Tải bản đầy đủ

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ


GIÁO ÁN ĐIỆN
TỬ M¤N GDCD
líp 7
NĂM HỌC 2007 - 2008
Người thực hiện :

Ngun ThÞ Lý

Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Lý
Tr­êng THCS Xu©n L©m, ThuËn Thµnh

Chọn câu trả lời đúng ?
Kiểm tra bài cũ
1- Những ý kiến nào sau đây thể hiện là gia đình văn hóa:
A.Việc nhà là việc của mẹ và con gái .
B. Trong gia đình nhất thiết phảI có con trai .
C. Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc.
D. Con cái có thể tham gia bàn bạc các công việc gia đình.



I.Truyện đọc:

Truyền thống cần cù lao động.
1- Cha và anh :
- Lao động kiên trì, bền bỉ.
- Là tấm gương sáng về lao động.
Truyện kể từ trang
trại
?S lao động c n cù và quyết tâm vượt khó của
mọi người trong gia đình ở truyện đọc trên thể hiện
như thế nào?

=> Nối tiếp truyền thống gia đình.
2- Nhân vật tôi :
- Nuôi gà đẻ, bán trứng .
- Mua sách vở, đồ dùng học tập

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×