Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG môn NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tự học

ĐỀ CƯƠNG MÔN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC
Lập Kế hoạch học tập nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học cao
đẳng ở nhà
Thời gian từ ngày 17/10/2015- 29/11/2015
1.Mục tiêu
+ nắm vững kiến thức các môn học từ đó có kiến thức để vận dụng vào làm
bài thi kết thúc học phần
+vận dụng những kiến thức đã học được vào hoàn thiện nhân cách của bản
thân vì nhà giáo là dùng nhân cách để giáo dục nhân cách.
+ tự mình rèn luyện kĩ năng sư phạm bằng việc đọc nghiên cứu tìm hiểu các
phương pháp giảng dạy tích cực. nắm bắt tâm lí người học .sử dụng công cụ
phương tiện kĩ thuật hiện đại phục vụ cho công tác dạy và học
+ bố trí thời gian học hợp lý để đạt kết quả cao không sao nhãng việc học tập
giành chứng chỉ loại giỏi khi kết thúc khóa học.
1. Kế hoạch tự học tập
Stt Thời gian
Nội dung Phương
công việc pháp và
cách thức
thực hiện
1 17/10/2015

Lên lớp
Ngồi chú ý
học đúng nghe
giờ, tiếp
giảng,ghi
thu kiến
chép tích
thức môn cực, phát
học
biểu trao
phương
đổi với
pháp luận giảng
nghiên
viên.suy
cứu khoa nghĩ và nhớ
học
lại những
đề tài đã
nghiên cứu
2

18/10/2015

Nâng cao
chất
lượng tự
học

Tập trung
nghe
giảng,ghi
chép,tích
cực đóng
góp ý kiến

Yêu cầu

Nghiêm túc,
ngạch ra ý

chính và nội
dung quan
trọng

Sản
phẩm
dự kiến

Tiếp thu
được
nhiều
kiến
thức
mới,
nhớ lại
kiến
thức cũ
vận
dụng
làm một
đề tài
NCKH
Nghiêm túc Hiểu
ghi chép nội thế nào
dung chính là tự
học và
biết
cách

Ghi
chú
Chuẩn
bị
sách
vở đầy
đủ

Mang
theo
tài liệu
vở ghi


xây dựng
bài
3

19 đến
21/10/2015

Ôn làm
đề cương
tâm lí học
dạy học
đại học

4

22đến25/10/201
5

5

26 đến
28/10/2015

Ôn tập
môn phát
triển
chương
trình và
tổ chức
quá trình
đào tạo
Ôn tập
môn lí
luận dạy
học đại
học

6

29đến30/10/201
5

Ôn môn
tâm lí học
đại cương

7

31đến 1/11/2015

Đi học
môn giáo
dục học
đại cương

xây
dựng kế
hoạch
học tập
Đọc giáo
Thực hiện
Làm
Ghi
trình,nghiên đúng thời
xong
chép
cứu ghi nhớ gian,nghiêm các câu vào vở
nội dung
túc, tập
đề
quan
trung
cương
trọng,trả lời
hoàn
các câu hỏi
chỉnh
trong đề
cương ôn
thi
Đọc nghiên Tập trung
Hiểu
cứu giáo
nghiên cứu nắm
trình ghi
và ghi chép vững
chép nội
đủ
kiến
dung quan
thức
trọng làm
môn
câu hỏi của
làm tốt
môn
bài thi
Nghiên cứu Ghi
Nắm
bài
chép,nghiêm vững
giảng,đánh túc ôn
kiến
dấu nội
thức
dung quan
môn, thi
trọng
tốt
Nghiên cứu Ghi chép và Nắm
bài
học nghiêm vững
giảng,đánh túc
kiến
dấu nội
thức
dung quan
môn, thi
trọng
tốt
Tập trung
Ghi chép
Nắm
ghi chép nội đầy đủ
vững
dung quan
nghiêm túc kiến
trọng phát
không nói
thức
biểu trao
chuyện
môn
đổi ý kiến
học,


8

2đến 6/11/2015

Ôn môn
giáo dục
học đại
cương

9

7đến 8/11/2015

Đi học
môn sử
dụng
phương
tiện kỹ
thuật và
công
nghệ
trong dạy
học đại
học

10 9đến13

11 14đến
15/11/2015

Ôn tập lại
môn sử
dụng
phương
tiện kỹ
thuật và
công
nghệ
trong dạy
học đại
học
Đi học
môn Lý
luận dạy
học đại

với giảng
viên,
Nghiên cứu
lại giáo
trình ghạch
ra nội dung
quan trọng
cần ghi
nhớ,trả lời
một số câu
hỏi,
Tập trung
ghi chép
những nội
dung chính
thầy nhấn
mạnh,mang
theo máy
tính để thực
hành.

Làm đề
cương đầy
đủ ôn
nghiêm túc

Nắm
vững
kiến
thức,thi
tốt

Nghiêm
túc,không
nói chuyện
riêng có gì
chưa hiểu
hỏi thầy
hướng dẫn

Đọc, ghi
nhớ lại các
thao tác kết
nối các thiết
bị,làm đầy
đủ câu hỏi
ôn tập

Ghi chép
vào sổ tay.
làm đề
cương ghi
chép ra giấy
a4

Biết sử
dụng
phương
tiện
công
nghệ
thông
tin vào
thiết kế
bài
giảng
và kết
nối máy
chiếu
Hoàn
thàn
môn
học một
cách tốt
nhất

Mang đầy
đủ tài liệu
vở,tập trung
nghiên cứu

ghi chép nội
dung quan
trọng cô
giảng,không

Hiểu và
nắm
được về
bản chất


học

tư duy trao
đổi

nói chuyện
riêng

12 16đến20

Ôn tập lại
môn Lý
luận dạy
học đại
học

Ghạch nội
dung chính
tìm hiểu nội
dung câu
hỏi đề
cương và
trả lời

Tập trung
nghiên cứu
ghi nhớ
phương
pháp dạy
học.trả lời
câu hỏi đầy
đủ

13 21đến
22/11/2015

Đi học
môn
Đánh giá
trong giáo
dục Đại
học

14 23đến27

ghi chép
đủ,tư duy
trao đổi
thêm với
giảng viên
về nội dung
môn học
Ôn tập lại Đọc tài liệu
môn
cô cho,
Đánh giá tham khảo
trong giáo ghạch ý
dục Đại
chính trả lời
học
câu hỏi

Đi học đúng
giờ,nghiêm
túc chú ý
nghe giảng

và các
phương
pháp
của quá
trình
dạy học
để từ đó
vận
dụng
vào quá
trình
công tác
Làm tốt
bài thì
hết
môn.
Vận
dụng
vào
giảng
dạy
Nắm
vững
kiến
thức
môn
học

Tư duy trả
Hoàn
lời đúng đầy thành
đủ câu hỏi.
bài thi
hết môn
tốt,biết
cách
đánh
giá kết
quả học
tập của
sinh


15 28đến
29/11/2015

16 30đên3/12/2015

17 4/12/2015

Đi học
môn Tâm
lý học đại
cương và
môn Giáo
dục đại
học thế
giới và
Việt Nam
Ôn tập lại
môn Tâm
lý học đại
cương và
môn Giáo
dục đại
học thế
giới và
Việt Nam

Đọc giáo
trình. ghi
chép nội
dung chính
cô giảng,
phát biểu
đóng góp
xây dựng
bài
Nghiên cứu
lại giáo
trình ghi
nhớ ý chính
trả lời câu
hỏi đề
cương đầy
đủ

chú ý nghe
giảng, đi
học đúng
giờ

Xem lại
tất cả các
môn

Đọc và xem Tập trung
qua đề
học và ghi
cương các
nhớ
môn

Tập trung tư
duy trả lừoi
đầy đủ câu
hỏi và ghi
nhớ

viên
Tiếp thu
thêm
nhiều
kiến
thức
mới về
môn
học
Làm bài
thi tốt
đạt kết
quả cao

Làm bài
thi tốt
tất cả
các môn
hoàn
thành
khóa
học suất
sắc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×