Tải bản đầy đủ

TÍNH đổi và TÍNH CHUYỂN tọa độ

TÍNH ĐỔI VÀ TÍNH CHUYỂN TỌA ĐỘ GIỮA
02 HỆ TỌA ĐỘ WGS84 ↔ VN2000

1


1. Trường hợp tính chuyển từ BLH (WGS84) ↔ XYZ (VN2000)
- Trước hết ta cần tính đổi từ BLH (WGS84) ↔ XYZ (WGS84) qua công thức:
X= (N+H)cosBcosL
Y=(N+H)cosBsinL
(1)
Z=(
Trong đó N là bán kính vòng thẳng đứng thứ nhất tại điểm xét, được tính theo công
thức:
N=
- Tính chuyển tọa độ XYZ (WGS84) ↔ XYZ (VN2000) qua công thức:
(2)
Trong đó: - X, Y, Z là tọa độ vuông góc không gian trên hệ tọa độ cần tính chuyển
sang (m)
- X’, Y’, Z’ là tọa độ vuông góc không gian trên hệ tọa độ tính chuyển (m)
- tham số chuyển dịch gốc tọa độ (m)

- , là 3 góc xoay trục tọa độ
- k là hệ số tỷ lệ chiều dài giữa 2 hệ
2


2. Trường hợp tính chuyển từ XYZ (WGS84) ↔ XYZ (VN2000)
Trường hợp này ta áp dụng công thức (2) của trường hợp 1 để tính chuyển

3


3. Trường hợp tính chuyển từ XYZ (WGS84) ↔ BLH (VN2000)
- Tính chuyển hệ tọa độ theo công thức (2) của trường hợp 1;
- Tính đổi tọa độ từ XYZ (VN2000) ↔ BLH (VN2000) thông qua công thức:
tg (3)
Trong đó k là chỉ số tính lặp (ở đây ta lấy bằng 5), giá trị D được tính:
D=
Khi tính lặp độ vĩ B theo công thức (2) ta lấy giá trị gần đúng đầu tiên công thức:
ctg =
Độ kinh L được tính theo công thức: tgL =
(4)
Độ cao trắc địa H được tính theo công thức:H = DsecB – N = ZsecB – (1 - (5)

4


4. Trường hợp tính chuyển từ BLH (WGS84) ↔ BLH (VN2000)
- Tính đổi tọa độ từ BLH (WGS84) ↔ XYZ (WGS84) theo công thức (1) của trường hợp
1
- Tính chuyển tọa độ từ XYZ (WGS84) ↔ XYZ (VN2000) theo công thức (2) của trường
hợp 1
- Tính đổi tọa độ từ XYZ (VN2000) ↔ BLH (VN2000) theo công thức (3), (4), (5).

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×