Tải bản đầy đủ

Một số chức năng khác

Giáo án
Giáo án
11/22/2007
1
Giáo viên: Lê Thị Thông
11/22/2007
2
Bài 17: Một số chức
năng khác
I. Định dạng kiểu danh sách
II. Ngắt trang và đánh số trang
III. In văn bản
11/22/2007
3
I. Định dạng kiểu danh sách

Phân biệt cách định dạng liệt kê kí hiệu và định dạng số
thứ tự.
-
Định dạng liệt kê kí hiệu: Sử dụng khi các thành phần cần
liệt kê là như nhau.

-
Định dạng số thứ tự: Sử dụng khi các thành phần liệt kê
có vai trò nhất định.

Các cách định dạng danh sách.
-
Gõ văn bản bình thường vào word
-
Đánh dấu toàn bộ văn bản cần định dạng.
11/22/2007
4
Ví dụ: phân biệt cách định dạng liệt
kê kí hiệu và định dạng số thứ tự.
Các đặc trưng định dạng kí
tự cơ bản:

Phông chữ

Kiểu chữ

Cỡ chữ

Màu sắc

Vị trí so với dòng hiện tại
Danh sách tên sinh viên:
1.Lê Minh Thông
2.Nguyễn Thu Hương
3.Phạm Quỳnh Trang
4.Phạm Thị Sen
5.Lê Thị Sáng
6.Lê Khả Định
11/22/2007
5
Định dạng
kí hiệu
Định dạng
số thứ tự
Các cách định dạng danh sách.


Cách 1: Chọn Format/ Bullets and Numbering…
11/22/2007
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×