Tải bản đầy đủ

Bài 18: Một số ví dụ về chương trình con

Nhiệt liệt chào mừng
Các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh
Câu h i ki m tra bài cũỏ ể
Câu h i ki m tra bài cũỏ ể
1. Chương trình con được chia ra làm mấy loại
A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại
2. Cấu trúc chung của chương trình con được chia làm mấy phần
A. 1 phần B. 2 phần C. 3 phần D. 4 phần
Hàm (Function) và thủ tục (Procedure)
<Phần đầu>
[<Phần khai báo>]
<Phần thân>
3. Cấu trúc chung của chương trình chính được chia làm mấy phần
A. 1 phần B. 2 phần C. 3 phần D. 4 phần
[<Phần khai báo>]
<Phần thân>
§ 18 Ví dụ về cách viết và
§ 18 Ví dụ về cách viết và
sử dụng chương trình con (tiết 1)
sử dụng chương trình con (tiết 1)
* * * * * * *

* * * * * * *
* *
1. Cách viết và sử dụng thủ tục
Xét ví dụ vẽ hình chữ nhật có dạng sau
Ta có thể vẽ hình chữ nhật trên với ba câu lệnh
Writeln(‘* * * * * * *’);
Writeln(‘* *’);
Writeln(‘* * * * * * *’);
§ 18 Ví dụ về cách viết và
§ 18 Ví dụ về cách viết và
sử dụng chương trình con (tiết 1)
sử dụng chương trình con (tiết 1)
1. Cách viết và sử dụng thủ tục
program VD_thutuc1;
procedure Ve_hcn; {Bat dau thu tuc}
begin
end; {Ket thuc chuong trinh con}
writeln(‘* * * * * * *’);
writeln(‘* *’);
writeln(‘* * * * * * *’);
begin
Ve_Hcn; {Goi thu tuc Ve_Hcn}
writeln; writeln; {de cach hai dong}
Ve_Hcn;
writeln; writeln;
Ve_Hcn;
end.
{****************************************}
{****************************************}
Cấu trúc chương
trình chính:
[<Phần khai báo>]
<Phần thân>
?1: Vị trí của thủ tục
nằm ở phần nào của
chương trình chính
§ 18 Ví dụ về cách viết và
§ 18 Ví dụ về cách viết và
sử dụng chương trình con (tiết 1)
sử dụng chương trình con (tiết 1)


1. Cách viết và sử dụng thủ tục
1. Cách viết và sử dụng thủ tục
program VD_thutuc1;
procedure Ve_hcn;
begin
end;
writeln(‘* * * * * * *’);
writeln(‘* *’);
writeln(‘* * * * * * *’);
begin
Ve_Hcn;
writeln; writeln;
Ve_Hcn;
writeln; writeln;
Ve_Hcn;
end.
a. Cấu trúc của thủ tục
Procedure <tên thủ tục>[<danh sách tham số>];
[<phần khai báo>]
begin
end;
[<dãy các lệnh>]
Chú ý:
- Sau tên dành riêng end kết thúc chương
trình chính là dấu (.), còn sau end kết
thúc thủ tục là dấu chấm phẩy (;)
- Các thủ tục, nếu có, phải được khai báo
và mô tả trong phần khai báo của chương
trình chính, ngay sau phần khai báo biến
- Khi cần thực hiện, ta phải viết lệnh gọi
thủ tục tương tự như các thủ tục chuẩn.
{************************}
{************************}

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×