Tải bản đầy đủ

Bài tập: Tích phân

Trường PTTH Nguyễn Đáng Gv : Phạm Hồng Tiến
BÀI TẬP TÍCH PHÂN

TÍNH TÍCH PHÂN : BẰNG ĐỊNH NGHĨA
Dùng đònh nghóa :
( )
b
a
f x dx

= [F( x) ]
b
a
= F(b) – F( a)
1) Tính :
16
1
x

dx
1

3
1
( 1)xdx
4
0
π

sin 2x dx
2
0
π

Cos
2
x dx
2
0
π

Sin
4
x dx
2
4
π
π

Cotg
2
x dx
2) Tính:
2
4
2
4
2


sin
tg x
x
π
π


dx
3
0
π

( cosxcos3x + sin4xsin3x) dx
3
6
π
π

tg
2
x dx
1
0

e
2x + 1
dx
3) Tính :
4
0

| x-2 | dx
4
2


2
6 9x x− +
dx
3
4−

| x
2
-4 | dx
3
4
4
π
π

cos 2 1x +
dx

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
Dạng 1 :
,
( ( )). ( ).
b
a
f x x dx
ϕ ϕ1) Tính :
1
5
0
(3 2)x −

dx
1
2
3
0
( )
2
x
x−

dx
1
2
3
0
2
1
x
x+

dx
2) Tính :
2
1
0
x
xe dx


3
1
2
1
x
x edx
1
2 ln
e
x
x
+

dx
2
1 ln
e
e
dx
x x+

3) Tính:
3
3
0
sin
cos
x
x
π

dx
3
cos
0
sin
x
x e
π

dx
2
0
2 1 cos x
π
+

.sinx dx
4
2
0
cos
tgx
e
x
π

dx
3
6
sin 2
dx
x
π
π


2
3
0
cos sinx x
π

dx
4) Tính:
3
3
0
sin
1 cos
x
x
π
+

dx
2
1
(1 ln )
e
x
x
+

dx
3
1
6 2 ln
e
x
x
+

dx
3
4
2
0
sin
cos
x
x
π

dx
3
2
0
sn xtgx dx
π

3
1
1 ln
e
x
x
+

dx
4
1
ln x
x

dx
Dạng 2 : - Nếu f(X) =
2 2
a x−
Đặt x = asint
________________________________________________________________________________
n tập thi TN tú tài 2008 Tích phân
1
Trường PTTH Nguyễn Đáng Gv : Phạm Hồng Tiến
- Nếu f(X) =
2 2
a x+
; a
2
+ x
2
Đặt x = atgt
- Nếu f(X) =
2 2
x a−
Đặt x =
cos
a
t
1
2 2
3
4
dx
x x−

;
1
2
2 5
0
3
(1 )
dx
x−

;
4
3
2
4
4
x
x −

dx ;
3
2 2 3
3
(2 )
dx
x x−

;
1
2
2 3
0
(1 )
x dx
x+


Tính tích phân từng phần

2
0
cosx x dx
π

;
2
0
cosx x dx
π

;
1
3
0
x
x e dx

;
2
2
0
sinx x dx
π

;
2
1
(2 1) lnx x dx+

.
2
2
4
xdx
sn x
π
π

;
6
2
0
cos
xdx
x
π

;
2
0
cos
x
e x dx
π

;
0
sin
x
e x dx
π

.
CÁC BÀI TOÁN THI
3
2
1
ln(3 )x x dx+

;
2
2
1
( 1)
x
x e dx+

;
3
2
0
sin x tgx dx
π

;
5
2
2
ln( 1)x x dx−

;
2
2
3
1
2
x
dx
x +

.
3
1
4 lnx x dx

;
2
2 3
1
2x x dx+

;
0
cos ;x x dx
π


2
2 2
0
sin 2
(1 cos )
x dx
π
+

;
2
2
0
cos 4x dx
π

;
3
4
2
0
sin
cos
x
x
π

dx
2
0
sin 3x x dx
π

;
2
2
1
.ln(1 )x x dx+

;
2
5
0
sin x dx
π

;
2
5
0
cos x dx
π

;
1
15 8
0
1x x dx+

;
3
2
0
sin x tgx dx
π

1
0
( 1)
x
x e dx

+

;
3
3
0
sin x dx
π

;
1
3
0
( 3 1)x x dx+ +

;
0
sinx x dx
π

;
4
0
1 2 1
x
dx
x+ +

;
1
0
.
x
x e dx


2
3
1
ln x
dx
x

;
3
3
4
0
sin
cos
x
dx
x
π

;
2
0
sin
1 3cos
x
dx
x
π
+

;
2
0
1 1
x
dx
x+ −

;
2
2 3
0
.cossin x x dx
π

;
1
0
1x x dx+

6
0
cos
1 2 sin
x dx
x
π
+

;
0
(2 1) ln
e
x x dx−

;
3
2
0
sin 3x dx
π

;
2
2
0
sin
3
x
dx
π

;
2
2
3
0
1
x
dx
x +

;
3
2
0
.ln( 1)x x dx+

**** Hết****
________________________________________________________________________________
n tập thi TN tú tài 2008 Tích phân
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×