Tải bản đầy đủ

Tiềm năng và thế mạnh kinh tế của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

TI M N NG, TH M NH V KINH T
C A NG
I HOA THÀNH PH H CHÍ MINH
C N PHÁT HUY TRONG XÂY D NG
TN
C
ThS. Nguy n Trung Anh (*)
Trong l ch s dân t c Vi t Nam, ng i Hoa nói chung và ng i Hoa
Thành ph H Chí Minh nói riêng đã có nh ng đóng góp tích c c trong khai phá,
chinh ph c thiên nhiên, ch ng ngo i xâm, xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam.
Hi n nay, trên l nh v c kinh t , ng i Hoa Thành ph H Chí Minh có nh ng
ti m n ng, th m nh r t n i b t và vi c phát huy nó là v n đ có ý ngh a quan tr ng
đ i v i s nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c.
Th nh t, L c l ng lao đ ng trong ng
nghi m trong t ch c s n xu t, kinh doanh.

i Hoa d i dào, có nhi u kinh

Ng i lao đ ng, công nhân trong các xí nghi p, th th công trong các c s
s n xu t hàng ti u th công nghi p… là ng i Hoa thành ph H Chí Minh r t
d i dào. H là nh ng lao đ ng c n cù, ch u khó, th ng xuyên suy ngh c i ti n

m u mã và ch t l ng s n ph m. Ng i Hoa r t nh y bén trong vi c ng d ng
nh ng ti n b c a khoa h c k thu t và k t h p v i tính d thích nghi nên nh ng
s n ph m c a h t o ra th ng gây n t ng trên th tr ng và có tính c nh tranh.
Trong m t s ngành nh thu c da, th y tinh, c khí, đông nam d c … ng i Hoa
đ c truy n ngh theo ki u cha truy n con n i v i nh ng bí quy t đ c bí truy n
t đ i này sang đ i khác nên h n m đ c nh ng k x o riêng trong vi c t o ra
s n ph m mà không ph i ai c ng có th làm đ c.
Trong t ch c lao đ ng, v i nh ng kinh nghi m truy n th ng k t h p v i s
nh y bén trong ti p thu nh ng thành t u c a khoa h c - k thu t, ng i Hoa đã
phát huy tác d ng t t trong huy đ ng, t ch c lao đ ng, khai thác có hi u qu l c
l ng lao đ ng. Trong quan h làm n, ng i Hoa r t coi tr ng ch “tín”, tin t ng
l n nhau và đi u đó làm cho h huy đ ng, phân b , s p x p l c l ng lao đ ng r t
nhanh khi m r ng s n xu t, kinh doanh. Nhi u c s s n xu t, kinh doanh c a
ng i Hoa đ c t ch c bó g n trong dòng h , gia đình, quy n l i v nhi u m t
g n ch t v i nhau nên đã khai thác t i đa n ng l c c a các thành viên.

(*)

Gi ng viên Khoa Dân v n, Tr

ng Cán b TP. HCM
1


Nh ng v n đ trên t o cho ng i Hoa có m t ngu n l c lao đ ng phong
phú, n u đ c quan tâm, b i d ng h p lý thì s đóng góp c a h r t l n đ i v i
s phát tri n chung c a thành ph H Chí Minh.
Th hai, C s s n xu t, kinh doanh c a ng
kh n ng huy đ ng v n nhanh.

i Hoa ngày càng l n m nh,

C s s n xu t, kinh doanh c a ng i Hoa đã đ c hình thành t lâu và
ngày càng đ c c ng c , phát tri n. Nh ng n i t p trung đông ng i Hoa, t l các
c s s n xu t, kinh doanh c a h khá l n, nh qu n 11 chi m 70%, qu n 5 chi m
65%, qu n 6 chi m 45%. Nhi u doanh nghi p c a ng i Hoa có tên tu i nh Biti's,
V nh Ti n, Thái Tu n, Kinh ô, Tuy n Ký, V n Thành… Các doanh nghi p c a
ng i Hoa th ng nhanh chóng đáp ng nhu c u c a th tr ng, phù h p th hi u
khách hàng, nh y bén n m b t thông tin đ đi u ch nh k h ach s n xu t, kinh
doanh. Vì v y h th ng đ ng v ng tr c nh ng bi n đ ng c a th tr ng.

Cách th c huy đ ng v n c a ng i Hoa r t đa d ng, h th ng thông qua
các m i quan h “huy t duyên”, “đ a duyên”, “nghi p duyên” và th ng l y ch
“tín” làm đ u. Chính đi u đó t o cho h kh n ng huy đ ng v n nhanh đ gi i
quy t nh ng nhu c u trong các h at đ ng s n xu t, kinh doanh.
Trong xu th phát tri n hi n nay, v i nh ng ti m n ng, th m nh trong huy
đ ng v n và m r ng, nâng cao n ng l c s n xu t, kinh doanh c a các doanh
nghi p ng i Hoa thì vi c phát huy nh ng l i th đó là đi u có ý ngh a quan tr ng
trong phát tri n kinh t c a thành ph H Chí Minh.
Th ba, Ng i Hoa có m i quan h ch t ch và đ
đ ng Hoa ki u trên th gi i.

c s h tr c a c ng

T v trí c trú thu n l i c a ng i Hoa TP. H Chí Minh, c ng v i các
m i quan h huy t th ng, đ ng h ng, và nh ng m i liên h kinh doanh khác đã
t o cho ng i Hoa kh n ng thu hút v n, công ngh t bên ngoài r t l n. Trong
nh ng n m qua, l ng v n đ vào khu v c kinh t ng i Hoa t các n c và vùng
lãnh th nh Singapore, Trung Qu c, ài Loan … r t l n. Bên c nh đó là nh ng
thi t b , máy móc, k thu t, công ngh c ng đ c chuy n vào trong n c m t cách
nhanh chóng, đã đáp ng k p th i nhu c u đ i m i, c i ti n công ngh s n xu t,
kinh doanh c a ng i Hoa.
c s h tr c a c ng đ ng Hoa ki u t các n c trên th gi i, ng i
Hoa có đi u ki n n m b t th tr ng bên ngoài, m r ng ho t đ ng xu t nh p kh u
2


và nh t là qu ng bá th ng hi u, s n ph m ra n c ngòai.
ng th i c ng thông
qua s h tr này, ngu n nhân l c trong ng i Hoa c ng ngày càng l n m nh, đáp
ng ngày m t t t h n nhu c u s n xu t, kinh doanh và v ng chãi h n khi tham gia
th tr ng qu c t .
Trong xu th m r ng giao l u, h p tác qu c t hi n nay, vi c t n d ng và
phát huy l i th này c a ng i Hoa s góp ph n không nh trong s phát tri n c a
thành ph H Chí Minh.
Ti m n ng, th m nh v kinh t c a ng i Hoa Thành ph H Chí Minh là
r t l n, có th t n d ng vào s nghi p xây d ng đ t n c nói chung và s phát
tri n c a Thành ph H Chí Minh nói riêng. Nhìn nh n đúng v n đ này đ có
nh ng n i dung, ph ng th c thích h p trong vi c phát huy là vi c làm có ý ngh a
thi t th c đ i v i các c p, các ngành.

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×