Tải bản đầy đủ

Chuyên đề: Đại số tổ hợp

Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC
1) Các chữ số đôi một khác nhau
Bài 1
Giải
Bài 2
Giải
Bài 3
Giải
Bài 4
Giải
Bài 5
Giải
Bài 6
Giải
Bài 7
Giải
Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 8

Giải
Bài 9
Giải
Bài 10
Giải
Bài 11
Giải
Bài 12
Giải
Bài 13
Giải
Bài 14
Giải
Bài 15
Giải
Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Các chữ số có thể trùng nhau
Bài 16
Giải
Bài 17
Giải
Bài 18
Giải
Bài 19
Giải
Bài 20
Bài 21
Bài 22
Giải
Bài 23
Giải
Bài 24
Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 25
Giải
Bài 26
Giải
Bài 27
II. BÀI TOÁN CHỌN
Bài 28
Bài 29
Giải
Bài 30
Giải
Bài 31
Giải
Bài 32
Giải
Bài 33
Giải
Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 34
Giải
Bài 35
Giải
Bài 36
Kết quả
Bài 37
Giải
Bài 38
Giải
Bài 39
Giải
Bài 40
Giải

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×