Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 (06-07)-khánh hòa

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2006 – 2007
KHÁNH HÒA MÔN HÓA HỌC – TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (KHÔNG
PHÂN BAN)
Thời gian làm bài : 60 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ THI : 316 (Đề thi
có 03 trang)
Câu 1) Cho hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dòch gồm Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
. Các
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khi kết thúc phản ứng, lọc bỏ dung dòch, thu được
chất rắn gồm 3 kim loại. Ba kim loại đó là :
A. Fe, Cu, Al. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Cu, Ag.
D. Al, Fe, Ag.
Câu 2) Các tính chất vật lí chung của kim loại gây ra do :
A. Trong các kim loại có các electron hóa trò. B. Trong các kim loại có
các electron tự do.
C. Có nhiều kiểu mạng tinh thể kim loại. D. Các kim loại đều là chất

rắn.
Câu 3) Cho a mol của mổi kim loại X,Y,Z (có hóa trò theo thứ tự : 1, 2, 3) tác dụng hết
với axit HNO
3
loãng, tạo khí duy nhất NO. Lượng khí NO tạo ra nhiều nhất do :
A. Kim loại Z. B. Kim loại X. C. Kim loại Y.
D. Không xác đònh
Câu 4) Phương trình phản ứng hóa học đúng để điều chế FeCl
2
là :
A. Fe + Cl
2

 →
FeCl
2
B. Fe + 2NaCl
 →
FeCl
2
+ 2Na
B. Fe + CuCl
2

 →
FeCl
2
+ Cu C. FeSO
4
+ 2KCl
 →
FeCl
2
+ K
2
SO
4
Câu 5) Cho Fe vào dung dòch AgNO
3
dư, sau khi phản ứng hoàn toàn ta thu được dung dòch X


và kết tủa Y. Trong dung dòch X có chứa các muối là :
A. Fe(NO
3
)
2
, AgNO
3
, Fe(NO
3
)
3
B. Fe(NO
3
)
3
, AgNO
3
C. Fe(NO
3
)
2
, AgNO
3
D. Fe(NO
3
)
2
Câu 6) Cho 1,05 mol NaOH vào 0,1 mol Al
2
(SO
4
)
3
. Số mol NaOH dư có trong dung dòch sau
phản ứng là :
A. 0,75 mol B. 0,65 mol C. 0,45 mol D. 0,25 mol
Câu 7) Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 26. Cấu hình electron của X, chu kỳ và
phân nhóm trong hệ thống tuần hoàn lần lượt là :
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
, chu kỳ 4, phân nhóm phụ nhóm VIII.
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
, chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm II.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
, chu kỳ 3, phân nhóm phụ nhóm V.
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
, chu kỳ 3, phân nhóm phụ nhóm VI.
Câu 8) Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất trong số các kim loại là do :
A. Năng lượng nguyên tử hóa tương đối nhỏ.
B. Năng lượng ion hóa tương đối nhỏ.
C. Năng lượng nguyên tử hóa tương đối nhỏ, bán kính nguyên tử nhỏ.
D. Năng lượng nguyên tử hóa và năng lượng ion hóa đều tương đối nhỏ.
Câu 9) Ống nghiệm 1 đựng 0,3 mol Na
2
CO
3
và 0,2 mol NaHCO
3
. Ống nghiệm 2 đựng 0,3 mol HCl. Đổ từ từ ống
nghiệm 1 vào ống nghiệm 2, thì số mol khí CO
2
thoát ra là :
A. 0,1 mol B. 0,4 mol C. 0,5 mol D. 0,3 mol
Câu 10) M là kim loại. Phương trình sau đây : M
n+
+ ne = M biểu diễn :
A. Sự oxi hóa ion kim loại B. Sự khử của kim loại
B. Nguyên tắc điều chế kim loại D. Tính chất hóa học chung của kim loại
Câu 11) Kim loại tác dụng với dung dòch AgNO
3
theo phương trình ion thu gọn : Cu + 2Ag
+
= Cu
2+
+ 2Ag .
Kết luận nào sau đây sai :
A. Ag
+
có tính oxi hóa mạnh hơn Cu
2+
B. Cu có tính khử mạnh hơn Ag
+

C. Ag có tính khử yếu hơn Cu D. Cu
2+
có tính oxi hóa mạnh hơn Ag
+
Câu 12) Cho hai kim loại Fe và Al, khi so sánh tính khử của chúng người ta thấy :
A. Tính khử của chúng bằng nhau
Mã đề thi : 316 Trang 1 / 3
B. Tính khử của sắt lớn hơn tính khử của nhôm
C. Tính khử của chúng phụ thuộc vào chất tác dụng nên không so sánh được
D. Tính khử của nhôm lớn hơn tính khử của sắt
Câu 13) Có dung dòch A chứa hỗn hợp các muối AgNO
3
, Cu(NO
3
)
2
, Pb(NO
3
)
2
. Cho kim loại Fe vào dung dòch A thì Fe
sẽ khử các ion kim loại lần lượt theo thứ tự sau :
A. Ag
+
, Cu
2+
, Pb
2+
B. Cu
2+
, Ag
+
, Pb
2+
C. Pb
2+
,

Ag
+
, Cu
2+
D. Ag
+
, Pb
2+
, Cu
2+

Câu 14) Trong các dãy chất sau, tính bazơ tăng dần từ trái sang phải theo thứ tự là :
A. LiOH < NaOH < KOH B. NaOH < LiOH < KOH
C. KOH < NaOH < LiOH D. LiOH < KOH < NaOH
Câu 15) Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng :
A. Fe + dd CuSO
4
B. Cu + dd HCl C. Cu + dd Fe
2
(SO
4
)
3
D. Cu + HNO
3

Câu 16) Cho 20 gam Fe vào dung dòch HNO
3
loãng chỉ thu được sản phẩm khử duy nhất là NO. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích khí NO thoát ra (ở đktc) là :
A. 6,72 lít B. 11,2 lít C. 2,24 lít D. 4,48 lít
Câu 17) Có các kim loại Cu, Ag, Fe và các dung dòch muối Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
, Fe(NO
3
)
3
. Kim loại tác dụng được với
cả 3 dung dòch muối là :
A. Ag B. Cu C. Fe D. Cu và Fe
Câu 18) Kim loại có tính chất vật lí chung là :
A. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi. B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.
C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim. D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.
Câu 19) Cách nào sau đây không điều chế được NaOH :
A. Điện phân dung dòch NaCl có màng ngăn xốp (điện cực trơ).
B. Điện phân dung dòch NaCl không có màng ngăn xốp (điện cực trơ).
C. Cho Na tác dụng với nước.
D. Cho dung dòch Ca(OH)
2
tác dụng với Na
2
SO
4
.
Câu 20) Phương trình : 2Cl
-
+ 2H
2
O = 2OH
-
+ H
2
+ Cl
2
xảy ra khi :
A. Cho Na tác dụng với nước.
B. Điện phân dung dòch NaCl không có màng ngăn xốp (điện cực trơ).
C. Cho dung dòch NaOH tác dụng với dung dòch HCl.
D. Điện phân dung dòch NaCl có màng ngăn xốp (điện cực trơ).
Câu 21) Có các dung dòch NaOH, Ca(OH)
2
, Na
2
CO
3
, NaHCO
3
. Dung dòch không phản ứng với khí CO
2
là :
A. Na
2
CO
3
B. NaHCO
3
C. NaOH D. Ca(OH)
2

Câu 22) Lấy 20 gam hỗn hợp bột Al và Fe
2
O
3
ngâm trong dung dòch NaOH (dư), phản ứng xong người ta thu được 3,36
lít khí H
2
(ở đktc). Khối lượng Fe
2
O
3
ban đầu trong hỗn hợp là :
A. 18 gam B. 15,95 gam C. 13,7 gam D. 17,3 gam
Câu 23) Các nguyên tử kim loại liên kết với nhau chủ yếu bằng :
A. Liên kết cộng hóa trò B. Liên kết kim loại
C. Liên kết ion D. Liên kết cộng hóa trò và liên kết kim loại
Câu 24) Khi nhỏ dung dòch NH
3
vào dung dòch AlCl
3
, nhỏ dung dòch Na
2
CO
3
vào dung dòch AlCl
3
, nhỏ dung dòch HCl
vào dung dòch NaAlO
2
dư, ta sẽ thu được một sản phẩm giống nhau, đó là :
A. Al
2
O
3
B. Al(OH)
3
C. NH
4
Cl D. NaCl
Câu 25)
Câu 26) Để phân biệt được 3 dung dòch : NaAlO
2
, Al(CH
3
COO)
3
, Na
2
CO
3
bò mất nhãn, người ta chỉ cần dùng một loại
thuốc thử là :
A. Dung dòch NaOH B. Dung dòch BaCl
2
C. Dung dòch HCl loãngD. Khí CO
2
Câu 27) Một ống nghiệm đựng dung dòch X. Dẫn luồng khí CO
2
dư đi từ từ vào đáy ống nghiệm, tạo kết tủa trắng, sau
đó kết tủa tan và dung dòch trong suốt. Lấy ống nghiệm đem đun thì thấy trong ống nghiệm lại xuất hiện kết tủa
trắng. Dung dòch X là :
A. Dung dòch NaAlO
2
B. Dung dòch KOH C. Dung dòch Ca(OH)
2
D. Dung dòch AlCl
3

Câu 28) Khi cho Fe vào dung dòch HNO
3
đặc nóng, dư. Fe sẽ bò tác dụng theo phản ứng là :
Mã đề thi : 316 Trang 2 / 3
A. 2Fe + 6HNO
3

 →
2Fe(NO
3
)
3
+ 3H
2
B. Fe + 2HNO
3

 →
Fe(NO
3
)
2
+ H
2

C. Fe + 4HNO
3

 →
Fe(NO
3
)
2
+ 4NO
2
+ 2H
2
O D. Fe + 6HNO
3

 →
Fe(NO
3
)
3
+ 3NO
2
+ 3H
2
O
Câu 29) Cho hỗn hợp gồm các chất : Al
2
O
3
, ZnO , FeO , MgO tác dụng với khí CO nung nóng, dư. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B. Hỗn hợp B gồm các chất là :
A. Al
2
O
3
, Zn, FeO, MgO B. Al, Zn, Fe, Mg C. Al
2
O
3
, Zn, Fe, MgO D. Al, Zn, Fe, MgO
Câu 30) Câu nói nào sau đây hoàn toàn đúng :
A. Cặp oxi hóa của kim loại là một cặp gồm một chất oxi hóa và một chất khử.
B. Dãy điện hóa của kim loại là một dãy những cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của
kim loại và chiều giản dần tính khử của ion kim loại.
C. Ion Fe
2+
có thể đóng vai trò chất oxi hóa trong phản ứng này, nhưng cũng có thể đóng vai trò chất khử trong phản
ứng khác.
D. Kim loại nhẹ là kim loại có thể dùng dao để cắt ra.
Câu 31) Cho các chất rắn Al, Al
2
O
3
, Na
2
O, Mg, Ca, MgO. Dãy các chất tan hết trong dung dòch NaOH dư là :
A. Al, Al
2
O
3
, Na
2
O, Ca B. Al
2
O
3
, Mg, Ca, MgO
C. Al, Al
2
O
3
, Ca, MgO D. Al, Al
2
O
3
, Na
2
O, Mg, Ca
Câu 32) Liên kết trong hợp kim là :
A. Liên kết cộng hóa trò B. Liên kết kim loại
C. Liên kết kim loại và cộng hóa trò D. Liên kết ion
Câu 33) Cặp chứa cả hai chất đều có khả năng làm mềm nước có độ cứng tạm thời là :
A. NaOH, Na
3
PO
4
B. Ca(OH)
2
, Na
2
CO
3
C. NaHCO
3
, Na
2
CO
3
D. HCl, Ca(OH)
2

Câu 34) Trong sản xuất gang, nguyên liệu cần dùng là quặng sắt, than cốc, chất cháy. Nếu nguyên liệu có lẫn tạp chất
SiO
2
thì chất chảy cần dùng là :
A. Ca(NO
3
)
2
B. CaCO
3
C. CaSO
4
D. CaCl
2

Câu 35) Cho rất từ từ 1 mol khí CO
2
vào dung dòch chứa 2 mol NaOH cho đến khi vừa hết khí CO
2
. Khi đó trong dung
dòch có chứa chất nào ?
A. Na
2
CO
3
và NaOH dưB. Na
2
CO
3
và NaHCO
3
C. Na
2
CO
3
D. NaHCO
3

Câu 36) Khi cho các chất Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dòch axit HCl dư, các chất tan hết là :
A. CuO, Al, Fe B. Cu, Al, Fe C. Ag, Al, Fe D. Ag, Cu, Fe
Câu 37) Cho vào ống nghiệm chứa dung dòch FeCl
2
một ít dung dòch NaOH, ta thấy có các hiện tượng là :
A. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ, sau đó kết tủa tan. B. Xuất hiện kết tủa trắng xanh, sau đó kết tủa tan.
C. Xuất hiện kết tủa trắng xanh, sau đó hóa nâu trong không khí. D. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ.
Câu 38) Hóa tan hoàn toàn 1,58 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe , Zn , Mg bằng dung dòch HCl thu được 1,344 lít khí H
2
(đktc). Cô cạn dung dòch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là :
A. 6,4 gam B. 6,72 gam C. 4,2 gam D. 5,84 gam
Câu 39) Phương pháp nhiệt luyện là phương pháp dùng chất khử như : C, Al, CO, H
2
ở nhiệt độ cao để khử ion kim loại
trong hợp chất. Hợp chất đó là :
A. Muối ở dạng dung dòch. B. Muối ở dạng rắn C. Hiđroxit kim loại D. Oxit kim loại
Câu 40) Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung dòch AgNO
3
1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu
được là :
A. 2,16 gam B. 3,24 gam C. 5,4 gam D. Đáp số khác
-------------------------------- Hết ---------------------------------
Mã đề thi : 316 Trang 3 / 3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×