Tải bản đầy đủ

Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia đa thức2. Để nhân hai đơn thức ta
..
3. Để cộng(trừ) hai đơn thức đồng dạng
ta cộng (trừ) với nhau
và .
1. Hai đơn thức đồng dạng là ..

..
hai đơn thức
có hệ số khác 0 và cùng phần biến
nhân các hệ số
với nhau và nhân các phần biến với nhau.
các hệ số
giữ nguyên phần biến.
4. Để tính giá trị của một biểu thức đại số
tại những giá trị cho trước của các biến
ta ..
rồi .
thay các giá trị cho trước vào biểu thức

thực hiện phép tính.

Cho hai biÓu thøc:
A = 3x
2
y + 5x 7yz + x–
2
y 2x –
B(x)= 2x(x + 1) 3x–
2
5 –
c) T×m biÓu thøc C(x) sao cho:
C(x) B(x) = x–
2
+ 3x + 1
a) Thu gän c¸c biÓu thøc A, B(x)
b) TÝnh B(2)
Thêi gian : 3 phót
Tæ chøc : 8 nhãm.
Ph©n c«ng: C¸c nhãm lµm c©u c (chän mét trong hai
c¸ch céng hai ®a thøc mét biÕn)

-
Ôn lại kiến thức của chương
-
Xem lại dạng bài cộng trừ
đa thức một biến và tìm
nghiệm.
- Làm các bài 62, 63,65/sgk
tr50

1. Thời gian: 2 phút
2. Tổ chức : Bốn tổ, mỗi tổ là một đội
3. Luật chơi: Lần lượt mỗi tổ chọn trả
lời một câu hỏi. Trả lời đúng sẽ nhận
được một từ trong bài hát. Tổ nào
đoán đúng tên bài hát sẽ thắng cuộc.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×