Tải bản đầy đủ

bài tập chưong 1- Lớp 11

Bài 1. Sự điện li
Câu 1: Sự điện li là
A. sự nhờng và nhận proton trong nớc tạo thành ion.
B. s ho tan mt cht vo nc thnh dung dch.
C. quá trình phân li các chất trong nớc thành ion.
D. quá trình phân li các chất trong nớc dới tác dụng của dòng điện thành ion.
Câu 2: Chất điện li là:
A. chất tan trong nớc phân li ra ion.
B. chất tan trong nớc phân li ra ion dới tác dụng của dòng điện.
C. sản phẩm của phản ứng giữa chất tan với nớc.
D. những chất có liên kết có phân cực.
Câu 3: Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ, muối là do:
A. Chúng tan đợc trong nớc.
B. Chúng có liên kết ion, tan trong nớc tạo thành các ion.
C. Chúng phân li hoàn toàn tạo thành các ion mang điện, chuyển động tự do về phía các
cực của nguồn điện một chiều.
D. Trong dung dịch của chúng có các ion chuyển động tự do.
Câu 4: Trong số các dung dịch sau: NaCl, Na
2
CO
3

, H
2
O, đờng glucozơ, rợu etylic, d y gồmã
các chất không điện li là:
A. NaCl, rợu etylic, H
2
O B. NaCl, Na
2
CO
3
, H
2
O
C. NaCl, Na
2
CO
3
, đờng glucozơ D. đờng glucozơ, rợu etylic
Cõu 5: Cho cỏc cht di õy: H
2
S, SO
2
, Cl
2
, H
2
SO
3
, CH
4
, NaHCO
3
, HF, Ca(OH)
2
, C
6
H
6
, NaClO.
nhng cht in li l:A. H


2
S, NaHCO
3
, NaClO, HF, Ca(OH)
2
B. SO
2
, Cl
2
, CH
4
, C
6
H
6
, H
2
SO
3
C. H
2
S, NaHCO
3
, NaClO, HF D. H
2
S, H
2
SO
3
, HF, NaHCO
3
, NaClO
Câu 6: Chất nào sau đây không dẫn điện đợc?
A. NaOH rắn, khan B. NaCl nóng chảy C. dung dịch NaCl D. dung dịch NaOH
Câu 7: Trong một dung dịch có chứa 0,1 mol Ca
2+
, 0,2 mol Na
+
, 0,15 mol Al
3+
, 0,4 mol
NO
3

, còn lại là Cl

. Số mol Cl

là:A. 0,15 B. 0,30 C. 0,45 D. 0,05
Câu 8: Để nhận biết 3 chất riêng biệt: dung dịch Na
2
CO
3
, dung dịch axit axetic và H
2
O
nguyên chất mà không dùng thêm hoá chất nào (các thiết bị và dụng cụ có đủ), ta có thể:
A. dùng dụng cụ đo điện để thử độ dẫn điện của từng dung dịch.
B. lần lợt đổ từng cốc vào nhau để nhận ra từng chất.
C. đun nóng từng cốc. D. dùng phenolphtalein.
Câu 9: Trong 200ml dung dịch hỗn hợp H
2
SO
4
0,1M và HCl 0,2M thì C
M
của các ion H
+
,
2
4
SO
-
và Cl

lần lợt là: A. 0,3M; 0,2M và 0,2M B. 0,4M; 0,3M và 0,2M
C. 0,4M; 0,1M vµ 0,2M D. 0,4M; 0,2M vµ 0,2M.
C©u 10: Cã thÓ lÊy nh÷ng chÊt nµo ®Ó khi hoµ tan vµo níc ®iÖn li t¹o ra c¸c ion víi sè
mol nh sau: Mg
2+
0,3 mol, Na
+
0,1 mol,
4
MnO

0,2 mol, Cl

0,5 mol?
A. Mg(MnO
4
)
2
vµ NaCl B. MgCl
2
, Mg(MnO
4
)
2
vµ NaCl
C. MgCl
2
, Mg(MnO
4
)
2
vµ NaMnO
4
D. C¶ B vµ C.
Bài 2: PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI
Câu 1: Chọn câu sai.
A. in li l t s gia s phõn t phõn li ra ion v tng s phõn t ho tan.
B. in li ca cht in li ph thuc vo nhit ca mụi trng v nng ca cht tan.
C. in li cng ln thỡ mc phõn li ra ion cng nh.
D. in li ca cht in li ph thuc vo bn cht ca dung mụi, bn cht ca cht in li.
Câu 2: Chất điện li mạnh là những chất:
A. phân li đợc trong nớc tạo thành các ion.
B. khi tan trong nớc chỉ có một số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại
dới dạng phân tử trong dung dịch.
C. khi tan trong nớc các phân tử hoà tan đều phân li ra các ion.
D. là những chất tan hoàn toàn trong nớc.
Cõu 3: Chn cõu sai. Cõn bng in li
A. l cõn bng ch xy ra vi cỏc cht in li mnh.
B. l cõn bng c thit lp khi tc phõn li v tc kt hp cỏc ion to li phõn t
bng nhau.
C. l cõn bng ng, s chuyn dch tuõn theo nguyờn lớ chuyn dch cõn bng L Satliờ.
D. cng cú hng s cõn bng.
Cõu 4: Khi pha loóng dung dch, in li ca cỏc cht in li
A. gim B. tngC. khụng thay i D. gim do cỏc ion c phõn li ra ớt hn
Cõu 5: Cho cỏc cht di õy: HNO
3
, NaOH, Ag
2
SO
4
, NaCl, H
2
SO
3
, CuSO
4
, Cu(OH)
2
. Cỏc cht in li
mnh l A. NaOH, Ag
2
SO
4
, NaCl, H
2
SO
3
B. HNO
3
, NaOH, NaCl, CuSO
4
C. NaCl, H
2
SO
3
, CuSO
4
D. Ag
2
SO
4
, NaCl, CuSO
4
, Cu(OH)
2

Cõu 6: Cho cỏc cht di õy: H
2
O, CH
3
COOH, HCl, NaOH, NaCl, CuSO
4
. Cỏc cht in li yu l
A. H
2
O, CH
3
COOH, CuSO
4
B. CH
3
COOH, CuSO
4
C. H
2
O, CH
3
COOH D. H
2
O, NaCl, CH
3
COOH, CuSO
4
Cõu 7: Nng mol ca ion H
+
trong 20ml dung dch axit axetic 0,15M cú in li 1% l:
A. 0,003M B. 0,0015M C. 0,015M D. 0,03M
Cõu 8Trong 1 lớt dung dch CH
3
COOH 0,01M cú 6,26.10
21
phõn t cha phõn li ra ion. Bit s
Avogarụ l 6,023.10
23
. in li cú giỏ tr l:A. 3,93% B. 3,99% C.3,39% D. 4,89%
Cõu 9. Trong dung dch axit axetic nu ho tan thờm mt ớt tinh th CH
3
COONa thỡ [H
+
] :
A. tng. B. gim C. khụng i D. thay i
Cõu 10. Cho dung dch axit axetic 1M cú nng ion H
+
l 0,004M. Khi pha loóng dung dch ú 100
ln thỡ c dung dch mi cú nng ion H
+
l 4,08.10
4
M. in li ca dung dch sau khi pha
loóng A. tng lờn, = 1,08% B. gim i, = 4,08%
C. tng lờn, = 4,08% D. gim i, = 1,08%
Bi 2: PHN LOI CC CHT IN LI
Cõu 1: Chn cõu sai.
A. in li l t s gia s phõn t phõn li ra ion v tng s phõn t ho tan.
B. in li ca cht in li ph thuc vo nhit ca mụi trng v nng ca cht tan.
C. in li cng ln thỡ mc phõn li ra ion cng nh
D. in li ca cht in li ph thuc vo bn cht ca dung mụi, bn cht ca cht in li.
Câu 2: Chất điện li mạnh là những chất:
A. phân li đợc trong nớc tạo thành các ion.
B. khi tan trong nớc chỉ có một số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại
dới dạng phân tử trong dung dịch.
C. khi tan trong nớc chỉ cỏc phân tử hoà tan phân li ra ion
D. là những chất tan hoàn toàn trong nớc.
Cõu 3: Chn cõu sai. Cõn bng in li
A. l cõn bng ch xỏy ra i vi cht in li mnh
B. l cõn bng c thit lp khi tc phõn li v tc kt hp cỏc ion to li phõn t
bng nhau. C. cng cú hng s cõn bng.
D. l cõn bng ng, s chuyn dch tuõn theo nguyờn lớ chuyn dch cõn bng L Satliờ.
Cõu 4: Khi pha loóng dung dch, in li ca cỏc cht in li
A. gim B. tngC. khụng thay i D. gim do cỏc ion c phõn li ra ớt hn
Cõu 5: Cho cỏc cht di õy: HNO
3
, NaOH, Ag
2
SO
4
, NaCl, H
2
SO
3
, CuSO
4
, Cu(OH)
2
. Cỏc cht in li
mnh l A. NaOH, Ag
2
SO
4
, NaCl, H
2
SO
3
B. HNO
3
, NaOH, NaCl, CuSO
4
C. NaCl, H
2
SO
3
, CuSO
4
D. Ag
2
SO
4
, NaCl, CuSO
4
, Cu(OH)
2

Cõu 6: Cho cỏc cht di õy: H
2
O, CH
3
COOH, HCl, NaOH, NaCl, CuSO
4
. Cỏc cht in li yu l
A. H
2
O, CH
3
COOH, CuSO
4
B. CH
3
COOH, CuSO
4
C. H
2
O, CH
3
COOH D. H
2
O, NaCl, CH
3
COOH, CuSO
4
Cõu 7: Nng mol ca ion H
+
trong 20ml dung dch axit axetic 0,15M cú in li 1% l:
A. 0,003M B. 0,0015M C. 0,015M D. 0,03M
Cõu 8Trong 1 lớt dung dch CH
3
COOH 0,01M cú 6,26.10
21
phõn t cha phõn li ra ion. Bit s
Avogarụ l 6,023.10
23
. in li cú giỏ tr l:A. 3,39% B. 3,99% C.3,39% D. 4,89%
Cõu 9. Trong dung dch axit axetic nu ho tan thờm mt ớt tinh th CH
3
COONa thỡ [H
+
] :
A. tng. B. gim C. khụng i D. thay i
Cõu 10. Cho dung dch axit axetic 1M cú nng ion H
+
l 0,004M. Khi pha loóng dung dch ú 100
ln thỡ c dung dch mi cú nng ion H
+
l 4,08.10
4
M. in li ca dung dch sau khi pha
loóng A. tng lờn, = 1,08% B. gim i, = 4,08%
C. tng lờn, = 4,08% D. gim i, = 1,08%
Bi 3. AXIT, BAZ V MUI (3 tit)
Cõu 1:Theo nh ngha axit baz ca Bron-stờt, cỏc cht v ion thuc dóy no sau õy l lng tớnh?
A.
2
3
CO

, CH
3
COO

B. ZnO, Al
2
O
3
,
+
4 4
HSO , NH

C.
+
3 4
HCO , NH ,

CH
3
COO

D. ZnO, Al
2
O
3
,
3
HCO ,

H
2
O
Câu 2: Theo định nghĩa axit – bazơ của Bron-stêt, các chất và ion thuộc dãy nào sau đây là bazơ?
A.
2
3
CO

, CH
3
COO

B.
4 3
NH , HCO ,
+ −
CH
3
COO

C. ZnO, Al
2
O
3
,
4
HSO

D.
4
NH
+
,
4
HSO

Câu 3: Theo định nghĩa axit – bazơ của Bron-stêt, các chất và ion thuộc dãy nào dưới đây chỉ đóng vai
trò là axit? A.
4
NH
+
,
4
HSO

,
2
3
CO

B.
4 3
NH , HCO ,
+ −
CH
3
COO

C. ZnO, Al
2
O
3
,
4
HSO

D.
4
NH
+
,
4
HSO

Câu 4: Theo thuyết Bron-stêt thì câu trả lời nào dưới đây không đúng?
A. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion.
B. Trong thành phần của axit có thể không có hiđro.
C. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm –OH.
D. Trong thành phần của bazơ có thể không có nhóm –OH.
Câu 5: Theo thuyết Bron-stêt, câu nào dưới đây là đúng?
A. Axit là chất hoà tan được mọi kim loại. B. Axit tác dụng được với mọi bazơ.
C. Axit là chất có khả năng cho proton. D. Axit là chất điện li mạnh.
Câu 6: Cho phản ứng: CuO + 2HCl → CuCl
2
+ H
2
O. Theo A-rê-ni-ut, CuO đóng vai trò gì trong
phản ứng này?A. chất lưỡng tính B. chất không điện li C. bazơ D. axit.
Câu 7: Cho các phản ứng sau :
HCl + H
2
O
→
H
3
O
+
+ Cl

(1) NH
3
+ H
2
O
→
¬ 
NH
4
+
+ OH

(2)
CuSO
4
+ 5H
2
O
→
CuSO
4
.5H
2
O (3) HSO
3

+ H
2
O
→
¬ 
H
3
O
+
+ SO
3
2─

(4)
HSO
3


+ H
2
O
→
¬ 
H
2
SO
3
+ OH

(5)
Theo thuyết Bron−stêt, H
2
O đóng vai trò là axit trong các phản ứng
A. (1), (2), (3). B. (2), (5). C. (2), (3), (4), (5). D. (1), (3), (4).
Câu 8: Theo thuyết A-rê-ni-ut:
A. Axit là chất nhường proton.
B. Axit là chất tan trong nước phân li ra cation H
+
.
C. Bazơ là chất nhận proton.
D. Bazơ là chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH.
Câu 9. Cho dung dịch amoniac 1M có độ điện li là 0,43%. Hằng số bazơ của dung dịch là:
A. 0,3243 B. 0,3423 C. 0,6486 D. 0,6846
Câu 10: Độ điện li của HCOOH trong dung dịch HCOOH 0,01M (K
a
= 10
–3,75
) là:
A. 1,52% B. 1,25% C. 15,2% D . 12,5%
Bài 3. AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI (3 tiết)
Câu 1:Theo định nghĩa axit– bazơ của Bron-stêt, các chất và ion thuộc dãy nào sau đây là lưỡng tính?
A.
2
3
CO

, CH
3
COO

B. ZnO, Al
2
O
3
,
+
4 4
HSO , NH

C.
+
3 4
HCO , NH ,

CH
3
COO

D. ZnO, Al
2
O
3
,
3
HCO ,

H
2
O
Câu 2: Theo định nghĩa axit – bazơ của Bron-stêt, các chất và ion thuộc dãy nào sau đây là bazơ?
A.
2
3
CO

, CH
3
COO

B.
4 3
NH , HCO ,
+ −
CH
3
COO

C. ZnO, Al
2
O
3
,
4
HSO

D.
4
NH
+
,
4
HSO

Câu 3: Theo định nghĩa axit – bazơ của Bron-stêt, các chất và ion thuộc dãy nào dưới đây chỉ đóng vai
trò là axit? A.
4
NH
+
,
4
HSO

,
2
3
CO

B.
4 3
NH , HCO ,
+ −
CH
3
COO

C. ZnO, Al
2
O
3
,
4
HSO

D.
4
NH
+
,
4
HSO

Câu 4: Theo thuyết Bron-stêt thì câu trả lời nào dưới đây không đúng?
A. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion.
B. Trong thành phần của axit có thể không có hiđro.
C. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm –OH.
D. Trong thành phần của bazơ có thể không có nhóm –OH.
Câu 5: Theo thuyết Bron-stêt, câu nào dưới đây là đúng?
A. Axit là chất hoà tan được mọi kim loại. B. Axit tác dụng được với mọi bazơ.
C. Axit là chất có khả năng cho proton. D. Axit là chất điện li mạnh.
Câu 6: Cho phản ứng: CuO + 2HCl → CuCl
2
+ H
2
O. Theo A-rê-ni-ut, CuO đóng vai trò gì trong
phản ứng này?A. chất lưỡng tính B. chất không điện li C. bazơ D. axit.
Câu 7: Cho các phản ứng sau :
HCl + H
2
O
→
H
3
O
+
+ Cl

(1) NH
3
+ H
2
O
→
¬ 
NH
4
+
+ OH

(2)
CuSO
4
+ 5H
2
O
→
CuSO
4
.5H
2
O (3) HSO
3

+ H
2
O
→
¬ 
H
3
O
+
+ SO
3
2─

(4)
HSO
3


+ H
2
O
→
¬ 
H
2
SO
3
+ OH

(5)
Theo thuyết Bron−stêt, H
2
O đóng vai trò là axit trong các phản ứng
A. (1), (2), (3). B. ( 2), ( 5) C. (2), (3), (4), (5). D. (1), (3), (4).
Câu 8: Theo thuyết A-rê-ni-ut:
A. Axit là chất nhường proton.
B. Axit là chất tan trong nước phân li ra cation H
+
.
C. Bazơ là chất nhận proton.
D. Bazơ là chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH.
Câu 9. Cho dung dịch amoniac 1M có độ điện li là 0,43%. Hằng số bazơ của dung dịch là:
A. 0,3243 B. 0,3423 C. 0,6486 D. 0,6846
Câu 10: Độ điện li của HCOOH trong dung dịch HCOOH 0,01M (K
a
= 10
–3,75
) là:
A. 1,52% B. 1,25% C. 15,2% D. 12,5%
Bài 4. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ
Câu 1: Cho các chất sau: H
3
PO
4
(K
a
= 7,6.10
–3
), HClO (K
a
= 5,0.10
–8
), CH
3
COOH (K
a
= 1,8.10
–5
), H
2
O
(K
a
= 1,0.10
–14
),
4
HSO

(K
a
= 1,0.10
–2
). Độ mạnh theo thứ tự tăng dần của các axit là:
A. CH
3
COOH, H
2
O,
4
HSO

, HClO, H
3
PO
4
. B. H
2
O, HClO, CH
3
COOH, H
3
PO
4
,
4
HSO

.
C.
4
HSO ,

H
3
PO
4
, CH
3
COOH, HClO, H
2
O. D. H
2
O, CH
3
COOH, HClO, H
3
PO
4
,
4
HSO

.
Câu 2: Chọn câu đúng.
A. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.
B. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào nồng độ.
C. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào áp suất.
D. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào nồng độ và áp suất.
Câu 3: Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt 3 dung dịch : KOH, HCl, H
2
SO
4
loãng ?
A. giấy quỳ tím. B. Zn. C. Al. D. BaCO
3
.
Câu 4: Hoà tan 22,4 ml HCl (đktc) vào nước được 100 ml dung dịch A có giá trị pH bằng
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 5: Hoà tan 0,171g Ba(OH)
2
vào 200ml nước được dung dịch có nồng độ OH

và pH tương ứng
là:
A. 0,01M và 2. B. 0,01M và 12. C. 2M và 0,01. D. 0,005M và 2,3
Câu 6: Một dung dịch có [H
+
] = 10
─12
M. Dung dịch đó có môi trường
A. axit. B. bazơ. C. trung tính. D. không xác định được.
Câu 7: Chọn câu trả lời sai trong các câu sau :
A. Giá trị [H
+
] tăng thì giá trị pH tăng.
B. Dung dịch mà giá trị pH > 7 có môi trường bazơ.
C. Dung dịch mà giá trị pH < 7 có môi trường axit.
D. dd mà giá trị pH = 7 có môi trường trung tính.
Câu 8: Đối với dung dịch axit mạnh HNO
3
0,1M (coi HNO
3
phân li hoàn toàn), đánh giá nào dưới đây
là đúng ?
A. pH = 13, làm đỏ quỳ tím.. B. pH = 1, làm hồng phenolphtalein.
C. [H
+
] <
3
[NO ]
-
. D. pH = 1, làm đỏ quỳ tím.
Câu 9: Trong các dung dịch dưới đây : K
2
CO
3
, KCl, CH
3
COONa, NH
4
Cl, NaHSO
4
, Na
2
S có bao nhiêu
dung dịch có pH > 7 ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 10: Trộn 20,0ml dung dịch HCl 0,05M với 20,0ml dung dịch H
2
SO
4
0,075M. Nếu coi không có sự
thay đổi thể tích khi trộn và các axit phân li hoàn toàn thì pH của dung dịch thu được sau khi trộn là giá
trị nào dưới đây ?
A. 1,0. B. 1,5. C. 2,0. D. 3,0.
Bài 4. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ
Câu 1: Cho các chất sau: H
3
PO
4
(K
a
= 7,6.10
–3
), HClO (K
a
= 5,0.10
–8
), CH
3
COOH (K
a
= 1,8.10
–5
), H
2
O
(K
a
= 1,0.10
–14
),
4
HSO

(K
a
= 1,0.10
–2
). Độ mạnh theo thứ tự tăng dần của các axit là:
A. CH
3
COOH, H
2
O,
4
HSO

, HClO, H
3
PO
4
. B. H
2
O, HClO, CH
3
COOH, H
3
PO
4
,
4
HSO

.
C.
4
HSO ,

H
3
PO
4
, CH
3
COOH, HClO, H
2
O. D. H
2
O, CH
3
COOH, HClO, H
3
PO
4
,
4
HSO

.
Câu 2: Chọn câu đúng.
A. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.
B. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào nồng độ.
C. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào áp suất.
D. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào nồng độ và áp suất.
Câu 3: Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt 3 dung dịch : KOH, HCl, H
2
SO
4
loãng ?
A. giấy quỳ tím. B. Zn. C. Al. D. BaCO
3
Câu 4: Hoà tan 22,4 ml HCl (đktc) vào nước được 100 ml dung dịch A có giá trị pH bằng
A. 1. B. 2. C. 3 D. 4.
Câu 5: Hoà tan 0,171g Ba(OH)
2
vào 200ml nước được dung dịch có nồng độ OH

và pH tương ứng
là:
A. 0,01M và 2. B. 0,01M và 12. C. 2M và 0,01. D. 0,005M và 2,3
Câu 6: Một dung dịch có [H
+
] = 10
─12
M. Dung dịch đó có môi trường
A. axit. B. Bazơ C. trung tính. D. không xác định được.
Câu 7: Chọn câu trả lời sai trong các câu sau :
A. Giá trị [H
+
] tăng th ì gi á tr ị pH tăng
B. Dung dịch mà giá trị pH > 7 có môi trường bazơ.
C. Dung dịch mà giá trị pH < 7 có môi trường axit.
D. dd mà giá trị pH = 7 có môi trường trung tính.
Câu 8: Đối với dung dịch axit mạnh HNO
3
0,1M (coi HNO
3
phân li hoàn toàn), đánh giá nào dưới đây
là đúng ?
A. pH = 13, làm đỏ quỳ tím.. B. pH = 1, làm hồng phenolphtalein.
C. [H
+
] <
3
[NO ]
-
. D. pH = 1, làm đỏ quỳ tím.
Câu 9: Trong các dung dịch dưới đây : K
2
CO
3
, KCl, CH
3
COONa, NH
4
Cl, NaHSO
4
, Na
2
S có bao nhiêu
dung dịch có pH > 7 ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 10: Trộn 20,0ml dung dịch HCl 0,05M với 20,0ml dung dịch H
2
SO
4
0,075M. Nếu coi không có sự
thay đổi thể tích khi trộn và các axit phân li hoàn toàn thì pH của dung dịch thu được sau khi trộn là giá
trị nào dưới đây ?
A. 10 B. 1,5. C. 2,0. D. 3,0.
Bài 5. LUYỆN TẬP AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI
Câu 1: Dung dịch H
2
SO
4
có pH = 2 thì nồng độ mol của H
2
SO
4
trong dung dịch là
A. 0,010M. B. 0,10M. C. 0,005M. D. 0,050M.
Câu 2. Cho dung dịch amoniac 1M có độ điện li là 0,43%. Hằng số bazơ và pH của dung dịch là:
A. B. C. D.
Câu 3. Trộn 40ml dung dịch HCl 0,75M vào 160ml dung dịch gồm Ba(OH)
2
0,08M và KOH 0,04M.
Màu của quỳ tím khi cho vào dung dịch sau khi trộn:
A. không đổi màu B. hoá xanh C. hoá đỏ D. đỏ rồi xanh.
Câu 4: Độ điện li α của axit fomic, biết dung dịch 0,46% (d = 1g/ml) của axit này có
pH = 3, là :
A. 1% B. 10% C. 3% D. 100%
Câu 5. Hoà tan 25 CuSO
4
.5H
2
O

gam vào nước cất được 500ml dung dịch X.
pH và nồng độ mol của dung dịch X là
A. pH = 7; [CuSO
4
] = 0,20M B. pH > 7; [CuSO
4
] = 0,3125M
C. pH < 7; [CuSO
4
] = 0,20M D. pH > 7; [CuSO
4
] = 0,20M.
Câu 6: Cho dãy các chất : Ca(HCO
3
)
2
, NH
4
Cl, (NH
4
)
2
CO
3
, ZnSO
4
, Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
. Theo thuyết
Bron−stêt, số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 7: Cho m gam Ca vào 500ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch có pH = 2. Coi biến đổi thể
tích không đáng kể, độ điện li α = 1. m có giá trị là:
A. 0,8 B. 1,2 C. 0,6 D. 0,9
Câu 9. Cho tan hoàn toàn 2,17g hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Zn, Fe trong dung dịch HCl tạo ra 1,68 l
khí H
2
(đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch thu được sau phản ứng là:
A. 7,945g B. 7,495g C. 7,594g D. 7,549g
Câu 10: Cho 1 lít dung dịch X chứa 39,4 gam hỗn hợp gồm Ca(NO
3
)
2
và Mg(NO
3
)
2
. Để kết tủa hết ion kim
loại trong X cần vừa đủ 250ml dung dịch Na
2
CO
3
1M. C
M
của

các ion Ca
2+
; Mg
2+

-
3
NO
trong dung dịch
X lần lượt là A. 0,1M; 0,1M và 0,5M. B. 0,1M; 0,1M và 0,4M.
C. 0,15M; 0,1M và 0,4M. D. 0,15M; 0,1M và 0,5M.
Bài 5. LUYỆN TẬP AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI
Câu 1: Dung dịch H
2
SO
4
có pH = 2 thì nồng độ mol của H
2
SO
4
trong dung dịch là
A. 0,010M. B. 0,10M. C. 0,05M D. 0,050M.
Câu 2. Cho dung dịch amoniac 1M có độ điện li là 0,43%. Hằng số bazơ và pH của dung dịch là:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×