Tải bản đầy đủ

bai tap chuong 1(lop 11) phuong trinh luong giac

Phương trình lượng giác cơ bản:
Bài 1: Giải và biện luận những phương trình lượng giác sau:
a). sinx = m
b). cosx = m
Bài 2: Giải những phương trình lượng giác sau:
a). sinx =
1
3
b). sin(
π
sin2x) = 1
c). sin3x = cos2x
d). cos( 2x -
4
π
) + sin(x +
4
π
) = 0
e). sin(
π

cos2x) = 1.
f). cos(
π
cos3x) = 1.
g). cos(
π
sinx) = 1.
h). sin
x
π
= cos(
π
x)
k). cos
( )
2 4
cos x
π π
 

 
 
=
1
2
Bài 3: Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
cos
(
)
2
3 9 160 800 1
8
x x x
π
 
− + + =
 
 
Bài 4: Giãi các phương trình
a). cos2x + sin


2
x + 2cosx + 1 = 0.
Bài 5: Cho phương trình:
4sin
2
2x + 8cos
2
x – 5 + 3m = 0
a). Giãi phương trình khi m = -
4
3
b). Tìm m nguyên dương để phương trình có nghiệm.
Bài 6:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×