Tải bản đầy đủ

CHUYÊN ĐỀ CASIO THÁNG 4 CẤP TỐC

H c@online@mi n@phᅪ@casio@t i@ィエエーウZOOtinyurl.comOcasiotracnghiem
TR N HO￀I THANH
fB.COMOTRANHOAITHANHVICKO

MÔ T SÁNG KI N
https:OOtinyurl.comOcasiotracnghiem

1. Hoàn c nh n y sinh sáng ki n

Hi n nay môn toán đã thay đ i hình th c t lu n sang hình th c tr c nghi m, do đó
cách h c, cách gi i c ng đòi h i s thay đ i nh t đ nh. N u nh hình th c t lu n

2.3. Ph

ョ@

ッ¢
ゥ@t
ィ。
ョィ


yêu c u k n ng gi i chi ti t c n th n, có nhi u th i gian suy ngh và trình bày l i

2.4. Ph

ng pháp nhân casio gi i các bài toán giá tr hàm s

gi i thì bây gi ph i đ i t “ch m – ch c” sang “nhanh- ch c”.

Casio là m t trong nh ng công c h tr không ch trong vi c tính toán đ n thu n
mà còn có nhi u ch c n ng giúp các em có th rút ng n th i gian cho m t s d ng
bài t p. N u h c sinh có th v n d ng thành th o casio s có nhi u thu n l i h n v
m t th i gian cho các bài t p hình h c, các bài toán khác yêu c u nhi u th i gian t
duy h n.

Chính vì nh ng lý do nêu trên mà tôi ch n đ tài :

V n d ng casio fx570 vnplus đ gi i m t s bài toán chuyên đ hàm s .
2. D ng bài t p t ng h p

2.1. M t s tính n ng c b n c a máy tính casio fx 570 vnplus
ng pháp casio gi i các bài toán đ n đi u c a hàm s .
ng pháp nhân casio gi i các bài toán c c tr hàm s

tイ

2.2. Ph

2.5. Ph

ng pháp nhân casio gi i các bài toán ti m c n c a hàm s

N i dung c th :

4.2.1. M t s tính n ng c b n c a máy tính casio fx 570 vnplus
a) Rút g n bi u th c
Ví d : Rút g n bi u th c sau:

x

2


 2 x  4   x 2  16 x  8
2

Quy trình:
1. Nh p:

x

2

 2 x  4   x 2  16 x  8
2

2. n CALC: X =100.

fb.com/tranhoaithanhvickoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×