỷt nổồùc thỗ:
P F
max
mg F
max
m
4
max
F 0,46.10
g 10

=
= 0,46.10
-5
(kg)
Baỡi 2.17: (tr 13 - SBT)
Cho V=4(cm
3
); n=304(gioỹt) ; d=1,2.10
-3
(m)
D=900(kg/m
3
) ; g=10(m/s
2
)
Tỗm =?
Hổồùng dỏựn:
Lổỷc cng mỷt ngoaỡi lồùn nhỏỳt khi gioỹt
dỏửu nhoớ gioỹt: F = l = d
Troỹng lổồỹng cuớa mọựi gioỹt dỏửu:
P = mg = Dg.V = Dg
V
n
Khi gioỹt dỏửu sừp nhoớ gioỹt:
P F
r r
coù õọỹ lồùn P F lồùn nhỏỳt khi P =
F
d = Dg
V
n
=
6
3
DgV 900.10.4.10
n d 304.3,14.1,2.10


=

=0,0314(N/m)
4. CUNG C:
Xeùt õióửu kióỷn õóứ thoaớ maợn lổỷc cỏn bũng nhổ thóỳ naỡo?
5. DN DOè:
Laỡm baỡi tỏỷp 2.19, 2.21 (SBT)
Giaùo vión: Trổồng Chờ Hióửn Tọứ Vỏỷt Lyù - Trổồỡng THPT ọng Haỡ
20
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 25/09/200 .
Chỉång III: HÅI KHÄ V HÅI BO HO
Bi: SỈÛ BAY HÅI V HÅI BO HO
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Hiãøu âỉåüc cå chãú vi mä ca quạ trçnh bay håi v ngỉng tủ. Hiãøu âỉåüc nghéa
ca trảng thại cán bàòng v âënh nghéa ca håi bo ho.
2. K nàng:
− Nàõm âỉåüc sỉû bay håi v ngỉng tủ cọ vai tr quan trng trong tỉû nhiãn v k
thût.
3. Thại âäü:
− Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Nãu váún âãư, hc sinh ch âäüng gii quút váún
âãư
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: Hai äúng tärixenli, Hg v håi este
2. Hc sinh: Nghiãn cỉïu cå chãú ngỉng tủ v bay håi ca håi nỉåïc
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
 Nãu quạ trçnh chuøn âäüng nhiãût ca cạc phán tỉí cháút lng v cháút khê
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Trong cüc säúng hàòng ngy chụng ta tiãúp xục våïi cạc loải håi;
trong âọ cọ håi nỉåïc, cå chãú bay håi, v ngỉng tủ nhỉ thãú no? Âiãưu kiãûn âãø cọ
sỉû bay håi v ngỉng tủ, nhỉỵng váún âãư ny chụng ta s nghiãn cỉïu trong bi hc
häm nay.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Thãú no l sỉû bay håi?
− Gii thêch quạ trçnh bay håi ca
cháút lng nhỉ thãú no?
− Gii thêch quạ trçnh ngỉng tủ ca
cháút lng nhỉ thãú no?
1. Sỉû bay håi:

Cạc khại niãûm:
+ Sỉû bay håi l quạ trçnh hoạ håi xy ra åí
màût thoạng ca cháút lng.
+ Quạ trçnh bay håi: Mäüt säú phán tỉí cháút
lng chuøn âäüng nhiãût vç ngáùu nhiãn cọ v
>
v
v thàõng âỉåüc lỉûc hụt, hỉåïng
v
r
ra
ngoi v âi qua màût thoạng tråí thnh phán tỉí
håi.
+ Quạ trçnh ngỉng tủ: Mäüt säú phán tỉí
håi do chuøn âäüng nhiãût âi vo trong cháút
lng thnh phán tỉí cháút lng âọ.
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Gv mä t cạc dủng củ thê nghiãûm
− Nãúu cho mäüt cháút lng bay håi
trong mäüt bçnh kên thç hiãûn tỉåüng
2. Håi bo ho:
a. Thê nghiãûm:
- Dủng củ: + Hai äúng Tärixenli A v B
+ Cháûu âỉûng thu ngán
+ Båm chỉïa este lng
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
21
TIÃÚT
11
Giáo án Vật lý 11
xaớy ra nhổ thóỳ naỡo?
Taỷi sao mổỷc chỏỳt loớng trong hai
ọỳng bũng nhau?
Phaới bồm tổỡng lổồỹng nhoớ este
vaỡo ọỳng B vỗ sao?
Ban õỏửu p
o
=?
Khi este loớng vaỡo ọỳng bay hồi thỗ p
tng hay giaớm?
Taỷi sao phaới giổợ t
0
= const?
Haợy nóu kóỳt luỏỷn vóử hióỷn
tổồỹng?
Khi este loớng bay hồi thỗ mỏỷt õọỹ
phỏn tổớ hồi nhổ thóỳ naỡo? vaỡ tọỳc
õọỹ bay hồi, ngổng tuỷ nhổ thóỳ naỡo?
Thóỳ naỡo laỡ hióỷn tổồỹng cỏn bũng
õọỹng?
So saùnh sọỳ phỏn tổớ bay hồi vaỡ sọỳ
phỏn tổớ ngổng tuỷ?
Taỷi sao khi hồi baớo hoaỡ thỗ p =
const?
+ Nhióỷt kóỳ õo nhióỷt õọỹ
- Tióỳn haỡnh:
+ Ban õỏửu mổỷc thuyớ ngỏn ồớ hai ọỳng
bũng nhau.
+ Bồm este vaỡo mióỷng ọỳng B ồớ phờa dổồùi
tổỡng lổồỹng nhoớ vaỡ giổợ nghióỷt õọỹ khọng
õọứi.
- Hióỷn tổồỹng:
+ Ban õỏửu aùp suỏỳt trong ọỳng p
o
= 0
+ Bồm este loớng vaỡo, aùp suỏỳt trong ọỳng B
tng lón h (mm) do este bay hồi
+ Khi t
0
= const, tióỳp tuỷc bồm este loớng
khọng hoaù hồi nổợa.

Kóỳt luỏỷn:
+ Hồi este trong ọỳng B kờn khi õaợ coù este
loớng tọửn taỷi goỹi laỡ hồi baợo hoaỡ
+ Aùp suỏỳt hồi este khi ỏỳy laỡ aùp suỏỳt hồi
baợo hoaỡ.
b. Giaới thờch:
Este loớng bay hồi trong khoaớng chỏn khọng
laỡm cho mỏỷt õọỹ phỏn tổớ cuớa hồi este trong
khoaớng õoù tng lón õọửng thồỡi tọỳc õọỹ ngổng
tuỷ cuợng tng.
Khi coù sổỷ cỏn bũng õọỹng giổợa hai traỷng
thaùi loớng vaỡ hồi cuớa este vaỡ khọng coù sổỷ bay
hồi nổợa, aùp suỏỳt giổợ khọng õọứi goỹi laỡ aùp
suỏỳt hồi baợo hoaỡ.
c. Kóỳt luỏỷn:
Hồi baợo hoaỡ laỡ hồi ồớ traỷng thaùi cỏn
bũng õọỹng vồùi chỏỳt loớng cuớa noù.
4. CUNG C:
Phỏn bióỷt õổồỹc quaù trỗnh bay hồi vaỡ quaù trỗnh ngổng tuỷ.
Nhừc laỷi sổỷ cỏn bũng õọỹng cuớa chỏỳt loớng vồùi chỏỳt khờ trong quaù trỗnh bay hồi.
5. DN DOè:
n tỏỷp, hoỹc vaỡ laỡm baỡi tỏỷp tổỡ 2.9 - 2.21 (SBT)
Giaùo vión: Trổồng Chờ Hióửn Tọứ Vỏỷt Lyù - Trổồỡng THPT ọng Haỡ
22
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 25/09/200 .
Bi: ẠP SÚT HÅI BO HO
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Hiãøu âỉåüc cạc âàûc âiãøm ca håi bo ho. Phán biãût håi khä v håi bo ho.
− Hiãøu cạch lm biãún håi khä thnh håi bo ho v ngỉåüc lải.
2. K nàng:
− Váûn dủng kiãún thỉïc âãø gii thêch cạc âàûc âiãøm ca håi bo ho.
− Hiãøu âỉåüc cạc phỉång phạp biãún âäøi håi khä v håi bo ho.
3. Thại âäü: Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu
khoa hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY:
− Trỉûc quan thỉûc nghiãûm, hc sinh phạt hiãûn hiãûn tỉåüng v kãút lûn.
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: Thê nghiãûm 10.1 v 10.2 (SGK)
2. Hc sinh: Sạch giạo khoa
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
− Thãú no l håi bo ho?
− Gii thêch hiãûn tỉåüng håi bo ho? Nãu r trảng thại cán bàòng âäüng giỉỵa sỉû bay
håi v sỉû ngỉng tủ ca váût cháút?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Nghiãn cỉïu cạc tênh cháút ca ạp sút håi bo ha v nghéa
ca ạp sút håi bo ha l gç? Âọ l näüi dung nghiãn cỉïu ca bi hc ngy häm
nay.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− GV thỉûc hiãûn thê nghiãûm v giåïi
thiãûu
− HS nháûn xẹt:
+ Khi tàng, gim V håi bo ho cọ
hiãûn tỉåüng gç xy ra?
− p sút håi bo ho phủ thüc
úu täú no trong thê nghiãûm?
− Håi bo ho cọ tn theo âënh lût
Bäilå - Mariäút khäng? Tải sao?
1. Tênh cháút ca ạp sút håi bo ho:
a. Tênh cháút 1:
− Thê nghiãûm 1: Dng cháûu âỉûng Hg v
äúng B â di.
+ Khi tàng V thç cháút lng bay håi âãø säú máût
âäü phán tỉí håi bo ho khäng âäøi.
+ Khi gim V thç cháút khê bo ho ngỉng tủ
âãø säú máût âäü phán tỉí håi bo ho khäng
âäøi.
− Kãút lûn:
+ p sút håi bo ho khäng phủ thüc vo
thãø têch ca håi bo ho
+ Håi bo ho khäng tn theo âënh lût Bäilå-
Mariäút
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Våïi cng nhiãût âäü våïi cạc cháút
lng khạc nhau, håi bo ho cọ ạp
sút nhỉ thãú no?
− p sút håi bo ho cọ phủ
thüc vo bn cháút ca cháút lng
b. Tênh cháút 2:
− Thê nghiãûm 2: ÅÍ cng nhiãût âäü våïi cạc
cháút lng khạc nhau
− ÅÍ t = 20
o
C ạp sút håi bo ho ca:
Nỉåïc p
1
= 17,5 (mmHg)
Rỉåüu p
2
= 44,5 (mmHg)
Este p
3
= 437 (mmHg)
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
23
TIÃÚT
12
Giáo án Vật lý 11
hay khọng?
Aùp suỏỳt hồi baợo hoaỡ (ồớ t
0
=const)
phuỷ thuọỹc vaỡo baớn chỏỳt cuớa hồi
baợo hoaỡ hay khọng?
Khi ồớ mọỹt nhióỷt õọỹ nhỏỳt õởnh aùp
suỏỳt hồi baợo hoaỡ p
bh
=const, nóỳu ồớ
nhióỷt õọỹ khaùc nhau thỗ p
bh
coù giaù trở
ntn?
Thóỳ naỡo laỡ hồi khọ, phỏn bióỷt
giổợa hồi baợo hoaỡ vaỡ hồi khọ?
Hồi khọ tuỏn theo õởnh luỏỷt Bọilồ-
Mariọỳt khọng? Taỷi sao?
Hồi khọ bióỳn thaỡnh hồi baợo hoaỡ
nhổ thóỳ naỡo?
+ Vỗ sao neùn ồớ t
o
= const?
+ Vỗ sao t
o
khi V = const?
Hồi baợo hoaỡ bióỳn thaỡnh hồi khọ
nhổ thóỳ naỡo?
+ Khi t
0
= const, V p ntn?
+ Khi V = const, tng t
o
p ntn?
+ Tng t
o
vaỡ V p ntn?
Nhióỷt õọỹ cuớa hồi thỏỳp hồn mọỹt
giaù trở naỡo õoù ổùng vồùi tổỡng loaỷi
chỏỳt hồi õóứ hoaù hồi goỹi laỡ nhióỷt
õọỹ giồùi haỷn.
Kóỳt luỏỷn: Aùp suỏỳt hồi baợo hoaỡ ồớ mọỹt
nhióỷt õọỹ nhỏỳt õởnh phuỷ thuọỹc vaỡo baớn
chỏỳt cuớa hồi.
c. Tờnh chỏỳt 3:
Thờ nghióỷm 3: Cuỡng mọỹt chỏỳt loớng, nhổng
ồớ nhổợng nhióỷt õọỹ khaùc nhau thỗ coù hồi baợo
hoaỡ ổùng vồùi caùc nhióỷt õọỹ õoù.
Kóỳt luỏỷn: Aùp suỏỳt hồi baợo hoaỡ cuớa mọỹt
chỏỳt loớng õaợ cho phuỷ thuọỹc vaỡo nhióỷt õọỹ.
Vờ duỷ: Baớng õỷc tờnh cuớa hồi nổồùc baợo
hoaỡ.
2. Hồi baợo hoaỡ vaỡ hồi khọ:
Hồi baợo hoaỡ coù p
bh
=const ồớ t
o
=const vaỡ sọỳ
phỏn tổớ bay hồi bũng sọỳ phỏn tổớ ngổng tuỷ
(cỏn bũng õọỹng)
Hồi khọ khi p < p
bh
vaỡ sọỳ phỏn tổớ bay hồi >
sọỳ phỏn tổớ ngổng tuỷ

Hồi khọ bióỳn thaỡnh hồi baợo hoaỡ bũng 2
caùch:
+ Neùn khọỳi khờ ồớ t
o
=const õóứ p=p
bh
+ Laỡm laỷnh khọỳi khờ ồớ V=const õóứ p=p
bh
ổùng
vồùi nhióỷt õọỹ õoù.
Hồi baợo hoaỡ bióỳn thaỡnh hồi khọ bũng 3
caùch:
+ Cho khọỳi khờ giaớn nồớ thóứ tờch ồớ t
0
=const
+ Giổợ V=const tng nhióỷt õọỹ
+ Vổỡa nung noùng vổỡa cho giaớn nồớ V
Trong kyợ thuỏỷt: Hồi baợo hoaỡ taỷo ra bũng
caùch nung noùng hồi baợo hoaỡ goỹi laỡ hồi nỏỳu
quaù (ồớ t
o
=150
o
C - 500
o
C)
4. CUNG C:
Nhừc laỷi p
bh
phuỷ thuọỹc yóỳu tọỳ naỡo?
Phỏn bióỷt giổợa hồi khọ vaỡ hồi baợo hoaỡ?
5. DN DOè:
Hoỹc baỡi cuợ vaỡ xem hióỷn tổồỹng sổồng vaỡ muỡ trong thổỷc tóỳ haỡng ngaỡy
Giaùo vión: Trổồng Chờ Hióửn Tọứ Vỏỷt Lyù - Trổồỡng THPT ọng Haỡ
24
Gi¸o ¸n VËt lý 11
Ngy soản: 02/10/200 .
Bi: ÂÄÜ ÁØM CA KHÄNG KHÊ
I. MỦC TIÃU:
1. Kiãún thỉïc:
− Hiãøu âỉåüc cạc khại niãûm âäü áøm tuût âäúi, âäü áøm cỉûc âải, âäü áøm tỉång
âäúi.
− Bỉåïc âáưu hiãøu âỉåüc cạch âo âäü áøm ca khäng khê bàòng áøm kãú tọc v áøm kãú
âiãøm sỉång.
2. K nàng:
− Váûn dủng kiãún thỉïc â hc biãút cạch xạc âënh v hiãøu vãư khại niãûm âäü áøm
khäng khê trong thỉûc tãú.
3. Thại âäü:
− Hc sinh têch cỉûc ch âäüng, nghiãm tục, chênh xạc trong nghiãn cỉïu khoa hc.
II. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Nãu váún âãư, hc sinh chn lỉûa hiãûn tỉåüng v
kãút lûn âụng.
III. CHØN BË GIẠO CỦ:
1. Giạo viãn: Dủng củ thê nghiãûm hçnh 11.1 v 11.2 (SGK)
2. Hc sinh: Chai nỉåïc, nỉåïc âạ, cháûu âỉûng nỉåïc âạ.
IV. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY:
1. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ:
Låïp
Vàõng (P−K)
2. KIÃØM TRA BI C:
− Nãu cạc tênh cháút ca håi bo ho?
− Thãú no l håi khä? Nãu cạc cạch biãún håi khä thnh håi bo ho?
3. NÄÜI DUNG BI MÅÏI:
3.1. Âàût váún âãư: Trong âåìi säúng hng ngy thäng qua bn tin thåìi tiãút trãn TV vãư
âäü áøm ca khäng khê, nhỉ váûy âäü áøm khäng khê âọ âỉåüc âo nhỉ thãú no? Âọ l
mäüt pháưn ca bi hc häm nay.
3.2. Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
− Tải sao cọ âäü áøm trãn màût
âáút?
− Âäü áøm phủ thüc úu täú
no?
− Âäü áøm tuût âäúi tênh nhỉ
thãú no?
)(
)(
3
mV
gm
a
=

− Âäü áøm cỉûc âải tênh nhỉ thãú
no?
)(
)(
3
mV
gm
A
=
− Nãu vê dủ tênh A?
1. Âäü áøm ca khäng khê:
a. Âäü áøm tuût âäúi:
Khại niãûm: Âäü áøm tuût âäúi (a) ca khäng
khê l âải lỉåüng âo bàòng khäúi lỉåüng håi
nỉåïc (tênh ra gam) chỉïa trong 1 m
3
khäng khê.
b. Âäü áøm cỉûc âải:
− Håi nỉåïc åí t
0
=const: p < p
bh
Khại niãûm: Âäü áøm cỉûc âải A åí nhiãût âäü â
cho
l âải lỉåüng âo bàòng khäúi lỉåüng (tênh ra gam)
ca håi nỉåïc bo ho chỉïa trong 1 m
3
khäng khê
åí nhiãût âäü áúy.
− Vê dủ: (SGK)
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H
25
TIÃÚT
13

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×