Tải bản đầy đủ

Chương II - Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Số học 6 Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Tiết
Phạm Thị Lựa --- o0o --- Ngày dạy:
I- Mục tiêu bài dạy
- Biết so sánh hai số nguyên, tìm đợc giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
II- Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra
Lấy ví dụ về các số nguyên âm, nguyên dơng ?
2. Bài mới
Phơng pháp Nội dung
Đọc sgk và cho biết số nguyên a nhỏ
hơn số nguyên b khi nào ?
Dựa vào trục số trả lời ?1
- Đọc chú ý sgk
So sánh ?
- Đọc nhận xét sgk
Nêu lên các nhận xét
- Thế nào là giá trị tuyệt đối của một
số nguyên a ?
Cho ví dụ ?
- Đọc nhận xét
1. So sánh hai số nguyên

Khi biểu diễn trên trục số(nằm ngang), điểm
a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ
hơn số nguyên b
?1 Điểm -5 ở bên trái điểm -3
* Chú ý :
Số nguyên b gọi là số liền sau của số
nguyên a nếu a < b
?2
a, 2 < 7 ; b, -2 > -7 ; c, -4 < 2
d, -6 < 0 ; e, 4 > -2 ; g, 0 < 3
* Nhận xét :
Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số
nguyên dơng nào.
2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên
Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục
số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.
Ví dụ :
13
=13,
20

=20,
75

=75
* Nhận xét :
Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị
tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.
Sắp xếp các số theo thứ tự
x là các số nguyên nên x = ?
Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng
nhau.
Bài 12(sgk-tr73)
a, -17, -2, 0, 1, 2, 5
b, 2001, 15, 7, 0, -8, -101
Bài 13(sgk-tr73)
a, -5 < x < 0
Các số nguyên x là : -4,-3,-2,-1
b, Các số nguyên x là : -2,-1,0,1,2
3, Củng cố
Vận dụng kiến thức vừa học để trả lời các câu hỏi và bài tập
4, Hớng dẫn về nhà
- Nắm đợc cách so sánh hai số nguyên
- Hoàn thành các bài tập trong sgk và sbt
5, Nhận xét cho điểm
III- Nhận xét bài giảng
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×