Tải bản đầy đủ

Bai 1. So luoc ve bo mon lich su

TiÕt : 3, 4 Ngµy so¹n-: 29-8-2008
Tn 2 Ngµy d¹y :3-9-2008
BÀI 2. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP ( 1789 – 1794)
( 2 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức -Những sự kiện cơ bản của CM P qua các giai đoạn
-Vai trò của nhân dân trong việc đưa Cách mạng đến thắng lợi
-Ý nghóa lòch sử của cách mạng.
2. Tư tưởng : -Tính hạn chế của CMTS
- Bài học kinh nghiệm rút ra từ CMTSP
3. Kỹ năng :-Lập niên biểu , biết so sánh, phân tích các sự kiện lòch sử
I. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ H S
GV. – Chuẩn bò lược đồ lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793
- Những tư liệu có liên quan đến nội dung bài giảng
HS. – Tìm hiểu các nhà tư tưởng, ngục Baxti.
II. TIẾN TÌNH DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ : CMTS là gì? Nguyên nhân, diễn biến CMTS Anh.
- CMTS là cuộc cách mạng do tầng lớp quý tộc mới, giai cấp tư sản lãnh
đạo nhằm đánh đổ chế độ c phong kiến lỗi thời, mở đầu cách mạng tư bản
phát triển.
- Nguyên nhân: Do kinh tế tư bản ở thuộc đòa phát triển mạnh nhưng bò thực

dân Anh kìm hãm.
- Diễn biến:
+ 12/1772 nhân dân Bot x tơn nổi dậy à 4/1775 ct…
+ Y nghóa bản tuyên ngôn Độc lập
+ 7/1783 Anh kỹ hiệp ước Vec Xai công nhận
- Kết quả:
+ Các nước thuộc đòa thoát khỏi sự thống trò thực dân Anh
+ Khai sinh ra nước Mỹ
2. Giới thiệu bài mới :
CMTS đã thành công ở một số nước mà chúng ta đã học và tiếp tục nổ ra. Trong
đó cos nước Pháp đạt đến ựu phtá triển cao? Vì sao cách mạng nổ ra và phát
triển ở Pháp? CM trải qua các giai đoạn nào? nghóa lòch sử ra sao. Đây là
những vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần 2.
3. Dạy và học bài mới .
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cần đạt
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1. Tình hình kinh tế .
Hoạt động 1. Tìm hiểu tình hình kinh tế
? Nêu đặc điểm kinh tế Pháp trước cách
mạng
- Nông nghiệp lạc hậu
? Nguyên nhân của sự lạc hậu trong
kinh tế nông nghiệp là gì? Do sự bóc lột
của phong kiến, đòa chủ…
? So với sự phát triển CNTB ở Anh thì ở
nước Pháp có điểm gì khác?
Anh phát triển nông nghiệp,CN, thương
nghiệp phát triển chậm.
Pháp phát triển công nghiệp, nông
nghiệp lạc hậu.
- Công thương nghiệp phát triển nhưng cũng
bò phong kiến kìm hãm.
=> >< giữa TS với chế độ phong kiến sâu
sắc.
2. Tình hình chính trò, xã hội.
Hoạt động 2. Tìm hiểu chính trò của
Pháp.
Yêu cầu học sinh đọc nội dung 2
? XH nước Pháp chế độ gì
Yêu cầu học sinh quan sát H5. SGK.
? Nhìn vào bức tranh em có nhận xét gì?
? Tại sao người nông dân già phải cõng
2 tên quý tộc – tăng lữ
? Hình ảnh người nông cầm cuốc nói
điều gì.
? Hình ảnh giấy tờ trong túi áo của
người quý tộc , tăng lữ và chim sóc … đã
phản ảnh điều gì?
Giáo viên: Chốt ý
? Qua đó cho biết xã hội tồn tại những
đẳng cấp nào và quyền lợi của họ ra
sao.
Quan sát sơ đồ cho biết mối quan hệ
giữa các đẳng cấp này như thế nào?
- XH Pháp tồn tại chế độ quân chủ chuyên
chế với 3 đẳng cấp
Tăng lữ quý tộc
- Có mọi quyền
- Không phải nộp thuế
Đẳng cấp thứ ba Nông dân
Tư sản
Các tầng lớp
nhân dân khác.
- Không có quyền lợi gì
- Phải nộp thuế
- Làm nghóa vụ với phong kiến
XH: Tồn tại >< giữa đẳng cấp 3 và 2 đẳng
cấp trên rất sâu sắc =>ct
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
Hoạt động 3. Tìm hiểu tư tưởng
GV. Trước sự phát triển kinh tế TBCN,
nhưng chế độ phong kiến chính trò quá
lỗi thời lạc hậu đòi hỏi phải tiến hành
cuộc CMTS giống nước Anh. Pháp cần
thúc đẩy mạnh mẽ nhờ cuộc đấu tranh
giai cấp tư sản .
Yêu cầu học sinh quan sát H6,7,8 và
đọc kỹ các câu nói nổi tiếng.
Học sinh thảo luận nhóm:
N1. Hiểu biết của em về Mông te xki
N2. Hiểu biết của em về Vôn te
N3. Hiểu biết của em về G.Rút xô
Học sinh trình bày , giáo viên chốt ý.
? Nội dung chủ yếu của các nhà tư tưởng
là gì?
Hoạt động 4: Tác dụng của việc đấu
tranh là gì?
Thảo luận nhóm: Nêu tác dụng của trào
lưu Triết học “ nh sáng”.
+ Nội dung:
- Tố cáo, phê phán gay gắt chế độ quân chủ
chuyên chế.
- Đề xướng quyền tự do và đảm bảo quyền
tự do của con người.
+ Tác dụng:
Chuẩn bò về lý luận và thức tỉnh quần
chúng chuẩn bò đấu tranh làm cách mạng.
II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ
1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế.
Hoạt động 5: Tìm hiểu sự khủng hoảng
của chế độ quân chủ chuyên chế.
? Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ
chuyên chế được thể hiện ở điểm nào?
Trước tình hình đó. Cách mạng bùng nổ.
- Nhà nước vay nợ TS không thể trả
- Công thương nghiệp đình đốn
- Chế độ phong kiến suy yếu
=> Thúc đẩy nông dân nổi đậy đấu tranh.
2. Mở đầu thắng lợi của Cách mạng
Hoạt động 6. Tìm hiểu nguyên nhân
bùng nổ cách mạng.
? Vì sao cách mạng bùng nổ.
- Nhà nước vay nợ không thể trả
- Công thương nghiệp đình đốn…
Hoạt động 7. Tìm hiểu sự bắt đầu của
cách mạng tư sản Pháp.
? CMTS Pháp 1789 bắt đầu như thế
nào?
+ Nguyên nhân:
- Chế độ quân chủ qhuyên chế khủng hoảng
trầm trọng. Lui XVI triệu tập Hội nghò 3
đẳng cấp để tăng thuế.
Đẳng cấp thứ 3 phản ứng -> nên bò vua và
( Nguyên nhân trực tiếp của cách mạng)
? Trước sự đàn áp của vua, quý tộc,
đẳng cấp thứ 3 đã làm gì?
Hoạt động 8. Ý nghóa của thắng lợi mở
đầu .
Yêu cầu học sinh quan sát H9.
Giáo viên tường thuật cuộc tấn công
ngục Baxti.
? Tại sao việc thắng lợi ở Baxti mở đầu
cho thắng lợi của CMTS Pháp.
- Giáng đòn đầu tiên vào chế độ phong
kiến, mở đường cho cách mạng phát
triển.
? Sau thắng lợi người ta đề “ Ở đây
người ta nhảy múa” đã nói lên điều gì?
quý tộc đàn áp.
- 14/7/1789 quần chúng tấn công Nhà tù
pháo đài Baxti và làm chủ lần lượt các vò trí
quan trọng trong thành phố.
+ Ý nghóa:
Giáng một đòn đầu tiên vào chế độ phong
kiến mở đường cho cách mạng phát triển.
4,Hoạt động nhận thức
Bài tập trên lớp :
1. Vua Lui XVI bò đưa lên máy chém vào người nào?
2. Kể tên 3 đẳng cấp trong xã hội Pháp
3. Kể tên các nhà tư tưởng tiêu biểu của “ Triết học As”
Bài tập về nhà :
1. Vẽ lược đồ lực lượng phản công CM… H20 (SGK)
2. Làm bài tập 1,2,3 ( SGK)
Tiết 2. III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG
III, TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ : ? Nêu tình hình kinh tế, chính trò, xã hội Pháp trước CM.
- Kinh tế: Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển, nhưng bò
khó khăn
- Chính trò: Tồn tại chế độ phong kiến với 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và
đẳng cấp thứ 3.
- XH: Tồn tại nhiều mâu thuẩn đẳng cấp 3 với quý tộc, tăng lữ =>
? Nguyên nhân, diễn biến, ý nghóa của thắng lợi đầu tiên của cách mạng TS
Pháp
- Nguyên nhân:
+ Sâu xa: Nhà nước vay nợ không thể trả, công thương nghiệp đình đốn.
+ Trực tiếp: Vua triệu tập hội nghò 3 đẳng cấp đòi tăng thuế.
- Diễn biến: 14/7/1789 quần chúng tấn công ngục Baxti giành thắng lợi
- Ý nghóa: Giáng đòn đầu tiên vào chế độ phong kiến, mở đường cách mạng
phát triển.
2. Giới thiệu bài: Thắng lợi đầu tiên ở ngục Baxti mở đường cho cách mạng
phát triển. Vậy quá trình phát triển của cách mạng Pháp như thế nào? Ýù
nghóa lòch sử của CMTS ra sao. Chúng ta tìm hiểu tiếp bài 2.
3. Dạy và học.
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cần đạt
4 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG
4. Chế độ quân chủ lập hiến ( 14/7/1789
à
10/8/1792)
Hoạt động 1. Tìm hiểu chế độ quân
chủ lập hiến
GV. Giải thích khái niệm: Chế độ
quân chủ lập hiến .
? Thắng lợi ngày 14/7/1789 đưa đến
kết quả gì?
GV yêu cầu học sinh đọc phần “ cuối
T8à tước bỏ”
? Qua những điều trên em có nhận xét
gì về “ Tuyên ngôn Nhân quyền và
Dân quyền”.
- Phái lập hiến
( đại TS) nắm quyền lập nên chế độ quân chủ
lập hiến.
+ Tháng 8/1789 thông qua tuyên ngôn nhân
quyền và dân quyền.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×