Tải bản đầy đủ

De cuong on tap HK II lop 10

30. Cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong dung dịch?
A. AgNO3 và NaF. B. AgNO3 và NaCl.
C. AgNO3 và NaBr. AgNO3 và NaI.
31. Đổ dung dịch chứa 1g HBr váo dung dịch chứa 1g NaOH, nhúng giấy
quỳ tím váo dung dịch thu đượcthì giấy quỳ chuyển sang màu nào?
A. màu đỏ. B. Màu xanh.
C. Không đổi màu. D. Màu hồng.
32. Khác với nguyên tử O, ion O2- có:
A. Bàn kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn.
B. Bán kính ion lớn hơn và nhiều electron hơn.
C. Bán kính ion lớn hơn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×