Tải bản đầy đủ

Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Ngày soạn: 6/4/2008
Ngày giảng: 8/4/2008
Tiết 56: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (tiếp)
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức.
Học sinh nắm được các công thức lượng giác thường gặp
Học sinh nắm được quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
Biết vận dụng lí thuyết làm một số bài tập đơn giản
2. Về kĩ năng
Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác và các công thức giữa các cung có liên quan đặc
biệt để chứng minh các hệ thức đơn giản và tính toán một số giá trị lượng giác.
Rèn luyện kĩ năng tính toán.
3. Về tư duy, thái độ.
Biết quy lạ về quen
Cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị phương tiện day học.
1. Thực tiễn
Học sinh đã biết đường tròn lượng giác, giá trị lượng giác của một cung, giá trị lương giác của
các cung đặc biệt…..
2. Phương tiện.
Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa, phiếu học tập, thước, máy chiếu vật thể, máy chiếu

đa nămg…..
Học sinh: Đọc trước bài ở nhà, sách giáo khoa, thước, compa, máy tính bỏ túi….
III. Gợi ý về phương pháp.
Cơ bản dùng phương pháp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong bài mới
3. Bài mới.
1
Hoạt động của giáo viên Hoạt đông của học sinh Ghi bảng
* Hoạt động 1:
Giới thiệu các hẳng đẳng
thức và áp dụng
+ Chiếu hình vẽ bằng phần
mềm cabri
+ Hướng dẫn học sinh tính
OK
2
+ OH
2

Từ đó suy ra hằng đẳng thức
+ sin
2

a
+ cos
2
a
= 1
+ Dựa vào đẳng thức trên
hướng dẫn học sinh xây
dựng các hằng đẳng thức
còn lại
* Hoạt động 2:
Giáo viên cho học sinh làm
bài tập 1 và 2 trong phiếu
học tập
+ Giáo viên thu bài của một


số học sinh để trình chiếu,
các học sinh khác nhận xét
* Hoạt động 3:
Giá trị lượng giác của các
cung có liên quan đặc biệt
+ Giáo viên cho học sinh
quan sát hình động bằng
phần mêm cabri
+ Thế nào là hai cung bù
nhau ?
* Quan sát hình vẽ động
do giáo viên điều khiển
+ Nhớ lại định lí Pitago
+ Tính
OK
2
+ OH
2
= MO
2
= 1
Từ đó phát biểu hằng
đẳng thức 1 dựa và định
nghĩa giá trị lượng giác
của cung
α
+ Từ hướng dẫn của giáo
viên đi xây dựng 3 hằng
đẳng thức còn lại
+ Học sinh làm bài tập 1
và 2 trong phiếu học tập.
Có thể trao đổi trong cùng
một bàn
+ Nhận xét bài của các
bạn trong lớp
+ Chữa lại bài của mình
nếu chưa chính xác
+ Quan sát hình
+ Đưa ra nhận xét về giá
trị lượng giác của các
cung đối nhau.
Tiết 56:
GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC
CỦA MỘT CUNG (tiếp)
III.Quan hệ giữa các giá trị lượng
giác
1. Công thức lượng giác cơ bản.
sin
2
a
+ cos
2
a
= 1
1 + tan
2
a
=
2
1
cos a
,
a
2
p
¹
+k
p
, k
Î
Z
1 + cot
2
a
=
2
1
sin a
,
a
kp¹
, k
Î
Z
tan
a
.cot
a
= 1,
k
2
p
a ¹
, k
Î
Z
2. Ví dụ áp dụng.
+ bài tập 1: Phiếu học tập
3. Giá trị lượng giác của các cung có
liên quan đặc biệt.
a. Cung đối nhau.
cos(-
a
) = cos
a
sin(-
a
) = - sin
a
2
4. Củng cố
Giáo viên nhắc lại các hằng đẳng thức vừa học
Giáo viên nhắc lại các công thức về mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các cung có
liên quan đặc biệt, có thể nhắc cho học sinh câu: " Cos đối; Sin bù; phụ chéo; khác
π
tan, cot"
5. Dặn dò - hướng dẫn học sinh làm việc ở nhà
Làm các bài tập SGK trang 148
Đọc trước bài mới.
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×