Tải bản đầy đủ

Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non hoa hồng quận cầu giấy thành phố hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG

QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ
CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG
QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2015


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO
DỤC

ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG

QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ

CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON HOA
HỒNG
QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ
NỘI

Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60 14 01 14

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO
DỤC

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. ĐINH HỒNG THÁI


HÀ NỘI - 2015


LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập, nghiên cứu, đến nay luận văn: "Quản lý hoạt
động bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non Hoa Hồng Quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội" đã hoàn thành. Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ
lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể thầy cô giáo khoa Sau Đại học trường Đại học
Giáo Dục đã giảng dạy, tư vấn, giúp đỡ tôi thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành
cảm ơn các lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cán bộ quản
lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên các trường Mầm non trên địa bàn quận
Cầu Giấy, Ban giám hiệu Trường Mầm non Hoa Hồng và toàn thể giáo viên
trong nhà trường đã tạo điều kiện về thời gian, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến.
Chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên để tôi hoàn thành
luận văn. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Đinh Hồng Thái người
đã trực tiếp hướng dẫn khoa học trong suốt quá trình tôi nghiên cứu, thực hiện
đề tài.
Mặc dù rất cố gắng, nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi
những thiếu sót. Kính mong được sự chỉ dẫn, góp ý của quý thầy cô, các nhà
khoa học trong hội đồng khoa học cùng các bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn
thiện hơn.
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tác giả

Đỗ Thị Quỳnh Trang


i


DANH MỤC VIẾT TẮT
Viết tắt

Viết đầy đủ

BCHTW

Ban chấp hành trung ương

BD

Bồi dưỡng

BDNV

Bồi dưỡng nghiệp vụ

CTSP

Chương trình sư phạm

CBQL

Cán bộ quản lý

CBQLGD

Cán bộ quản lý giáo dục

CNTT

Công nghệ thông tin
CNH-

HS

HĐH

KT-XH

CTGD

MN

MN

NCKH

CS

NV

V

NVSP

C

QL

ĐCS

QLGD

VN

XHHGD

Đ
H
SP
GDĐT
GD
MN
GD
QD
G
V
GV
MN


C
C
Đ
Đ
G
G
G
G
G
H
K
M
N
N
N
Q
Q

u

dục


n
l
ý
g
i
á
o
d

c
X
ã
h

i
h
ó
a
g
i
á
o

i
i


MỤC
LỤC
Trang
Lời cảm ơn ......................................................................................................i
Danh mục viết tắt ............................................................................................ii
Mục lục............................................................................................................iii
Danh mục các bảng .........................................................................................ii v
MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI
DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON ...........................6
1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề..............................................6
1.2. Vị trí, vai trò của giáo dục mầm non.................................................... 13
1.3. Các khái niệm chính của đề tài............................................................. 15
1.3.1. Quản lý .................................................................................................. 15
1.3.2. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường................................................... 18
1.3.3. Khái niệm nghiệp vụ............................................................................. 22
1.3.4. Bồi dưỡng.............................................................................................. 24
1.3.5. Bồi dưỡng nghiệp vụ....................................................................

24

1.3.6. Quản lý công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp giáo viên

25

mầm non..........................................................................................................
1.4. Những yêu cầu đối với giáo viên mầm non trong giai đoạn
hiện nay .......................................................................................................... 26
1.4.1. Chuẩn nghề nghề nghiệp giáo viên mầm non. ..................................... 26
1.4.2. Yêu cầu về giáo viên mầm non hiện nay trong thời đại mới ................ 27
1.5. Lý luận về công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ cho GVMN ....................... 28
1.5.1. Ý nghĩa của công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN ...................... 28
1.5.2. Sự cần thiết của công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN ................ 29
1.5.3. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng nghiệp vụ GVMN ........................... 30
1.5.4. Nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN ................... 30
1.5.5. Nội dung công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN........................... 30
1.5.6. Hình thức, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN................ 32

iii


1.6. Nội dung quản lý công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ cho GVMN............ 33
1.6.1. Lập kế hoạch bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non .......................... 33
1.6.2. Thực hiện nghiên cứu về nghiệp vụ GVMN ........................................ 34
1.6.3. Tổ chức triển khai hoạt động bồi dưỡng............................................... 34
1.6.4. Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN ............................. 36
1.6.5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả bồi dưỡng ................................36 .
1.6.6. Đảm bảo các điều kiện cho công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề
nghiệp GVMN ............................................................................................. 37
1.7. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng NV
giáo viên mầm non ....................................................................................... 38
1.7.1. Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng
NV cho giáo viên mầm non ........................................................................... 38
1.7.2. Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng
NV cho giáo viên mầm non ........................................................................... 39
Tiểu kết chƣơng 1.......................................................................................... 0 4
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI
DƢỠNG
NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON HOA
HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ
NỘI ................................42 .
2.1. Vài nét về trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy Hà Nội....................... 42
2.1.1. Vị trí, quy mô trường lớp ...................................................................... 42
2.1.2. Chất lượng giáo viên, chất lượng giáo dục, nhiệm vụ của trường................ 42
2.1.3. Tình hình và định hướng phát triển của nhà trường trong những
năm tới............................................................................................................. 44
2.2. Khái quát về quá trình khảo sát ........................................................... 45
2.2.1. Mục đich khảo sát ................................................................................. 45
2.2.2. Nội dung khảo sát ................................................................................. 45
2.2.3. Phương pháp khảo sát ..........................................................................
46
2.2.4. Tổ chức khảo sát ................................................................................. 47
2.3. Phân tích kết quả nghiên cứu ............................................................... 47
2.3.1. Thực trạng trinh đô ̣ nghiêp ̣ vu ̣ của giáo viên mầm non của
trường mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy Thành phố ................................ 47
2.3.2. Nhận thức của CBQL và giáo viên về vấn đề bồi dưỡng nghiệp
vụ cho giáo viên .............................................................................................. 49


iv


2.3.3. Thực trạng về các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp
vụ cho giáo viên của trường MN Hoa Hồng, Quận Cầu Giấy Thành
phố Hà Nội ...................................................................................................... 50
2.4. Đánh giá chung....................................................................................... 60
2.4.1. Ưu điểm ................................................................................................ 60
2.4.2. Nhược điểm........................................................................................... 60
Tiểu kết chƣơng 2.......................................................................................... 61
Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI
DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƢỜNG
MẦM
NON HOA HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HÀ NỘI .......................................................................................................... 63
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ........................................................ 63
3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống cấu trúc ............................................................ 63
3.1.2. Đảm bảo tính kế thừa và thực tiễn ........................................................ 63
3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả .......................................................................... 64
3.2. Đề xuất một biện pháp quản lý nghiệp vụ cho giáo viên mầm non
của trƣờng mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy Thành phố
Hà Nội............................................................................................................. 65
3.2.1. Tăng cường giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ
giáo viên và các cấp quản lý về công tác xây dựng đội ngũ và hoạt
động bồi dưỡng NV trong trường mầm non ................................................... 65
3.2.2. Khảo sát và phân loại năng lực sư phạm giáo viên mầm non,
lên kế hoạch bồi dưỡng phù hợp..................................................................... 70
3.2.3. Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng NV đáp ứng nhu cầu
người học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ................... 72
3.2.4. Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng NV cho GVMN phù hợp
với nhu cầu phát triển GD&ĐT hiện nay........................................................ 76
3.2.5. Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và hoạt động bồi dưỡng
NV cho giáo viên mầm non ........................................................................... 80
3.2.6. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ
cho GV trường MH Hoa Hồng ....................................................................... 84
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp........................................................... 88
3.4. Khảo nghiêm v ề tính cần thiết và khả thi của các biện pháp
đề xuất ............................................................................................................ 89
v


3.4.1. Mục đích khảo nghiệm..........................................................................
89
3.4.2. Đối tượng khảo nghiêm ........................................................................
90
3.4.3. Tiến hành khảo nghiệm.........................................................................
90
3.4.4. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của 6 biện pháp

90

Tiểu kết chƣơng 3..........................................................................................
93
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ............................................................... 94
1. Kết luận .......................................................................................................
94
2. Khuyến nghị................................................................................................ 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
102

99


vi


DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1: Thực trạng trình độ chuyên môn CBQL và GVNM ......................
42
Bảng 2.2: Kết quả đánh giá GVMN về lĩnh vực kiến thức ............................ 48
Bảng 2.3: Kết quả đánh giá GV trường mầm non Hoa Hồng về lĩnh
vực kỹ năng sư phạm qua ý kiến đánh giá của CBQLGD - GVMN .............. 49
Bảng 2.4: Nhận thức của CBQLGD, GV về hoạt động bồi dưỡng ................ 50
Bảng 2.5: Tổng hợp kết quả điều tra mức độ nhận thức.................................
51
Bảng 2.6: Thực trạng việc triển khai kế hoạch hoạt động bồi dưỡng
NV cho giáo viên mầm non ............................................................................
52
Bảng 2.7: Thực trạng về xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng
NV cho GVMN...............................................................................................
53
Bảng 2.8: Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng hoạt
động NV cho giáo viên ...................................................................................
57
Bảng 2.9: Thực trạng việc ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động
bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non........................................................... 58
Bảng 3.1. Đối tượng khảo nghiêm.................................................................. 90
Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của 6 biện pháp.............. 90
Biểu đồ 3.1. Mối tương quan về tính cần thiết và tính khả thi ....................... 92


vii


LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập, nghiên cứu, đến nay luận văn: "Quản lý hoạt
động bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non Hoa Hồng Quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội" đã hoàn thành. Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ
lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể thầy cô giáo khoa Sau Đại học trường Đại học
Giáo Dục đã giảng dạy, tư vấn, giúp đỡ tôi thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành
cảm ơn các lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cán bộ quản
lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên các trường Mầm non trên địa bàn quận
Cầu Giấy, Ban giám hiệu Trường Mầm non Hoa Hồng và toàn thể giáo viên
trong nhà trường đã tạo điều kiện về thời gian, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến.
Chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên để tôi hoàn thành
luận văn. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Đinh Hồng Thái người
đã trực tiếp hướng dẫn khoa học trong suốt quá trình tôi nghiên cứu, thực hiện
đề tài.
Mặc dù rất cố gắng, nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi
những thiếu sót. Kính mong được sự chỉ dẫn, góp ý của quý thầy cô, các nhà
khoa học trong hội đồng khoa học cùng các bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn
thiện hơn.
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tác giả

Đỗ Thị Quỳnh Trang

1


DANH MỤC VIẾT TẮT
Viết tắt

Viết đầy đủ

BCHTW

Ban chấp hành trung ương

BD

Bồi dưỡng

BDNV

Bồi dưỡng nghiệp vụ

CTSP

Chương trình sư phạm

CBQL

Cán bộ quản lý

CBQLGD

Cán bộ quản lý giáo dục

CNTT

Công nghệ thông tin
CNH-

HS

HĐH

KT-XH

CTGD

MN

MN

NCKH

CS

NV

V

NVSP

C

QL

ĐCS

QLGD

VN

XHHGD

Đ
H
SP
GDĐT
GD
MN
GD
QD
G
V
GV
MN


C
C
Đ
Đ
G
G
G
G
G
H
K
M
N
N
N
Q
Q

u

dục


n
2

l
ý
g
i
á
o
d

c
X
ã
h

i
h
ó
a
g
i
á
o


MỤC
LỤC
Trang
Lời cảm ơn ......................................................................................................i
Danh mục viết tắt ............................................................................................ii
Mục lục............................................................................................................iii
Danh mục các bảng .........................................................................................ii v
MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI
DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON ...........................6
1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề..............................................6
1.2. Vị trí, vai trò của giáo dục mầm non.................................................... 13
1.3. Các khái niệm chính của đề tài............................................................. 5 1
1.3.1. Quản lý .................................................................................................. 15
1.3.2. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường................................................... 18
1.3.3. Khái niệm nghiệp vụ............................................................................. 22
1.3.4. Bồi dưỡng.............................................................................................. 24
1.3.5. Bồi dưỡng nghiệp vụ....................................................................

24

1.3.6. Quản lý công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp giáo viên

25

mầm non..........................................................................................................
1.4. Những yêu cầu đối với giáo viên mầm non trong giai đoạn
hiện nay .......................................................................................................... 26
1.4.1. Chuẩn nghề nghề nghiệp giáo viên mầm non. ..................................... 26
1.4.2. Yêu cầu về giáo viên mầm non hiện nay trong thời đại mới ................ 27
1.5. Lý luận về công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ cho GVMN ....................... 28
1.5.1. Ý nghĩa của công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN ...................... 28
1.5.2. Sự cần thiết của công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN ................ 29
1.5.3. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng nghiệp vụ GVMN ........................... 30
1.5.4. Nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN ................... 30
1.5.5. Nội dung công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN........................... 30
1.5.6. Hình thức, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN................ 32

3


1.6. Nội dung quản lý công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ cho GVMN............ 33
1.6.1. Lập kế hoạch bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non .......................... 33
1.6.2. Thực hiện nghiên cứu về nghiệp vụ GVMN ........................................ 34
1.6.3. Tổ chức triển khai hoạt động bồi dưỡng............................................... 34
1.6.4. Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN ............................. 36
1.6.5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả bồi dưỡng ................................36 .
1.6.6. Đảm bảo các điều kiện cho công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề
nghiệp GVMN ............................................................................................. 37
1.7. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng NV
giáo viên mầm non ....................................................................................... 38
1.7.1. Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng
NV cho giáo viên mầm non ........................................................................... 38
1.7.2. Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng
NV cho giáo viên mầm non ........................................................................... 39
Tiểu kết chƣơng 1..........................................................................................
40
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI
DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM
NON HOA
HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ
NỘI ................................42 .
2.1. Vài nét về trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy Hà Nội....................... 42
2.1.1. Vị trí, quy mô trường lớp ...................................................................... 42
2.1.2. Chất lượng giáo viên, chất lượng giáo dục, nhiệm vụ của trường................ 42
2.1.3. Tình hình và định hướng phát triển của nhà trường trong những
năm tới............................................................................................................. 44
2.2. Khái quát về quá trình khảo sát ........................................................... 45
2.2.1. Mục đich khảo sát ................................................................................. 45
2.2.2. Nội dung khảo sát ................................................................................. 45
2.2.3. Phương pháp khảo sát ..........................................................................
46
2.2.4. Tổ chức khảo sát ................................................................................. 47
2.3. Phân tích kết quả nghiên cứu ............................................................... 47
2.3.1. Thực trạng trinh đô ̣ nghiêp ̣ vụ của giáo viên mầm non của
trường mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy Thành phố ................................ 47
2.3.2. Nhận thức của CBQL và giáo viên về vấn đề bồi dưỡng nghiệp


vụ cho giáo viên .............................................................................................. 49

4


2.3.3. Thực trạng về các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp
vụ cho giáo viên của trường MN Hoa Hồng, Quận Cầu Giấy Thành
phố Hà Nội ...................................................................................................... 50
2.4. Đánh giá chung....................................................................................... 60
2.4.1. Ưu điểm ................................................................................................ 60
2.4.2. Nhược điểm........................................................................................... 60
Tiểu kết chƣơng 2.......................................................................................... 61
Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI
DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƢỜNG
MẦM
NON HOA HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HÀ NỘI .......................................................................................................... 63
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ........................................................ 63
3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống cấu trúc ............................................................ 63
3.1.2. Đảm bảo tính kế thừa và thực tiễn ........................................................ 63
3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả .......................................................................... 64
3.2. Đề xuất một biện pháp quản lý nghiệp vụ cho giáo viên mầm non
của trƣờng mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy Thành phố
Hà Nội............................................................................................................. 65
3.2.1. Tăng cường giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ
giáo viên và các cấp quản lý về công tác xây dựng đội ngũ và hoạt
động bồi dưỡng NV trong trường mầm non ................................................... 65
3.2.2. Khảo sát và phân loại năng lực sư phạm giáo viên mầm non,
lên kế hoạch bồi dưỡng phù hợp..................................................................... 70
3.2.3. Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng NV đáp ứng nhu cầu
người học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ................... 72
3.2.4. Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng NV cho GVMN phù hợp
với nhu cầu phát triển GD&ĐT hiện nay........................................................ 76
3.2.5. Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và hoạt động bồi dưỡng
NV cho giáo viên mầm non ........................................................................... 80
3.2.6. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ
cho GV trường MH Hoa Hồng ....................................................................... 84
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp........................................................... 88
3.4. Khảo nghiêm v ề tính cần thiết và kh ả thi của các biện pháp
đề xuất ............................................................................................................ 89
5


3.4.1. Mục đích khảo nghiệm..........................................................................
89
3.4.2. Đối tượng khảo nghiêm ........................................................................
90
3.4.3. Tiến hành khảo nghiệm.........................................................................
90
3.4.4. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của 6 biện pháp

90

Tiểu kết chƣơng 3..........................................................................................
93
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ............................................................... 94
1. Kết luận .......................................................................................................
94
2. Khuyến nghị................................................................................................ 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
102

99


6


DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1: Thực trạng trình độ chuyên môn CBQL và GVNM ......................
42
Bảng 2.2: Kết quả đánh giá GVMN về lĩnh vực kiến thức ............................ 48
Bảng 2.3: Kết quả đánh giá GV trường mầm non Hoa Hồng về lĩnh
vực kỹ năng sư phạm qua ý kiến đánh giá của CBQLGD - GVMN .............. 49
Bảng 2.4: Nhận thức của CBQLGD, GV về hoạt động bồi dưỡng ................ 50
Bảng 2.5: Tổng hợp kết quả điều tra mức độ nhận thức.................................
51
Bảng 2.6: Thực trạng việc triển khai kế hoạch hoạt động bồi dưỡng
NV cho giáo viên mầm non ............................................................................
52
Bảng 2.7: Thực trạng về xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng
NV cho GVMN...............................................................................................
53
Bảng 2.8: Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng hoạt
động NV cho giáo viên ...................................................................................
57
Bảng 2.9: Thực trạng việc ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động
bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non........................................................... 58
Bảng 3.1. Đối tượng khảo nghiêm.................................................................. 90
Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của 6 biện pháp.............. 90
Biểu đồ 3.1. Mối tương quan về tính cần thiết và tính khả thi ....................... 92


7


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×