Tải bản đầy đủ

Lam quen với soạn thảo văn bản


LµM QUEN V I Ớ
SO N TH O V N B NẠ Ả Ă Ả
Ng­êi thùc hiÖn: TrÇn Thanh Danh
Tr­êng:
THCS
H¶i Nam- H¶i HËu
Nam §Þnh

• Phần mềm soạn thảo văn bản là
chương trình máy tính giúp chúng ta
có thể soạn thảo văn bản trên máy
tính.
• Microsoft Word là phần mềm soạn
thảo phổ biến nhất.
1. V¨n b¶n vµ phÇn mÒm so¹n th¶o

2. Khëi ®éng Word
- Khëi ®éng Word b»ng c¸ch mét trong c¸c c¸ch sau:
* Nháy đúp chuột vào biểu tượng
trên màn hình

* Nh¸y nót Start  Programs (hoÆc All Programs)
 Microsoft Office  Microsoft office Word 2003


3. Mµn h×nh lµm viÖc cña Word
Thanh tiªu ®Ò (Title bar) Thanh Menu (Menu bar)
Nót lÖnh
(Buttons)
Th­íc ®o (Ruler)
Thanh tr¹ng th¸i
(Startus bar)
B¶ng t¸c vô
Thanh tr­ît
(Scroll bar)
Con trá so¹n th¶o
(Pointer)
Vïng so¹n th¶o

Có nhiều cách:
• Vào File chọn Open, tìm đến tệp
văn bản cần mở Rồi chọn Open
• Sử dụng nút lệnh (Open) trên thanh
công cụ

Bấm Ctrl + O, làm tương tự cách 1.

Nếu chưa khởi động Word, tìm đến tệp
văn bản rồi nháy đúp chuột, máy tự khởi
động Word rồi mở văn bản ấy ra.
• Phần mở rộng của tệp văn bản là : .DOC

4. Më v¨n b¶n

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×