Tải bản đầy đủ

SKKN VE CONG TAC CHU NHIEM

SKKN. GV : Lã Thæìa Thaình THPT BC NGUYỄN HIỀN TP ĐÀ NẴNG
Kính gửi các Thầy cô đọc SKKN này :
+ SKKN này đã được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng xếp loại C trong năm học 2006-2007
và được bảo lưu kết quả trong năm học 2007-2008
+ Một số dẫn chứng về những việc làm cụ thể trong công tác chủ nhiệm ( đặc biệt là
việc vận động Hội PHHS giúp đỡ các em HS nghèo, việc giáo dục một số HS cá biệt
thành công,… ) do liên quan đến tên tuổi của người thật và việc thật , rất không hay
khi nêu ra đây nên tôi đã xóa đi
+ Tài liệu này khi thực hiện xong trên bảng nháp viết tay , tôi đã nhờ một số học
sinh đánh vi tính nên có nhiều bảng mã và font chữ khác nhau. Các thầy cô khi cóp
về , đọc có thể gặp tình huống một số đoạn bị mã hoá không đọc được, thì các thầy
cô hãy chuyển về mã và font chữ thích hợp
+ Trường tôi dạy nay đã chuyển qua hệ công lập, nhưng tôi vẫn giữ nguyên gốc
SKKN này vào thời điểm tôi thực hiện là còn hệ BC ( tháng 1 năm 2007)
+ Hi vọng tài liệu này của tôi sẽ có được một phần nhỏ nào đó có ích cho các thầy cô
trong phong trào viết SKKN. Thế là tôi đã cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi !
Chào thân ái các thầy cô khắp mọi miền của đất nước !
Đà Nẵng , ngày 04 tháng 10 năm 2008

LÊ THỪA THÀNH
Tãn âãö taìi :

KYÏ HIÃÛU :
1
SKKN. GV : Lã Thỉìa Thnh THPT BC NGUYỄN HIỀN TP ĐÀ NẴNG
MÄÜT VI BIÃÛN PHẠP TRONG
CÄNG TẠC CH NHIÃÛM ÅÍ TRỈÅÌNG BẠN
CÄNG
LOẢI ÂÃƯ TI : KINH NGHIÃÛM GIẠO DỦC
Tạc gi : Lã Thỉìa Thnh
Chỉïc vủ : Giạo viãn
Âån vë : Trỉåìng THPTBC Nguùn
Hiãưn
Âàng k ngy : ...................................Gọp
ngy : .................................................
Kiãøm tra thỉûc tãú ngy : .....................Hon chènh bi viãút
ngy:............................
NHÁÛN XẸT, ÂẠNH GIẠ, XÃÚP LOẢI :
TÄØ CHUN MÄN HÄÜI ÂÄƯNG KHGD NH
TRỈÅÌNG
Nháûn xẹt:
.............................................................
...... ......................................................
.............
.............................................................
......
.............................................................
......
.............................................................
......
.............................................................
......
.............................................................
......
.............................................................
......
.............................................................
.....
Xãúp
loải: ..................................................
...........
Ngy .......thạng.......nàm
2007.
Täø Tríng CM
Näüi dung âãư ti:
.........................................................
...... ..................................................
............. ...........................................
.................... ....................................
........................... .............................
..................................
Cháút lỉåüng thỉûc
hiãûn : ...........................................
.................... ....................................
........................... .............................
..................................
kiãún âãư xút :
.........................................................
...... ..................................................
............. ...........................................
....................
Xãúp loải
: ......................................................
.
Ngy .......thạng.......nàm
2007.
HIÃÛU
TRỈÅÍNG
2
SKKN. GV : Lã Thỉìa Thnh THPT BC NGUYỄN HIỀN TP ĐÀ NẴNG
A. ÂÀÛT VÁÚN ÂÃƯ
1. L do chn âãư ti - Mủc âêch ca âãư ti:
Nhiãûm vủ ca Ngnh Giạo dủc - Âo tảo l âo tảo thãú hãû
tr Viãût Nam thnh nhỉỵng cäng dán cọ tri thỉïc khoa hc k thût
tiãn tiãún hiãûn âải v âảo âỉïc cạch mảng trong sạng , â sỉïc
gạnh vạc sỉû nghiãûp cạch mảng ca Âng v nhán dán ta hiãûn
nay l: “ Xáy dỉûng mäüt nỉåïc Viãût Nam XHCN våïi mủc tiãu: “ Dán
giu, nỉåïc mảnh, x häüi cäng bàòng dán ch vàn minh”.
Trong Nh trỉåìng, ngỉåìi trỉûc tiãúp lm thiãn chỉïc âo tảo
con ngỉåìi áúy khäng ai khạc hån l ngỉåìi tháưy giạo - våïi hai nhiãûm
vủ thỉåìng xun phi thỉûc hiãûn l lm giạo viãn bäü män v giạo
viãn ch nhiãûm
Trong Âiãưu lãû trỉåìng Trung hc, âiãưu 29 : Nhiãûm vủ ca
giạo viãn ghi r :
“ Giạo viãn ch nhiãûm ...cn cọ nhỉỵng nhiãûm vủ sau âáy :
a) Tçm hiãøu v nàõm r hc sinh låïp vãư mi màût âãø cọ
biãûn phạp täø chỉïc giạo dủc sạt âäúi tỉåüng, nhàòm thục âáøy
sỉû tiãún bäü ca låïp
b) Cäüng tạc chàût ch våïi phủ huynh hc sinh, ch âäüng phäúi
håüp cạc giạo viãn bäü män, Âon thanh niãn Cäüng sn Häư Chê
Minh, Âäüi thiãúu niãn tiãưn phong Häư Chê Minh , cạc täø chỉïc x häüi
cọ liãn quan trong hoảt âäüng ging dảy v giạo dủc hc sinh
c) Nháûn xẹt âạnh giạ v xãúp loải hc sinh cúi hc k v
cúi nàm hc; âãư nghë khen thỉåíng v k lût hc sinh, âãư
xút danh sạch hc sinh âỉåüc lãn låïp thàóng; phi thi lải ; phi
rn luûn thãm vãư hảnh kiãøm trong h ; phi åí lải låïp ; hon
chènh viãûc ghi âiãøm vo säø âiãøm v hc bả hc sinh.
3
SKKN. GV : Lã Thỉìa Thnh THPT BC NGUYỄN HIỀN TP ĐÀ NẴNG
d). Bạo cạo thỉåìng k hồûc âäüt xút (nãúu cọ tçnh hçnh âàûc
biãût) vãư tçnh hçnh ca låïp våïi Hiãûu trỉåíng....”
Qua âọ ta tháúy ràòng : Bãn cảnh cäng tạc truưn thủ måí mang
kiãún thỉïc cho hc sinh ca mäüt giạo viãn bäü män, thç cäng tạc
qun l giạo dủc cạc em ca mäüt ngỉåìi lm giạo viãn ch nhiãûm
âọng vai tr cỉûc k quan trng v khäng thãø thiãúu åí trong cạc
nh trỉåìng trung hc.
Tỉì nàm 1991 - 1992 vç mủc âêch x häüi hoạ giạo dủc, âa
dảng hoạ cạc loải hçnh trỉåìng låïp cng nhỉ gii quút nhu cáưu
hc táûp ca âäng âo con em : Trỉåìng bạn cäng dán láûp, tỉ thủc
ra âåìi nhàòm chung sỉïc våïi trỉåìng cäng láûp trong âo tảo giạo
dủc hc sinh v chia s gạnh nàûng våïi ngán sạch Nh nỉåïc.
Trỉåìng bạn cäng cå bn l mäüt trỉåìng phäø thäng nhỉ cạc trỉåìng
cäng láûp khạc, nhỉng cảnh âọ cạc trỉåìng bạn cäng cn cọ mäüt
säú âàûc th, sàõc thại riãng ca nọ. Cäng tạc ging dảy v ch
nhiãûm åí cạc trỉåìng bạn cäng cng vç thãú cọ mäüt säú âiãưu khạc
biãût so våìi trỉåìng cäng láûp.
L mäüt giạo viãn cäng tạc åí mäüt trỉåìng bạn cäng â âỉåüc
mäüt säú nàm v thỉåìng xun âỉåüc lm nhiãûm vủ GVCN. Trong
quạ trçnh lm viãûc täi â cọ nhiãưu tràn tråí: Lm thãú no dãø cọ
thãø náng cao hiãûu qu ca cäng tạc ch nhiãûm ? Täi â cäú gàõng
suy nghé, tçm ti trao âäøi, hc hi cạc bản âäưng nghiãûp trong cäng
tạc ny v trong thỉûc tãú cäng viãûc, â hçnh thnh nãn mäüt säú
biãûn phạp củ thãø. Vç thãú, täi thỉûc hiãûn âãư ti ny våïi tãn gi
l:
“ MÄÜT VI BIÃÛN PHẠP
TRONG CÄNG TẠC CH NHIÃÛM ÅÍ TRỈÅÌNG BẠN CÄNG “
Trãn tinh tháưn hc hi v trao âäøi kinh nghiãûm, nay täi mảnh
dản trçnh by nhỉỵng suy nghé , cạch lm ca täi trong cäng tạc ny
v hy vng tçm âỉåüc mäüt tiãúng nọi chung ca âäưng nghiãûp trong
cäng tạc ch nhiãûm åí trỉåìng BC. Âọ chênh l l do v mủc âêch
ca âãư ti täi â chn.
2. Phỉång phạp nghiãn cỉïu:
Âãø tiãún hnh lm âãư ti ny, täi â âc cạc sạch v ti liãûu
cọ liãn quan âãún cäng tạc ch nhiãûm , dng l lûn âãø phán têch
4
SKKN. GV : Lã Thỉìa Thnh THPT BC NGUYỄN HIỀN TP ĐÀ NẴNG
tçnh hçnh âàûc âiãøm củ thãø ca mäüt låïp hc cng nhỉ xáy dỉûng
nãn cạc biãûn phạp thỉûc hiãûn .
Bãn cảnh âọ, qua nhỉỵng bøi sinh hoảt toả âm vãư cäng tạc
CN do nh trỉåìng täø chỉïc, thäng qua cạc bạo cạo ca cạc tháưy cä
giạo cọ nhiãưu thnh cäng trong cäng tạc CN ca nh trỉåìng nhỉ
Cä Tuút Häưng ,Tháưy Tng Sån.... Täi â chụ làõng nghe v
chn lc nhỉỵng kinh nghiãûm hay, ph håüp våïi tçnh hçnh âàûc
âiãøm ca hc sinh täi ch nhiãûm âãø ạp dủng vo quạ trçnh thỉûc
hiãûn cäng tạc CN ca mçnh .
B. GII QUÚT VÁÚN ÂÃƯ
I . NÀÕM ÂỈÅÜC ÂÀÛC ÂIÃØM TÇNH HÇNH HC SINH LÅÏP CH
NHIÃÛM :
Trỉåïc hãút , khi tiãúp nháûn låïp täi cho cạc em lm tọm tàõt l lëch
âãø qua âọ täøng kãút mäüt säú thäng tin cå bạn nhỉ : Sè säú hc
sinh âáưu nàm, bao nhiãu nam , nỉỵ , täøng säú âon viãn, hc sinh
thüc diãûn gia âçnh diãûn chênh sạch , hc sinh mäư cäi , con giạo
viãn , hon cnh kinh tãú gia âçnh (diãûn giu cọ khạ gi, diãûn trung
lỉu, mỉïc säúng trung bçnh , diãûn khọ khàn, xoạ âọi gim ngho,...).
Qua nhiãưu nàm lm cäng tạc CN åí trỉåìng THPTBC Nguùn Hiãưn,
täi täøng kãút âỉåüc mäüt säú âiãưu nhỉ sau :
+ Âàûc âiãøm chung : ca hc sinh tuøn vo trỉåìng THPT
BC Nguùn Hiãưn l khäng âảt âiãøm tuøn vo cạc trỉåìng cäng
láûp , cọ täøng âiãøm thi täút nghiãûp tháúp hån nhiãưu so våïi hc sinh
cạc trỉåìng Cäng láûp, tháûm chê ngay c âäúi våïi trỉåìng Tráưn Phụ
cng l mäüt trỉåìng BC. Lỉûc hc ca cạc em âa pháưn chè åí mỉïc
trung bçnh v úu , nháút l åí cạc män tỉû nhiãn, Ngoải ngỉỵ, Vàn ,
âiãưu ny kẹo theo mäüt hãû qu táút úu l viãûc rn luûn tu
dỉåỵng ca cạc em cọ pháưn bë hản chãú
+ Mäüt âàûc âiãøm khạc ca cạc trỉåìng BC nọi chung v
trỉåìng Nguùn Hiãưn nọi riãng l hc sinh phi näüp hc phê khạ
cạo so våïi cạc trỉåìng Cäng láûp. Âiãưu ny cng l váún âãư khọ
khàn cho phủ huynh v hc sinh, nháút l âäúi våïi cạc em hc sinh
con nh ngho, âåìi säúng kinh tãú gia âçnh gàûp khọ khàn. Nh
trỉåìng phi tiãún hnh thu näüp vãư kho bảc nh nỉåïc trong tỉìng
5
SKKN. GV : Lã Thỉìa Thnh THPT BC NGUYỄN HIỀN TP ĐÀ NẴNG
thạng, GVCN cọ trạch nhiãûm nhỉ thãú no vãư váún âãư ny âäúi våïi
hc sinh thüc låïp mçnh phủ trạch?
+ Tçnh hçnh kinh tãú XH ngy cng phạt triãøn, âåìi säúng nhán
dán ngy cng kháúm khạ v âỉåüc ci thiãûn, nhỉng cng tỉì âọ
m cạc tãû nản XH ngy mäüt xút hiãûn v â mäüt pháưn len li
vo âåìi säúng hc âỉåìng ! Nguy hiãøm nháút l läúi säúng bng th
âua âi, àn chåi, ma tu mải dám. Tøi tr hc sinh, nháút l âang åí
âäü tøi PTTH ráút dãù bë läi kẹo, dủ däù v sa ng - Âiãưu ny lải
dãù xy ra våïi cạc em hc sinh m viãûc hc táûp cọ pháưn bë hản
chãú , chỉa xạc âënh âỉåüc r rng âäüng cå hc táûp, dãù nn chê
bng xi...Trạch nhiãûm ca nh trỉåìng v ca tháưy cä giạo ,
nháút l GVCN vç thãú m nàûng nãư hån.
+ Pháưn låïn PHHS âãưu quan tám âãún con em mçnh , tuy váûy,
cng cọ mäüt bäü
pháûn PH háưu nhỉ khạ thåì å, chàóng lo làõng gç âãún viãûc hc táûp
tu dỉåỵng ca cạc em, cọ tỉ tỉåíng “ khoạn tràõng” cho nh trỉåìng,
chỉa tảo âiãưu kiãûn cho cạc em hc hnh. Cha mẻ khäng âỉåüc
thûn ho trong cüc säúng gia âçnh, tháûm chê cn cọ cnh ly dë, ly
thán. Cọ em do cha mẻ máút såïm nãn thiãúu thäún tçnh cm. Cng cọ
PH phi lo lm àn, cng cọ trỉåìng håüp chênh PH lải lám vo cnh
nghiãûn ngáûp, rỉåüu ch..., m tỉì âọ thiãúu sỉû quan tám sàn sọc
âãún gia âçnh, b màûc con cại...Nhỉỵng âiãưu âọ lải thãm mäüt gạnh
nàûng cho nh trỉåìng, m trỉûc tiãúp l giạo viãn ch nhiãûm !
Xạc âënh âỉåüc nhiãûm vủ, trạch nhiãûm ca mäüt GVCN, täi
â âãư ra cạc tiãu chê pháún âáúu ca cạc låïp täi ch nhiãûm nhỉ sau
:
1) Cọ nãư nãúp, k lût tráût tỉû. Thỉûc hiãûn täút näüi quy ca
nh trỉåìng. Cháúp hnh täút cạc ch trỉång, quy âënh ca
cáúp trãn nhỉ lût ATGT, Phng Chäúng cạc TNXH, ma tu
trong trỉåìng hc.....
2) Hỉåíng ỉïng v tham gia âáưy â cạc hoảt âäüng phong
tro, cạc hoảt âäüng XH, tỉì thiãûn, cäng tạc âãưn ån âạp
nghéa ....do nh trỉåìng, Qûn âon , Thnh âon v cạc
Täø chỉïc XH khạc täø chỉïc v phạt âäüng.
6
SKKN. GV : Lã Thỉìa Thnh THPT BC NGUYỄN HIỀN TP ĐÀ NẴNG
3) Pháún âáúu cäú gàõng vỉåüt qua cạc sỉû hản chãú vãư kh
nàng ca mäùi cạ nhán âãø vỉån lãn trong hc táûp, rn
lûn, tu dỉåíng âảo âỉïc tạc phong , khäng cọ hc sinh bë
xãúp loải úu kẹm vãư hc táûp v hảnh kiãøm. Hản chãú
täúi âa hc sinh bë xãúp loải hảnh kiãøm trung binh ton nàm
hc.
4) Cọ âäüng cå v thại âäüü hc táûp täút. Cọ ỉåïc må v hoi
bo. Cọ niãưm tin vo cüc säúng v chãú âäü. Säúng cọ l
tỉåíng. Pháún âáúu âãø tråí thnh ÂVTNCS Häư Chê Minh v
l nhỉỵng ÂVTN têch cỉûc ca chi âon, ca âon trỉåìng
5) Âon kãút thỉång u v giụp âåỵ nhau khi hoản nản äúm
âau, säúng chan
ho, ngoan ngon, hiãưn lnh, âỉåüc tháưy cä v CBCNV nh
trỉåìng cm
mãún. u låïp, u trỉåìng. Gàõn bọ v tỉû ho vãư ngäi
trỉåìng ca mçnh.
6) Hon thnh nghéa vủ vãư cạc khon âọng gọp cho nh
nỉåïc nhỉ hc phê,
xáy dỉûng,. . .
7) Biãút phán biãût cại âụng cại sai, nhàõc nhåí bo ban nhau trạnh xa
cạc thọi hỉ táût xáúu bãn ngoi âang tçm mi cạch len li vo mäi
trỉåìng hc âỉåìng.
II - BIÃÛN PHẠP THỈÛC HIÃÛN :
Âãø âảt âỉåüc nhỉỵng tiãu chê â âãư ra, âãø hon thnh cäng tạc
CN ca mçnh täi â âãư ra cacï biãûn phạp nhàòm qun l giạo dủc
cạc em nhỉ sau:
II . 1/ GVCN trong mäúi liãn hãû våïi PHHS, nhàòm phäúi håüp giạo
dủc hc sinh :
Viãûc giạo dủc hc sinh, khäng thãø no tạch råìi sỉû phäúi
håüp âäưng bäü giỉỵa GVCN v PHHS. Mäùi giạo viãn âãưu cọ cạch
riãng âãø gáy dỉûng mäúi quan hãû ny.
Cha mẻ bao giåì cng mong mún con em mçnh âỉåüc hc
táûp trong mäüt mäi trỉåìng SP täút v kãút qu hc táûp, tu dỉåỵng
ngy cng tiãún bäü. Vãư phêa nh trỉåìng, tháưy cä ráút mong sau
nhỉỵng tiãút hc chênh khoạ åí trỉåìng, hc sinh vãư nh âỉåüc cha
mẻ quan tám, chàm sọc, tảo âiãưu kiãûn thûn låüi âãø cạc em vỉån
lãn tråí thnh con ngoan - tr gii. Âëa phỉång v x häüi mong mún
mai sau cạc em s tråí thnh ngỉåìi cäng dán cọ êch. Nhỉỵng mong
mún trãn chênh l mủc âêch giạo dủc. Âãø âảt âỉåüc mủc âêch
ny, nh trỉåìng - gia âinh - x häüi cáưn tảo mäúi liãn kãút chàût ch.
7
SKKN. GV : Lã Thỉìa Thnh THPT BC NGUYỄN HIỀN TP ĐÀ NẴNG
Thãú nhỉng lm cạch no âãø tảo âỉåüc mäúi liãn kãút âọ cọ hiãûu
qu têch cỉûc ? Âáy l mäüt váún âãư khäng âån gin. Tuy nhiãn, theo
täi ngỉåìi mang tênh ch âäüng âãø tảo nãn mäúi quan hãû âọ khäng ai
khạc hån l GVCN.
Qua nhiãưu nàm tiãúp xục v làõng nghe PHHS åí trỉåìng
Nguùn Hiãưn bäüc bảch tám sỉû, täi nháûn tháúy pháưn âäng h ráút
bưn v âäi pháưn xáúu häø våïi kãút qu hc táûp v tu dỉåỵng ca
con em mçnh. Båíi lỉûc hc ca cạc em úu lải chỉa ngoan. Màûc
d phủ huynh cng thỉìa biãút sỉïc hc, sỉû rn luûn ca con em
mçnh l åí mỉïc âọ. Tuy nhiãn h chỉa máút niãưm tin v hi vng
bàòng tçnh thỉång ca mçnh cng sỉû dçu dàõt ca tháưy cä giạo, con
em mçnh s tiãún bäü. Nàõm âỉåüc tám tỉ, tçnh cm âọ ca phủ
huynh, täi â cọ nhỉỵng viãûc lm nh nhàòm tảo nãn mäúi quan hãû
ny. Củ thãø :
* ÅÍ cüc hp âáưu nàm , bao giåì täi cng nọi lãn sỉû hiãøu
tháúu v âäưng cm ca GVCN våïi nhỉỵng tràn tråí, lo làõng ca
PHHS, gieo vo h mäüt niãưm tin vãư nh trỉåìng, våïi mäüt quang
cnh mäi trỉåìng sỉ phảm cọ nhiãưu ỉu thãú näøi träüi; vãư nhỉỵng
ỉu âiãøm khạc ngoi chuûn hc hnh cọ pháưn bë hản chãú ca
hc sinh, triãøn vng tiãún bäü ca cạc chạu trong tỉång lai.
*Sỉû thäúng nháút trong tiãúng nọi, hnh âäüng ca GVCN v
PHHS trong viãûc phäúi håüp giạo dủc rn luûn cạc em l âiãưu ráút
quan trng. Âáy l viãûc m bao giåì täi cng nãu ra âãø kãu gi sỉû
âäưng lng nháút trê ca PHHS. (HS s nghé gç, lm gç, nghe ai v
liãûu cọ cn niãưm tin khäng khi tháưy nọi mäüt âỉåìng, cha mẻ
khiãún theo mäüt no khạc ? ). Nãúu cọ âiãưu gç khäng thäúng nháút thç
PH v GVCN cáưn phi gàûp nhau riãng âãø trao âäøi v bn bảc.
Cn trỉåïc hc sinh, thç GVCN v PH l mäüt !.
* Thäng bạo âãún phủ huynh nhỉỵng quy âënh ca nh trỉåìng
v ca cáúp trãn, vãư bng näüi quy ca trỉåìng, nhỉỵng viãûc hc
sinh cáưn phi âỉåüc cha mẻ häù tråü, tảo âiãưu kiãûn âãø thỉûc
hiãûn täút. Âäưng thåìi cng nãu ra nhỉỵng quy âënh tuût âäúi hc
sinh khäng âỉåüc vi phảm, ( Nãúu cáưn thiãút, GVCN phi phán têch chi
tiãút) âãø phủ huynh kãút håüp cng nh trỉåìng v GVCN, theo di,
giạm sạt v giụp âåỵ cạc em. Cng trong cüc hp ny, täi â thäng
bạo cho PH biãút vãư tiãu chøn v cạch thỉïc âạnh giạ, xãúp loải
hai màût Hc táûp v Hảnh kiãøm ca hc sinh âãø phủ huynh âàût
ra hỉåïng pháún âáúu cho con em mçnh. Âäưng thåìi âỉa ra mäüt säú
biãûn phạp âãø phủ huynh quan tám theo di con em åí nh nhỉ :
1) Cha mẻ cáưn quan tám v hiãøu âỉåüc nhỉỵng biãún chuøn
vãư tám sinh l ca cạc em âang åí trong giai âoản phạt triãøn nhanh
chọng.
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×