Tải bản đầy đủ

liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

C
C
HAÌO MÆÌNG QUYÏ THÁÖY CÄ
HAÌO MÆÌNG QUYÏ THÁÖY CÄ
GIAÏO
GIAÏO
VAÌ CAÏC EM
VAÌ CAÏC EM
KIỉM TRA BAèI CUẻ:
KIỉM TRA BAèI CUẻ:
2.ỷt dỏỳu thờch hồỹp (<,>) vaỡo
ọ trọỳng:
a/ -2007 + 5 -2008 + 5
b/ 110 - 3 107 - 3
1.Phaùt bióứu tờnh chỏỳt lión hóỷ
giổợa thổù tổỷ vaỡ pheùp cọỹng .
Tỉ
Tỉ
TOAẽN
TOAẽN
-LYù

-LYùGiaùo vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHIN
TRặèNG THCS L TH HIU
TRặèNG THCS L TH HIU
MN TOAẽN - KHI 8
MN TOAẽN - KHI 8
>
>
>
>
LIN H GIặẻA THặẽ
Tặ VAè PHEẽP NHN
Tióỳt 58:
Tióỳt 58:
Tỉ TOAẽN LYẽ
Tỉ TOAẽN LYẽGiaùo vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHIN
TRặèNG THCS L TH HIU
TRặèNG THCS L TH HIU
MN TOAẽN - KHI 8
MN TOAẽN - KHI 8
Tỉ TOAẽN - LYẽ
Tỉ TOAẽN - LYẽGiaùo vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHIN
TRặèNG THCS L TH HIU
TRặèNG THCS L TH HIU
Lión hóỷ giổợa thổù tổỷ vaỡ pheùp nhỏn
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
(
-
2
)
.
2
3
.
2
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Tỉ TOAẽN - LYẽ
Tỉ TOAẽN - LYẽGiaùo vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHIN
TRặèNG THCS L TH HIU
TRặèNG THCS L TH HIU
Lión hóỷ giổợa thổù tổỷ vaỡ pheùp nhỏn
a) Nhỏn caớ hai vóỳ cuớa bỏỳt õúng thổùc
-2 < 3 vồùi 5091 thỗ õổồỹc bỏỳt õúng
thổùc naỡo?
b) Nhỏn caớ hai vóỳ cuớa bỏỳt õúng thổùc
-2 < 3 vồùi sọỳ c dổồng thỗ
õổồỹc bỏỳt õúng thổùc naỡo?
Tờnh chỏỳt: vồùi ba sọỳ a, b vaỡ c
maỡ c > 0 ta coù :
Nóỳu a < b thỗ a.c < b.c
Nóỳu a > b thỗ a.c > b.c
Nóỳu a b thỗ a.c
b.c


Nóỳu a b thỗ a.c b.c


Tỉ TOAẽN - LYẽ
Tỉ TOAẽN - LYẽGiaùo vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHIN
TRặèNG THCS L TH HIU
TRặèNG THCS L TH HIU
Lión hóỷ giổợa thổù tổỷ vaỡ pheùp nhỏn
ỷt dỏỳu thờch hồỹp
( < , > ) vaỡo ọ trọỳng:
b) (-15,2) . 3,5 (-
15,08) . 3,5
c) 4,15 . 2,2 (-
5,3) . 2,2
a) 5. 10 7 .
10
Tờnh chỏỳt:
vồùi ba sọỳ
a, b vaỡ c
maỡ c > 0 ta
coù :
Nóỳu a b thỗ a.c
b.c
Nóỳu a < b thỗ
a.c < b.c
Nóỳu a > b thỗ
a.c > b.c

Nóỳu a b thỗ a.c
b.c


<
<
>

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×