Tải bản đầy đủ

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm sốC©u 1: Số gia hàm số của hàm số y = f(x) tại điểm x
0
được
tính theo công thức:
a. y = f( x)
b. y = f(x) f(x–
0
)
c. y = f( x) – f(x)
d. y = f( x+ x) f(x)–
b

C©u 2: Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm M
0
(x
0
;f(x
0
))

của đồ thò hàm số y = f(x) là :
a. f ’(x)
b. f(x)
c. f

(x
0
)
d. f(x
0
)
c

C©u 3: Hệ số góc của cát tuyến AB với đồ thò hàm
số y = f(x), biết hoành độ của hai điểm A và B lần
lượt là x
1
, x
2
,

được cho bởi công thức:
a.
b.
c.
d
d .
2 1
2 1
( ) ( )f x f x
x x


1 2
2 1
( ) ( )f x f x
x x


2 1


1 2
( ) ( )f x f x
x x


2 1
2 1
( ) ( )
x x
f x f xTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×