Tải bản đầy đủ

bài 4: sử dụng hàm để tính toán


PHẦN I. BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Bài 4.
Sử dụng các hàm để tính toán

1. Hàm trong chương trình bảng tính
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
2. Cách sử dụng hàm
3. Một số hàm trong chương trình bảng
tính
۞ Bài tập

1. Hàm trong chương trình bảng tính
Hàm được sử dụng để thực hiện tính
toán công thức với giá trị dữ liệu cụ thể,
các hàm có sẵn trong chương trình
bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và
nhanh chóng hơn.

Ví dụ: Tính trung bình cộng của ba
số: 3; 10; 2.

a)Tính theo công thức:
=(3+10+2)/3
b) Sử dụng hàm
=average(3,10,2)

2. Cách sử dụng hàm
-
Khi nhập hàm vào ô tính, dấu “=” ở
đầu là kí tự bắt buộc.
- Gõ đúng quy tắc hàm và nhấn enter.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×