Tải bản đầy đủ

Kiem tra danh gia ket qua day - hoc. Môn Sinh học


KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶
d¹y - häc sinh häc 11
TS. Vò §øc L­u

c¸c lo¹i c©u tr¾c nghiÖm

C©u ®iÒn (completions items)

C©u “®óng – sai” (true – false items)

C©u ghÐp nèi (matching items)

C©u nhiÒu lùa chän (multiple choices items)

Câu điền

Bảo đảm sao cho mỗi chỗ để trống chỉ có thể
điền một từ hay một cụm từ thích hợp.

Từ phải điền nên là danh từ và là từ hay cụm từ

có ý nghĩa nhất trong câu.

Mỗi câu chỉ nên có một hay hai chỗ trống, được
bố trí ở giữa câu hoặc cuối câu và nên có độ dài
bằng nhau

Ví dụ 1 :
Điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống
trong các câu sau:

Phần lớn các nguyên tố khoáng được hấp
thụ vào cây dưới dạng ...... qua hệ rễ.

Quá trình cố định ........... là nguồn cung
cấp nitơ quan trọng cho thực vật.

Câu đúng sai

Cần đảm bảo tính Đ hay S của câu là chắc chắn.

Mỗi câu T chỉ nên diễn tả một ý độc nhất, tránh
bao gồm nhiều chi tiết.

Tránh dùng những cụm từ như tất cả, không
bao giờ, không một ai...vì có thể dễ dàng
nhận ra là câu Đ hay S.

Trong một bài T không nên sắp đặt các câu Đ
hay S theo một trật tự có tinh chu kì.

Ví dụ: : Nếu cho là đúng thì viết chữ Đ, còn cho
là sai thì đề chữ S vào đầu dòng đầu tiên của mỗi
câu.

Quang hợp là quá trình thực vật sử dụng năng lư
ợng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ
( glucôzơ) từ các chất vô cơ ( H2O và muối
khoáng).

Hô hấp là quá trình ôxi hoá các hợp chất hữu cơ
thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lư
ợng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ
thể.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×